tussen Geslaagd Gewond na aanrijding Peuterclub in Vondelwijk? Luifelbaanwinkeliers houden VOO wil splitsing Klaas de Vriesschool Wijk ver warming wèl of niet vertrouwelijk? „schapenscheerdersfeest Communicatiestoring college en raadsleden m Jib heropent 24 juni krijgt te verduren „DE LANTAARN” Voorstel B en W Eerste paal EHBO wint in Heemstede Damesvoetbal programma Opbrengst Ook foto/diawedstrijd ’t zwaar in sportweek- SPORTWEEK Onafhankelijk Nieuwsblad Abonnementsprijs In september Sportfiets f 169.- naar Doktersdiensten WADDINXVEEN Saté saus f 0.65 De Direktie. Dwaas KRAIJESTEIJN De openbare basisschool ’Klaas de Vries’ moet zo snel mogelijk worden gesplitst in twee scholen. Dit is de conclusie van de afdeling Waddinxveen van de Vereniging Openbaar Onderwijs in een nota, waarvan de eerste ex emplaren donderdag aan de leden van de onderwijscommissie uit de gemeen teraad zijn overhandigd. De commissie behandelde namelijk die dag, in zijn eerste openbare zitting, het probleem van de splitsing van de Klaas de Vries school. SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Een voorstel van het college van burgemeester en wethouders betreffende de centrale wijkverwarming in de Vondelwijk heeft - ver voordat het vol gende week donderdag in de gemeenteraad zal worden behandeld - aanlei ding gegeven tot speciale bijeenkomsten van raadsleden, een spoedvergade ring van de financiële commissie, verzoeken om geheimhouding, een tele gram, een brief, telefoontjes enzovoort. Fraktievoorzitter Barth van D’66 vertelde ons waarom: „Kijk, dit voor stel van het college rammelde aan alle kanten. Wij wilden wel eens bekijken of het niet mogelijk was om nog vóór de raadsvergadering van donderdag aanstaande tot een betere conceptie te geraken. Dus hebben we met een viertal andere fracties uit de raad een bijeenkomst gehad bij mij thuis waar bij ook de wethouder van openbare werken, de heer Kroes, aanwezig was.” Rapport Opheffing De abonnementsprijzen van de nieuwsbladen zullen per 1 juli 1971 worden verhoogd met 31/» cent per uitgave. Deze verhoging is afgestemd op de verhoging der abonnements prijzen van de dagbladen op diezelfde datum met 20 cent per week. Het bestuur van de Vereniging de Nederlandse Nieuwsbladpers, dat deze abonnementsprijsverhoging dringend noodzakelijk acht, heeft aan het ministerie van Economische Zaken onthef fing gevraagd van de Prijzen- beschikking Goederen en Diensten 1970. De abonnementsprijs van ons blad wordt per 1 juli a.s. 3,10 per kwartaal. „Tien klassen is te veel” L. - Weekblad voor Waddinxveen 27e JAARGANG - Nr. 2240 DONDERDAG 17 JUNI 1971 Advertentie) c. D SONNEVELD Zie advertentie in deze krant. de Vondelwijk er de dupe van worden.” (Advertentie) (Advertentie) Bij een frontale botsing met een hem tegemoetkomende auto is donderdag de 16-jarige Adrie Verkleij uit Waddinx veen gewond geraakt. Met een gebroken been, een hersenschudding en een gebro ken neusbeentje werd hij in het St. Jozef- paviljoen opgenomen. Het ongeluk gebeurde op de Bloemen, daalseweg, waar de jonge bromfietser niet voldoende langs de kant reed. Een hem tegemoetkomende auto merkte hij te laat op waardoor de aanrijding een feit was. De afdeling Waddinxveen van de EHBO heeft bij de zaterdag in Heemstede ge houden nationale wedstrijd van de plaat selijke EHBO-vereniging ’De Barmharti ge Samaritaan’ een fraai succes geboekt. Met 181 van de 200 te behalen punten sleepte de Waddinxveense ploeg in een veld van 122 teams, een eerste prijs weg. Ploegleider D. P. Delissen