„Grootscheepse misleiding op Noordkade Gouda winnaar Misleidend VOO houdt discussie-avond Directeur Rijnstreek boos op anti-fluoristen: Engelse Tante Pos op topsnelheid Putchy vergadert over natuurbescherming Oktober-warmte drukt op hoge druk brandweerstrijd „anonieme” Groep: „Het ging toch niet om ons?” „Geef kinderen meer kans door taal Soft en hard drugs bij NCVB-dames „DE LANTAARN” SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST (J. v.d. Drift) Service aan tegenstanders Van Berkesteijn opent showroom fabriek Weert Druk programma Vox Jubilans en De Zangvogels MEER KANSEN DOOR TAAL Onafhankelijk Nieuwsblad 3 Nassi of Bami halen 2 BETALEN Doktersdiensten Vanavond in De Unie Tot kraan Warm De direkteur van het, of liever óns waterleidingbedrijf De Rijnstreek heeft zich bijzonder opgewonden over de zijns inziens duidelijke po ging tot misleiding van een groep je Waddinxveners die tegen de flu- oridering van het water zijn. De drukwerken van de groep zouden verward kunnen worden met die van het waterleidingbedrijf. Elders wordt verklaard hoe de vork in de steel zit. Donderdag 7 oktober om 20.30 uur opent in Hotel De Unie aan de Kerkweg de Plattelands Jongerenvereniging Putchy het nieuwe sei zoen. Voor deze openingsavond hebben wij de heer Goudswaard van de International Union Conservation Nature and Natural Resources uitgenodigd. Deze organisatie, die deel uitmaakt van het Wereld Natuurfonds, heeft tot doel allerlei diersoorten, die door uitroeiing be dreigd worden, voor deze wereld te behouden. In ons land zijn kleine roofdieren als de steenmarter, de das, de otter en de bunzing zeer zeldzaam geworden. Terwijl vele roofvogels als de buizerd, de sperwer, en de steenarend ook met volledige uitroeiing bedreigd worden. Omdat dit probleem veel mensen bezig houdt, heeft Putchy een deskundige op dit terrein in de persoon van de heer Gouds waard uitgenodigd. De heer Goudswaard heeft uit hoofde van zijn funktie m.b.L de Internationale Natuurbescherming, vele wildparken over de gehele wereld bezocht Vanzelfsprekend heeft hij daar prach tige dia’s gemaakt, die hij als illustratie bij zijn verhaal over de Inter nationale Natuurbescherming zal vertonen. Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. Direkteur A. van der Kaaij van het Waterleidingbedrijf De Rijnstreek (waarbij ook Waddinxveen is aangesloten) is bijzonder boos op het groepje ’aktievoerders’ dat vorige week formulieren en antwoordenveloppen ver spreidde, waarmee men zich tegen het fluorideren van water kan verklaren. Boos is de heer Van der Kaaij ten eerste omdat de drukwerkjes de indruk kunnen geven als waren zij van het waterleidingbedrijf zelf afkomstig en ten tweede omdat de circulaires niet verklaren van wie ze afkomstig zijn. De direkteur sprak tegenover een journalist van de Rijnlandse Courant zelfs van ’grootscheepse misleiding’. Gouda Weekblad voor Waddinxveen 27e JAARGANG - Nr. 1256 DONDERDAG 7 OKTOBER 1971 (Advertentie) De vereniging Openbaar Onderwijs af deling Waddinxveen organiseert op 7 oktober in de aula van de Prof. Kohn- stanun mavo aan de Mauritslaan een dis cussie-avond waarin het onderwerp aan de orde zal worden gesteld „Taal, de sleutel voor later”. Diskussie-avond VOO, Prof. Kohnstanun-mavo, Mauritslaan, 20 uur. De mannen hadden het warm in hun uitrusting en dat in oktober! Er werd echter gezorgd voor de nodige verfris singen bij deze wedstrijden. Na afloop van de oefeningen (elk der korpsen had een gelijke opdracht) werd de hele kolonne naar de brandweerkazer ne aan het einde van de Noordkade gedi rigeerd. Daar werd de uitslag bekend ge maakt, nadat vooraf de heer Staal uit Den Drs. C. v.d. Vlugt, medewerker van de schooladviesdienst Rotterdam houdt over dit onderwerp een lezing. Hierna is er gelegenheid tot het ingaan op bepaalde ZATERDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Het groepje heeft inderdaad een fout gemaakt. Op de drukwerken had natuurlijk een aanduiding moeten staan van wie ze afkomstig waren. Maar wij maken ons sterk dat de direkteur van De Rijnstreek even min een vleugje misleiding schuwt. Dat zijn bedrijf door tientallen Waddinxveners zou zijn opgebeld om te vragen hoe De Rijnstreek zelf tegenover het