Val van 4m voor Reservisten LP Bureau Stuurman Aanrijding 60 jaar Nummerbord verwisseld Burgemeester kwaad op KVP-er van Schie bij bank in aanbouw Weekblad voor Waddinxveen WILLEMS dejcngX I beter zien en er ’’beter uit zien mag bij helft gehuldigd Burgemeesters in de rij ridder/jubilaris H. Jenné Ouderling hervormden niet binnen TiP optiek rit deskundig advies en volledige service In Groenswaard 2 Statenvertaling D ’66 vergadert openbaar Ongelukken in de regen deze week van de week VOOR WADDINXVEEN A G E H Diploma-zwemmen Pagina 3 Mi Expositie in Anne Frankcentrum Verdiensten GOLDEN EARRING SEVEN TEARS - 16.50. Uitgave Drukkerij Veldwijk NV DirektieJ. B. Veldwijk RedaktieC. J. M. R. v.d. Bas Exploitatie F. van Kempen lit -vj* 'A' Goud WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN.— DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1971 (Advertentie) boek mr. opticien ’t etc. J. GRIT CHR. OPENBARE BIBLIOTHEEK contactlensspecialist 4 zo besluit ds. Van ’t Veld Het zestigjarig bestaan van de N.V. Bouwkundig Ingenieursbureau Stuurman is voor dit Waddinxveen- se bedrijf aanleiding zich in de twee de week van september gedurende enkele dagen op ruime schaal aan relaties en opdrachtgevers te presen teren. derste boven was van alle blijken van hulde die hem ten deel vielen. Overigens kreeg de heer Jenné zijn koninklijke onderscheiding niet al leen voor zijn langdurige verdien sten op de gemeente-secretarie. Ook zijn vele maatschappelijke aktivitei- ten als voorzitter van het plaatse lijk Groene Kruis, van de zwemclub De Gouwe en van verenigingen van ambtenaren hebben tot deze hoge - en ten volle verdiende - onderschei ding geleid. toR tien Anne Frank-centrum: di en vr 14.30 tot 17 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo 18.30 tot 20.30 uui. Zaterdag 11 september Zwemfeest De Gouwe, zwembad De Sniep, 17.30 uur. Jul. v. Stolberglaan: di, wo en vr 14.30 tot 17.30 u en 18.30 tot20.30 uur. Zaterdag 4 september Opendeurdag BW-zitmeubelen (50 jaar), Wilhelminakade 69, 10-17 u. Maandag 6 september Openbare ledenvergadering D’66, Ontmoetingskerk Groensvoorde, 20.15 uur. Donderdag 2 september 1971 27e jaargang nr. 1251 Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,18 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters korte tiendeweg 12 gouda tel. 1820-13033 kleiweg 108 gouda tel.01820- 16033 kerkweg 189 waddinxveen tel. 01828 - 4303 Op maandag 13 september en dins dag 14 september houdt De Gouwe voor de laatste keer in dit seizoen diploma-zwemmen voor de diplo ma’s A en B. Aanvang proeven voor beide diplo- ma’s 10 uur. Proefzwemmen voor deze diploma’s op donderdag 9 september om 17 uur voor diploma A en om 18 uur voor diploma B. Formulieren inleveren vóór zater dag 11 september met 1.50 bij de kassa van het zwembad. Voor beide diploma’s moet men gekleed-zwem- men, echter niet bij het proefzwem men. Zwaar gewond is donderdagmiddag de 35-jarige betonwerker J. H. de Bruin uit Rotterdam in het nieuwe Bleulandziekenhuis in Gouda opge nomen nadat hij op de bouwplaats van de nieuwe Coöperatieve Raiffei senbank aan de Kerkweg een val van vier meter had gemaakt. De betonwerker was bezig met het laten zakken van bijna twee ton cement door een gat toen het hijsoog ineens losraakte van het betonseg- ment, waarin het vastzat. De man had de hijskabel met beide handen vast en werd dor de betonlast mee gesleurd. De Rotterdammer maakte een val van vier meter en kwam op het be ton terecht. Met een hersenschud ding, open beenbreuk en letsels aan de wervelkolom werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. St Victorstraat: di en vr 19 tot 21 uur, do 15.30 tot 17.30 uur. 17 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo 18.30 tot 20.30 uur. HALLO KONING ONBENUL - Jules de Korte. STREET