veroverde 48 van de vijftig te behalen punten. Zijn hel pers waren de heren P. G. Hoogendoom en G. F. Royers. Indien daarvoor voldoende belangstel ling bestaat zal per 1 september in de Vondelwijk een nieuwe peuterspeelzaal van start gaan voor kinderen van twee tot vier jaar. het grijzen, in het niet zo grijze verleden schapen van hun wollen vacht ontdeed en hoe men het nu doet. vóór 22 juli binnen te zijn. Een deskun dige jury van foto- en filmspecialisten beoordeelt de inzendingen. De prijzen zijn o.a. een camera, een prismakijker, een elektronenflitser en een combitas. In verband met het Schapenscheerders- feest wordt de Brederolaan zaterdag af gesloten voor het verkeer uit de richting KW-plein. Er is een omleidingsroute. De bus blijft wel gewoon rijden. In geval van slecht weer wordt het feest verplaatst naar zaterdag 26 juni a.s. ZATERDAG Dr. C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doom, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100. Apotheek Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162. Vanavond: Wielerronde, Bomenwijk. Zaterdag: finale bedrijfsvoetbal. Het is de kwaliteit waar onze klanten op afkomen. Wie één maal is geweest, kan het weten en komt dan tot de ontdekking dat hij al veel eerder had moe ten komen. Dit weekeinde vragen wij uw speciale aandacht voor onze overheerlijke Normaal per bekertje 0.75 Dit weekeinde (J. v. d. Drift) gaan aanvallen. Maar wij zijn hier nu al maanden mee bezig en we staan er nog steeds helemaal achter. Ik zou het alleen jammer vinden als we niet tot een een stemmig besluit konden komen.” De heer Barth: „Wat betreft die ver trouwelijkheid die eerst was gevraagd: toen wij hoorden dat het voorstel niet zou worden gewijzigd achtten wij ons aan het verzoek ook niet meer gebonden. Van. daar dat telegram. Dinsdagavond hebben wij het college een brief gestuurd, waarin we ons standpunt hebben uiteengezet. Voor het overige: vanavond heeft de fi nanciële commissie een spoedvergadering en dan spreken we er wel verder over.” Dat beloofd uiteraard een leerzaam spektakel te worden. Iedereen die een camera kan vasthouden kan meedoen aan de foto- en diawedstrijd, waarvan de eni ge voorwaarde is dat het onderwerp be trekking moet hebben op het Schapen- scheerdersfeest. Foto’s en dia’s mogen worden ingezonden in alle afmetingen in zwart-wit of in kleur bij alle winkeliers van de Luifelbaan. Inzendingen dienen '~'r Voor de bouw van de nieuwe manege van de rijvereniging De Goudse Hout slaat Gouda’s burgemeester, mr P. van Dijke de eerste paal op vrijdag 18 juni (12 uur). Tijdens die bijeenkomst legden de raadsleden aan de heer Kroes hun be zwaren voor. Tegelijkertijd adviseerden zij de wethouder dit college-voorstel als een concept te beschouwen, opdat nadat er door de raadsleden aan gesleuteld was het college een beter stuk in de raad zou kunnen brengen. Vandaar dat zij de wet houder vroegen het voorstel onder de noemer ’vertrouwelijk’ te laten vallen. De heer Barth: „Dat deden wij omdat we niet het risico wilden lopen dat er een prestigekwestie uit zou ontstaan. Het voorstel is belangrijk, want het gaat erom dat de drieduizend mensen in de Vondel wijk de best mogelijke oplossing wordt gegarandeerd. U moet dit dan ook niet zien als een politieke stunt van ons of van een andere partij.” Wethouder Kroes had van deze bijeen komst echter bepaald niet de indruk over gehouden van een eensgezind blok raads leden. Hij vertelt: „Ja dat is allemaal een beetje jammer. Wa hebben dit voorstel bewust zo vroeg mogelijk