TONNETJE VAREN Groenswaard Jeugdcentrum Bouw Bonkelaar begint wellicht nog dit jaar Boetes voor Flexibele Voorschot voor tuinders indeling wordt aardgaspremie Carl Hasselbach 15.000ste voetballer het Goudse Geslaagd Brand vrachtauto T onnet je-plonzen de Gouwe doorrijden na aanrijding Gouwe tegen Zuid-Afrika fi T ■io in in in in „DE LANTAARN” Bromfietsster Waddinxveen - Sparta 3 Expositie Gewonden bij aanrijding over de kop Doktersdiensten Onafhankelijk Nieuwsblad f 2.50 kindercrèche Zaterdagm iddag De Jeugdcontactraad Waddinxveen houdt zaterdag weer de - bijna traditiqnele - tonnetjevaar-wedstrijd in de Gouwe. Dat gebeurt tegen over het pand van de firma Brouwer aan de Nesse. Aanvang 14 uur. Iedereen die kan zwemmen (dat is echt wel nodig, zo hebben de afgelopen jaren bewezen) en die er tegen kan om massaal te worden uitgelachen bij het kopje onder gaan mag inschrijven voor een rijks- daalder per koppel van twee personen. Wie op zijn tonnen het snelst naar de overkant weet te peddelen maakt kans op een van de fraaie prijzen. Men kan zich ter plaatse omkleden. De minister van landbouw en visserij heeft besloten de (onder de voor het stookseizoen 1 oktober 1970-15 mei 1971 gegolden regeling) aan groente telers verleende renteloze voorschotten op een deel van de stookolieprijs, met ingang van 1 oktober 1971 om te zetten in een premie voor overschake ling van zware stookolie op aardgas. SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST (J. v. d. Drift) Optimistisch Als de omstandigheden mee willen werken dan gaat nog dit jaar in Groens waard de eerste paal de grond in voor het jeugd- en jongerencentrum De Bonkelaar. Vorige week introduceerde het stichtingsbestuur, waarin her vormden, katholieken, gereformeerden, humanisten, de vereniging Pro Juventute, de Jeugdcontactraad, twee raadsleden en de stichting Algemeen Vereniginsgebouw zitting hebben, de nieuwe plannen, die een investering zullen gaan vergen van ongeveer 675.000. Vergadering Itoel Alleen jeugd f *- 5 W Weekblad voor Waddinxveen POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Gouwe t/o Nesse, zaterdag 14 uur. 27e JAARGANG - Nr. 1249 DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1971 berging keuken. entree vergaderzaal (Advertentie) afdelingsvoorzitter M. Slin- De heren F. van Beek en H. J. Graaf land uit Waddinxveen zijn aan de Neder landse Economische Hogeschool in Rot terdam geslaagd voor het kandidaatsex amen in de rechtsgeleerdheid. Twee Waddinxveners zijn vorige week door de Rotterdamse politierechter ver oordeeld tot geldboetes omdat ze na het veroorzaken van een aanrijding waren doorgereden. Drie maanden voorwaarde lijke ontzegging van de rijbevoegdheid en een boete van 150 kreeg een 39-jarige fitter die op 1 april met zijn auto tegen twee andere auto’s aanreed en flinke schade berokkende doordat hij werd ver blind door het licht van een hem tege moetkomende bromfietser. had gehad als vijftien duizendste voetballer te zijn binnengekomen bij de administratie van de afde ling Gouda van de KNVB. van zijn eigen club en een boek over voetbal van de Goudse jeugdcommissie waren de geschenken die Carl, glimmend van genoe- het wakend oog van zijn moeder presteerde het 'feestvarken’ het ook nog een keurig toespraakje te produceren als antwoord op ZATERDAG EN ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100. Apotheek Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162. Meneer, uw saté is werkelijk bij zonder lekker. Hoe vaak hebben wij dat al niet gehoord en wat een pleizer doet ons dat. Eigenlijk geen wonder. Wij kiezen het beste vlees dat er te koop is; beter bestaat niet. Met zorg gefri tuurd en afgewerkt met een heer lijke saus, waar koopt u het lek kerder dan bij ons? Normale prijs 2,75 per portie, doch komend weekeinde opnieuw in de REKLAME voor o. Een 69-jarige Waddinxvener veroor zaakte vorige week op de Parallelweg bij de bocht met de Nieuwe Gouwe in Gou da een ongeluk waarbij een rij-instructeur en een leerlinge gewond raakten aan ar men en benen. Zij werden met de zieken auto naar het nieuwe ziekenhuis gebracht. De Waddinxvener had geen voorrang ver leend waarvan een botsing het gevolg was. sport-spel en