30 meer ogen en en Berghuis Kritiek Netaan financiële afwikkeling D ’66 stelt vragen Geslaagd voor zwemdiploma omzet bij Van Schalk Leyland tijdelijk op weiland ra Raiffeisenbank Verschillende offertes ter inzage Nog steeds haken rond wij kverwarming ■tas— ih O „DE LANTAARN” SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Benoemingen Zware schade bij aanrijding VERGADERING GEMEENTERAAD Onafhankelijk Nieuwsblad Doktersdiensten I Vragen Zie verder pag. 3 HALEN, DOCH 2 BETALEN!! U begint uw buitenlandse reis natuurlijk bij de bank voor iedereen. Wij kunnen u alle vreemde valuta leveren. Ook zor gen wij voor uw reischeques en een gecombineerde bagage- en reisongevallenverzekering; onmisbaar voor onbezorgd en veilig reizen. Overigens: wij regelen alle zaken die met uw reis te maken hebben. Dat is de uitgebreide service van onze bank. Méér inlichtingen vindt u in onze brochure. 3 NASSI OF BAMI 3 de bank voor iedereen (J. v. d. Drift) Ter inzage i lp f 1-4® Weekblad voor Waddinxveen Donderdag 29 juli, 20 uur. 27e JAARGANG - Nr. 1245 DONDERDAG 22 JULI 1971 (Advertentie) I REIS DEVIEZEN Advertentie) Aan de Prof. Ph. A. Kohnstamm-mavo in Waddinxveen is benoemd tot leraar de heer H. J. Sondemeijer uit Rijswijk. De heer J. Witvoet uit Gouda is benoemd tot onderwijzer aan de basisschool van Jan Ligthart. Vakantietijd? Dagtocht gemaakt? Wat is dan prettiger voor moe der, dan bij ons uw maaltijd patat of een loempia, of een heerlijke kroket of hamburger bij uw boter ham. En lekker ijs toe, in van die heer lijke smaken. ken om door te kunnen varen. Het ging allemaal net. Onze fotograaf Gijs Koren herinnerde zich bij ’t maken van deze plaatjes het raadslid dat in i roeger jaren eens moet hebben ge vraagd naar de mogelijkheid om de Gouwe rond de hefbrug uit te bag geren. Dan hoefde de brug niet meer zo vaak omhoog. Let op Weekend reclame: 3 Het zijn deze haken en ogen die voor D’66 aanleiding zijn geweest om vragen te stellen aan burgemeester en wethou ders. Wij drukken ze elders in deze krant af. ZATERDAG: J. W. H. Helleman, Kerkweg 222, telefoon 2979. Apotheek dienstdoende arts. ZONDAG: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078. Apotheek dienstdoende arts. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Vlak voor de hefbrug, aan de kant van de Henegouwerweg, heeft zich zaterdag avond omstreeks acht uur een aanrijding voorgedaan waarbij de nieuwe auto van de heer P. van ’t Hoog uit Reeuwijk zware schade opliep. De Reeuwijker, ko mend van de Kerkweg, kreeg geen voor rang van de heer C. M. uit Krimpen aan den IJssel die van de Henegouwerweg kwam. Bij de aanrijding die daarop volg de kwam de auto van de heer Van ’t Hoog op z’n kant terecht. zij ook niet in hoe de gemeente kan stel len dat op 15 oktober a.s. de warmtele- vering zonder meer zal worden afgeslo ten. Er is geen enkele juridische grond om zoiets te kunnen beweren, aldus de heer Van de Cappelle. Een laatste, zij het niet onbelangrijk be zwaar is het feit dat de gemeente niet heeft meegedeeld wanneer zij tot uitbe taling overgaat van de 1300 die be schikbaar is voor mensen die hun eigen installateur willen. B4 Indien de opdracht aan het advies bureau voor een dergelijk belangrijk ob ject niet schriftelijk is gegeven, welke ernstige motieven hebben U er dan toe geleid dit na te laten. Helemaal ’kits’ met de wijkverwarming in de Vondelwijk zit het nog niet. De ’tech nische groep’ uit de vertrouwenscommissie van Vondelwijkbewoners staat bepaald niet te juichen van het door de gemeente gevoerde beleid ten aanzien van de finan ciële afwikkeling van het verbreken van het warmteleveringscontract. Tja, voor élke boot gaat de hefbrug nu ook weer niet omhoog (al zal me nig weggebruiker er wel eens anders over denken). En deze ’watergebrui- ker’ moest deze week z’n