meer van terug aan na Gewond 50 jaar B.W. er over weer Raad heeft heimwee naar het ’oude’ Bonkelaar-plan Vrijblijvend Ook geen voorzitter schoolvereniging Groen van Prinsterer? Breedsprakige raad doet twee avonden 1 Mr. Lindeyer geeft zijn raadszetel Havo-affaire „DE LANTAARN” Spijt onder pamflet van naam KVP wil meer deskundigheid Oranjelaan wordt opnieuw bestraat n Opendeurdag BW-zitmeubelen Onafhankelijk Nieuwsblad 36 LUXE EENGEZINSWONINGEN Doktersdiensten f 2.95 Sporthal Minder ELZENHORST MAKELAARSKANTOOR RIJNLAND N.V. SNACKBAR BIJ DE Moeilijk Pijnlijk Weekblad voor Waddinxveen Zaterdag 10 - 17 uur. 27e JAARGANG - Nr. 1251 DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1971 P. C. C. VAN VLOTEN lijk dat er iets mis was. (Advertentie) (Advertentie) ”Ik lijk wel een kindermeisje,” zo klaagde burgemeester C. A. van der Hooft dnderdagavond in de raadzaal nadat hij met het reglement van orde in de hand weer eens korrigerend had moeten optreden in de raadsvergade ring van donderdagavond. voorzien van c.v., gas, Tielsa keuken, badkamer met ligbad, event, garage enz. de gemeente serieus op hun waarde zullen worden getoetst. een meer sluitende exploitatie van De Bonkelaar. Koopsommen v.a. 72.600,- v.o.n. hypo theek, 90 procent ge meente garantie. Boos was de burgemeester over het feit dat de heren raadsleden weer zo breedsprakig waren dat de vergadering moest worden uitgesmeerd over twee avonden. En dat over een agenda die ”in een uur kon zijn af gehan deld.” In het uitbreidingsplan Groenswaard II bouwt REYM BOUWONTWIKKELING N.V. ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078. Apotheek dienstdoende arts. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Chopinlaan, W’veen tel.: 01828 - 2028 ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doorn, Prins Bernhardlaan3, telefoon 4162. De Waddinxveense mevrouw H. W. M. Weijer-v.d. Donk raakte vorige week gewond aan haar linkerbeen toen zij op de Nieuwe Markt in Gou da in een gat stapte dat was ont staan bij het afbreken van de hekken voor de Goveka-tentoonstelling. Zij werd behandeld in het Sint Jozef - ziekenhuis. Binnenkort zal worden begonnen met het herstraten van de Oranje laan. Het werk zal zodanig worden uitge voerd, dat steeds één helft van de straat voor het verkeer open blijft. Hoewel het verkeer steeds doorgang kan vinden, moet met enige vertra ging rekening worden gehouden. De werkzaamheden zullen ongeveer zes weken in beslag nemen. Betreffende het weglaten van de twee gymzalen uit het plan deelde hij mee goede hoop te hebben dat er snel goedkeuring gekregen zou kun nen worden op de bouw van de sporthal. Voor nog meer gymzalen is de grond al beschikbaar, zo deelde hij mee. Het sterkste argument waarmee de raadsvoorzitter de meeste kritisan- ten omkreeg was het feit dat dit plan nog voor september zou moeten worden ingediend, wilde het nog op de prioriteitenlijst van dit jaar ko men. ’’Doet u dit niet dan wordt het vast en zeker 1975 voor dat u weer een kans krijgt om mee te doen. Dit is een oud plan, dat nota bene goed koper is dan het eerste. Nu komen we vast en zeker aan de beurt. En u weet toch dat deze regering de buik riem strak gaat aanhalen wat de in vesteringen betreft.” De raad stemde vervolgens het ini tiatief-voorstel van de KVP (mede ondersteunend van de D’66-er Van Vloten) weg met 13 tegen 3 stem men. Het B en W voorstel werd daarna aangenomen met alleen de stemmen van KVP en SGP tegen. De geschiedenis van