WSE 1 - RODA ’46 Smak door schuiver W addinx veen zwemmen Gemeente licht V ondelwijkers voor B en W antwoord over Koffiedieven moeten zitten Mobiele clandistiene Dirigent op vragen wij kver warming De Rijnstreek laat ingelicht Begin volgend jaar fluor in water in Diploma zender gepakt Taptoe 1971 „DE LANTAARN” SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST (J. v. d. Drift) SS ■1 Zonder fluor kan ook nog naar „De Overkant” Onafhankelijk Nieuwsblad Gebraden halve kippen versierd met wat patat en een schijfje citroen, mensenlieve het was wel een succes. Doktersdiensten f 2.95 Pi |i 1 x I D ’66 niet helemaal tevreden Fout 86 geslaagden Onschadelijk Waddinxveen krijgt met ingang van volgend jaar fluor in het leidingwater. Dit om de eenvoudige reden dat de Goudse Drinkwaterleiding Maatschappij NV, van welke onderneming samen met Boskoop water betrekt via het waterleidingbedrijf De Rijnstreek, heeft besloten dit produkt aan het water toe te voegen. Formeel is fluoridering van drinkwater een besluit van de gemeenteraad, maar nadat de raad in 1970 had besloten een waterlevéringsovereenkomst aan te gaan met het Goudse bedrijf hoefde dat niet meer. De mogelijkheid dat fluor zou worden toegevoegd werd toen al geaccepteerd. Op de vragen die de gemeenteraadsfraktie van D’66 onlangs stelde over een aantal onduidelijkheden in de afkoppelingsregeling van de wijkverwar- ming in de Vondelwijk jegens de 286 huiseigenaren heeft het college van B en W vorige week uitvoerig geantwoord. Maandagavond ontdekte een opsporingsambtenaar van de Bijzondere Radiodienst van PTT, dat in een in Waddinxveen voor hem rijdende per sonenauto met een clandestiene zender op 27 Megahertz werd gewerkt. Bij aanhouding bleek de 30-jarige verkoper E.W.M. uit Waddinxveen te "’erken met clandestiene zendapparatuur onder de roepnaam ”511”. Hij voerde via de zender gesprekken met zijn 27-jarige echtgenote B.C.M.-V., die in hun huis ook over clandestiene apparatuur bleek te beschikken en werkte onder de roepnaam 23-2. Tegen beiden is proces-verbaal opgemaakt. Onjuist Zondag, Wamaarplantsoen, 14.45 uur. 27e JAARGANG - Nr. 1248 DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1971 c. f 304,38 e. 90,06 (Advertentie) 34,20 2.096,46 225,— 278,54 Totaal incl. BTW 2.600, k. L Weekblad voor Waddinxveen I De speeltuinvereniging De Overkant aan de Kromme Esse, organiseert zater dag 14 augustus voor de kinderen van haar leden een busreis naar de Efteling. De touring-car zal om acht uur in de ochtend uit de Piet Heinstraat vertrekken met het bestuur en Erelid en natuurlijk de kinderen. Op een zonnige zondagmiddag is een van de populairste wandel- doelwitten van de Waddinxvener natuurlijk het hertenkamp De Reehorst in het Wamaarplantsoen. Rond deze tijd van het jaar is het park op z’n mooist en komen ook de dieren er het meest tot hun recht. Fotograaf Gijs Kooren schoot er dit plaatje om u, voor zover u ’t nog niet wist, attent te maken op dit schitterende plekje Waddinx veen. De tandartsen zijn uiteraard bijzonder ingenomen met de toevoeging van fluor aan het drinkwater. Proeven in Culem- borg en Tiel toonden aan dat het aantal noodzakelijke vullingen in een kinder- gebit (tot nu toe gemiddeld twee per jaar) terugliep met liefst veertig procent. Van nevenverschijnselen is niets be kend. In Amerika zijn er plaatsen waar fluor in het water op natuurlijke wijze tot stand is gekomen met een even hoog per centage als nu zal worden toegepast. Nooit is er enig bewijs geleverd dat er schadelijke bij-effecten zouden zijn. 3. algemene kosten voor prijsstijgingen, renteverliezen, uit voering, risico en admi ni strati ekosten Het fanfarecorps Concordia is er weer in geslaagd dit jaar Waddinxveen een grootse muzikale show aan te bieden. Verschillende