Tegenaktie vergroot belangstelling Fluor Driekwart Waddinxveners van Lezers Schrijven het leidingwater Zuid-Afrika an der Lee Fluor komt in 1972 Tiïioccfuo broodbezorger wil scholen op basis samenwerkingsidee in - Een boekenbon is altijd raak CHAUFFEUR Pinocchio Pièdro Benjamino Rosé Duifjes YAMAHA ALMETRA N.V. Maandag 6 tot vrijdagmiddag 10 september Ford Taunus 17m super Krayesteijn Steenland’s Bakkerijen Cormula’s in Antwerpen Politie er op uit met hasjhond schoenen Be Fair begint met pech: 0-1 i Houdt droge voeten met een paar SCHOOLSCHOENEN RONAAT AFWEZIG modieus, Comfortabel,soepel en 6 maanden garantie Een dubbel woonhuis WIELAARD Verkoop staatsloten Heren-en Jongensschoenen Pagina 5 Meubelvervoer vraagt ro LUIFELBAAN 7 Waddinxveen De Rijnstreek schrijft: Te koop i.g.st.z. Zwarteweg 3 Dorpstraat 26, telef2009 Waddinxveen Voor onze relaties zoeken wij herenhuizen eengezinswoningen bungalows J. G. van den Arend Maten 19-28 Héél hun leven gezonde voeten door KINDERSCHOENEN metvoetvorm interieur en leder zolen. voor de fiets de driftkicker cl fö) GEMEENTE WADDINXVEEN OPENBARE BEKENDMAKING Tegenfolder WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1971 KvdB Oranjelaan 12 Telefoon 01828 - 4502. Gevraagd: Wij zijn gesloten van Te koop: MB ■I ■MBM I Deze brief is in de loop van de week thuisbezorgd bij alle inwoners van Waddinxveen. Afzender: de direkteur van het Waterleidingbedrijf De Rijnstreek. Uit de kranten heeft u reeds kunnen vernemen, dat de Goudse Water leidingmaatschappij N.V. begin 1972 hoopt over te kunnen gaan tot fluoridering van het drinkwater. Het is u bekend, dat ons bedrijf voor de gemeenten Boskoop en Waddinxveen water inkoopt van bovengenoemde N.V. Voordat het kontrakt met de Goudse Waterleidingmij. werd gesloten is aan de gemeenteraden van deze gemeenten gevraagd of zij te zijner tijd fluoride in het drinkwater zouden accepteren. Deze vraag werd toen door beide gemeenteraden positief beantwoord. Nu de Goudse Waterleidingmij. N.V. krachtens de beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 23 november 1967 wenst over te gaan tot fluoridering van het drink water, lijkt het ook ons noodzakelijk u thans van deze maatregel op de hoogte te stellen. U weet dat deze maatregel geschiedt in het be lang van de volksgezondheid, met name ter vermindering van tand- cariës (tandbederf). Voor degenen die overwegend bezwaar hebben tegen het gebruik van gefluorideerd drinkwater zal de mogelijkheid worden geboden in één van de hierbovengenoemde gemeenten op een centraal gelegen plaats, ongefluorideerd drinkwater af te halen. Zij die hiervan ge bruik wensen te maken, dienen uiterlijk op 15 oktober 1971 daarvan schriftelijk aan de directie van ons bedrijf mededeling te doen. De Waddinxveense raad wil nu wel uitgebreid debatteren en - volgens de PvdA - nog meer studeren, maar dat er volgend jaar fluor bij het leidingwater wordt gevoegd staat al vast. Het Waterleidingbe drijf De Rijnstreek heeft deze week een folder uitgestuurd naar alle inwoners om dit nieuws mee te delen. Jaren geleden heeft de gemeente raad zich al eens voor toevoeging van fluor aan het water uitgespro ken. °P goede stand te Waddinx veen. Tandarts. van 4 tot en met 20 september Spoedgevallen: de plaatselij ke tandartsen. De laatste tijd worden de Afrikanen verhuisd naar de zg. ’’thuislanden”. Dit zouden dan aparte staatjes wor den voor de niet-blanke bevolking. Afgezien van het feit dat de totale oppervlakte die ervoor uitgetrokken is, slechts 13% is van de totale op pervlakte van Zuid-Afrika, bestaan ze voor het grootste deel uit kale woestijn. Op de televisie heeft U kunnen zien hoe vrachtwagens met Afrikanen letterlijk werden leegge stort in de woestijn waar nu uiter aard massale werkeloosheid heerst. Lex Spaans. aanbiedingen gaarne aan: MAKELAARSKANTOOR RIJNLAND N.V. Chopinlaan - Waddinxveen Tel. 01828-2028 b.g.g. 010-185871. Rijwiel- en Bromfietshandel Brugweg 1tel. 2068 De zaak met de witte fiets. Winkelcentrum Groensvoorde 12 Waddinxveen, tel. 2289 Filiaal: van Diepeningenlaan 17, Leiderdorp Stap op. En wegwezen. Op de Yamaha auper-brommer. Daarom heeft Nj: 4 versnellingen met voet- schakellng kickstarter - parallel- pedalen 6 volts accu contactslot roterende inlaat ontwikkeld door de Yamaha race-experts voor flitsende trekkracht. Compleet f1198,- incl.BTW. Haal een