de Stoel en Meubelfabriek H. A. van Berkesteijn N.V. te Waddinx veen begon op 19 september 1921 in een klein schuurtje aan de Wilhelminakade waar de heer Hubertus Antonius van Berkesteijn stoelen begon te maken. Waddinxveen was in dei dagen reeds een meubelcentrum door o.a. zijn gunstige ligging aan het vaarwater de Gouwe. Al les werd aan en afgevoerd met beurtschippers. De grondlegger had in 1921 reeds in de gaten, dat alleen het gespecialiseerde bedrijf door alle tijden heen een kans zou kunnen maken. En dat is dan ook in deze vijftig jaren door Van Berkesteijn en zijn medewerkers bewezen. Op zaterdag 4 september houdt de driectie voor alle belang stellenden aan de Wilhelmi nakade 69 een ’’Opendeurdag”. U kunt er dan kennis van ne men wat er is opgebouwd en hoe er met moderne methodes en machines zitmeubelen ge maakt kunnen worden. In de smaakvolle toonzaal kunt u de gehele kollektie BW zitmeubelen zien. De gehele dag zullen er bus- sen van Westnederland door Waddinxveen rijden om de bezoekers te halen en weer terug te brengen. Maar hiermee eindigt de affaire niet. De heer Lindeyer staat ook al niet achter het ’protestantse’ pamflet, dat hij mede heeft ondertekend. ”Ja, ik overweeg deze week een aktie om daar wat aan te doen. Volgens mij is het niet de taak van de schoolver enigingen om de ouders een keuze op te dringen. Temeer daar wij niet konden zorgen voor een keuze-mo- gelijkheid.” Is ook hier de naam van de heer Lin deyer weer zonder zijn medeweten gebruikt? ’’Daar laat ik me nu niet over uit, het kan zijn dat ik zelf on duidelijk ben geweest.” Hoe het ook zij, het is duidelijk dat de heer Lindeyer in deze dagen heel wat problemen heeft. Eén daarvan is nu voorbij. ”Ja, ik ben duidelijk geen voorstander van de samenwer kingsschool omdat ik vindt dat het onmogelijk is, zoals die school wil, elk kind in z’n eigen levensbeschou wing op te vangen. D’66 eiste dat van me en dat is dus een breukpunt geworden. Ik denk wel dat ik ook het lidmaatschap zal opzeggen. Ik dacht niet dat ze bij D’66 nog ge lukkig met mij zouden zijn.” En over het voorzitterschap van de schoolvereniging: ”Ja, dat is ook wel heel moeilijk geworden. Ik geloof dat ik me maar eens een jaar uit alle openbare funkties terugtrek. Misschien dat ik dan alles wat beter kan overzien.” Commentaar van de heren Barth en Breimer van D’66: ”Het is juist dat wij diep ongelukkig waren met de situatie. Bovendien: de heer Lin deyer is een man die alles wat hij zegt eerst wikt en weegt. Het komt ons vreemd voor dat hij zich zijn uit spraken nu ineens niet meer her innert. Het is een misgreep geweest, al konden we dat niet voorzien. De heer Lindeyer heeft in een gesprek met ons standpunten verkondigd, waarmee hij nadien lijnrecht in strijd heeft gehandeld. We zijn blij dat we nu tot deze oplossing konden geraken.” D’66 gaat het hele geval maandag avond voorleggen aan zijn leden, die - jazeker - in de samenwerkings- kerk, pardon Ontmoetingskerk in Groenswaard bijeen zullen komen. De heer Barth: ”Het heeft mij bij zonder verheugd dat veel van onze leden mij in het weekeinde hebben opgebeld om hun medewerking aan te bieden als we een raadslid moe ten benoemen die niet voldoende tijd vrij kan maken. Als Van Vlo- ten’s opvolger ’t alleen niet kan, dan doen we het met z’n allen.” LET OP LET OP Met ingang van 1 september zijn onze voorstellingstijden gewijzigd. Wij zijn dan op woensdag open en op maandag gesloten. Ter ere van deze wijziging ko mend