Nooit me door rood LP Uit en Helft afzet 6 weken Oplossing kruiswoord Naj aarsbeurs biedt grote sortering speelgoed binnen- en buitenland Oplossing schakelpuzzel Weekblad voor Waddinxveen Fam ilie-estafette op Gouwe-zwemfeest Dokter Helleman niet pensioen WILLEMS Geef uw kind niet alles tegelijk met Sinterklaas ra „Dit afscheid valt zwaar” I UW in A van de week VOOR WADDINXVEEN 7! ::üi ff :x z Pagina 3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1971 Dankbaar Kontakt Gouda 1945 EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!! AGEH Op de zevende étage van het Beatrixgebouw wordt aan de internationale najaarsbeurs in Utrecht (van 5 september af) met een oppervlakte van ruim 3.900 m2, deelgenomen door 76 exposanten uit de speelgoedbranche. Met uitzondering van enige importeurs, die speelgoed uit Japan, Hong-Kong en andere oosterse landen brengen en vanwege hun grote sortiment gezamen lijk op de derde étage exposeren, vindt men bijna alle Nederlandse fabri kanten en importeurs alsmede groothandelaars in speelgoed op deze étage bijeen. Belangrijk Dokter Jan Willem Hendrik Helleman wordt volgende maand 65 jaar. Het zit de huisarts uit het fraaie doktershuis aan de Kerkweg dwars dat hij niet in staat is om persoonlijk afscheid te nemen van zijn (ongeveer 2500!) patiënten, maar hij heeft zichzelf de diagnose gesteld dat zijn gezondheid hem dat niet toelaat. Speelweek Uitgave Drukkerij Veldwijk NV Direktie J. B. Veldwijk RedaktieC. J. M. R. v.d. Bas Exploitatie F. van Kempen De Waddinxveense zwemclub „De Gouwe” organiseert op zaterdag 11 september het jaarlijkse zwemfeest. Dit jaar is er voor het eerst een familie-estafette in het programma opgenomen. De voorwedstrijden voor deze estafettes worden verzwommen op dinsdag 7 september, aanvang 19 uur. De finales vinden plaats tijdens het zwemfeest. De estefette-ploeg moet bestaan uit tenminste één van de ouders, dan twee kinderen. Er mag worden gestart met een ploeg van twee en één kind. De ploeg moet in ieder geval uit één gezin komen. De inschrijfkosten bedragen 1,50. De estafette bestaat uit 50 meter schoolslag, 50 meter rugslag en 50 meter vrije slag. Men kan zich voor deze wedstrijden opgeven vóór 7 september aan de kassa van ’t zwem bad. U kunt zich daar ook opgeven voor het deelnemen aan het gekos tumeerd sprietlopen en voor de hindernis-race. Voor beide onderdelen zijn fraaie prijzen beschikbaar. Inschrijfkosten 1, Gunstig ff lp 1 Ssg» - SgwB (Advertentie) T-5 - TEE-SET 8,90 I Het kruiswoordraadsel uit het Week blad van 29 juli leverde aan inzender K. G. Dijkstra, Beethovenlaan 13 de hoeken bon van vijftien gulden op. vonden bij de nieuwe mensen die er voor al de laatste tien jaren zijn bijgekomen. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Als je betrekkelijk regelmatig verhuist dan valt ’t natuurlijk niet mee om als patient met je huisarts vertrouwd te raken. En andersom is dat precies hetzelfde.” Dokter Helleman gaat nog deze maand naar Gouda. „Ik vind het erg jammer dat ik niet op een behoorlijke manier afscheid kan nemen van al die goede bekenden van me hier, maar schrijf maar gerust dat ik dankbaar ben voor de manier waarop de mensen hier al die jaren hun vertrou wen in mij hebben gesteld. Ik hoop dat ik ze nooit in hun verwachtingen heb teleur- Zaterdag 21 augustus Tonnetje-varen in de Gouwe, tegenover de Nesse, 14 uur. Be Fair-Raamsdonk, terrein Warnaar- plantsoen. Zondag 22 augustus Dirk van der Starrentoemooi WSE, terrein Wamaarplantsoen, 10.45 uur. Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,18 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters CHR. OPENBARE BIBLIOTHEEK Jul. v. Stolberglaan: di, wo en vr 14.30 tot 17.30 u en 18.30 tot 20.30 uur. St Victorstraat: di en vr 19 tot 21 uur, do 15.30 tot 17.30 uur. 17 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo 18.30 tot 20.30 uur. Anne Frank-centrum: di en vr 14.30 tot 17 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo 18.30 tot 20.30 uur. Giro 47062 tnv Drukkerij Veldwijk NV Bank Coöp. Raiffeisenbank W’veen Sluitingstermijn Voor opneming van advertenties en berichten die dinsdagsmiddags na 12 uur binnenkomen in het Week blad van dezelfde week kan niet worden ingestaan Getipt door Veronica en ver krijgbaar bij: Over zijn Waddinxveense tijd: „Ik heb hier altijd met veel genoegen gewerkt. Ik weet echt niet meer bij de geboortes van hoeveel kinderen ik ben geweest, maar dat vind ik ook niet belangrijk. Wel heb ik het altijd prachtig gevonden als ik van zo’n baby na een jaar of twintig de vol gende generatie op de wereld mocht hel pen brengen. Het is natuurlijk grappig om tegen zo’n jonge moeder te kunnen zeggen dat haar moeder haar precies zo op de wereld had gebracht.” 1. HEY YOU LOVE - Mouth&MacNed. 2. MONIKA - Ulli Martin, In de loop der jaren heeft dokter Helle man de Waddinxveense samenleving goed Ieren kennen. ,JLo gemakkelijk je kontakt kreeg met de oude bevolking, zo moeilijk heb ik dat in veel gevallen ge- Een vertrek dus met stille trom. Oók een vertrek uit Waddinxveen, want de heer en mevrouw Helleman hebben een flatwoning gekocht in Gouda. Dokter Helleman: „Dat zal ons nog afvallen. Dit huis hebben we in de loop der jaren pre cies zo ingericht als we het wilden heb ben. En uit de tuin waren we de laatste jaren helemaal niet meer weg te slaan. We kwamen in de vrije weekends de weg niet meer op.” Maar het huis blijft dokterhuis en in de, inderdaad indrukwekkende, tuin ont spant zich vólgende jaar een nieuwe dok ter. Niet dokter Dikkenberg, de ’waar nemer’ van dokter Helleman, maar de heer C. N. Vreeken uit Ermelo, waar deze militair arts was. Natuurlijk ziet dokter Helleman ook nadelen aan deze ’gouden eeuw’ van me dische techniek. „Maar dat ligt gek ge noeg op een ander vlak. Het klinkt mis schien wel gek, maar de telefoon maakt het de huisarts vandaag de dag wel eens erg moeilijk. Vroeger moest je als je iets had naar het huis van de dokter. Dus moest je echt wel iets voelen voordat je ging. Tegenwoordig is het reuze handig om de telefoon te pakken. En echt, we maken het vaak mee dat we veel tijd kwijt raken aan pietluttigheden terwijl iemand die ons echt nodig heeft op ons zit te wachten. Wij dokters zeggen wel eens, er zijn telefoons te veel”. 1. BORRIQUITO - Peret 2. MANUELA - Jacques Herb 3. POUR UN FLIRT-Michel Delpech 4. ONE WAY WIND - the Cats 5. SWEET HITCH-HIKER- Creedence Clearwater Revival 6. BLACK AND WITH - Greyhound 7. RIDERS ON THE STORM- The Doors 8. ZOU HET ERG ZIJN LIEVE OPA - Wilma en Vader Abraham 9. QUE JE TAIME - Sandra Andres 10. EAT AT HOME - Paul and Linda McCartney De ontwikkelingen en nieuwe verhou dingen op het medische vlak brachten weer andere wijzigingen met zich mee. „Ja, ik heb nog het stadium meegemaakt waarin ze met de insuline en de sulfa kwamen. Na de oorlog kwamen de anti biotica. Ik was al dokter in de tijd dat je iemand met longontsteking niet zo gek veel overlevingskans kon geven. Maar nu, met antibiotica, kijk je wel even gek op als iemand aan een longontsteking zou overlijden.” De Najaarsbeurs is voor de meeste speelgoedexposanten, wat omzet betreft wel het belangrijkste. De Voorjaarsbeurs is interessant om de nouveauté’s tijdig te presenteren, doch men denkt er zelden aan reeds dan bij de leveranciers zijn sei- zoenorder (voor verkoop dus voorname lijk oktober-december) te plaatsen. Een uitzondering hierop vormen de Neder landse