FISHTING MAN - The Rolling Stones. Giro 47062 tnv Drukkerij Veldwijk NV Bank Coöp. Raiffeisenbank W’veen Sluitingstermijn Voor opneming van advertenties en berichten die dinsdagsmiddags na 12 uur binnenkomen in het Week blad van dezelfde week kan niet worden ingestaan sis Getipt door Veronica en ver krijgbaar bij: maar komt nooit in de kerk. van degenen die opgeven hervormd te zijn komen niet in de gemeentehuis te staan als Dominee J. Catsburg, Nederlands hervormd predikant uit Sint Maar tensdijk, spreekt donderdag 9 sep tember in de kerk van de Christe lijk Afgescheiden Gemeente aan de Dorpstraat voor de Gereformeerde Bijbelstichting tot handhaving van de Statenvertaling. Aanvang 19.30 uur. 1 BORRIQUITO - Peret 2 MANUELA - Jacques Herb 3 ONE WAY WIND - The Cats 4 BLACK AND WHITE - Greyhound 5 POUR UN FLIRT - Michel Del- pêch 6 BLOSSOM LADY Shocking Blue 7 WE SHALL DAWCE - Demis Roussos 8 QUE JE T’AIME - Sandra Andress 9 SWEET HITCH HIKER - Creedence Clearw. Rev. 10 BECAUSE I LOVE - Majority One. Donderdag 9 september Bijeenkomst Geref. Bijbelstichting, kerkgebouw Chr. Afgesch. Gemeen te, Dorpstraat 5, 19.30 uur. Presentatie Bureau Stuurman (60 jaar) voor alle inwoners), Anne Frankcentrum, 20.30 uur. Op de Nesse had vrijdagmiddag om streeks twee uur een aanrijding plaats tussen de auto van de Wad- dinxvener E.V. en de bromfiets van J.H.T., ook uit Waddinxveen. De laatste werd gewond aan het hoofd, vervoerd naar het ziekenhuis in Gouda. Het ongeluk, waarbij de schade gering was, ontstond door een misverstand tussen de beide weggebruikers. procent bekend’ genoemd. Dit ”Hoe waagt u het u te bemoeien met benoemingen die Hare Ma jesteit heeft gedaan. Een burge meester die bijna 23 jaar dit ambt heeft vervuld moet u dit niet aantijgen. Dergelijke opmerkin gen moet u uit uw hoofd laten, u hebt nog helemaal geen ervaring. Ik zou u aanraden maar eens een cursus te gaan volgen over hoe u zich als raadslid moet gedragen. Ik neem dit niet en ik eis dat u deze woorden terugneemt” Burgemeester Van der Hooft raakte vrijdagavnd buiten zich zelf van woede toen het KVP- raadslid P. F. J. van Schie de wens uitsprak dat burgemeester voor de aanvaarding van hun be noeming eigenlijk eerst maar eens een paar jaar ervaring moesten opdoen als raadslid. Hij reageerde hiermee op opmer kingen van de burgemeester dat sommige raadsleden bij voortdu ring op de stoelen van het college of die van stichtingsbesturen wil den gaan zitten en daarmee een Op maandagavond 6 september a.s. houdt D’66 afdeling Waddinxveen een ledenvergadering (die zoals ge bruikelijk toegankelijk voor alle be langstellenden) in de Ontmoetings kerk aan de Groensvoorde. Tijdens deze bespreking zal o.a. de opvolging van ir. P. C. C. van Vloten als raads lid worden besproken. Aanvang 20.15 uur. 4 Redaktie-adres Mauritsstraat 1, postbus 12, Moerkapelle, telefoon (01793) 520 (op werkdagen na 19 uur) Advertentie-af deling Oranjelaan 9, Waddinxveen, postbus 66, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging Prinses Margrietstraat 21, Waddinxveen, tel. (01828) 3088 Abonnementsprijs 3.10 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 7.80 per half jaar binnen verspreidings gebied en 13.00 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incassokosten In de raadzaal van het gemeentehuis werd vorige week afscheid genomen van de wachtmeester der reserve- rijkspolitie C. van der Zwaard van wege het bereiken van de zestigja rige leeftijd, terwijl tevens aandacht werd geschonken aan het jubileum van wachtmeester eerste klasse W. J. Hardendood, die twintig jaar ’re servist’ was. Burgemeester C. A. van der Hooft uitte zijn waardering aan het adres van de heer Van der Zwaard, die hij een man van het eerste uur noemde. De burgemeester overhandigde een boekenbon en aan