weekeinde wederom halve kip in de reclame voor En geen kale kip natuurlijk, doch met een lekker portie patat. Sommige raadsleden houden ervan in zeer bedekte termen kritiek te uiten op de manier waarop hun collega-raadsleden hun ’vak’ uit oefenen. Zo ook de heer J. L. van Heteren (Gemeentebelang) die ook in de laatste raadsvergadering weer een sneer gaf aan!het adres van ’be paalde raadsleden’, die zekere voorstellen zeer uitvoerig willen bespreken, teneinde ’zoveel moge lijk in de krant te komen’. Omdat de heer Van Heteren geen man en paard noemt (hij noemt geen namen van raadsleden en ook geen namen van kranten) is zo’n opmerking wel erg vrijblij vend. Toch doen dergelijke uitspraken on plezierig aan. Een (goede) journa list zet niet iemand in de krant omdat hij veel praat, maar omdat hij veel zegt. Dus eigenlijk is dit commentaartje in tegenspraak met de bovenstaan de zin. De heer Van Heteren was wel aan het woord, maar hij zei niets. In zulke gevallen is het altijd beter om te zwijgen. Deze cryptische zinsnede uit het lange fluor-betoog van de heer Havenaar (SGP) wilden we u niet onthouden: ’’Fluor kan de oorzaak zijn van vernietiging van de bac- terieën voor de bestrijding van de noodzakelijke lichaamsflora.” Nou u weer en dan wij weer KvdB. Fel verzet bood de heer Van Schie tegen het voorstel. ’’Vergeleken met het oude voorstel is het gebouw met tweederde verkleind en de gemeen telijke subsidie is maar een kwart minder dan irt het oude plan.” Hij vroeg het college het voorstel terug te nemen om de opzet nader - en door deskundigen - te laten be studeren. ”In deze versoberde vorm heeft het ons inziens nauwelijks kans van slagen. Wij vinden het on geloofwaardig dat dit plan de aan trekkingskracht zal hebben die men ervan verwacht.” Met mede-ondertekening van de heer Van Vloten van D’66 diende hij tijdens het debat op de tweede avond een wijzigingsvoorstel in, waarin B en W werd gevraagd om een meer wetenschappelijk verant woorde uitspraak over de juistheid van de opzet van de nieuwe Bonke laar. Tegelijkertijd behelsde dit al ternatieve KVP-voorstel de princi piële uitspraak dat de raad het plan zou subsidiëren en bereid was ga rant te staan voor rente en aflos sing van een af te sluiten geldlening. Voorts wilde de KVP dat niet meer grond in optie zou worden genomen dan nodig was (duizend m2 in plaats van tweeduizend). Burgemeester Van der Hooft vroeg de raad wat meer vertrouwen te hebben in het stichtingsbestuur, waarin tal van deskundigen zitting hebben. ”Dit plan is door deze men sen uit en te na bestudeerd, u hebt twee raadsleden benoemd, er is met alle mogelijke deskundigen ge praat.” De burgemeester verweet zijn raads leden voortdurend op de stoelen van anderen te willen gaan zitten. An deren die meer deskundig zijn. In tegenstelling tot de andere raads leden zag hij wel mogelijkheden voor En inderdaad, het maandelijkse treffen blonk opnieuw uit door uit gebreide toespraken, die vaak schrif telijk voorbereid en vermenigvul digd waren. Eén van de strijdvragen was het jeugdcentrum De Bonkelaar, waar voor de raad per jaar een kleine ton aan subsidies beschikbaar zal moe ten stellen. Het nieuwe plan is aanzienlijk so berder van opzet dan het oude. Vrij wel alle raadsleden waren van me ning dat het oude plan mooier was. Algemeen was ook de kritiek op het gebrek aan een uitgebreid rapport over de exploitatie van De Bonke laar. ”Men vraagt ons om bijna een ton subsidie,” zo zei de heer Van