muziekverenigingen en drumbands zegden hun medewerking reeds toe en met twee korpsen is men nog aan het onderhandeen. Hierbij is ook een doedelzakkenband uit Hilversum. Mede werking verlenen dit jaar ook een korps vendelzwaaiers met tambours uit Moer gestel (Nrd. Brabant). De taptoe wordt gehouden op zaterdag 18 september a.s. op het Kon. Wilhel- minaplein. Ook wordt het aantal zitplaat sen dit jaaf weer uitgebreid. Dinsdag j.l. heeft Concordia vergadering gehad wat betreft organisatie, verkeer en verlichting enz. Hierbij waren politie en enkele ambtenaren van het gemeentehuis aan wezig, welke allen hun uiterste medewer king toezegden. Het college geeft op een desbetreffende vraag ten antwoord dat het zich verant woordelijk voelt voor elke schade die ook na de financiële afwikkeling met de be woners als gevolg van de falende wijk- verwarming is ontstaan. Dus ook schade als gevolg van werkzaamheden die voor deze ontkoppeling moeten worden uit gevoerd. De toekomstige eigenaren van de AVM- verwarmingsketel hebben recht op een onderhoudstermijn van drie maanden. De kemvoorschriften technische installaties 1966 zijn op deze overeenkomst van toe passing. Op de datum waarop tussen huiseige naar en gemeente de warmteleverings- overeenkomst wordt beëindigd zal de ge meente (in die gevallen waarin dat wordt verangd) 1.300 uitbetalen. B. en W. zijn, bij een eventueel te hou den voorlichtingsbijeenkomst over het probleem, niet bereid andere maatschap pijen hun offertes toe te laten Echten dan de Amsterdamse Verwarmings Maat schappij. Dit op grond van een eerder ge nomen raadsbesluit waarbij de AVM De Reeuwijkse muziekvereniging Cres cendo heeft een nieuwe dirigent in de persoon van de heer De Knegt uit Wad- dinxveen.D eheer De Knegt is de opvol ger van dirigent D. Klip die wegens druk ke werkzaamheden moest bedanken. Een 66-jarige mevrouw uit Waddinx veen maakte donderdag een flinke val op de hefbrug toen zij met haar fiets de zij spiegel van een juist passerende bestel auto raakte. Door de wind had zij met haar fiets een onverwachte schuiver ge maakt, waardoor de chauffeur van de be stelauto haar niet meer kon ontwijken. De fietsster liep een Echte hersenschud ding en hoofdwonden op. Zij werd door een dokter behandeld en naar huis ge bracht. De twee inbrekers die dit voorjaar een flinke voorraad koffie stalen uit het magazijn van de Coöperatieve Inkoop- vereniging van Melkdetailhandelaren Gouda en Omstreken aan de Kleikade zijn vorige week door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot gevangenis straffen. Een dertigjarige Gouwenaar kreeg een maand cel, twee maanden voorwaardeHjk en twee jaar proeftijd en de 21-jarige in woner van Noordwijk, die voorheen bij de inkoopvereniging had gewerkt als chauf feur en aan wiens brein de kraak was ont sproten, kreeg negen maanden gevange nisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. Ook de Noordwijker kreeg twee jaar proeftijd. Met de opbrengst van de kof- fiebuit had hij zijn belastingschuld willen betalen. Een 43-jarige inwoner van Gouderak, die de buit van een der inbraken had op gekocht om deze met winst van de hand te kunnen doen kreeg een maand voor waardelijk gevangenisstraf en een boete van 150. De officier van justitie had in alle ge vallen hogere straffen gevraagd. In het u toegezonden overzicht d.d. 6 juh 1971 van de offerte van de AVM is in de voorlaatste linea een storende typefout geslopen, nl. waar staat ver meld: ”en het herstellen daarvan” moet dit, zoals uit de ter inzage Eg gende offerte bEjkt, zijn ”excl. het herstellen daarvan”. De aangeboden gasleiding zal in plaats van ”de afmeting worden ingevoerd in een maat J”. Tevens willen wij hierbij aan u allen nog enkele antwoorden op gestelde vragen doen toekomen: a. op de