W addinxveen van Ruilen Debat D. Havenaar (SGP) en het fluor-spook Diploma-zwemmen De Sniep Deuk Vakantieregeling kruideniers Spreekuren ’progressieve concentratie’ in raad over fluoridering aangehouden in in Spaarbanken werken samen Taptoe 1971 Pagina 2 256 kandidaten EEN BOEKENBOM IS ALTIJD RAAK!! Tandartsen Alternatieven GEI E KERKE Drs Harms (PvdA) gul met bandtekening 23 GARAGEBOXEN in ’t plan GROENSWAARD 1 RIJNLAND N.V. Huisje Te goedkoop „Senioren” Steen Plattela ndsvrouwen beginnen seizoen WEEKBLAD VOOR WADDJNXVEEN DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1971 men ook iets kun- geboorten tegen 23 augustus t/m 4 september Vivo Super - A. van der Sluys, Groensvoorde 4 HET ANKER (Kerkweg 234) Maatschappelijk Werkster NH-Xerk: maandag en vrijdag van 9 tot 10 uur; Tot nader aankondiging vervalt het spreekuur op woensdagavond. ANNE-FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Maatschappelijk werkster (Herv. Centrum): Afwezig tot en met 23 augustus. Pedicure/Schoonheidsspeciali ste: eerste en derde dinsdag van de maand, 9 tot 12 uur. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met de bouw van (achter de Chopinlaan ingang Sweelinckhof) Koopsommen 5.300,v.o.n. (opl. plm. dec. ’71) Inlichtingen: Makelaarskantoor Chopinlaan, Waddinxveen K tel. 2028 Een aantal raadsleden wilde weten welke andere mogelijkheden er wa ren voor toevoeging van fluor (in tabletvorm of in het keukenzout), maar de heer Barth vond dat men aan het gehele probleem niet zo zwaar moest tillen. ”Er zitten al zo veel chemische produkten in het water,” zei hjj. Berkouwer, Cora Slagboom, Moni que Groeneveld, Gerard Benink, Gerdien van Gils, Marianne Schoon- ackars, Peter Verheul, Dineke Mar chand, Ageeth van Delft, Gerard Molies, Klaas Bootsma, Ellen van Rooy, An ja Oosterom, Elly de Mik, Marlon Appel. Zoals wij reeds eerder berichtten krijgt Waddinxveen op zaterdag avond 18 september a.s. weer een grote muzikale show aangeboden door het fanfarecorps ’’Concordia”. De organisatie is wat betreft de deelname van diverse verenigingen geheel rond. Acht muziekverenigin gen, drumbands en majorettes ne men aan deze jaarlijkse muzikale show deel alsmede een afdeling ven- delzwaaiers, totaal ruim 500 perso nen. De deelnemende verenigingen zijn dit jaar: Harmonie Brommen uit Brumm en (Gld); Dierens Harmonie Orkest uit Dieren (Gld); Harmonie de Vriendschap uit Woerden; Bras- band Voorwaarts uit Waddinxveen; Fanfarecorps Concordia uit Wad dinxveen; Vendelzwaaiers uit Moer gestel; Drumband de Cormulas uit Waddinxveen; Drumband St. Joris uit Boskoop. En als attractie de uit 70 man tellende showband ’’Prinses Irene” uit Hilversum. Als het weer meewerkt kunnen de bezoekers van deze taptoe weer ge nieten van muziek, licht en kleur. De taptoe wordt gehouden op het Kon. Wilhelminaplein en neemt ’n aan vang om 8 uur. Wat betreft de kaartverkoop dat kunt U lezen in de komende advertentie in dit blad. Opnieuw kwam D’66 in het geweer bij het voorstel om een huisje aan de Wilhelminakade onbewoonbaar te verklaren. Het huisje was door de vroegere eigenaar, die al wist dat het onbewoonbaar zou worden ver klaard, doorverkocht en de nieuwe bezitter wilde het laten opknappen. ’’Deze man was niet bekend met het feit dat zijn huis tegen de grond zou moeten,” aldus de heer Barth. De D’66-er wilde weten of er mogelijk op het gemeentehuis een vergissing was gemaakt, toen de nieuwe eige naar was komen informeren naar de mogelij kheden. De burgemeester wilde echter niet wijken. ”Wat tussen een verkoper en een koper gebeurt, daar komen wij niet tussen. Dat