mast strij- vuldig tegen elkaar af te wegen. Iedereen heeft z’n eigen wensen en voorkeuren en moet echt tot een eigen beslissing ko men’,, aldus de heer Van de Cappelle. De vertrouwenscommissie komt dus niet met een advies. Zoals bekend draagt de gemeente 1300 bij in de kosten voor de ombouw van de wijkverwarming in individuele ver warming. Dat kan op twee manieren ge beuren: a. de bewoner betaalt 1300 aan de gemeente, waarna deze de AVM opdraagt voor de installatie van een cv- ketel in het betreffende huis; b. de ge meente betaalt aan de bewoner 1300 waarna deze zelf een opdracht geeft aan een installateur. In beide gevallen kost het de bewoner dus in ieder geval geld. Geld dat er vaak niet is. ”Dat is toch wel duidelijk, dacht ik,” zegt de heer Van de Cappelle’,, ie dereen is in deze tijd op vakantie, heeft zijn afspraken daarvoor vaak al aan het begin van dit jaar gemaakt. De meeste mensen kunnen dus niet zo maar even 1300 op tafel leggen.” Toch zal dat moeten want wie opdracht geeft tot het aanbrengen van een instal latie aan een ander dan de AVM moet 30 tot 40% van de totale kosten al voor uit betalen. Wie opdracht geeft aan de gemeente verplicht zich zijn 1300 bin nen twee weken na ontvangst van de no ta te voldoen. Wie hiertoe niet in staat blijkt kan een lening afsluiten, waarvoor de gemeente eventueel wel garant wil staan, maar niet dan na een ’nader onderzoek ten genoege van ons college’. Gespreide betaling mag ook (aan de ge meente), maar ’zulks ter onzer beoorde ling en onder nader door ons te stellen voorwaarden.’ Een en ander staat te lezen in de brief die het college van burgemeester en wet houders kort na de raadsvergadering in eind juni stuurde aan de huiseigenaren in de Vondelwijk. Een brief die geschre ven is ’in overleg met de vertrouwens commissie’. ’’Maar dan toch niet in over leg met ons,” zeggen de leden van de technische groep uit die commissie, die het met de inhoud van de brief dan ook niet geheel eens zijn. Behalve de al genoemde bezwaren zien Volgens de gemeente kost een nieuwe, in dividuele cv-installatie voor de bewoners van de 286 eengezinswoningen (te instal leren door de Amsterdamse Verwarmings Maatschappij) 2600. Maar uit de ter in zage liggende offerte van de AVM blijkt dat zo’n installatie nog geen 2100 kost. Het verschil van 500 is nodig voor het opvangen van prijs- en loonstijgingen (de offerte dateert van februari jl), het dich ten van gehakte gaten voor de buizen, het schilderen van de installatie en voor het door de gemeente te houden toezicht. De resterende bedrag geldt als ’onvoor zien’. Aldus de gemeente. De technische mensen van de vertrou wenscommissie vinden dit erg veel. Zij hebben dan ook bij een aantal andere bedrijven offertes gevraagd en het resul taat daarvan was dat er bedrijven zijn die aanzienlijk goedkoper dan de AVM uit de bus kwamen. Een firma uit Leidschen- dam offreerde zelfs voor 1725,en volgens geruchten hebben vele Vondel- wijkers dit bedrijf inmiddels opdracht ge geven voor het aanbrengen van een in stallatie. ”Als ze dat gedaan hebben, dan hebben ze op z’n minst onverstandig ge handeld,” zegt de heer F. W. van de Ca- pelle van de vertrouwenscommissie. ”Die offerte was niet helemaal volledig en ze hadden zich eerst beter moeten oriënte ren. Dat verschil mag aantrekkelijk lij ken, maar het gemeentelijk toezicht ont breekt geheel en dat is toch ook wel wat waard, al vinden wij 500 te veel”. De vertrouwenscommissie heeft alle of fertes ter inzage laten leggen bij de dienst van openbare werken. ”Ik zou iedereen aanraden die offertes maar eens zorg- A6 Is de interpretatie van de punten 1 en 5 van het antwoordfarmulier juist dat de gemeente 1300.betaald m.i.v. de datum waarop de warmteleverings- overeenkomst beëindigd wordt? A7 Bent U bereid om, indien U de