D 66 herstelt van Zwembad dicht I Brandweer houdt Geslaagd Stuurman schenkt Opa’ lust best snoepje klimrek Oort van Antiekmarkt zaterdag open huis aan de Noordkade n Jolanda als miljoenste zwembad De Sniep „DE LANTAARN” Wim Bezemer (lij redt i jongetje van verdrinking „een pijnlijke vergissing” R. Gaykema raadslid met hulp van „schaduwfraktie” in K J| W addinxveense Nationale brandweerdag 1971 brandweer 3e in Gouda NCVB bijeen Zaterdag huldiging J-jarige Luifelbaan „Jawoord” met applaus begroet Jeugdfilms van ZWEMFEEST MET PIRO Onafhankelijk Nieuwsblad ORGELCONCERT f 3,00 per portie Doktersdiensten a SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST SMULPAPEN EN LEKKERBEKKEN gevraagd Kr” KV dt Weekblad voor Waddinxveen Zwembad De Sniep, zaterdag 17.30 uur. 27e JAARGANG - Nr. 1252 DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1971 aktief mee te werken aan de beleids- (Advertentie) te een grote vond de burgemeester en Van Itersonziekenhuis in Gouda ligt, gaat het goed. Het openluchtzwembad De Sniep zal zaterdagmiddag in verband met zwemfeest van De Gouwe niet om vijf uur maar om vier uur worden gesloten. Zaterdag is het weer de dag van de brandweer. Dan kan een ieder die daarvoor interesse heeft na der kennis maken met het werk van onze brandbestrijders. Was het in het verleden zo, dat een willekeurige dag in het jaar werd gekozen om zich te presen teren, met ingang van dit jaar is de tweede zaterdag in september officiéél uitgeroepen tot nationa le brandweerdag en op deze dag zullen de meeste brandweerkorp sen in den lande met grotere of kleinere aktiviteiten naar buiten treden. dinxveen. Het had kant van het peuterspeelzaal- werk. allerwege vrees voor het verlies van ortodoxe uitgangspunten, aldus de heer Schouten. Voorals nog dus nog geen progressieve volkspartij. De heer R. Gaykema, het nieuwe raadslid vor D’66 is 35 jaar, fysio therapeut van beroep en vader van twee zoons. De N.C.V.B. afdeling Waddinxveen houdt op woensdag 15 september de eerste vergadering van dit seizoen. Hervormd wijkgebouw, aanvang om kwart voor acht ’s avonds. Spreker is dr. J. v.d. Griend uit Oegstgeest, die het zal hebben over ”De wereld van de gevangene”. ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, etelfoon 4100 Apotheek Van Doorn. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 En als u het nog niet wist, ve len hebben reeds ontdekt, dat onze saté onovertroffen is. ZATERDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979. Apotheek Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3 telefoon 4162. De zevenjarige Jolanda van Oort uit de Busken Huetlaan, die zater dagmiddag het zwembad De Sniep bezocht, staat te boek als de mil joenste bezoek(st)er sedert de opening op 24 mei 1969. Op 26 juli 1969 - 64 dagen na de openstelling - kon de 100.000ste bezoeker worden gehuldigd; dertien dagen later - op 8 augustus werd al de 250.000ste bezoeker verwelkomd. Gedurende de openstelling van 130 dagen in 1969 bezochten 331.283 personen het zwembad; in 1970 werd gedurende 160 dagen van open stelling een aantal bezoekers van 341.060 genoteerd, terwijl dit jaar tot en met 5 september (149 dagen van openstelling) het aantal be zoekers 329.690 bedroeg. Het record aantal bezoekers per dag werd geboekt op 10 juni 1970, toen 8,588 bezoekers naar het zwembad kwamen; wat 1971 betreft werd het hoogste aantal bezoekers geboekt op 12 mei 1971, name lijk 8.419. Niet alleen uit het aantal bezoekers maar ook uit het aantal afgege; ven leskaarten en behaalde diploma’s blijkt, dat het Waddinxveense zwembad in een grote behoefte voorziet. In 1969, 1970 en 1971 werden respectievelijk 885, 932 en 902 leskaar ten uitgegeven; in 1969 werden 1.684 diploma’s uitgerekit, terwijl in 1970 dit aantal 1.022 bedroeg. Zaterdagmiddag zal - voorafgaande aan het door de zwem- en polo club De Gouwe te organiseren zwemfeest - Jolanda van Oort van zelfsprekend door het Waddinxveense gemeentebestuur worden ge huldigd. Ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van het Architecten- en In genieursbureau Stuurman N.V. te Waddinxveen ontving het gemeente bestuur van Waddinxveen een fraaie speelplastiek voor plaatsing op de zonneweide van het zwembad in het sportpark ”De Sniep”. In de verga dering van het college van burge meester en wethouders van j.l. dins dag werd het geschenk in miniatuur aangeboden. Het is ontworpen door de eigen architecten van het bureau Stuurman, de heren A. de Graaf en F. de Greef. Het speelplastiek (klimrek) is twee meter zestig hoog en viereneenhalve meter lang. Het college van burgemeester en wet houders heeft het geschenk in dank aanvaard. In de kantine boven het garage- komplex zal op gezette tijden een serie dia’s over brandbestrijding, wedstrijden ed. worden vertoond. De tijden waarop deze dia’s wor den vertoond zijn ’s morgens om 10, 11, 12 uur en ’s middags om 2, 3 en 4 uur. Niet mr A. G. F. Lindeyer maar de heer R. Gaykema wordt de opvolger van ir P. C. C. van Vloten in de gemeenteraadsfraktie voor D’66. Het nieuwe raadslid, dat aanvankelijk te kennen had gegeven niet voldoende tijd aan deze funktie te kunnen besteden, aanvaardde maandagavond tijdens de le denvergadering van D’66 deze benoeming toch nadat de partij eerst een ’schaduwfraktie’ had geformeerd. Deze groep, zestien man sterk, zal het werk van de beide raadsleden aan zienlijk verlichten door inderdaad bepaling in de D’66-fraktie. Frans van Tilburg opent zaterdag avond in de Bethelkerk aan de Bil- derdijklaan de reeks orgelconcerten van de Nederlands hervormde kerk. Deze Sleeuwijkse organist speelt werken van o.a. Bach en Mendels sohn. Aanvang 20 uur. De antiekmarkt Gouda, enige jaren geleden begonnen in Kunstmin aan de Boelekade, is traditie geworden. De antiekmarkt heeft hier en daar nogal navolging gekregen - de om vang en de variatie van de, laten we hem maar Gouda-markt noemen, heeft men elders niet kunnen be reiken. Het succes van het vorige jaar was zo groot, dat alle antiquairs zonder meer inschreven voor dit nieuwe seizoen, waarbij men ervan overtuigd is dat nog meer bezoe kers de weg naar de markt weten te vinden. De Antiekmarkt Gouda wordt ge houden op zaterdag 11 en zondag 12 september, beide dagen van 11 tot 19 uur. "Een pijnlijke vergissing,” zo ka rakteriseerde drs H. Breimer, voor- zitter van de afdeling, de gerezen Burgemeester C. A. van I7_ der Hooft en zijn doch- enkele ter hebben vrijdag de zand en waar C met stepj es en ter nog enkele prakti- s naar worden Onze oud-plaatsgenoot W. J. A. Ming slaagde op 3 september Cum laude voor het doctoraal examen sociologie en cuturele maatschappelijke waar den aan de rijksuniversiteit Utrecht. (J. v.d. Drift) Een ploeg van de Waddinxveense vrijwillige brandweer heeft zaterdag deelgenomen aan lagedruk-wedstrij den in Gouda georganiseerd voor de tien samenwerkende gemeenten ’’Gouwe en IJssel”. Deze kring bestaat uit de brandwe ren van de gemeenten Boskoop, Bo degraven, Capelle aan de IJssel,- Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan de IJssel, Reeu- wijk, Waddinxveen en Zevenhuizen. Alle brandweerkorpsen namen aan de wedstrijd deel. De Waddinxveense ploeg wist be slag te leggen op de derde plaats met 231 punten. Capelle a.d. IJssel behaalde in deze wedstrijd de eer ste plaats met 244% punt. oplettendheid. Op 16 augustus zag hij de zevenjarige Pieter Geerts in het water vallen langs de Mozartlaan. Pieter viel met zijn hoofd op een duiker en raakte daardoor bewusteloos. Wim Bezemer die om en trok het het ongeluk van de overkant af zag gebeuren, reed jongetje op het droge. Met Pieter, die nog steeds met een zware hersenschudding in het De Luifelbaan zou de Luifelbaan niet zijn als het driejarig bestaan (in oktober) ongemerkt voor bij zou gaan. De winkeliers hebben de kop pen bij elkaar gestoken om een nieu we aktie op touw te zetten, die dit maal alleen de jeugd aangaat. Op woensdag 6 en donderdag 7 ok tober zullen voor de Waddinxveense kinderen van zes tot vijftien jaar gratis voorstellingen worden gege ven van de flim ’Spoorzoekers’, het spannende verhaal van een clubje Australische kinderen die een bende paardedieven opsporen nadat deze sen kostbare merrie en haar veulen nebben gestolen. Het voorprogram ma bestaat uit een lachfilm in kleur ’’Kinderen pas op”. De gratis toe gangsbewijzen kunnen worden ver kregen bij de firma De Bas tegen inlevering van een volgestempelde kaart. Voor elke boodschap geven de Luifelmaan-winkeliers een stem pel. De aktie begint deze week. voor een portie saté met patat en heerlijke saus. Alleen het weekeinde voor Ook de Waddinxveense brand weer zal niet achterblijven en zij heeft haar ’huis’, het nog zo goed als nieuwe in oktober 1969 inge- bruikgenomen garagekomplex aan de Noordkade, voor deze dag tot ’’open huis” verklaard, waar bij zij een ieder die daar belang in stelt uitnodigt eens een kijkje te