gratis folder bij: Kantoor Nwe Haven 2, Gouda, Tel. 18088 (Bediening met electro-car). Voor goede verkoper hoog loon. Aanmelden: De inhoud van de in deze rubriek opge nomen brieven valt buiten verantwoorde lijkheid van de redactie. Slechts brieven, waarvan naam en adres van de inzender aan de redactie bekend zijn, komen voor plaatsing in aanmerking. De redactie be houdt zich het recht voor om inzendingen te bekorten of zonder opgave van redenen te weigeren. Zaterdagmorgen vertrok de drum band Cormula’s met een volle auto bus naar Antwerpen om daar deel te nemen aan het Festival 1971. Met spaargelden van de leden en een extra subsidie van de gemeente Wad dinxveen kon deze reis met 48 man onder leiding van direkteur B. F. Langendam worden ondernomen. Tegen het middaguur aangekomen bezocht men de ”Zoo”, de prachtige diergaarde van Antwerpen. Daarna vertrok men naar de ’’Groen plaats”, het plein in de stad waar de band moést optreden. Op de terugreis kwamen men door Oosterhout, waar de drumband eerst een mars maakte door de gemeente om dan binnen te stappen in ”De Kanonnier”, waar een voortreffelijk diner stond te wachten. Met behulp van een zg. hasjhond hebben drie Waddinxveense politie mannen zondagavond ’n huiszoeking gedaan in het woonoord voor gastar beiders aan de Noordkade. Volgens een tip van de marechaussee zou er in het kamp een hoeveelheid van het verdovende middel aanwezig zijn. Een aangehouden kennis van een der bewoners van het kamp bleek een zakje met poeder bij zich te heb ben dat verdacht veel op hasjies leek. De man verklaarde dat het spul uit het Waddinxveense woon oord afkomstig was. Er werd niets gevonden. Wij ontkennen niet dat het in het belang van de publieke opinie kan zijn om de verschillende menin gen nog eens duidelijk te formule ren, maar het zou zinvoller zijn als men zich ging bezinnen op de pro blemen die zullen ontstaan bij het leveren en gewoon (of blanko) water aan die mensen die per se geen fluor willen. Wellicht zijn dat niet alleen mensen met een kunst gebit of mensen die dit fluor- water niet kunnen drinken uit principiële overwegingen. Dat is ook het groeiende aantal mensen dat wél zorg aan zijn gebit be steedt. Maandag 6 september: Mevr. Troost - van der Dussen Eikenlaan 104 - Tel. 3838 De voorzitter van de commissie voor Openbare Wer ken en -Bedrijven maakt bekend dat door hem een openbare commissie-vergadering is belegd op dinsdag 7 september 1971 des avonds om 8 uur ten gemeente- huize van Waddinxveen. Het gehele debat lijkt dus nutteloos, zoals ook het moedige, zij het wat pathetische verzet van de SGP- fraktie geen effekt zal sorteren. werd gedeponeerd, heeft echter de belangstelling sterk vergroot. De voorzitters van de protestants- christelijke verenigingen voor lager onderwijs en mavo en de hoofden van hun scholen riepen daarin op ’’geen voorbarig besluit te nemen”. Het resultaat wordt mede hierdoor van des te grotere betekenis. De redenen van degenen die niet ondertekenden, waren van sterk uit eenlopende aard. Behalve principiële tegenstanders van alle gezindten wa ren er mensen, die geen belangstel ling zeiden te hebben omdat hun kinderen volwassen waren of omdat ze spoedig zouden gaan verhuizen. Anderen bleken te kort in Waddinx veen te wonen om zich een mening over het onderwerp gevormd te heb ben. Zelfs waren er een aantal wei geraars uit ontevredenheid over ge meentelijke voorzieningen. Eerste minister Vorster heeft eens gezegd: ”Wij willen christelijk-na- tionalisme. Christelijk nationalisme is de bondgenoot van het nationaal- socialisme. Als u het wilt kunt u het anti-democratisch beginsel daarvan distatoriaal noemen. Wat langer geleden schreef hij dat de studenten ”Mein Kampf” van Hitler goed moesten lezen om goede Zuid-Afrikanen te worden! Als wij dus niet tegen deze politiek zouden protesteren, zouden we de zelfde fout maken als onze voorou ders tijdens de dertiger jaren, die nota bene Nederlanders die tegen het ’bevriende staatshoofd’ Hitler protesteerden achter de tralies zet ten. Van de ongeveer twintig miljoen in woners is slechts 17,6% blank. Deze blanken nemen qua levensstandaard de derde plaats in op de wereld ranglijst (dus na Amerika en Zwe den). De zwarte bevolking echter, leeft voor 60% onder het bestaans minimum. Het onderwijs voor de niet-blanken (waar altijd zo over geroepen wordt) is eveneens