I Chauffeurs en gevraagd Deconfessionalisering W addinxveen sterk in Aubades Hier geen meerderheid voor regeringspartijen en DS 70 Afwezig „DE LANTAARN” DS 70 zou in raad komen ARTS J ;A, IS ZONDAG 9 MEI MOEDERDAG Onafhankelijk Nieuwsblad f 1,25 Doktersdiensten Dr. C. A. de GEUS Ilil 8 102 158 2,0 7874 TOTAAL 7443 9250 ong. 123 st. TK 1967 1005 1804 880 1315 964 377 68 109 933 92 69 PS 1970 ong. 66 st. kiesger. 9938 opk. 74,9 787 1494 1016 1143 799 822 71 60 97 49 962 67 76 TK 1971 ong. 35 st. kiesger. 10.949 opk. 84,5 919 1927 1208 1283 733 963 70 96 5 419 1063 55 170 6 6 10 18 1 22 52 106 16 Zou het aan Waddinxveen hebben gelegen dan was Nederland na de ver kiezingen voor de Tweede Kamer van woensdag jl. inderdaad onregeerbaar geweest. Want ook al volgden de Waddinxveense kiezers keurig het landelijk pa troon, zelfs mét de steun van DS70 zouden de vier huidige (demissionaire) regeringspartijen nóg geen meerderheid hebben kunnen vormen. Dit ’recht se’ blok pakte in totaal 49,3% van de Waddinxveense stemmen. De progres sieve combinatie van PvdA, D66 en PPR kwam met 32,3% uit de bus, dus ook onvoldoende. KVP PvdA WD 12,8 22,9 11,2 16,8 12,2 4,8 0,9 1,4 11,8 2,4 0,9 10,6 20,1 13,6 15,4 10,7 11,0 1,0 0,8 1,3 0,7 12,9 0,9 1,0 9,9 20,8 13,1 13,9 7,9 10,4 0,8 1,0 1,1 0,1 4,5 11,5 0,6 1,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,6 1,1, 0,2 Een tekort aan chauffeurs dreigt voor enkele Waddinx veense zieken en gehandicap ten het jaarlijkse reisje van de therapieclub De Zonnebloem in de war te sturen. Woensdagmorgen 12 mei om negen uur zullen zo’n 120 langdurig zieken of invalide Waddinxveners vertrekken voor een dagje naar de Bies- bosch, het dierenpark in Hil- varenbeek en nog enkele ande re pleisterplaatsen. Maar tot dusver heeft het bestuur van De Zonnebloem nog niet voor iedereen vervoer kunnen vinden. Vandaar dat men graag via het Weekblad voor Waddinxveen een beroep wil doen op Waddinxveners die zichzelf én hun auto ter be schikking willen stellen om plaatsgenoten die er anders nooit uit kunnen een dagje ple zier te bezorgen, waar ze een jaar naar uitkijken. U kunt zich opgeven bij mevrouw A. J. van Herk-van der Eijk, Henegouwerweg 21, telefoon 3334. AR CHU D’66 CPN PSP PPR B.Rechts DS’70 SGP Boerenpartij GPV I Van Velzen Democraten 2000 Bej. Arb. Partij I Kabouters Gedup. Groepen Alg. Bej. Partij Nieuwe Roomse Partij Ned. Midd. Partij Ned. Appèl I Overige SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Uitgekeken Een derde - i Weekblad voor Waddinxveen Zie de advertentiepagina’s. 26e JAARGANG - Nr. 2234 DONDERDAG 6 MEI 1971 Advertentie) (Advertentie) (foto’s Sjaak Noteboom) 35 39 16 13 10 11 6 2 2 8 3 1 2 0 2 vereniging en het voltallige ge meentebestuur wachtte de school kinderen al op, waarna de bekende liedjes uit de kelen en keeltjes op klonk. Burgemeester C. A. van der Hooft hield een geestdriftige toespraak, waarin hij de rouw in het konin klijk gezin door het overlijden van Prinses Armgard, niet vergat. „Maar voor de kinderen is het feest, want onze geliefde koningin is nu 62 jaar geworden. Moge zij nog lang onze landsvrouwe blij ven” was de wens van de heer Van der Hooft. In een tweede aubade kwamen de jongere leerlingen en kleuters aan bod. 14 31 19 21 12 16 2 2 2 7 17 1 3 1 2 ZATERDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, telefoon 2676. Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162. ZONDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112. Apotheek dienstdoende arts. POLITIE 3000/3438 - BRANDWEER 2222 van maandag 10 mei (0.00 uur) tot maandag 17 mei (0.00 uur). Waarneming: Dokter Th. G. Blom; Dokter J. W. H. Helleman; Dokter E. M. L. Hemminga. Zie voor de weekend dien sten boven aan dit blad. Al vroeg waren op Koninginnedag de kinderen, allen getooid met een grote verscheidenheid aan kleding en hoofddeksels op pad. Alle be wondering voor de vindingrijkheid van de kinderen resp. ouders en leerkrachten. Het zonnige weer bracht de feeststemming er snel in en het