huis moeten wij, dat schrijft de wet ons voor, onbe woonbaar verklaren. Anders doet de inspecteur het zelf.” De heer Harms deelde nog mee dat er altijd nog de mogelijkheid bestaat dat het huis weer in bewoonbare staat wordt ge bracht. D’66 vond het maar niks dat iemand de dupe zou kunjien worden van een fout die mogelijkerwijs door een ambtenaar zou zijn gemaakt. ”En daarmee willen wij neinjand persoonlijk beschuldigen want ie dereen kan fouten maken. Wij wil len alleen dat de nieuwe eigenaar niet de dupe wordt van onze fouten,” zo lichtte de heer Barth toe. Maar ook nu was de rest van de raad het niet met hem eens en keurde het voorstel van het college goed. Pech voor de winkeliers van de westkant van het Koningin Wilhel minaplein. Uitvoerig discussieerde de raad over de grondverkoop van 3000 per kavel voor de bouw van zes garages. De gemeente had aan vankelijk meer gevraagd, maar de winkeliers hadden 3000 al meer dan genoeg gevonden. De raad was echter van mening dat 5000 ook al een hele nette prijs was. De heer Van Gent (die overi gens liever een speelterrein zag aan gelegd op de betreffende plaats) stelde: ’’Waar vindt je vandaag de dag in het centrum van de gemeen te en op een paar stappen van je bedrijf nog grond voor zo’n prijs?). De raad vond dat ook en gaf B en W opdracht over f 5000 te gaan onder handelen met ae middenstanders. De PvdA stemde tegen het gehele voor stel. Voor dpiloma B slaagden: Nico Kort land, Petra van Nielen, Kees Wil lem Havenaar, Agnes Tiele, Leo v. Striem, Liesbeth de Kruyf, Marcel Brouwer, Remke de Lange, Mariene Christoffels, Frank Stelling, Marcel Verhey, Eddy v.d. Brink, Annelies Brok, Marcel Hamming, Anja van Beek, Ad Siebelink, Rick v.d. Kalk, Kees van Leeuwen, Ronald de Rooy, Anja Bos, Jeanine Hartmans, Ted Sluys, Janny Smeenk, Heleen van Schie, Johan Sebo Boer, Frans Bou- man, Pauline Christoffels, Esther Smit, Cassandra van Veen, Ellen v. Pinxteren, Anke Slappendel, Jan Henk Rietveld, Hehna v.d. Water, Jolanda Heemskerk, Alida Minnes, Henriette Pellicaan, Anja Heems kerk, Pieter Jan v.d. Klip, Iris van Geerensteyn, Leo van Zwienen, An gela Verkley, Hans Vermey, Gineke van Koppen, Gemma de Lange, Jo landa Hendriks, Anne Margot Pol, Judith Uiterwijk, Korrie Kok, Thea Maurits, Astrid Kleiweg, Anja Ben schop, Cora van Rijn, Monic Lang- bein, Annette van Leeuwen, Hans Peter Dijkhuizen, José Goedhart, Ti neke van Dorp, Saskia Wekking, Ria Wiersma, Jaap) Oudshoorn, Hans Reinold, Jolanda Hup, Hannie v.d. Loo, Wilma Hoogendoorn, Wilma v. d. Hoek, Lizet van Leeuwen, Jan Willem Hasselaar, Greetje de Pater, Jan Nieswaag, Gert Jan Bullee, Nan cy de Kleyn, Peter Bouthoorn, Cor rie van Zwienen, Diana de Bruin, Peter Immerzeel, Evert Bouman, Marita Deelen, Jan Repko, Jeannet te Marchand, Caroline Smit, Anita Tromp, Aletta Heus, Matthijs Wil- lemstein, Helene Willemstein, Linda Kool, Paulien Laterveer, Marco Harms, Henk van Gils, Anneke Boolman, Gerben Kleiweg, Judith Coelers, Jacqueline v.d. Schee, Mar co Loef, Elfriede Bohm, Vera van Doorn, Cora Brouwer, Helene Olie, Arda Both, Wilma van Vliet, Elfrie de Hoogendoorn, Hedy van Hofwe gen, Anca de Graaf, Mieke de Haag, Carla van Vuuren, Nelleke Verbree, Wilge Engels, Marike Dijkstra, Ger- rinda van Willigen, Karin v.d. Stam, Chris v.d. Stelt, Inge Toussaint, John v.d. Heyde, Ilze v.d. Meer, Ellen Lagrouw, Rick van Dijk, Ria de Graaf, Armond Pruymboom, Nellie Cramer, Fred Sol, Ardineke de Wil ligen, Mar jon Zijderhand, Geraldine Damstra, Cathy Boer, Anja Oudijk, Yvonne Vermeulen, Ria van Vuuren, Bert Feunekes, Germt Jan