voor lichtingsavond als bedoeld in vraag 44 houdt, behalve de A.V.M. ook de andere installatiebedrijven die offertets gemaakt hebben voor deze woningen in de gele genheid te stellen hun offertes toe te lichten? En zo niet, waarom niet? B. Overwegende, ten aanzien van het uit te brengen advies, dat de moeilijkheden met de A.V.M. o.a. voortvloeien uit het feit dat deze nimmer een schriftelijke op dracht tot het ontwerpen van een centrale wijkverwarmingsplan gehad hebben, waaraan zij nu, althans ten dele haar juridische kracht ontleent. dat wij U derhalve op 29 juni in over weging gaven de opdracht aan het advies bureau éénduidig en schriftelijk vast te leggen. dat wij U op 29 juni meedeelden dat de opdracht aan het adviesbureau o.i. onder andere zou moeten bevatten: Het tech nisch en economisch vergelijken van re novatie, ontkoppeling en gedeeltelijke ontkoppeling van de betreffende com plexen zodat het de raad in technisch en economisch opzicht ondubbelzinnig dui delijk is dat hun uiteindelijk advies een optimale oplossing biedt. Op grond van deze overwegingen stellen wij U hierbij, conform het reglement van orde de volgende vragen: BI Welk adviesbureau heeft Uw college geraadpleegd, B2 Op welke wijze en wanneer werd de opdracht aan het adviesbureau verstrekt. B3 Hoe luidde de exacte opdracht aan het adviesbureau. gesloten antwoordformulier onder punt 3 hiernaar verwijst. dat het bij deze brief verzonden uittrek sel van de offerte van de A.V.M. onder meer omvat: ”Het hak- en breekwerk en het herstellen daarvan.” dat in de offerte van de A.V.M. d.d. 9 februari j.l. op blad 4 onder facultatief II uitdrukkelijk staat: ’’Exclusief herstel werkzaamheden e.d.) dat vele betrokkenen niet in de gelegen heid zijn om tijdens de kantooruren de ter inzage liggende bescheiden te bestu deren. dat voor de betrokken bewoners op geen enkele wijze blijkt dat op de door de A.V.M. te leveren installaties de K.T.I. voorschriften en een onderhoudstermijn van toepassing zijn. Op grond van deze overwegingen en con form het reglement van orde, stellen wij U hierbij de volgende vragen: Al Bent U met ons van mening dat in het antwoordformulier gebezigde zinsnede in de punten 4 en 5: ”De gemeente volledige kwijting en décharge te verlenen terzake van de wijkverwarming en alles wat daarmede mocht samenhangen, zulks in de ruimste zin van het woord.” uitslui tend een kwijting en décharge omvat, voortvloeiend uit de tussentijdse opzeg ging van de warmteleveringsovereen- komst en de binneninstallatie van de cen trale verwarming in de woningen. A2 Omvat de levering van de A.V.M. inmiddels ook de herstelwerkzaamheden van het hak- en breekwerk? Zo ja, waar uit blijkt dit thans en welke offerte heeft zij hiervoor gemaakt. A3 Indien de vorige vraag ontkennend beantwoord wordt, wie herstelt dan het hak- en breekwerk, en op basis van wel ke offerte? Voor wiens rekening? A4 Bent U bereid op korte termijn ten behoeve van de bewoners van de 286 eengezinswoningen een voorlichtings avond te realiseren? A5 Is het juist dat degenen die een in stallatie van de A.V.M. betrekken je gens de A.V.M. aanspraak kunnen ma ken volgens de Kemvoorschriften voor levering, uitvoering en onderhoud van Technische Installaties K.T.I. 1966, zo als vermeld in de offerte van de A.V.M. d.d. 9 februari 1971 en eveneens inzake de opleveringtermijn van 3 maanden, ge durende welke termijn de A.V.M. onder houdsverplichting aan de betrokken be woner verschuldigd is? In het zwembad ”De Sniep” werd vorige week weer gezwommen voor de diplo ma’s A en B. Voor beide diploma’s slaag den alle kandidaten. De examens werden afgenomen door L. C. Terlouw, H. Ver meulen en K.N.Z.B.