I W wil scholengemeenschappen en auto Gewond IJS a.s. Vijfde openbare school kleuterschool: Groens waard °p verbrand in Dure haast Aanvragen huursubsidie nog tot 1 oktober Waddinxveense (21) Autobahn Spectaculaire aanrijding valt nog mee SIMCA1301 IJS DIPLOMA ZWEMMEN Vordering HAV O-bestuur Agenda raad 1 „DE LANTAARN” Doktersdiensten VERGADERING GEMEENTERAAD Onafhankelijk Nieuwsblad 13-jarige loopt vierdaagse uit Van Loon Zn. Aanrijding in Gouda Encyclopedie over vissen f 24.50 Oefenavond Concordia Drie anderen gewond K8 Maak een proefrit bij: Dr. Franck Boekhandel VELDWIJK N.V. SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Commissie 50 O Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG EN ZONDAG: Vanavond, 20 uur. 27e JAARGANG - Nr. 1246 DONDERDAG 29 JULI 1971 Advertentie) Automobielbedrijf Nieuwe Markt 19-21 Gouda. Tel. 01820-15000. 68 (Advertentie) In Groenswaard 3 komen een nieuwe openbare basisschool en een nieuwe openbare kleuterschool. Voor beide soorten onderwijs zijn er dan in Wad dinxveen vijf scholen. De raad spreekt vanavond over dit voorstel van B en W, die ervan uitgaan dat deze nieuwe scholen niet alleen door kinderen uit Groenswaard 3 zul len worden bevolkt maar ook door ’overloop’ uit de Vondelwijk. Dit dan uiteraard na totstandkoming van een verbinding tussen beide wijken over of onder de spoorlijn. P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100. Apotheek Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3, telefoon 4162. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Het blijkt dat lang niet alle huurders op de hoogte waren van het feit dat aanvragen voor huursubsidie vóór 1 juli hadden moeten worden ingediend. Vandaar dat de minister van volkshuisvesting de termijn voor het indienen van dergelijke verzoeken heeft verlengd tot 1 oktober a.s. Het gaat hier om huursubsidie voor het tijdvak 1 april 1971 - 1 april 1972. Ook zij die al eerder huursubsidie ontvingen moeten deze op nieuw aanvragen. Formulieren zijn verkrijgbaar op het gemeentesecretarie, waar u ook verdere inlichtingen kunt krijgen. Ook kunt u voor hulp en/of ad vies terecht bij een aantal leden van de Partij van de Arbeid, tw. mevrouw E. J. Berloth-Garretsen, Nicolaas Beetslaan 176, M. Boere, Eikenlaan 72, tel. 5768, A. H. van Gent, Anna van Saksenstraat 3, tel. 3103, L. Trouwborst, Meidoornstraat 39, tel. 3791 en mejuffrouw A. Vermeij, Peppelhorst 18, telefoon 3891. Een pracht boek Passage - Telefoon 01828-2620 plm. 500 bladzijden, verlicht met 875 foto’s in zwart-wit en kleur. Maandagmorgen had een 31-jarige Waddinxvener met zijn auto een aanrijding op het Bolwerk in Gouda, waarbij een 78-jargie Gouwenaar gewond werd. Hij werd met borst- klachten naar het Van Itersonzie- kenhuis vervoerd. De Gouwenaar had, rijdend op zijn bromfiets geen voorrang verleend. Bij een aanrijding op de oprit naar Rijksweg 12 langs de Gouwe is dins dagmiddag een 17-jarig meisje uit Waddinxveen licht gewond geraakt. Een vrachtauto gaf de op het over- steekpad rijdende bromfietster geen voorrang. De bestuurder van de wa gen is ook een Waddinxvener. (J. v. d. Drift) werkingsschool voor havo/atheneum beogen, hebben een concept-veror- dening ingediend die de bevoegdhe den regelt van een commissie van bestuur voor deze school. Voorzitter van deze commissie is qualitate qua de wethouder van onderwijs. Ook hebben zij de volgende kandi daten voorgesteld die in de com missie van bestuur zitting gaan ne men: Protestants: G. C. Kamerling, H. J. van Weelde (plaatsvervangend lid), mevrouw C. Kooistra-Boelmans, C. Dijkshoorn (plv.), J. A. Zijderveld, W. C. Verbeek (plv.). Frenk Waltman (13) van de Nassau- laan uit Waddinxveen is tot nu toe waarschijnlijk de jongste Waddinx vener die met succes heeft deelgeno men aan de Nijmeegse Vierdaagse Hij deed dit - voor zover het par cours dit toelaat - in gezelschap van Arno Cuppen (16), di evoor de twee de keer