Slager, Mathilde Boonstoppel, Judy de Vlaam, Andrea v.d. Wouden, Annet te de Vries, Hanneke Los, Margreet van Gent. Voor Waddinxveen voorlopig nog geen progressieve volkspartij, zo leek het donderdagavond in de ge meenteraad. Niet stemden de frak- teis van D’66 en PvdA bijna bij voortduring verschillend, het kwam zelfs tot enige irritatie toen de heer A. H. van Gent als rapporteur van de financiële commissie weigerde gewag te maken van een opmerking van D’66 over het al of niet vermel den van de btw bij een verkoopprijs van grond. ”Dit is zó technisch, dat ik me ont slagen voel van de verplichting daar hier nader op in te gaan. Als D’66 hier wat over te zeggen heeft dan doen ze het zelf maar,” aldus meen de de heer Van Gent. ”Dat zal ik dan ook zeker doen”, was het vinnige antwoord van de heer Barth. Zijn partijgenoot Van Vloten kwam nog even in botsing met de burge meester over de situatietekening bij het benzinepompstation van Ga rage Boonstoppel, voor welk bedrijf de grondverkoop was bestemd. Bur gemeester Van der Hooft zei dat al les volgens het bestemmingsplan was gedaan. ’’Maar als u mij niet op mijn woord wilt geloven dan mag u gerust de tekening zien,” zo voeg de de heer Van der Hooft er aan toe. Toen de heer Van Vloten hier op antwoordde met ’ja’ begreep de bur gemeester hier uit dat hij inder daad de tekening wilde zien. Het duurde enige tijd voordat de gebelg de voorzitter er achter kwam dat de heer Van Vloten inderdaad het volste vertrouwen had gehad in zijn woord. Schade aan hart, hersenen en ande re lichaamsdelen. Verkalking van het beenderstelsel. Toename van ’mongoloide idiotiek’. Nierontstekin- gen en maagbloedingen. Schimmels en gisten in het sputum. Sommige mensen zijn er allergisch voor. Adolf Hitler had er in zijn tijd al plannen voor. Ja, deze maatregel is een symptoon van de politiestaat! Bij de vele aktiviteiten waar mee de Speeltuinvereniging De Paddestoel zich al enkele jaren in het Sniepkwartier po pulair maakt, behoort ook de ruilbeurs, waarvoor steeds weer flinke belangstelling be staat. Zaterdagmiddag was het weer zover. Het gezellige zaal tje met zijn drie lange tafels, was geheel gevuld met ijverige verzamelaars, die hun kollek- ties uitstalden voor de gretige zoekers. Er werd de hele mid dag druk gehandeld in sigaren bandjes, lucifermerken en vreemde munten. Vooral de si garenbandjes hadden een res. pektabele afname. De trans- akties kwamen dan ook vlot tot stand. Opvallend was het dat deze middag geen postze gels aan bod kwamen, zodat er voor filatelisten geen emplooi was! Voor de diplmoa’s A en B werd vo rige week in De Sniep gezwommen door 231 kandidaten. De examencommissie bestond uit de dames M. Rietveld en E. den Haag, en de heren H. Vermeulen en A. J. Troost. Als toezichthouders namens de KNZB waren aanwezig de heren A. C. v.d. Bosch en H. Jenné. Voor diploma A slaagden 95 kandi daten, er werd er slechts één afge wezen. Voor diploma B slaagden 134 kandi daten, ook hier werd er één afge wezen. Op 13 september is er voor de laat ste keer van dit seizoen diploma- zwemmen voor A en op 14 septem ber de laatste keer voor diploma B. te gaan. Of er een liefdesdrankje bij doen als we meer kinderen willen.” De heer Harms vond dat het in het water verwerkte fluor wellicht te veel andere belangen zou kunnen schaden. ”We schieten met een in tercontinentale raket op een vlieg,” zo stelde hij. We wassen onze auto, besproeien het gras, geven de plan ten water. ”Wat zijn de uiteindelij ke gevolgen voor het milieu,” zo wilde de PvdA’er weten. Mevrouw Oosterbroek-Waagmees- ter (VVD), de heren