fabrikanten van speelgoed. Voor hen is de Voorjaarsbeurs een graadmeter om te bepalen wat en hoeveel van be paalde artikelen geproduceerd moet wor den. Zij garanderen alleen d<tn tijdige levering als op de Voorjaarsbeurs besteld wordt. Voor fabrikanten is de Najaars beurs te laat en onbelangrijk. Enige arti kelen, waarvan zij een overproduktie hebben, kunnen nog wel op de Najaars beurs besteld worden, maar voor grotere hoeveelheden vist men achter het net, om dat de geplande productie verkocht is en er geen tijd is voor nieuwe aanmaak. Het zelfde kan het geval zijn met enige im porteurs, die van bepaalde artikelen slechts een in het voorjaar gereserveerde kwantiteit ter beschikking krijgen en van deze fabrikaten of nummers op de Na jaarsbeurs geen bestellingen meer kunnen aannemen. Veilig Verkeer Nederland gaat de komende weken de strijd aanbin den tegen het hand over hand toe nemende euvel van door rood licht rijden, waaraan steeds meer auto mobilisten, bromfietsers en fiet sers zich - blijkens gehouden steekproeven - schuldig maken. De oplossing was: HORIZONTAAL: 1 pincher; 6 meteoor; 12 reep; 13 loep; 14 Sr.; 16 luid; 18 mand; 19 hm; 20 tol; 22 leiding; 24 lam; 25 idem; 27 page; 28 lenig; 29 bas; 30 forel; 31 jota; 34 lila; 35 emancipatie; 40 idee; 41 paus; 42 Dr.; 43 t.t.; 45 eega; 47 beta; 50 strippeling; 53 eelt; 55 kade; 57 kreek; 58 elf; 59 bezit; 60 aker; 63 rode; 64 nep; 65 pienter; 69 nar; 70 Ir.; 71 vonk; 72 erop; 74 mm; 75 dood; 76 greep; 78 roos ter; 79 dertien. VERTICAAL: 1 postiljon; 2 nr.; 3 cel; 4 heul; 5 epiek; 7 eland; 8 tong; 9 eed; 10 op; 11 rammelaar; 15 rodeo; 17 d.i.; 18 mi; 19 hagel; 21 lente; 23 draai; 24 larie; 26 Miami; 27 polis; 32 energie; 33 gaa- tels; 36 adder; 37 Ce; 38 p.p.; 39 tutti; 44 boekanier; 45 etter; 46 A.P.; 47 be; 48 anker; 49 pieterman; 50 sleep; 51 Polen; 52 gazon; 54 erker; 56 Didam; 61 linde; 62 serge; 65 poot; 66 e.k.; 67 te; 68 roer; 71 vos; 73 pet; 75 do; 77 pi. mee te doen. Als men hier een halfjaar mee wacht kan het verlangen al over zijn en mist het kind qua opvoeding veel. Een wat oudere jongen, die ontvankelijk blijkt te zijn voor technische zaken zoals mechanica of electriciteit moet verder geholpen en aangespoord worden. Jong geleerd is oud gedaan! Er groeien han dige mannen uit jongens, die tijdig mec cano- of constructiebouwdozen hebben gehad. Ook experimenteerdozen helpen de jeugd om zich op de toekomstige tech nische wereld voor te bereiden. Er gaan zelfs reeds stemmen op, om op de scho len techniek als verplicht vak in te voe ren. Onder het motto ’’maak zelf een stuk speelgoed” werd voor Nederland in de paasvakantie de Speelweek ’71 gehou den. Deze speelweek, die jaarlijks in vele Europese landen wordt gehouden, heeft het doel ouders en kinderopvoeders op de pedagogische waarde van goed en verantwoord speelgoed te wijzen. Het was boven alle verwachting, dat zoveel jongelui reeds dusdanig handvaar digheid hadden, dat er zo veel inzendin gen van zelf gemaakt speelgoed tijdens de hoogtijdag van de speelweek in de Expo- hal in Hilversum werden meegebracht, in totaal waren het 1600 werkstukken. Aan gezien er prijzen (o.a. 20 elektrische kin- derorgels) aan de inzendingen verbonden waren, had de jury een zware taak om uit de 1600 inzendingen de prijswinaars te bepalen. Waarschijnlijk zullen tijdens de komende Najaarsweek reeds de eerste besprekingen plaatshebben voor de speel week ’72. Donderdag 19 augustus 1971 27e jaargang nr. 1249 Redaktie-adres Mauritsstraat 1, postbus 12, Moerkapelle, telefoon (01793) 520 (op werkdagen na 19 uur) Advertentie-af deling Oranjelaan 9, Waddinxveen, postbus 66, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging Prinses Margrietstraat 