probleem staat lijkt ons op z’n zachtst gezegd een beetjeeh misleidend. KvdB Een jongedame uit Waddinxveen ver trok voor studie en stage half januari 1971 naar Engeland, precies voordat de poststaking begon. Direkt na de staking vroeg het meisje haar ouders een mantel en twee japonnen te zen den. De PTT in Waddinxveen waar schuwde nog: „Het kan lang duren, want er liggen stapels pakketten in Londen te wachten!” Maar er was geen anderg manier van verzenden mogelijk. Er werd besloten het toch maar te wagen in de over tuiging, dat het wel langer zou duren, maar dat de koffer in ieder geval wel aan zou komen. Het duurde drie maanden voordat de ouders eens in formeerden bij de PTT in Waddinx veen of er een mogelijkheid was te onderzoeken waar de koffer kon zijn! Deze was n.l. nog steeds niet aange komen. Drie dagen later reeds kwam er be richt van de heer Van Linschoten. De koffer was gevonden in Glasgow, waar het meisje was. Maar de kof fer werd niet bezorgd, óók niet na een bezoek aan het vliegveld, waar men van niets wist! Daarop vertrok het meisje naar Plymouth, zonder koffer. Aan de Noordkade in Waddinxveen werd zaterdag een hoge druk brand- weerwedstrijd voor tien gemeenten gehouden. De opgaaf was: een binnen brand in het pand Noordkade 24 te blussen en mogelijke slachtoffers te redden. Burgemeester C. A. van der Hoofd was als hoofd van de vrijwillige brandweer Waddinxveen aanwezig, alsmede wethouder H. Huizer. Als eerste ’’brandblusser” kwam de Waddinxveense brandweer in het geweer. Deze konstateerde al snel dat er op de eerste etage veel rook stond en een luid kermend kind vlug geholpen moest wor den. Een uitschuifbare trap werd tegen de voorgevel geplaatst en het raam ge opend, waarna het ’’bewusteloze slacht offer” naar buiten werd gedragen. Een snel ontboden dokter wist gelukkig de patente spoedig bij te brengen. Het spel werd zo natuurgetrouw ge speeld, dat enkele kleine omstandertjes begonnen te huilen bij het zien van het bewusteloze ’meisje’! De vele belang stellenden bewonderden de besluitvaar digheid, waarmede deze binnenbrand werd aangepakt, zodat al heel spoedig het sein ’brand meester’ kon worden door gegeven. De vele bewegingen voor ontladen van slangen en gereedschappen, maskers, hel men en zuurstofapparaten werden onder aanvoering van de diverse bevelvoerders stipt en snel uitgevoerd. Achtereenvolgens kwamen Waddinx veen, Woerden, Reeuwijk, Capelle a.d. IJssel, Moerkapelle, Boskoop, Moor drecht, Krimpen a.d. IJssel, Nieuwerkerk a.d. IJssel en Gouda aan de beurt! Bij de een verliep het ontladen bij de ander het ’aankleden’ vlugger. Ook voor bevelvoering kwam Gouda als nummer 1 te voorschijn met 49 pun ten; tweede werd ook hier Nieuwerkerk met 46 punten. Voor ordonnans stonden Nieuwerkerk a.d. IJssel en Waddinxveen aan de top met ieder 26 punten. Voor adembescherming was Waddinxveen eer ste met 17 punten. Als slangenploeg won nen Krimpen a.d. IJssel en Reeuwijk met ieder 41 punten. De beste aanvalsploegen waren Gouda en Krimpen a.d. IJssel met ieder 43 punten. Voor de ladders waren Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle en Nieuwerkerk a.d. IJssel met ieder 16 punten de beste. Redding: Gouda en Boskoop 1 en 2 met resp. 16 en 15,5 punten. Voor pompbedie- ning wonnen Boskoop en Woerden met 28 punten. De werktijd was voor Woer den 11.57 minuut en voor Capelle a.d. IJssel 13.39 minuut. Zaterdagavond zal Vox Jubilans o.l.v. Andries Noordegraaf medewerking ver lenen aan de jaarlijkse jeugdappèlavond die zal plaatsvinden in de St. Janskerk in Gouda (aanvang 19.30 uur). Ds T. van ’t Veld zal deze avond openen. Ds C. A. Koorevaar van Rotterdam spreekt over het onderwerp „Een goed soldaat van Koning Jezus”. Feike Asma speelt wer ken van J.S. Bach en een psalmbewerking van hemzelf. Het hervormd jeugdkoor „De Zang vogels” presenteert zich volgende week woensdagavond 13 oktober in het herv. wijkgebouw aan de Esdoornlaan voor de negentiende jaarlijkse uitvoering. De bei de jeugdkoren o.l.v. Henny Brinkhorst brengt een programma van geestelijke en speelliederen. Jonge solisten laten zich horen in zang, trompet en blokfluitspel. Vox Jublilans zingt vrijdag 22 oktober in de Grote Kerk te Gorkum. Zaterdag 18 