P. de Lijster (AR), J. van den Roovaart (CHU) en H. P. Barth (D’66) spraken zich, zij het min of meer schoorvoetend (”We moeten dit verlies van een stukje in dividuele vrijheid er maar voor over hebben.”), voor fluoridering uit. De heer P. F. J. van Schie (KVP) was er voorstander van om nog even te wachten. Bovendien wilde hij we ten op welke wijze de gemeente zijn verplichting dacht na te komen je gens degenen die ’blanko’ water wensen te hebben. De overheid heeft bepaald dat ongefluorideerd water beschikbaar moet worden gesteld. Een suggestie van de heer Barth: ’’Laten we maar een dorpspomp plaatsen op het KW-plein.” Loodzwaar tilde de heer Havenaar echter aan het probleem. ”De water leiding is nog geen apotheek,” vond hij. ”Als morgen de kapper iets in het water wil tegen haaruitval, moe ten we dat er dan ook in doen?” Slechts één procent van al het water wordt door ons gedronken, aldus de SGP-er. ’’Zelf de mensen met een kunstgebit moeten straks gefuori- deerd water drinken.” Ernstige zorgen maakte hij zich over de kosten die gepaard zouden gaan met de verplichting om water te le veren aan mensen die geen fluor willen. Tot ondersteuning van zijn betoog begon de heer Havenaar met het citeren uit een schier eindeloze reeks van persknipsels. Toen het raadslid ruim een half uur aan het woord was, werd hij onderbroken door de burgemeester. ’’Wilt u zich beperken? Ik sluit de vergadering om elf uur. Dit is allemaal nonsens en flauwekul. Als u eerlijk bent dan noemt u in die hele rij ook alle ge meenten waar fluor wél aan het wa ter is toegevoegd,” aldus de burge meester. ”Mag ik dan nog één gemeente noe men?” zo verzocht de heer Have naar. ”Nu u het me vraagt kan ik nee zeggen,” repliceerde de heer Van der Hooft. ”Dan wil ik nu het een en ander zeggen over) de situatie in Italië,” zo vervolgde het raadslid onverstoorbaar serieus en onder bul derend gelach van raad en publieke tribune. Toen hij na één voorbeeld toch maar besloot om te stoppen, deelde partij genoot-wethouder Hui- zer ter vergelijking mee dat de heer Havenaar ”nog een heel stuk had overgeslagen.” Dit spookbeeld schilderde donder dagavond het raadslid D. Havenaar (sgp) af in een ruim een half uur durende philippica over het voorstel van burgemeester en wethouders om fluor aan het leidingwater toe te voegen. Fluor, dat essentieel is voor de bestrijding en voorkoming van tandbederf. Dood en verderf, waanzin, tyrannie, nationaal-socialisme, ja bijna alles wat maar gruwelijk is harkte de heer Havenaar bij elkaar in zijn grafrede, waarin van fluor niets overbleef dan een ellendig vergif dat de mensheid in hoog tempo naar zijn einde voert, ’t Zal een schrale troost voor u zijn dat maagbloedingen en uierontste kingen volgens de becijferingen van het raadslid pas na resp. zestig en tachtig jaar ontstaan. De meesten van ons zullen al ver voor die tijd door fluor zijn geveld. We hebben nog een troost voor u. De raad besloot om het voorstel aan te houden tot de volgende vergade ring. Drs. R. Harms van de PvdA had dit voorgesteld teneinde het on derwerp nader te kunnen bestude ren. Met de steun van de KVP en de SGP haalde deze suggestie precies Het voorschot voor de nieuwe Sa- vornln Lohmanschool was een nieu we steen des aanstoots voor de de mocraten. Zij vonden dat de school een maand meer moest worden uit gekeerd en dat het bedrag boven dien over meer leerlingen moest worden berekend. Hoewel het hier slechts om een paar honderd gulden ging ontstond een langdurig debat, waarbij burgemees ter Van der Hooft in zijn haast om het allemaal kort te houden de