21, Waddinxveen, tel. (01828) 3088 Abonnementsprijs 3.10 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 7.80 per half jaar binnen verspreidings gebied en 13.00 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incassokosten Het meest uitzonderlijke van deze branche is wel, dat de afzet van speel goed aan het publiek voor ca. 50% is toe gespitst op een periode van zes weken in het jaar n.l. medio oktober tot begin de cember. In geen van de ons omringende landen is de verhouding zo ongunstig. Overal wordt het kind ook in de loop van het jaar nog wel eens met speelgoed be dacht. Dit is ook logischer. Een kind heeft tengevolge van zijn groei, leeftijd en ontwikkeling ook op andere momenten dan zijn verjaardag, St. Nicolaas of Kerst mis behoefte aan bepaald speelgoed. Ook pedagogen wijzen er steeds meer op, dat het minder goed is kinderen op boven genoemde bijzondere dagen met een te veel aan speelgoed te overladen en tus sentijd niets te doen. Op een gegeven moment komt een jong kind tot de ontdekking, dat vierkante dingen (blokken) blijven waar ze worden neergezet, terwijl ronde dingen rollen en daardoor geen vaste plaats hebben. Op dit moment is het voor de ontwikkeling aanbevelenswaardig ronde en vierkante blokken, bij voorkeur van een natuur- produkt als hout, te geven. Een jong meis je, waar in het gezin een broertje of zusje bijgekomen is, ziet dat de baby dagelijks aangekleed, geholpen en naar bed ge bracht moet worden en is op dat moment rijp om een pop te krijgen en er hetzelfde Dokter Helleman kwam in 1945 naar Waddinxveen als opvolger van de nog jonge dokter Wormgoor. Deze had zich in laten lijven bij de toenmalige stoot troepen. Dokter Helleman kwam uit Gouda waar hij gedurende de oorlogs jaren de praktijk waarnam voor een on dergedoken Joodse huisarts. Deze was zo gelukkig om het helse avontuur van de 'oplossing van het Jodenvraagstuk’ te overleven. Voordien was dokter Helleman, die in Utrecht geboren is en daar ook heeft ge studeerd, overal in het land waarnemer voor verschillende huisartsenpraktijken. Het was in de eerste helft van de dertiger jaren bijzonder moeilijk een praktijk over te nemen. Als scheepsarts zag de heer Helleman in de drie jaren tot omstreeks 1938 vrij wel de gehele wereld. Hij beleefde op verschillende schepen tal van avonturen zoals trouwens ook tijdens de mobilisatie en de vijf oorlogsdagen in mei 1940 toen hij als reserve-officier van gezondheid in Groningen werd gestationeerd. „Het zit ’em voornamelijk in mijn rug”, zo vertelt de dokter ons in de schitterend in (antieke) stijl gehouden woonkamer die hij nu zal gaan verlaten. „Ik kon de laatste tijd al na een stuk of vijf huis bezoeken m’n auto niet meer in of uit, laat staan dat ik nu iedereen kan gaan opzoeken.” „Een paar mensen heb ik natuurlijk wel de hand kunnen drukken. Ik denk dat ik mijn andere patiënten maar schrijf. Maar om op zo’n manier afscheid te ne men nadat je ruim zesentwintig jaar zo nauw met iedereen verbonden bent ge weest, dat valt me erg zwaar.” Dokter Helleman en zijn vrouw heb ben wel overwogen om een afscheids receptie te geven. Maar dat betekende ongetwijfeld vele uren van staan om hon derden handen te schudden. „En om de mensen als een ouwe vent zittend een hand te geven, daar pas ik voor”, is de hartgrondige mening van de scheidende arts. In de schakelpuzzel uit het Weekblad van 5 augustus jl. was 37 vertikaal weggeval len. De vele inzenders die - begrijpelijker wijs - hier problemen ondervonden heb ben wij dat niet aangerekend. De boe- kenbon van 15 ging naar H. J. Verbree, Vondellaan 154. De juiste oplossing was: HORIZONTAAL: 4 aktie; 6. sloep; 8 enorm; 10. erg; 11. teken; 12. kreet; 13. Ate; 