-toezichthouder R. den Haag. De geslaagden zijn: A: Bert Boer, Ben Nienhuis, Walter Kooren, Margreet v. Gent, Dicky Pijpers, Jacqueline v. d. Klauw, Erica Theussen, Ariënne Dek ker, Liesbeth de Kruijf, Agnes Tiele, Marjan Lam, Marchal Hamming, Doreen Brans, Hanneke Los, Ad Siebelink, Ro nald van Dodewaard, Marcel Brouwer, Edwin de Vrind, Carla Cuiper, Rob Maats, Ria Wiersma, Petra de Wit, Joke Sliedrecht, Marianne Comelle, Marien Rehorst, Peter Hofman, John v. d. Heij- de, Teus de Graaf, Gerrit Jan Bullée, Nelleke de Mik, Geesje Bylsnia, Guida Muller, Marja Oosterom, Connij Over kamp, Bert Hinlopen, Ellen v. Pinxteren, Joke Uittenbogaart. B: Anja Buurman, Marij de Leeuw, Ro bert Koster, Sem Vosters, Birgit Hooge- weege, Ekke van Vliet, Hans van Vliet, Frits Steenland, Josien Garlich, Hellen Vosters, Heleen Beekman, Ina Becker, Guus Meuleman, Henk Becker, Dick Boer, Siske Bolhuis, Marjan Vuurens, Aja den Hertog, Reinder Bovehuis, Ben nie Boele, Robbie Rupke, Yolanda v. d. Neut, Rob Lelieveld, Fabiën Kooijman, Joke Koier, Carina Lammers, Ageet de Leeuw, Albert Westdijk, Janneke Möhle, Tonny Verborg, Brigitte Verkleij, Els Gerritse, Jeanet Hagesteijn, Marjan Heu velman, Stephen Fillé, Kees Verbeek, Mynke Lodder, Erika Waltman, Ben van Rhijn. Det gemeenteraadsfraktie van D'66 heeft het college van burgemeester en wethou ders de volgende vragen gesteld betref fende de wijkverwarming. Zoals U bekend is zonden wij U op 29 juni j.l. een brief naar aanleiding van de op 25 juni j.l. genomen besluiten door de raad. Aangezien wij tot op heden geen enkele reactie Uwerzijds op ons schrijven ontvingen, nemen wij thans de vrijheid hierop terug te komen. A. Overwegende, ten aanzien van de eengezinswoningen, dat wij U in ons schrijven van 29 juni j.l. er op attendeerden dat het tegen beta ling of verkrijging van 1300.c.q. een keteltje, en het doen van afstand van alle rechten etc., naar ons gevoel, en overi gens terecht niet uit sluit dat er toch nog wel schadeclaims ingediend zouden kun nen worden i.v.m. reeds ontstane of nog te ontstane waardevermindering van het pand, zoals b.v. door verwoeste tuinen, gevels, e.d. als gevolg van lekke terrein- lei dingen etc. dat U in Uw brief aan de bewoners van de 286 eengezinswoningen d.d. 6 juli j.l. onder d. verwijst naar de offerte van de A.V.M. van 9 februari 1971 zonder de uitbreidingen IV t.m. VIII. dat ook in het bij deze brief in duplo British Leyland (Nederland) NV heeft aan de Tweede Bloksweg in Waddinx veen een stuk weiland in gebruik geno men waarop het bedrijf zijn geïmporteer de vracht- en personenauto’s gaat stal len. In de loods die op het weiland staat worden ondcrhouds- en reparatiewerk- zaamheden verricht. Het is de bedoeling dat de aktiviteiten aan de Tweede Bloksweg tijdelijk zijn. Dat is dan ook de reden waarom het provinciaal bestuur toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het wei land. Na de gereedgekomen verbouwings werkzaamheden op het terrein aan de Nieuwe Gouwe keert Leyland weer op z’n oude basis terug. De meubelfabriek Van Schaik en Berg huis (Interieurbouw) uit Waddinxveen heeft in 1970 een omzetstijging van 30% geboekt ten opzichte van 1969. De ver wachting is dat het bedrijf ook dit jaar hetzelfde resultaat zal weten te boeken. Van Schaik en Berghuis voerde het afge lopen jaar grote opdrachten uit voor de universiteiten van Leiden, Luik en Gro ningen en voor de economisch hogeschool in Rotterdam. Ook kreeg het bedrijf or ders van ziekenhuizen en oliemaatschap pijen. Van Schaik en Berghuis is een dochter onderneming van het snelgroeiende Ogem concern uit Rotterdam, dat ook eigenaar is van de handelmaatschappij Berghuis uit Waddinxveen. De totale Ogem-omzet was in 1970 843,4 miljoen gulden (227 miljoen meer dan in 1969) en de netto winst steeg met 15,7 tot 20 miljoen. Er werken bij Ogem NV bijna 12.000 medewerkers. rf, ft:.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1