heer Barth een spreekbeurt in rekening bracht die hij nog helemaal niet had gehad. ”U hebt nu twee keer het woord gevoerd, nu is het welletjes,” vond de voorzitter. De heer Barth vroeg vervolgens toestemming aan de raad, maar ook deze zweeg stille. Nóg had D’66 al zijn kruit niet ver schoten. Deze nieuwe hindernis nam de fraktie met het indienen initia tiefvoorstel om alsnog de extra maand uit te keren. Over dit voor stel zou opnieuw kunnen worden ge discussieerd. Een initiatiefvoorstel moet echter drie handtekeningen dragen en D’66 heeft maar twee ze tels in de raad. Drs. Harms (PvdA) bood grootmoedig zijn handtekening aan (”Ik wil ook een kleine fraktie graag de gelegenheid bieden zijn voorstellen in te dienen”) en kon digde meteen aan tegen dit voorsetl te zullen stemmen. Burgemeester Van der Hooft was met stomheid geslagen. ”Dit is nog nooit vertoond. U steunt met uw handtekening een voorstel dat u vervolgens weg- stemd?” ’’Inderdaad,” zo beaamde de heer Harms fijntjes glimlachend. De heer Van Schie deelde nog lakoniek mee dat hij het zonde vond van alle moeite van D’66. ”De burgemeester heeft gelijk.” Waarna het voorstel van D’66 door alle overige raadsle den werd weggestemd. ”Tja, dan doe je eens wat voor het christelijk onderwijs en adn krijg je dit”, was de reaktie van de heer Van Vloten achteraf. Brugkerk (NH): 9.30 uur ds D. van Vliet, 18.30 uur kand. Vijfwinkel, Gouda. Wijkgebouw (NH)8.30 en 18.30 uur ds D. van den Heuvel Bethelkerk (NH): 8.30 en 17 uur ds T. van ’t Veld. Immanuëlkerk (NH)9.30 uur ds H. Huting, Rotterdam, 19 uur ds N. J. Flink. Veren.geb. (Geref.): 9.30 uur ds J. Vos, Alphen aan den Rijn, 18.30 uur de heer J. M. G. Sijtsma, Schoonho ven. Ontmoetingskerk (Geref.): 10 uur ds B. Koekkoek, 17 uur ds J. Vos. Remonstr. Gem.: 10 uur ds G. A. Hooijkaas, streekdienst in Waddinx veen. Geref. Gem. Boskoop: 9.30 uur lees- dienst; 19.00 uur ds R. Boogaard. Chr. Afgesch. Gem.: 9.30 en 17 uur ds A. P. Verloop. Volle Ev. Gem. Bethel Boskoop: 9.30 uur samenkomst; dinsdag 20 u. samenkomst. St. Victorkerk (RK): 8 en 10 uur, ma en za 19 uur, di, do en vr 7.45 uur, wo 7.45 en 19 uur: H. Mis. Ontmoetingskerk (RK): 8.30, 11.45 en 18.30 uur, di. 9 uur, do 19 uur, za 9 en 19 uur: H.Mis. Jehova’s Getuigen: do. 19.30 uur bedie- ningsschool, 20.30 uur dienstvergadering; zo 15.30 uur openbare toespraak, 16.30 uur Wachttorenstudie. Voor diploma A slaagden: Gerard Biesters, Coby Carels, Yvonne Lam mers, Adrie Boekhorst, Liesbet van Schie, Leo Brouwer, Tonny van Rijs, Aart van ’t Veld, Jeannette Koek koek, Corina Verborg, Joost Kuy- venhoven; Marcel van Leeuwen; Maroin Zwaan, Robbert van Weel- den, Carola Janmaat, Carola Dulle- meijer, Cor Goudriaan, Mieke Sloot weg, Ilja te Paske, Rudie Willink, Roland Huizer, Ronald Vreeswijk, Eveline Huisman, Jenny Jongenee- len, Hans Naafs, Wim Brenkman, Coriene van Nielen, Aanja de Lange, Erik Kruidenier, Hans Ruiter, Pau- ke van Willigen, Jeanette van ’t Veld, Nicolet Sonneveld, Femke Wolff, Otto Terpstra, Marcel Prin- senberg, Marjan Bremmer, Made leine Walraven, Nelleke den Boon, Ronald Tamerus, Marjan van Dam, Bart Koster, Jorientje den Oudsten, Pter Sanders, Martin Barkel, Frank Dussen, Carla de Wit, Marion Ver- wey, Henny de Groot, Arjan van Duyn, Frank Niemöller, Ivonne Sir- re, Ronald van Peperstraale, Petra Hasselbach, Frans Jan Pruymboom, Jan Kidding, Raymond Zaal, Yvonne van Zoest, Gert Nijhoff, Merula Bergwerf, Alma Wesseling, Marion van Leeuwen, Evert v.d. Leest, Mar- ja Verborg, Renate Dekker, Christo Zonderland, Paul van Leeuwen, Ma rian de Vos, Debora