deelnam, en diens vader. De dagelijks af te leggen afstanden wa ren 30, 40 en 50 kilometer. Om goed voorbereid aan de start te komen hadden de drie 'wandelaars van ja nuari af bijna 600 km getraind. Op de Henegouwer weg had donder dagmiddag omstreeks half vijf een zeer spectaculair ongeval plaats, waarbij twee auto’s totaal werden vernield. Het verkeer aan beide zij den werd geruime tijd opgehouden. De heer Van der Stad en de twee medepassagiers, een verloofd paar, konden zich tijdig uit de auto be vrijden, maar mevrouw Van der Stad was beklemd geraakt en kwam om in het vuur. Het echtpaar Van der Stad en hun mede-passagiers waren op weg naar Nederland na een vakantie. De ge wonden werden opgenomen in het universiteitsziekenhuis van Erlangen bij Neurenberg. Bij ons gehaald en direct in het vriesvak van uw koelkast gezet blijft lange tijd goed (wel hoogste stand inschake len.) Verras uw gezin op die wijze eens met ijs als toetje na de maaltijd. U hebt keus uit heerlijke sma ken in kwart, halve en hele liters, komend weekeinde te gen gereduceerde prijs. Hoewel het er aanvankelijk op leek dat er bij dit ongeluk zeer ernstig gewonden, zo niet doden waren ge vallen, viel dat allemaal bijzonder mee. Van de zes gewonden, liepen er slechts twee min of meer ernsti ge letsels op. De botsing had plaats vlak na de on overzichtelijke en enigszins scherpe bocht in de Henegouwerweg aan de zuidelijke kant van de hefbrug op een paar honderd meter van de be bouwde kom. Een 21-jarige inwoner van Alphen voor het eerst rijdend in een busje, begon in de bocht te remmen en maakte een slip, waardoor hij aan de overkant van de weg in de vang rail langs de Gouwe terecht kwam. Vervolgens sloeg het busje over de kop en kwam terecht bovenop het dak van een juist passerende perso nenauto uit de richting Boskoop. De bestuurders hiervan, een 59-jari ge inwoner van Voorburg en zijn vrouw raakten hierbij gewond. De man had een kaakfraktuur en werd eerst in Gouda en vervolgens in Rot terdam behandeld, zijn echtgenote had een gebroken arm en een her- senschuddnig. Een andere mede passagier moest, met een zware her- senschuddnig, ook naar het zieken huis. Een meisje, dochter van het echtpaar, werd licht gewond en mocht met haar moeder mee naar huis na behandeling. De bestuurder van het busje en zijn medepassagier werden licht gewond. De beide autowrakken versperden gedurende geruime tijd twee rijba nen. Aan beide zijden van de Gou we stroomden honderden toeschou wers toe. De gemeenteraad vergadert vanavond over de volgende voorstellen van B en W: Voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen in het toe komstige bestemmingsplan ’Sportvelden’. Het treffen van enkele ver- keersvoorzieningen en het verstrekken van een daarvoor benodigd crediet. Stichting van een vijfde school voor openbaar gewoon lager onderwijs. Stichting van een vijfde school voor openbaar kleuter onderwijs. Vervanging van lichtarma- turen in de Willem van Oran- jeschool. Verordening regelende de bevoegdheden en de samen stelling van de commissie van bestuur voor de samenwer kingsschool voor Havo/Athe- neurn. Benoeming van leden en plaatsvervangende leden voor de commissie van bestuur van de Samenwerkingsschool voor Havo/Atheneum. e Wijziging gemeenschappe lijke regeling voor het recrea tiegebied Reeuwijkse Plassen- gebied. 