aanbieding van de AVM van 9 februari 1971 zijn van toepassing de kemvoorschriften voor levering uitvoering en onderhoud van tech nische installaties K.T.I. 1966. b. de nettocapacieit van de aangebo den Emmef ketel van 15.000 tot 18.000 Kcal/h afhankelijk van Dinsdag werd er in het zwembad De Sniep diplomazwemmen gehouden voor de diploma's A en B. Alle 86 kandidaten slaagden. De examencommissie bestond uit: de heer A. C. van den Bosch (toezichthouder K.N.Z.B) en de heren L. C. Terlouw en A. I. Troost. De volgende kandidaten behaalden het diploma: A: Cassandra van Veen, Henriette Pel- licaan, Jacky Hoogendoorn, Ronald de Rooy, Kees van Leeuwen, Alina Mintfts, At Verloop, Janny Smeenk, Ted Sluys, Tineke van Dorp, Annelies Baak, Eddy v.d. Brink, Rita Ohe, Kees Willem Have naar, Matcheld Cohen, Jan Henk Riet veld, Area Zwijnenburg, Pauline Chris- toffels, Frans Bouman, Arie Lugthart, Leo van Strien, Remko de Lange, Mandy Brinkhuysen, Sjaak Oudijk, Otto Schou ten, Wilma Hoogendoorn, Calby Boer, Jeanette Nijssen, Rick v.d. Kolk, Ineke Reym, Marjohek Schouten, Anja Bos, Cora van Rijn, Evert Bouman, Anja Uit- beyerse, Ronald Benink, Kitty Quist, Anke Slappendel, José Goedhart, Marcel Verhey, Frank Stelhng, AnneEes Kamer- Eng, Okke van Mourik, Jolanda van He melt, Marion van Zeyl. B: Erica Theussen, Cor van Ekeren, Dicky Pijpers, Ben Nienhuis, Mannette Zeelenberg, Robert Bakker, Theo Tim mer, Cora Jelsma, Jenneke de Pater, Do reen Brans, Ineke Becker, Jolande Jels ma, Peter v.d. Berg, Marjan Lam, Chis- tine Wolfs, Hattem GaU v.d. Burg, Jac- quehne v.d. Klauw, Ronald van Dode- waard, Gert Jan de Mik, Jolanda Olie man, CaroEne ’t Hart, Addie de Oudsten, Annette Verwaal, Arienne Dekker, Syl vain Schild, Richard Arthur Oost, Oskar Goldstein, Gerda Oskam, Marjan AEnk, Anneke Sluimer, Angelique Boer, Susan ne Zijlstra, Mariska van Willigen, Marja Jonker, Monique Sekeris, Yolanda Enti- us, E. M. Nijssen-Strobbe, F. G. Nijssen, Jolanda Dullemeyer, Arjan Olree. Dat deze ontwikkeling toch nog ver rassend is bUjkt uit vragen die een Bos- koops raadslid aan B en W heeft gesteld. Ook voor Waddinxveen komt deze mede deling als een verrassing omdat het wet telijk is voorgeschreven dat de bevolking officieel op de hoogte dient te worden gesteld. De direkteur van het waterleiding bedrijf De Rijnstreek, de heer A. van der Kaaij, is in feite verantwoordehjk voor de voorlichting van de Waddinxveense bevolking. Maar ook hij kreeg pas van de maatregel te horen toen men de bevol king in Gouda en de andere gemeenten van de Goudse maatschappij al een fol der had gestuurd. Bepaald tevreden over de gang van zaken was de heer Van der Kaaij dus niet. De bedoehng is dat er nu zo snel mo gelijk een folder zal uitgaan. Hierin wordt in ieder geval gewag gemaakt van het feit dat de mogelijkheid blijft bestaan om ook ongefluorideerd drinkwater te ver krijgen. Zoals bekend hebben een aantal mensen principiële bezwaren tegen het toevoegen van het geneesmiddel fluor aan het water. Anderen vrezen bijverschijn selen. Hoe men aan de wensen van deze be zwaarden tegemoet denkt te gaan komen is nog niet uitgemaakt. De wet legt de waterleidingbedrijven in ieder geval de verplichting op deze levering te verzor gen. Er wordt gedacht aan een centrale uitdeelpost. door de raad werd aangewezen als het be drijf dat de ketels kan installeren. D’66 acht dit laatste een onjuiste gang van zaken. Fraktievoorzitter H. P. Barth vindt dat de AVM op die manier bevoor deeld wordt. Bovendien, zo liet hij weten, interpreteren B en W dit raadsbesluit on juist. ZATERDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078. Apotheek diensdoende arts. ZONDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112. Apotheek dienstdoende arts. Burgemeester en wethouders zonden