Heteren, ’’maar dan moet men ons wel wat meer inzicht verschaffen.” Het weglaten van de sportzalen uit het nieuwe plan dat nu 675.000 gaat kosten, bleek voor vele raads leden een moeilijk verteerbaar ver lies. Juist omdat de Bonkelaar deze accommodaties toch zou krijgen be sloot de raad vorig jaar van de bur- gerzinlening van 4 miljoen maar een overdekt instructiebad te bou wen, zo stelden de heer Barth van D’66 en enkele anderen. Jammer vond de heer Barth het dat de gemeente nog altijd geen ver antwoord jeugdbeleid kent. ”Het lijkt op broddelwerk dat wij nu met de Bonkelaar een stuk jeugdzorg doen zonder dat dit deel uitmaakt van een integraal jeugdbeleid.” Van de burgemeester kreeg de D’66-er later de toezegging los dat naast de Bonkelaar ook nog wensen zouden kunnen bestaan van andere groe peringen (al of niet georganiseerd) uit de jeugd. Wensen, die dan door uien wist ik niet aar ner ai vurige week donderdag in de krant zou ko- - telijk Onderwijs ’Groen van Prin sterer’, maar dat maakte de situatie voor D’66 niet minder pijnlijk. Toen mr. Lindeyer daarop ook nog een brief richtte aan fraktievoorzit- ter Barth, waarin hij meedeelde deze ’zwendel met zijn geweten’ niet te kunnen opbrengen, was het duide- Vorige week meldde het Weekblad voor Waddinxveen u dat de heer Lindeyer, als het nieuwe raadslid voor de Democraten, zich in posi tieve zin had uitgelaten over de Sa- menwerkings-havo/atheneum. ”Als men een samenwerkings-havo wil dan moeten wij zorgen dat-ie er komt” zou de heer Lindeyer hebben gezegd, aldus het persbericht dat D’66 vorige week verspreidde. Mr Lindeyer claimt nu deze uit spraak nooit te hebben gedaan. De heren Barth en Breimer doen er ech ter een eed op dat dit wel zo is ge weest. In het gesprek tussen het be stuur, raadsleden en kandidaten van j de partij heeft mr. Lindeyer zich I woordelijk zo uitgelaten, zo stelt de de heer Barth. Er is meer. Mr. Lindeyer heeft het persbericht nooit onder ogen gehad. Maar hij herinnert zich niet meer zeker hoe dat nu precies gegaan is. ”Ik werd een keer ’s avonds om half twaalf over dat bericht pgebeld,” stelt de heer Lindeyer, ’’Toen heb ik meteen gezegd dat dat geen tijdstip was om daarover te praten. Boven dien wist ik niet dat het al vorige men.” Voorzitter Breimer: ”De heer Lin deyer werd ’s avonds om precies tien uur opgebeld. Hij gaf ons te kennen geen tijd te hebben, maar vroeg: ”Is ’t een goed persbericht?” Toen ik daarop met ja antwoordde zei Lin deyer dat 't goed was. Hij wist ook dat we ’t zo spoedig mogelijk na ac- cordering door iedereen zouden gaan verspreiden. Dat was in het eerste gesprek overeengekomen.” De gehele zaak kwam aan het rollen toen vorige week ook de handteke- ningenaktie startte voor de Samen- werkings-havo. Op een pamflet dat het protestantse volksdeel van Wad dinxveen waarschuwde tegen het zetten van een handtekening voor de samenwerkingsschool prijkte, tot stomme verbazing van de D’66-aan- hang de naam van hun toekomstig raadslid, mr. Lindeyer. Weliswaar in de funktie van voorzitter van de Vereniging voor Protestants-Chris- Mr A. G. F. Lindeyer wordt niet de opvolger van ir P C. C. van Vloten (D’66) in de gemeenteraad. Dit is maandagavond overeengekomen tijdens een van beide kanten ’’prettig en zakelijk verlopen” gesprek tussen de heer Lindeyer (vijfde op de kandidatenlijst van D’66), fraktieleider H. P. Barth en D’66-afdelingsvoorzitter drs H. Breimer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1