0 Verhoging van de bijdrage aan het Intergemeentelijk Overlegorgaan Gouda en om streken. O Aankoop panden Noordka- de 91 en 93. O Verkoop van grond aan de Noordkade. Voorstel inzake de centrale wij kverwarming. Voorlopige vaststelling van de gemeenterekening 1967. B en W stellen in hun voorstel, al in november 1969 de stichting van een vijfde school te hebben voor speld. Men is toen uitgegaan van een ’statisch aantal leerlingen’ van 800, wat nu dank zij de verlaging van het aantal leerlingen per klas, een volledige, zesklassige basis school mogelijk maakt. B en W ver wachten bovendien een (geringe) toename van de belangstelling voor openbaar onderwijs ten koste van het protestants en katholiek onder wijs. Het college is van mening dat de vijfde kleuterschool in de onmiddel lijke nabijheid of onder één dak met de basisschool kan geacht worden gebouwd. ’’Elke kleuterschool kan geacht worden te behoren tot een bepaalde lagere school; kleuters gaan in principe van een bepaalde kleuterschool naar de ’bijbehorende basisschool’, aldus het college, daar bij wijzend op de situatie van de ’onderwijsgemeenschap’ bij de Léon van Gelderschool en De Klimop. De besturen van de samenwerkende verbanden voor voortgezet onder wijs, die de stichting van een samen- De 21-jarige mevrouw J. A. van der Stad-van Prooijen is dinsdag op de Autobahn Neurenberg-Frankfort door brand om het leven gekomen. Haar echtgenoot en twee andere in zittenden van de auto van het echt paar Van der Stad werden gewond. Het ongeluk gebeurde doordat de auto in brand raakte onmiddellijk nadat hij van achter door een vracht auto werd aangereden. Ter hoogte van Bamberg was een file ontstaan, waarbij de Waddinxveense auto zich aansloot. De vrachtauto kon zich niet tijdig aan de nieuwe snelheid (ca. 20 km/u) aanpassen. Zevenendertig auto-bestuurders zijn zondagmiddag door de rijkspolitie bekeurd bij een snelheidscontrole op de Henegouwerweg. In plaats van de toegestane maximumsnelheid van vijftig kilometer werd door velen ca. zeventig km per uur gereden. De meeste haast had een autobezitter die met 85 km over de Henegouwer weg raasde. Een tegelijkertijd gehouden contro le op autopapieren leverde negen ’snelheidsduivels’ op die geen rijbe wijs of andere papieren bij zich had den. Ketelhuizen in de Vondelwijk. Als de wijkverwarming ver dwijnt worden deze gebouw tjes ook ’werkloos’. Tenzij er de ketels blijven gehuisvest voor het flatgebouw waar ze tegen aan staan. In het ande re geval zijn er natuurlijk massa’s doeleinden voor zo’n ruimte te bedenken: peuter- club, winkel, clubhuis, buurt centrum. Enig hak- en breek werk zal dan wel onvermijde lijk zijn. Bij voldoende deelname zullen er op de volgende dagen voor de diploma’s A, B, C, D, E en F examens worden stelling worden de examens uittha georganiseerd. Bij onvoldoende be langstelling worden de examens uit gesteld tot september. Dinsdag 3 aug. 10 uur C; 11 uur D. Vrijdag 6 aug. 10 uur E; 11 uur F, Proefzwemmen voor deze diploma’s op vrijdag 30 juli 10 uur C; 11 uur D. Zaterdag 31 juli 10 uur E; 11 uur F. Formulieren minstens twee dagen sa van het zwembad de Sniep. Kos ten 1.50. Dinsdag 10 aug. 10 uur A; 11 uur B. Proefzwemmen voor diploma A en B op 5 aug. 10 uur A en 11 uur B. Deelname-formulieren inleveren voor 7 aug. aan de kassa. Kosten 1.50. Voor beide diploma’s moet gekleed worden gezwommen, echter niet bij het proefzwemmen. Katholiek: M. E. M. Aalsma, me vrouw P. M. E. Roebert-van den Ou. welant (plv.), J. P. M. Hoogewegen, F. P. M. Beckers (plv.), Th. B. Mou nts, K. J. de Ree (plv.). Openbaar: Th. G. Blom, E. E. Gold- sein (plv.), A. A. de Bruin, W. C. de Bruijn (plv.), J. H. Ruiter, J. M. Gerretsen (plv.). De verlichting in de christelijke Willem-van-Oranjeschool voldoet niet aan de wettelijke en medische voorschriften. Nieuwe lichtarmatu- ren gaan 5700 kosten. tor gsti ;ol‘| eet 1 A.s. vrijdagavond om 8 uur begint Muziekvereniging Concordia de oe fenavonden in het Verenigingsge bouw aan de Stationsstraat. Nieuwe leden zijn zeer welkom vooral in verband met de op 18 september te houden taptoe die weer groter zal zijn en mooier als voorgaande jaren. Zaterdag 21 augustus gaat Concordia naar Moerkapelle ter opluistering van de opening van de nieuwe sport velden van de voetbalvereniging Moerkapelle. Op 29 en 30 oktober heeft Concordia een grote bazar op het programma staan waarvan de baten bestemd zijn voor nieuwe instrumenten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1