expositie ruimte. men uit de gemeentekas. De raad gaat zich hierover waarschijnlijk nog deze maand uitspreken. gerland, zijn eigen voor zitter de heer J. W. Boerma en de praeses van de jeugd commissie, de heer A. van der Pijl, te beantwoorden. Als Carl zich straks op het De Waddinxveense brandweer rukte vorige week uit voor het blussen van een brand in een truck met aanhangwagen die op de rijksweg Den Haag-Utrecht in brand was geraakt. De chauffeur, die geen verwondingen opliep, kon de aan hangwagen tijdig loskoppelen, de truck brandde geheel uit. Het vuur is ontstaan in de motor, maar de oorzaak kon men niet.vinden. Op de Kanaaldijk had zondagmiddag om kwart over drie een ongeluk plaats waarbij de 17-jarige bromfietsster mej. J. G. Hordijk uit Gouda een herenschud ding en enkele verwondingen opliep. Een getuige zag hoe zij met haar bromfiets over de kop sloeg en in de berm terecht kwam. Het meisje zelf gaf te kermen dat er iets tussen haar voorwiel was geko men, waardoor zij de val maakte. Ook de voetbalclub Waddinxveen is bezig zich warm te draaien voor de ko mende competitie. Zaterdagmiddag vin den op de terreinen in de Oranjewijk liefst vijf wedstrijden plaats. Waddinx- veen-zondag start om 13.30 uur tegen Sparta 3. Tezelfdertijd speelt Waddinx veen 2 tegen Sparta 4. Om twee uur begint de wedstrijd Wad dinxveen B-Moordrecht B en om vier uur spelen het eerste en derde zaterdagelftal tegen Rijnstreek 1 en 3. Vrijdagavond 20 augustus heeft de V AV Waddinxveen zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering in de kantine. Aanvang 20 uur. Laatste nieuws: aanvoerder Koos van der Horst van Waddinxveen 1, die tijdens een oefenduel tegen ESDO zijn been brak is deze week uit het ziekenhuis ontslagen na een verblijf van twee weken. Een voetbaltas, een leren ’knikker’ (van het afdelings- de vele woorden die bestuur), een boekenbon Secretaris R. van Eist van het stich tingsbestuur was zeer optimistisch over de mogelijkheden om met de bouw van De Bonkelaar nog dit jaar te beginnen. „Dit plan is besproken met de provinci ale jeugdraad, die er helemaal mee ak koord was,” zegt hij. „Ook de afdeling jeugdzaken van het ministerie van CRM is het er mee eens.” Het gebouw gaat verrijzen op een ter rein van vierduizend vierkante meter op de hoek Beethovenlaan-Mozartlaan. In het eerste bestuur zullen o.a. zitting nemen de heren P. de Lijster (herv.), W. Groenewoud (Immanuëlkerk), H. W. F. Meijer (geref.), J. Hendriks (rk), A. de Jong (Jeugdcontactraad), drs J. J. Bos (socioloog), drs C. C. Kamerling (socio- graaf), en de dames mej. I. C. Kroes (Jeugdcontactraad) en mej. C. S. van Maanen (Pro Juventute). De Stichting Al gemeen Verenigingsgebouw en de ge meenteraad zullen nog een lid aanwijzen. Omdat hij zelf ook al een paar keer ’slachtoffer’ was geweest van aanrijdin gen, waarbij de dader niet wenste te stop pen of zich bekend te maken, had de fit ter besloten dat voortaan ook maar te doen. De officier van justitie en de poli tierechter waren het er broederlijk over eens dat dit ’een ernstige zaak’ is en van daar de veroordeling. Een 42-jarige Waddinxveense aanne mer kreeg honderd gulden boete. Hij had wel gevoeld dat zijn auto ergens tegen aan was gereden, maar was toch niet ge stopt. Zijn eigen auto was bovendien flink beschadigd. De Bonkelaar van het vroegere plan moest meer dan anderhalf miljoen gulden gaan kosten. Nu kwam men uit op 675.000, hetgeen mede van invloed is geweest op de nu aanzienlijk positiever uitvallende exploitatie-opzet. Het jaar lijkse tekort zal ongeveer 17.000 bedra gen, waarvoor een aanvulling moet ko- In het museum Catharina Gasthuis in Gouda wordt van 28 augustus tot en met 26 september een tentoonstelling gehou den van gouaches, tekeningen en litho’s van Christiaan de Moor. De tentoonstel ling is dagelijks van 10 tot 17 uur te be zichtigen, op zondagen van 14 tot 17 uur. jeugd sociëteit o i Het eerste herenteam van De Gouwe speelt op dinsdag 24 augustus (om 20.00 uur) in het zwembad De Sniep tegen het officieuze waterpolo-zevental van Zuid- Afrika, De Springbokken. De toegangs prijs bedraagt een gulden. Om 19 uur zijn er als voorprogramma clubkampioen- schappen van De Gouwe. Het