komen nemen. Er bestaat ge legenheid om zowel het tegen woordige als het materieel dat in vroeger dagen gebruikt werd om de strijd tegen de rode haan aan te binden, te bezichtigen. Voorts zullen op deze dag tevens de inmiddels reeds traditioneel geworden j eugdbrand weerwed - strijden worden gehouden. Als spuitgasten in deze wedstrij den treden op de leerlingen van de 5e en 6e klas basisschlen en de leerlingen van de beide scholen. Tijdens de morgenuren zullen de diverse basisscholen elkaar be kampen, terwijl ’s middags de mavo’s het tegen elkaar zullen moeten opnemen. Er zijn voor deze wedstrijden weer prijzen beschikbaar gesteld en rond drie uur volgt de beslis singswedstrijd tussen de kampioe nen van de diverse scholen om de door het gemeentebestuur be schikbaar gestelde wisselbeker, die vorig jaar in handen kwam van de Groen van Prinsterer- school. Om het bezichtigen van de brand- weergarage en de wedstrijden te kombineren, zullen deze thans worden gehouden op het opslag- terrein van openbare werken langs de Gouwe tegenover de brandweergarage. De aanvang van de wedstrijden is evenals vorige jaren gesteld op 9 uur en 13.30 uur. Voorafgaande aan de ochtendwedstrijden zal zo moge lijk een rondrit met de brand spuiten door de gemeente wor den gemaakt. moeilijkheden rond de persoon van de heer Lindeyer. Hij deed dit voor een zeer groot gezelschap dat naar de Ontmoetingskerk was gekomen om over de gang van zaken rond de opvolging van ir Van Vloten te wor den ingelicht. Na lange en uitvoerige discussie ont stond tenslotte het boven gemelde ’compromis’ dat door fraktievoorzit- ter H. P. Barth werd toegejuicht als ”een demokratische wijze om het werk van de fraktie te stimuleren”. De heer Gaykema’s ’jawoord’ werd met luid applaus begroet. D’66 sprak ook over het probleem van de versterking van de financiën van de afdeling. De kaspositie bleek tamelijk ontmoedigend. Het lid van het hoofdbestuur van D’66, de heer W. H. Schouten sprak over de plannen voor een progres sieve volkspartij tussen D’66, PvdA en PPR. Niet alleen in D’66 is niet iedereen bijzonder gelukkig met dit streven (het ’eigen gezicht’ gaat ver loren), ook in de PvdA bestaat nog Wim Bezemer uit de Meidoornstraat, elf jaar en bezorger van de Goudsche Courant, verdient een dikke pluim op de hoed voor zijn een een half l .'l. snoepje aan. De burg, JYi z-, v» 1_ 4. --- 2 dellijk in de mond. Bij den met verf, klei, wa- taak, de volgende peutergroep ter en zand en waar Ook gaf de burgemees- mocht hij een hapje van vooral n een koekje nemen. Aan karretjes naar hartelust sche suggesties" over de alles was te merken dat kan worden gereden organisatorische ae heer Van der Hooft onder verantwoorde lei sen ervaren grootvader ding. ls- De burgemeester en zijn Het gouden jubileum van Van Berkesteijn NV, zaterdag, ge vierd met een ’Opendeurdag’ in de fabriek aan de Wilhel- minakade is bepaald niet on opgemerkt voorbij gegaan. Honderden Waddinxveners stapten in de bus, die door het dorp reed, om eens een kijkje gaan nemen bij de fabricage van de bekende BW-zitmeube- len. De showroom trok van zelfsprekend ook de nodige aandacht. Vader Geerts belde ons op, omdat hij vond dat de flinke redder wel recht had op een stukje in de krant Wij zijn wel jaloers op de Goud sche Courant met zulke oplettende bezorgers Na de bezoekjes hadden dochter, beiden enthou- enkele bestuursleden siast, lieten zich zeer - - van de peuterspeelzalen positief uit over de speel gehele ochtend doorge- een prettig onderhoud groepen. bracht bij de vier peu- met de burgemeester. Hoewel hij een grote wrspeelgroepen in Wad- Hierbij werd vooral ook waarde hecht aan de op. Het bezoek de ideeële kant van het voeding van de peuter en een ongedwongen peuterspeelzaalwerk karakter want de peu- toegelicht. ters trokken zich niets Peuterclubs van enig „protocol” aan. opbergplaats de plaats van de moe der in het gezin en zijn geen daardoor geen voor- - --r—o,-- van moe- stander is van crèches, hr werd ’opa’ geroepen ders die willen werken vond de burgemeester en een jongetje bood uit maar heeft vooral enor- dat de speelzalen daar- een kleverig knuistje me mogelijkheden voor mee niet vergeleken gesmolten de vaak te klein behuis- mochten worden. Deze je- de peuter. Een ruimte hebben een aanvullende stak het onmid- waar geknoeid kan wor- en geen vervangende de volgende peutergroep ter

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1