17. eerst; 18. dadel; 19. slang; 20. speer; 22. dalen; 24. trein; 26. are; 27 agent; 28. gazon; 29. oma; 33. toren; 34. groot; 35. Namen; 36. lente; 38. preek; 40. staal; 42. tel; 43. psalm; 44. buren; 45. opa; 49. tonen; 50 naakt; 51. reden. VERTIKAAL: 1. ets; 2. ton; 3. tor; 4. Aarde; 5. emelt; 6. speld; 7. parel; 8. er- eis; 9. matig; 14. vrees; 15. edele; 16. baken; 20. strot; 21. regen; 22. danig; 23. naast; 24. troon; 25. nemen; 30. grens; 31. kogel; 32. smaak; 36. leest; 37. eisen; 38. Polen; 39. kleuit; 40. speer; 41. lopen; 46. ent; 47. aal; 48. ode. tol> tien ’’Nóóit door rood!” is het onver biddelijke motto van de actie, die medio augustus begint en die zal worden gevolgd door verscherpt politieoptreden in het gehele land. Het opzettelijk negeren van ver keerslichten, waardoor het leven van andere weggebruikers - in het bijzonder overstekende voetgan gers als meest kwetsbare groep - in gevaar wordt gebracht, is naar de mening van VVN een misdadig vergrijp waartegen voortdurend met krachtige hand moet worden opgetreden. WN pleit daarom voor intensiever gebruik van rood- licht-camera’s, die wisselend ge plaatst op allerlei kruispunten een preventieve werking kunnen heb ben; automobilisten, die er nu een sport van maken door rood licht te rijden ’’kijken wel uit” als zij een flinke kans lopen dat hun gedrag op deze wijze wordt ’’ga degeslagen”. Welk een omvang het negeren van de verkeerslichten heeft gekregen, blijkt uit een proef die de gemeentepolitie van Den Haag met wisselende roodlicht- camera’s heeft genomen; in een maand tijd werden ruim 400 over tredingen geconstateerd. Het tijdstip van de actie „Nóóit door rood!” valt samen met het begin van het nieuwe schooljaar; honderdduizenden kinderen gaan medio augustus voor het eerst naar school en zullen op hun rou te veelvuldig gebruik maken van door verkeerslichten beveiligde oversteekplaatsen. VVN doet een klemmend beroep op alle automo bilisten hun snelheid te matigen bij de nadering van zebra’s met voetgangerslichten, want door tij dig te stoppen voor rood, kan men voorkomen dat het zoveelste kind wordt gedood. Het zoveelste, want in 1969 kwamen 124 kinderen van 5 tot 14 jaar als voetgangr om het leven en werden 2.759 licht of zwaar gewond. maandelijks bij te kopen, toch op peil houden. De tot nu toe betrekkelijk kleine bestellingen, geven de hoop dat op de Najaarsbeurs in verhouding véél zal wor den bijbesteld, omdat naar vrijwel alge mene verwachtingen de seizoenverkoop in oktober/november groot zal zijn en in vergelijking met vorig jaar een positief resultaat zal opleveren. De Najaarsbeurs is geopend zondag 5 september van 10 tot 18 uur, de overige dagen van 9 tot 18 uur. „Op het medische vlak kan een huis arts vandaag de dag veel meer doen. Ik vind wel dat veel jongere artsen nog wel eens snel naar specialisten verwijzen. Binnen de grenzen van mijn verantwoor delijkheid heb ik altijd geprobeerd zoveel mogelijk zelf te doen. Waarvoor ben je anders huisarts?” De beursdagen op de eerste maandag van iedere maand hebben zich voor de exposanten op de zevende étage gunstig ontwikkeld en zullen zich in de toekomst beslist handhaven en steeds interessanter worden. Ook tussentijds zijn er afspraken met klanten geweest, die dan rustig de gehele collectie in het Beatrixgebouw hebben kunnen doorwerken. Een ander belangrijk aspect van de beursdagen is, dat de detaillisten hun aankopen meer kunnen spreiden. Bij de steeds groter wordende investeringen is bij de doorsnee winkelier niet voldoende reservekapitaal meer voorhanden om grote inkopen op korte termijn te finan cieren en kan hij zijn sortiment, door i - y z X Z I f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 5