Treep, Rianne Hoogendoorn, Wim Binken, Sipke Reinier Rens, Marcella Kooyman, Jaap Knop, Marcel Jaspers, Rik Ok- kerse, Gert Jan Rooker, Anneke Oudshoorn, Yvonne de Wit, Rosita In het zwembad De Sniep was er vorige week ook diploma-zwemmen voor dames en heren. Er namen 25 dames en heren aandeel. Alle deel nemers slaagden voor het diploma A. De examens werden afgenomen door mevr. Slappendel en de heer A. J. Troost. Als toezichthouder na mens de KNZB was aanwezig de heer A. C. v.d. Bosch. Bij het uitreiken van de diploma’s sprak mevrouw B. de Wit in gedicht vorm het badpersoneel toe. De geslaagden zijn: mevr. v. d. Lin den, de heren A. Hielema, R. Dub belman, mevr. M. Zaal, H. Kersber gen, de heer J. Bregman, mevr. T. Pruymboom, de heren A. van Leeu wen, J. van Vliet, mevr. B. de Wit, de heer D. van Wijk, mevr. J. Kruit, G. Boon, C. Kersbergen, M. Glas beek, A. Jelsma, A. Heemskerk, J. M. v.d. Laarse, M. Hoogeweegen, M. Hoogvorst, A. W. Smit, Mooijenkind, C. M. Troost en de heer T. Bresser. de helft van de stemmen, waardoor het automatisch naar de volgende raadsagenda verhuist. Burgemeester C. A. van der Hooft maakte zch tijdens het fluor-debat zó kwaad op de heer Havenaar, die volgens hem een hoop nonsens en flauwekul zat uit te kramen, dat hij weigerde op de gestelde vragen te antwoorden. Het derhalve onverde digde college-voorstel had toen ook geen kans tegen de PvdA-suggestie om de fluor-zaak aan te houden. De» besturen van de Stichting De Spaarbank te Rotterdam en de Stichting Nutsspaarbank te Gouda, waarbij ook de Waddinxveense Nuts spaarbank is aangesloten hebben be sloten tot een nauwe samenwerking, teneinde tot een meer efficiënte be drijfsvoering te komen. Mede met het oog op het goed effec tueren van de girale salarisbetaling in het in elkaar overgaande woon- en werkgebied, zal, waarnodig, wor- den overgegaan tot uitbouw van het kantorennet en het in dienst stellen van rijdende kantoren. Daarnaast zal als gevolg van het op elkaar afstemmen van de voorwaar den voor de inleggers de Nutsspaar bank te Gouda de rente op de gewo ne spaarboekjes met ingang van 31 oktober 1971 verhogen van 3% op 4%. Aan beide spaarbanken is thans ge zamenlijk bijna een miljard gulden spaartegoed toevertrouwd, dat uit staat op ruim 700.000 rekeningen, terwijl zij beschikken over zeventig vestigingen en dertig standplaatsen van rijdende bijkantoren. De afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen beginnen het seizoen op woensdag 15 september met een le zing van mevrouw P. J. de Rooy- Janse, die het zal hebben over Noor wegen. Zij zal daarbij ook dia’s ver tonen. Gereformeerd verenigings gebouw, Stationsstraat, aanvang 20 uur. De heer J. L. van Heteren (Gemeen tebelang) had zijn licht opgestoken bij de Waddinxveense tandartsen, die volledig achter de fluoriderings- plannen staan. ”Van alle twaalfjari gen heeft nog slechts één procent een gaaf gebit,” zo stelde de heer Van Heteren. De akties in Gouda té gen fluor waren volgens hem afkom stig van iemand die kennelijk uit Staphorst komt. Het raadslid wees op het grote tekort aan tandartsen (één per vierduizend inwohers) en het toenemend gebruik van suikerhoudend voedsel. ”Wie tegen fluor is, zegt meteen dat hij geen vertrouwen heeft in zijn eigen tandarts, zo eindigde de heer Van Heteren. De heer Harms kwam met een aan tal vraagpunten. Hij wilde de waar borgen kennen tegen het gevaar van overdosering in het water. Ook vroeg hij zich af waar de grens van r en moreel aanvaardbare’ ligt. Straks zou nen toevoegen om t*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 2