december volgt de Kerstzangavond in de Brugkerk te Waddinxveen, woensdag 22 december is er een kerstconcert in de Oude Kerk te Zoetermeer en vrijdagavond 24 december een kerstconcert in „De Doelen” in Rotterdam. specifieke aspecten van het onderwerp en het uitwisselen van gedachten. Pas de laatste tijd heeft men ontdekt, dat schoolprestaties en ook de algemene intelligentie verhoogd kunnen worden. Vooral door de ontwikkeling van de taal vaardigheid, Want bij de geboorte liggen alleen de uiterste grenzen van iemands intelligentie vast, niet de vele mogelijk heden ertussen. Deze hangen af van de omstandigheden waaronder men op groeit. Onder gunstige omstandigheden leert het kind zijn mogelijkheden ten In de circulaire van de ’aktivisten’ wordt het waterleidingbedrijf gevraagd ongefluorideerd water te leveren ’tot aan de kraan in de woning’. Wie de aktie wil steunen moet het formulier tekenen en een postzegel op de envelop plakken. De rest doet de PTT. Direkteur Van der Kaay, tot eind vo rige week tamelijk ingenomen met ’slechts’ achttien weigeraars uit Waddinx veen, wilde zich nog beraden over het feit De PTT uit Waddinxveen ging er on verdroten weer achteraan. Een week later was de koffer weer gevonden en zou doorgezonden worden naar Ply mouth. Drie maanden bleef het meisje in Plymouth, maar er kwam geen kof fer. De PTT uit Waddinxveen bleef aandringen en zij had succes, de koffer kwam een maand nadat het meisje vertrokken was in Plymouth aan. Toen dachten allen, is het alleen maar een kwestie van terugzenden naar Nederland. De dame in Plymouth, die de koffer had ontvangen en de wederwaardig heden van de koffer kende, dacht er niet over de koffer rechtstreeks te ver zenden en zond deze naar de fabriek (waarvoor het meisje gewerkt had) in Stoke in Trent. De directeur van de fabriek verpakte de koffer in een doos van de fabriek en verzond deze door naar Waddinxveen. Op vrijdag 24 september kwam de koffer in Waddinxveen aan met op de doos met grote letters Royal Doulton entwee gulden invoerrechten, maar verder zonder kosten! Hartelijk dank PTT in Waddinxveen. Het was goed werk N.N. Burgemeester F. A. A. H. Breekpot van Weert zal op dinsdag 12 oktober de offi ciële opening verrichten van de nieuwe showroom van Berkesteyn N.V. In 1960 begon de stoel- en meubelfabriek met een produktie-afdeling in Weert. Eerst in een oude school en later bouwde men aan de Houtstraat een geheel nieuwe fabriek. Naast de fabriek is nu de nieuwe toon zaal verrezen waarvan het interieur ge heel is aangepast aan de eisen van de tijd. In deze royale ruimte staan een bugalow en een flatverdieping opgesteld. De relaties, speciaal in Brabant en Limburg, kunnen nu gebruik maken van een moderne toonzaal waar de gehele B.W.-kollektie op een overzichtelijke ruime wijze staat geëxposeerd. De toon zaal is op een gemakkelijke manier te be reiken, door haar ligging in Weert cen traal. Er zijn geen parkeerproblemen. Zij die hoge eisen stellen moe ten hun warme hapjes bij ons bestellen. Want bij ons krijgt u goede waar. En wij staan altijd voor u klaar. Let op Dit weekeinde als reclame: De NCVB afdeling Waddinxveen houdt op dinsdag 12 oktober kwart voor acht een vergadering in het gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. De heer Huisman uit Apeldoorn zal dan spreken over „Het gebruik en misbruik van verdovende middelen”. Een onder werp dat volop in discussie is. Behalve een uitvoerige uiteenzetting over het ge bruik van de zgn. soft en hard drug en de vaak ontstellende gevolgen daarvan, zul len er een aantal dia’s vertoond worden. maar dat, volgens de groep, nog lang niet vast staat welke mogelijke schadelijke bij- effekten deze fluor tot gevolg kan heb ben. Niet alleen voor de mens, maar ook voor het milieu dat nu via het leiding water ook fluor toegediend gaat krijgen. Pas na veel aandringen onzerzijds er kent men dat de SGP ook wel principiële bezwaren heeft tegen de toevoeging van het medikament aan het water. „Maar het gaat ons voornamelijk om de persoonlijke vrijheid,” zo voegt de heer Van Lagen er haastig aan toe. „Ik zelf geef mijn kinde ren fluor-tabletten, maar straks wordt die fluor ons opgedrongen. Dan kunnen we niet meer kiezen.” De