eind vorige maand een brief aan de bewoners van de 286 eengezinswonin gen in de Vondelwijk, waarin zij nog eens nader de consequenties van de verschillende raadsbesluiten en daar op genomen maatregelen uiteen zet. Voor de geïnteresseerden volgt deze brief hierna: Geachte bewoners, Uit vragen die gesteld worden over de offerte voor het aanbrengen van in dividuele verwarming in uw woning is ons gebleken dat enig misverstand is ontstaan over het bedrag van 2600 waarvan dezerzijds is uitgegaan voor een volledige uitvoering van de werk zaamheden. Gaarne doen wij u hierbij alsnog een ovezicht toekomen van de samenstel ling van dit bedrag. 1. offerte AVM (9 februari 1971) a. ketelunit, gasaanslui- ting, afvoer, circulatie- pomp, leidingen enz. incl. montage 1.784,10 b. facultatief I, elec- trische aansluiting incl. arding 188,10 c. facultatief II, hak- en breekwerk excl. herstelwerk d. facultatief III, leidingen in grondverf situatie en grootte van de woning is voldoende om daarop ook de in facultatieven IV. V en VI genoem de uitbreiding van radiatoren in gang, badcel en zolder aan te slui ten. de prijzen voor deze facultatieven bedragen incl. BTW facultatief IV, radiatoren in de gang facultatief V, idem douche-cel f 286,14 facultatief VI, idem zolder 339,72 facultatief VII, schilder werk per radiator gemiddeld 22,80 Deze radiatoren zijn berekend op een warmtelevering van gang 15°, douchecel 22°, en zolder 15°. d. in de offerte van de AVM is uit gegaan van een standaarduitvoe ring, waardoor prefabricage van bepaalde onderdelen mogelijk is. Bij deze uitvoering wordt de c.v.- ketel op zolder geplaatst aan de achterzijde van het trapgat. Van daar zullen de leidingen over de zoldervloer langs de muur en de voor- en achterzijde van de woning naar bestaande stangen worden aangelegd. als alternatief daarop is een aan bieding d.d. 7 juni 1971 aanwezig, waarbij als warmtebron een wand- ketel merk Vaillant, type Combi, 20.000 Kcal/h met warmtetvoor- ziening in de keuken is aangebo den. De meerkosten hiervan be dragen ten opzichte van de onder d. genoemde oplossing 296,40, ter wijl als bouwkundige kosten daar bij komen evt. aanpassing van een afvoerkanaal en ventilatie-moge- lijkheid. f. vanzelfsprekend is de AVM bereid van deze standaard-uitvoeringen afwijkende installaties aan te leg gen. Dit zal echter waarschijnlijk tot kostenverhoging leiden. g. indien enigszins mogelijk zullen binnen 2 weken in één of meer woningen als voorbeeld door de AVM installaties worden aange bracht. Hierover ontvangt u nog nader bericht. h. het afsluiten van een onderhouds- abonnement met de AVM is moge lijk, de kosten hiervan bedragen momenteel 50,incl. BTW, waarvoor 2 controles per jaar wor den uitgevoerd. i. wij zijn bereid diegenen die via de gemeente opdracht aan de AVM verstrekken zelf in de gelegenheid te stellen de bouwkundige voor zieningen als hiervoor genoemd onder 2a, b en c, uit te voeren en hen daarvoor een bedrag van 225,te betalen. j. wij zijn bereid aan eigenaren die zelf voor installatie van een nieu we warmtebron zorgen onmiddel lijk na ontvangst van hun volledig ingevulde desbetreffende verkla ring het bedrag van 1.300,te doen uitbetalen. de betaling van voorschotten kan op het moment van beëindiging van het contract worden stopgezet. Voor het stookseizoen 1 juli 1971/ 1 juli 1972 reeds gestorte voor schotten worden zo spoedig moge lijk verrekend. 2. bouwkundige kosten a. hersteUen hak- en breekwerk (1c) 125, b. afschilderen leidingen (ld), schilderen gasleiding en bij werken aan sluitingen 75, c. bij werken evt. schade 25, Voor de lekkerbekken, die dat nog niet hebben geproefd ko mend weekeinde opnieuw in de reclame. Normale prijs 3.25 doch als re clame:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1