de heer Harden dood het boekwerkje ’’Waddinxveen in oude ansichten” en aan de dames Van der Zwaard en Hardendood een boeket bloemen. Ook werden de beide functionarissen toegesproken door de heren Kronenburg, Versluis en Olree. - 7 Gedurende enkele dagen wordt in de grote zaal van het Anne Frankcen trum een expositie ingericht waarbij met behulp van een diaprojektie in beeld en geluid de geschiedenis en de toekomstvisie van het bureau zul len worden uitgedragen. Voor geïnteresseerde inwoners van Waddinxveen organiseert bureau Stuurman een speciale presentatie op donderdagavond 9 september, aanvang 20.30 uur in de grote zaal van het Anne Frankcentrum. Hoewel bureau Stuurman op lande lijk niveau werkzaam is, heeft dit bureau ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Waddinxveen en is ook thans ter plaatse nog in velerlei opzicht actief. De bouw van het overdekte zwem bad en de nieuwe Raiffeisenbank zijn daarvan enkele sprekende voor beelden. Een 37-jarige bedrijfsleider uit Wad dinxveen is vorige week door de Rotterdamse politierechter veroor deeld tot een boete van 75. Hij had een trekker, die niet was verzekerd en waar ook geen wegenbelasting voor was betaald, op de openbare weg laten rijden met het nummer bord en chassisnummer van een trekker waarvoor wel was betaald. Deze trekker was in reparatie. De rechter veroordeelde de overtreder bij verstek conform de eis van de officier. van de gemeente ouderling wil binnenla ten. ”Er is nog heel wat Kort na elkaar hebben zich dins dagmorgen in de hevige regenbui om een uur of acht twee ongelukken voorgedaan op de Henegouwerweg. Een elfjarig meisje uit Boskoop liep daarbij een lichte hersenschudding op. Zij werd op haar fiets aangereden door een bromfiets die werd be stuurd door de 16-jarige H.R.R. uit Capelle aan den IJssel, die het richt op het wegdek verloor door de zwa re regenval. De fiets werd geheel vernield. Even daarvoor was de Rotterdamse bestuurder van een personenauto, K.H., al remmend voor een file voor hem, in een slip geraakt en opge botst tegen het hem tegemoet ko mende busje van de Waddinxvener M. van D. Er waren geen gewonden. De auto was volledig vernield, het busje zwaar beschadigd. Inmiddels had de jubilaris al de no dige waarderende woorden te horen gekregen, ’s Morgens al tijdens een receptie voor de medewerkers van de gemeentesecretaris (van de amb tenaren kreeg de heer Jenné een gouden armband voor zijn polshor loge) en ’s middags van diegenen die nog wél de gelegenheid kregen het woord te voeren. Dat waren oud-burgemeester A. Wamaar (”Je bent nu dikker dan ik je ooit heb gekend”), raadsnestor F. Noordam (met als geschenken van de raad een grasschaar en een boe kenbon), oud-gemeentesecretaris Van As bij wie de heer Jenné ver voor de oorlog nog les had gehad en de heer Kooi namens de Bond van Bemeente-Ambtenaren. In de ochtenduren, tijdens het ge noeglijke onderonsje met de amb tenaren, speldde burgemeester Van der Hooft na een lange redevoering waarin hij zijn waardering voor ’secretaris Jenné’ niet bepaald onder stoelen of banken stak, de jubilaris de medaille op behorend bij zijn be noeming tot ridder OranjeNassau. Verdere sprekers waren wethouder P. Lips, die de jubileum-gratificatie uitreikte, loco-secretaris Meulemah, de heer Zwamborn (openbare wer ken), G. van der Krans (Gemeente ontvanger), W. F. Meijer (chef alge mene zaken) met wie de heer Jenné het langst van allemaal heeft sa mengewerkt (32 jaar), C. Boerma (personeelsvereniging), mej. C. van Drimmelen (sociale zaken) en de heer A. C. Kraneveld, oud-direkteur van openbare werken. Mej. Van Drimmelen had een groot gedicht gemaakt van de loopbaan van de heer Jenné en kwam tot ieders ver rassing ok nog tevoorschijn met een levensbeschrijving in foto’s van de jubilaris. De nieuwe