veel minder dan voor de blankenvoor elk schoolgaand blank kind geeft de staat elk jaar 700 pit, voor een Afrikaans kind is dit slechts 70. Bovendien voltooid maar één procent van de zwarte kin deren de lagere school omdat ze vroegtijdig moeten werken (het ge middelde Zuid-afrikaanse niet blan ke gezin moet rondkomen van 35 per maand). De voorzitter voornoemd, Bh. Kroes. Ruim driekwart van de Waddinx veense gezinnen wil een samenwer kingsschool. Dit is het belangrijkste resultaat van de handtekeningenak- tie die het bestuur van de toekom stige Samenwerkings Havo/Ateneum met behulp van zo’n honderd vrij willigers (onder wie vele raadsle den) zaterdag en maandag in Wad dinxveen hield. Er werden ruim vijfduizend gezin nen bezocht, waarvan ca. tien pro cent op de dagen van de aktie niet thuis was. Van de resterende fami lies tekende 79% vóór de samen- werkingsgedachte. En passant schreef het bestuur nog even zes honderd gezinnen in als lid van de drie samenwerkende oudervereni gingen. Van elk Waddinxveens gezin is slechts één handtekening opge nomen. De organisatoren van de aktie zijn vanzelfsprekend bijzonder tevreden over het eclatante succes. De lijsten met handtekeningen zullen worden vastgelegd in een notariële akte om de vertrouwelijkheid van dit kostba re materiaal te waarborgen. Met de handtekeningen zal men de minister van onderwijs en weten schappen gaan overtuigen van de behoefte aan en de noodzaak van een snelle realisering van de Samen- werkingshavo. Het bestuur van de nieuwe school is van mening dat Stationsstraat 34-32. K. Schelling, Ramaerstraat 3, Telefoon 02503-6879. - -^rt^A een ’’dergelijke, op zeer democrati sche wijze geuite wens van zo’n overgrote meerderheid niet gene geerd kan worden. De inmiddels ingediende prognoses voorspellen ruimschoots voldoende leerlingen en de Goudse scholen heb ben toch al te kampen met een te grote invloed van leerlingen. De aktivisten kregen voornamelijk veel steun in de wijken met meren deels jonge gezinnen. Niet werden bezocht de bejaardenkomplexen. Opvallend was, dat vrijwel iedereen bekend was met het doel van de aktie. Dit dor de publikatie in de krant en de huis-aan-huis verspreide folder. Het onverwachte tegen-pam- flet, dat op dezelfde avond als de folder eveneens in de brievenbussen Voor spoedgevallen kunt u bellen aan de huisdeur. De demonstratie tegen de Zuid-Afri kaanse Waterpolo-ploeg in Waddinx veen was juist gericht tegen men ging van politiek in de sport. Interlandsport en politiek zouden natuurlijk zo los mogelijk van elkaar moeten staan. Het is juist Zuid-Afri ka dat onverdraaglijk veel (apart- heids-)politiek in zijn sport doet: be halve dat het geen niet-blanken in zijn eigen ploegen tolereert, mogen ook de tegenstanders ze niet in hun teams opnemen. Dit illustreert over duidelijk de onderdrukking van de neit-blanke meerderheid door het heersende minderheidsregiem. Zuid- Afrika mag dan ook niet meedoen aan de Olympische Spelen. Verder worden (o.a. volgens prof. Verkuyl, zendingspredikant) de trips van de ’’Springbokken” in Zuid-Afrika ge zien als politieke goodwill-reizen. U moet er zich van bewust zijn dat, als de wedstrijd van dinsdag hebt bezocht, dit in de Zuidafrikaanse pers gemakkelijk kan worden uitge legd als een niet-afkeuren van de apartheid door het Nederlandse pu bliek. Wat is hun politiek nu eigenlijk? De apartheids-politiek gaat uit van de zuiverheid van het ras, van rassen scheiding en vloeit dus uit dezelfde troebele bronnen als het Duitse na- tionaal-socialisme van Hitler. Groot was bij Be Fair de ontgooche ling toen de Waddnixveners in hun eerste kompetitiewedstrijd de winst achter moesten laten in Rotterdam, waar Hermandad dan één treffer voldoende had. De Rotterdamse doel- verdediger De Jager was zó voor treffelijk op dreef dat de Waddinx veense voorwaartsen geen schijn van kans kregen. Een paar minuten na het begin van de wedstrijd kon Hermandad’s Ba zuin scoren uit een vrij schop nadat doelman Slinger buiten de lijnen hands had gemaakt. Ton de Boom, Be Fair-verdediger, deed goed werk evenals de nieuwe mensen Tamerus en Appel, maar hoewel Be Fair voortdurend op de vijandelijke helft te vinden was kwamen er toch geen doelpunten. Vlak voor het eind misten de zwart witte aanvallers nog een enorme kans op de gelijkmaker.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 9