Zuid- afrikaanse team maakt een toernee door Nederland. aardgas wordt aangesloten. Dit besluit is een gevolg van het feit, dat uit bereke ning van het Landbouw Economisch In stituut (LEI) is gebleken, dat de prijzen van de hoofdprodukten van de groente teelt in het afgelopen stookseizoen niet zodanig zijn gestegen, dat hierdoor de kostenstijging van de stookolie is goed gemaakt. Daarentegen is voor de hoofdproduk ten van de bloementeelt de prijsstijging wèl van dien aard geweest dat de stijging van de zware stookolieprijs is gecompen seerd. Daarom dient door telers van bloe men en andere siergewassen, die van de voorschotregeling hebben gebruik ge maakt, het verleende voorschot voor 1 oktober 1971 met de betreffende bank instelling te worden verrekend. Voor de gemengde groente-bloementeelt per be drijf een verrekening van het voorschot moeten plaats hebben. Over de wijze van verrekening zullen zo spoedig mogelijk nadere mededelingen volgen. Voorts heeft minister ir. P. J. Lardi- nois besloten voor het komende seizoen geen voorschotregeling op een deel van de stookolieprijs te treffen als gedurende het afgelopen stookseizoen heeft gegol den. Zoals bekend, heeft de Europese Commissiet zich op het standpunt gesteld dat zij de Nederlandse voorschotregeling onverenigbaar acht met de Gemeenschap pelijke Markt, dit niettegenstaande het feit, dat de maatregel in wezen een be langrijke bijdrage in de bestrijding van de luchtvervuiling door stookolieinstal- laties inhield. Deze ’’Brusselse” bezwaren zijn mede aanleiding tot het besluit van éénmalige geldigheid van de voorschot regeling geweest. De algemene raad van het gemeen schappelijk energiebedrijf Gouda en Om streken houdt een openbare vergadering op vrijdag 15 oktober a.s., aanvang 15.40 uur in het stadhuis van Gouda. Daarvoor krijgt Waddinxveen een jeugdcentrum met een jeugdsoos met bar, een sport-, spel- en expositieruimte, een biljartzaal, een bibliotheek, twee handen- arbeidlokalen, een vergaderruimte, een donkere kamer en een plaats voor het door de jeugd zelf te kiezen jeugdbestuur en de leiders van De Bonkelaar. Een crèche completeerd het jeugdcen trum dat al twee jaar geleden werd gete kend door de architekt Dick Egberts uit Loosdrecht, maar dat toen tot groots van opzet werd bevonden. In het toenmalige plan was ook een sportzaal opgehomen. Hoewel de raad het met de plannen eens was, konden gedeputeerde staten van Zuid-Holland er hun goedkeuring niet aan geven en met name omdat de subsidieregeling op grond waarvan een exploitatie-opzet was ge maakt nog niet was vastgesteld. Het stichtingsbestuur ging na die te leurstelling opnieuw aan het werk, voer de verscheidene besprekingen op minis teries, provinciale departementen, bij stichtingen voor de jeugd, enzovoort. Uit de doelstelling van de stichting - te voorzien in de behoefte aan een eigen onderdak voor een zo groot mogelijk deel van de jeugd uit alle leeftijdsgroepen - kwam voort dat het gebouw in de eerste plaats voor de jongeren diende te zijn be stemd. Vandaar dat de sportzaal, waar voor toch ook geen subsidie zou zijn ge geven door de overheden, kwam te ver vallen. Hiervoor in de plaats kwamen nogal wat wijzigingen in de ’lay-out’ van het projekt. Er kwam ook ruimte voor de al genoemde crèche. De wanden in het gebouw kunnen, zon der al te veel kosten, betrekkelijk gemak kelijk worden verwijderd voor een nieu we indeilng zodra die gewenst is. Reke ning is gehouden met de toegankelijkheid van De Bonkelaar voor invaliden. ’projekt ji leider ’Koning Voetbal’ speelde donderdagavond een beetje Sinterklaas voor de tien jarige pupil Carl Hassel bach van de voetbalclub Waddinxveen, die het geluk gen over zoveel aandacht rond zijn persoontje in ont- voetbalveld even vrijmoe- vangst mocht nemen. Onder dig beweegt als hier tijdens u~* i i-djt offcjgje gebeuren dan heeft Waddinxveen er een voetbaltalent bij. De afdeling Gouda boekte nauwelijks vier jaar geleden zijn tienduizendste lid. Overeenkomstig de aan de regeling verbonden voorwaarden zal de premie aan de betrokken tuinder ter beschikking komen op het moment dat zijn bedrijf op c ■*- ld N O WWW «f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1