Koningin Wilhclminaplein was rondom bezet door honderden ouders, die naar hun kroost kwa men kijken. Voorafgegaan door drumbands en muziekkorpsen kwamen de opge tuigde aubade-klantjes voor-defi- leren. Het bestuur van de Oranje- Om het geheel voor u wat boeiender te maken hebben we de zetelverdeling van de Tweede Kamer op een rijtje gezet zo als hij er volgens Waddinxveen moet uit zien (en daarnaast zoals hij er werkelijk uitziet). Maar laten we wel met onze benen stevig op de grond blijven. Waddinxveen hield weliswaar de landelijke tendens aan, de verhoudingen liggen echter geheel an ders. geleden (10 a 15 zetels voor de NRP) kwam toch niet helemaal uit De Nederlandse Middenstands Partij kreeg in Waddinxveen 1,1% van de stem men een zeer behoorlijk aantal, maar la ger dan gemiddeld in het land. De PSP was in Waddinxveen geheel tegen de (lan delijke) draad in en wón. Zijn er toch nog wat agrariërs in de war geraakt door die koe Stijging was er ook bij het GPV dat plaatselijk bijna verdubbelde. De protestantse partijen behalen hier nog maar net iets meer dan een derde van het aantal stemmen (35,1% inclusief het GPV), terwijl de KVP zijn aanhang even eens behoorlijk ziet afklaven, ook al ging woensdag een flink deel van de stemmen naar de Nieuwe Roomse Partij, die in Waddinxveen met 0,6% voortreffelijk voor de dag kwam, al was aan dat succes niet vreemd dat er een Waddinxveense kandidaat op de lijst stond. Diens voor spelling in het Weekblad van twee weken (J. V. d. Drift) Waar kon u vroeger ’s avonds lekker ijs halen? Nergens. Een enkeling bracht de moed op om het in Gouda te halen. DAT IS NU NIET MEER NO DIG. Nu kunt u bij ons terecht voor ijs in heerlijke smaken, zoals banaan, advocaat, vanil le met vruchten, frambozen enz. Van kleine ijsjes voor de kleintjes tot halve liters voor de echte ijshappers. Normaal kost een halve liter 1,50 doch komend weekeinde betaalt u maar Op Boer Koekoek raken de Waddinx veners nu van lieverlee wel uitgekeken, hoewel hij nog altijd 55 kiezers op zijn hand kreeg. Ridder Van Rappard kreeg in Waddinxveen geen poot aan de grond, de vele bejaardenpartijen, de Kabouters en verschillende Boerenpartij-afsplitsin- gen evenmin. Rest te vermelden dat partijen als DS70 en in mindere mate ook het GPV met de resultaten van 28 april in hun zak over drie jaar wel eens met succes een gooi zouden kunnen doen naar één of meer zetels in de gemeenteraad. En dat de op komst ook in Waddinxveen aanzienlijk hoger was dan bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten vorig jaar en bij zonder fraai (84,5%) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als de Waddinxveners de Tweede Kamer hadden mogen kiezen dan zag deze er uit als in het linker rijtje. Rechts ziet u zoals Neder land de Kamer heeft samengesteld. Aan u ter beoordeling welk rijtje u prefereert. KVP PvdA VVD AR CHU D66 CPN PSP PPR DS70 SGP Boerenp. GPV NRP Midd. DS70 haalde 4,5% in Waddinxveen (5,3 landelijk) en is daarmee de enige grote partij die de landelijke verhoudingen min of meer weerspiegelt. Waddinxveen heeft van oudsher een groot contingent con fessionele kiezers, een aanzienlijk lager percentage KVP-stemmers en een vrij behoorlijke groep die WD stemt. De PvdA, in Waddinxveen al sinds jaar en dag de grootste, haalt hier toch een lager percentage dan landelijk (24,6). Wel is het interessant om te kijken naar het lokale deconfessionaliserings- proces, dat hier in versterkte mate plaats vindt als gevolg van de snelle groei van de bevolking door vestiging van elders. Vergeten we even de hier nog steeds zwaartellende splitsing van geesten tus sen ’rooms’ en ’niet-rooms’ dan zien we dat het blok KVP-AR-CHU nu met 31,7 van de stemmen uit de bus kwam (minder dus dan het progressieve blok) en dat dit een achteruitgang ten opzichte van de Kamer-verkiezingen van 1967 be tekent v an ruim 10%. De combinatie PvdA-D66-PPR ging daarentegen in de zelfde periode ruim 5% vooruit. U'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1