demokratisering van het onderwijs is de leidende gedachte, die aan kompen- satieprogramma’s ten grondslag ligt. Een kompensatieprogramma kan in houden: a) beïnvloeding van peuters en kleuters in crèches en kleuterscholen door taal- (denk-) aktiveringsprogramma’s; b) beïnvloeding van kleuters op school en thuis met inschakeling van de ouders: ge- zinsbeïnvloedingsprogramma’s; c) school- voorbereidingsprogramma’s; d) verrij king van het schoolprogram met aktive- ringsmateriaal in de basisschool. of aan de kaartjes wel aandacht zal wor den geschonken. Hij verklaarde door tientallen Waddinxveners te zijn opge beld die dachten dat De Rijnstreek plot seling zélf tegen fluor was. Tegen de voor hem duidelijke poging tot misleiding had hij grote bezwaren. Ook vond hij dat de tekst van de kaartjes verdacht veel leek op die van een aktie- voerder in Gouda. De heer Van Lagen: „Dat kan best kloppen, we hebben name lijk bijna precies dezelfde tekst gebruikt als die van die man.” Haag, als inspecteur van de beroepsbrand weer, enkele behartigenswaardige wen ken en adviezen had gegeven betreffende het verkennen van het binnenbrandje, het juiste teamwerk bij de te nemen maat regelen en het min of meer oordeelkundig vervoer van ’het slachtoffer’. De heer Van der Hooft sprak als gast heer van al deze brandweermensen zijn bewondering uit voor de getoonde effici ëntie. Hij dankte de jury, die op alle be wegingen en handelingen moest toezien. ,Het enthousiasme van deze mensen valt te loven en niet minder de inspanning van onze vrijwillige brandweerkorpsen, die ons een mooie middag, met veel tran spiratie van de manschappen, heeft be zorgd,” zo zei de burgemeester. „Geluk kig dat er een vrijwillige brandweer is.” Als beste ploeg kwam deze middag Gouda uit de bus met 247.2 punten. Tweede werd Nieuwerkerk a.d. IJssel (238.4 punten), derde Boskoop 234.65 punten, vierde Krimpen a.d. IJssel 233.9 punten (buiten mededinging), vijfde Wad dinxveen 233.75 punten, zesde Reeuwijk 226.1 punten, zevende Capelle a.d. IJssel 222.2 punten, achtste Moerkapelle 220.4 punten, negende Woerden 214.1 punten (buiten mededinging) en tiende Moor- drech 197.8 punten. Nu echter blijken de verantwoordelijke personen voor deze aktie helemaal niet in het geniep te hebben willen opereren. Hun namen, C. de Bas, G. van Lagen en J. W. v.d. Werken, mag iedereen weten. En van een poging tot misleiding is, aldus woordvoerder C. de Bas, al hele maal geen sprake. „De folder van de Rijnstreek was een stenciltje en die cir culaire van ons hadden we laten druk ken,” zo verklaart de heer De Bas. „Nou, je hoeft vandaag de dag toch echt niet zó intelligent te zijn om het verschil tussen die twee te kunnen zien.” Het doel van hun aktie was om de Waddinxveners die bezwaren tegen de voorgenomen fluoridering behulpzaam te zijn bij het formuleren van hun ’bezwaar schrift’. „Je pakt nu eenmaal niet zo ge makkelijk de pen om een hele officiële brief te gaan zitten schrijven. Op onze manier ging dat gemakkelijker,” vertelt de heer De Bas. Vandaar ook dat de he ren hun namen niet vermeldden op het formulier. „Het gaat toch niet om óns?” Desgevraagd wil het ’comité’ wel ver klaren uit welke hoek precies de wind waait. „Onze partij, de SGP/Hervormde Kiesvereniging, heeft in de raad zijn be zwaren tegen fluor naar voren gebracht. Wij zijn lid van die partij en we wilden het daarbij niet laten.” Als voornaamste bezwaren geeft het groepje op de aantasting van ieders per soonlijke vrijheid om te kiezen of hij al dan niet geneesmiddelen wenst in te ne men én het gevaar dat fluor dan wel een goede bestrijder kan zijn van tandbederf volle te benutten, onder nadelige omstan digheden doet het dat niet. Een kind, dat nooit geleerd heeft zijn mogelijkheden goed te benutten, begint vanaf de eerste schooldag al met een achterstand. Gebleken is dat kinderen uit arbeiders milieus een vijftien maal kleinere kans hebben om aan vormen van middelbaar onderwijs deel te nemen dan hun beter gesitueerde leeftijdsgenootjes. Dat is soci aal onrechtvaardig. Een zeer belangrijke oorzaak van de „achterstand” is de ge ringe taal- en dus abstrakte denkontwik keling van deze kinderen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1