weggestuurd om de raadsleden zich tijdig te kunnen laten oriënteren. Toen ik daar vorige week bij die bijeenkomst van raadsleden kwam, waren de meningen over de verschillende fracties nogal verdeeld. Men wist bepaal de dingen niet zeker of twijfelde over enkele punten. dinxveense basisscholen heeft de V.O.O. dergelijke berekeningen gemaakt. Deze worden later gepubliceerd, maar de split sing van de Klaas de Vriesschool zal in genen dele ten koste van de andere drie scholen gaan, aldus VOO. Dit zal geschieden door de peuterspeel zaal Het Hummelhof die daarvoor behal ve de medewerking van de ouders die een peuter op de wachtlijst hebben staan ook de steun van nieuwe gegadigden nodig hebben. Halverwege augustus wordt een op richtingsvergadering belegd waar de mo gelijkheden worden besproken. Men is van plan een groep te creëren voor twee ochtenden 3,50) en een groep voor drie ochtenden 5) per week. Het inschrijf geld is 7,50. Er kunnen ook nog peuters worden ge plaatst in de middaggroep in de Maurits- laan, die elke dinsdag en donderdag van 14 tot 16 uur bijeen komt. Kosten: 3,50 per week. Inlichtingen en aanmeldingen bij me vrouw Laan, Peuleyen 104, telefoon 5717, mevrouw Klinkenberg, Prins Bemhard- laan 15, telefoon 4300 en mevrouw Lim- borgh, Constantijn Huijgenslaan 45, tele foon 3412. Aan de gemeentelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters te Rotterdam is ge slaagd voor het diploma hoofdleidster mej. L. J. von Huben, leidster aan de kleuterschool Pinkelotje. Toen de wethouder in de college-ver- gadering van een dag later dan ook rap port uitbracht over de bijeenkomst kwam er het eensgezinde besluit van b en w om de door de raadsleden gevraagde vertrou welijkheid inderdaad te gunnen, maar om het ’oude’ voorstel onverkort te hand haven. De heer Kroes: „Natuurlijk hebben wij ook enkele punten van de kritiek van de raadsleden in overweging genomen, maar na alles te hebben bekeken vonden we het toch beter om bij ons standpunt te blijven. Ik zeg niet dat we hiermee een ideale oplossing hebben gevonden, maar we hebben uit verschillende slechte de beste gekozen. Als we dit gaan verande ren dan zijn we bang dat de mensen in er moet zo snel als mogelijk een oplossing X T IU 1 V nm an Aan het programma van de sportweek op a.s. zateradg zal nog een nieuw evene ment worden toegevoegd, nl. het dames voetbal. Dit zal gebeuren in de le pauze van de finale van het bedrijfsvoetbal op het veld van WSE, gelijk met de wedstrijd van de veteranen van Be Fair tegen het sportweekbestuur, die op het Be Fair- veld spelen. Deze wedstrijd zal gaan tus sen de dames van NSV uit Nieuwkoop en de dames van de atletiekvereniging Wad dinxveen. Aanvang van deze wedstrijd is 18.30 uur. Het geruchtmakende voorstel behelst de opheffing van de centrale wijkverwar ming in de Vondelwijk zodra alle aan geslotenen de beschikking hebben over een eigen (eengezinswoning), cq. collec tieve (flatbewoners) centrale verwarming beschikken. In de kosten van aanleg van een nieu we installatie zal de gemeente 1300 bij dragen aan de particuliere huiseigenaren. De wijkverwarming wordt opgeheven omdat de exploitant, de Amsterdamse Verwarmings Maatschappij, niet kan ga randeren dat er zich, ook na omvangrijke reparaties, in de toekomst niet opnieuw problemen zullen voordoen. De AVM zal aan de gemeente een schadevergoeding betalen van 200.000. Voor de ontkop peling zelf wordt een krediet gevraagd van 1,75 miljoen. De ten huize van de heer Barth bijeen gekomen fracties - D’66, PvdA, WD en KVP - wilden wel eens bekijken of de AVM niet kon worden bewogen tot een grotere schadevergoeding. Ook wilden zij de door deze maatschappij ingediende offertes voor de aanleg van individuele verwarmingen overhandigd zien aan de vertrouwenscommissie van ’wijkver- kleumden’, zoals de D’66-voorman het uitdrukte. Ook op een aantal andere pun ten was er kritiek. De heer Barth: „Het is bijzonder jam mer dat het college zo op z’n ponteneur blijft staan. Er ontstaat nu een rel omdat b en w niet de souplesse kunnen opbren gen met de raad.” Burgemeester C. A. van der Hooft, des gevraagd: „Ja dit is een beetje dwaas al lemaal. Wij dienen een voorstel in, de raadsleden vragen om vertrouwelijkheid en die geven we ze. En dan komt er van daag ineens een telegram binnen dat ze zich niet gebonden achten aan die ver trouwelijkheid.” Er was helemaal niets vertrouwelijks aan dat voorstel.” Vraag: „Maar het college neemt dus ook de punten van kritiek op dit voor stel niet over?” Van der Hooft: „Nee, wij vonden dit een oplossing die binnen ons bereik ligt. Als we verdere eisen gaan stellen aan de AVM dan moeten we wellicht gaan pro cederen en dan gaat het - dat weet u zelf - jaren duren. Zoveel tijd hebben we niet, komen.” Vraag: „Er is gesteld dat u nogal kwaad zou zijn geworden over de gang van za ken.” Van der Hooft: „Ik? Welnee, ik heb juist gezegd wat maken jullie je nou druk. Ie kunt toch met je kritiek in de raad komen. En ze kunnen trouwens altijd nog met een ander voorstel komen. De meeste stemmen gelden, zo is het toch?” Wethouder Kroes is ook niet geschrok ken van de kritiek. „Er is geen enkel be zwaar tegen dat ze ons voorstel zullen In de nota worden de volgende con clusies getrokken: a. Indien de Klaas de Vriesschool niet wordt gesplitst, dan zal deze school in de komende jaren niet alleen voort durend grote klassen houden, maar zullen waarschijnlijk ook delen van verschillende leerjaren in één lokaal worden gecombineerd. b. Indien de Klaas de Vriesschool niet wordt gesplitst zal deze school nog jarenlang ongeveer tien lokalen, en dus - omdat het schoolgebouw niet verder kan worden uitgebreid - een dependance nodig hebben. Door splitsing zou de Klaas de Vries school onmiddellijk teruggebracht kunnen worden tot een zesklassige school. d. De te stichten vijfde openbare basis school zou met vier klassen kunnen starten en zou vanaf het jaar 1973/74 zes klassen tellen. Deze conclusies zijn gebaseerd op een berekening van de aantallen leerlingen van de Klaas de Vriesschool in de komen de zes jaar. Ook voor de andere Wad- De collecte voor de Gezamenlijke Militaire Fondsen heeft in Waddinxveen 911,95 opgebracht. Deze opbrengst komt mede ten goede aan de hulp die het GMF verstrekt aan de weduwen en wezen van gesneuvelde militairen en aan dienst plichtigen die de dienst verlaten. Tussen 9 en 16 uur vindt zaterdag op de Luifelbaan een ’Schapenscheerdersfeest’ plaats, waaraan de immer actieve gecom bineerde galerij-winkeliers een foto- en diawedstrijd hebben verbonden waarmee enkele interessante prijzen zijn te ver dienen. Het Schapenscheerdersfeest zal behalve door liefst honderd schapen worden op geluisterd door een zg. boerenspeaker die in gekruid dialect het gebeuren van een deskundige toelichting zal voorzien. Getoond zal worden hoe de schapen in U ziet hier de Waddinxveense 65- plussers in de eerste pleisterplaats, het mooie oude stadje Zierikzee. Zie voor een uitgebreid verslag pagina 3. (foto Sjaak Noteboom) l I s. i S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1