ridder dankte ieder op zijn eigen wijze, vlot en kort, maar kon toch niet verbergen dat hij on- 1 an de 230 gezinnen die “ie het daarmee f mm or meer tijdens een enquête meelevend met de kerk van de hervormde kerk Dat wil zeggen dat zij Circa zeven procent Me wel eens een inzicht regelmatig in de kerk wordt in de enquête ’on- 1 v au ’t bekend’ genoemd. Dit kerkelijke meele- Veld zegTindë Hervorm als SevolS van mutaties, „ext dit ’n etc- -ens nieuwste wijk. verheugend percentage Dominee Van ’t Veld Een vijfde deel van de a’i In Oranie’ en Von- vind het verontrusten 230 bleekrichte hebben 777O Z2n dat dnekwa« van de aangesloten u,-- j de kerk vrij fre- hervormde gemeente te^gewon^wiikgern^n' qUent 7“ een terug’ Noord de k^k niet be te wijk gemeen. gang is dus geen sprake,’ »g Sen^-77' ^te^t de predikant m7an de door de ®e' Spinnen uit de gemeen- vormde’Va^er-et hT van ds- Van ’t Veld werk ën gebëd tedoen**” kende 227ddThjv i°7 wel ouderlmgen ont- z: .L. - Jd nae 22% deze geloofs- vangen (een groter deel zijn artikel. Honderden mensen hadden er gis terenmiddag een kwartiertje in de rij staan voor over om Waddinx- veen’s jongste ridder in de orde van Oranje Nassau, de jubilerende ge meentesecretaris H. Jenné, de hand te kunnen drukken. Burgemeesters, raadsleden, wethou ders, gemeentesecretarissen, afge vaardigden van de provinciale griffie en zelfs een lid van Gedeputeerde Staten (de heer N. van der Brugge), afgevaardigden van bijna alle grote industrieën in Waddinxveen, deputa ties van de vele besturen en ver enigingen kwamen de heer en me vrouw Jenné geluk wensen met hun 1 veertigjarig Waddinxvenerschap. Een ononderbroken stroom van ge schenken toonde aan hoe goed de gemeentesecretaris in al die jaren met iedereen heeft kunnen ópschie ten. Zó groot was de toevloed van gasten op de receptie dat burgemeester C. A. van der Hooft, die als ceremonie meester optrad, een lijst met spre kers afdamde om de receptionele doorstroming wat te bevorderen. groot gebrek aan vertrouwen te kennen geven. De heer Van Schie eiste als raadslid dat recht voor zich op (’’Per slot van rekening staan wij voor de beslissing”) en kon dan ook wejnig waardering hebben voor de woorden van de heer Van der Hooft Maar de woorden van de KVP’er schoten bij de burgemeester in het verkeerde keelgat. ”Ik sta erop dat u uw woorden terug neemt.” i Dat was de heer Van Schie niet van plan. ”Ik had het niet over u persoonlijk maar over burge meesters in het algemeen.” ’’Gaat u alstublieft verder. U bent nog onfatsoenlijk ook. Het is schandalig.” zo onderbrak de woedende bugremeester hem. De heer Van Schie: ”U hebt geen respekt voor onze zakelijke over wegingen maar steeds wel voor de mening van mensen die voor zondagsheiliging rijn.” De heer Van der Hooft: ”U doet onbehoorlijk.” -»x,»xxxx.Cxx yxC richting aan te hangen, ook de dominee), oroenswaard 2 op het Men gaf op of geen gods 1 tj boek dienst te hebben of tot 28% Nederlands een andere kerk te be- wel hervormd zijn er ca. 35 horen. u eens Tin d^.fmee “iet Van de overige gezinnen terik en wiRra evëëmta ken tiidpne 1 K gebJx’ 1S ca’ 23 111111 of meer huisbezoek ontvangen, sen tijdens een enquete meelevend met de kerk 'an de hervormde kerk Dat wil zeggen dat zij Circa J XXXX.1VXH icgviuidtig ui ue kb: i de hebben in de mate komen. Dominee Van an j in Waddinx- de Kerkbode dat verheugend percentage Dominee Van ’t is. In Oranje- en Von- vind het de 777 bezoekt zo’n dat driekwart van'de 24 /c de kerk vrij fre- hervormde gemeente quent. ’’Van een terug- Noord de kerk niet be- gang is dus geen sprake,’ zoekt en dat de helft xzov, J-XX.XX.XXQXXX. van de gemeente geen rest v’" _de vtjfde deel van de 7-ent’e verstrekte ’her kende 22% deze geloofs- stv: y 's

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 5