5e school Meer informatie gewenst over Klaas de Vriesschool krijgt kontakt-ouders Zilver ON E. J. de Jong Groensvoorde -1 jaar - deelt fietsen uit Waddinxveen was weer goed vertegenwoordigd Openbare vergadering schoolraad Britse eer voor brandkommandant A. M. Zwamborn Propagandadag HSW werd succes Raiffeisenbank houdt jeugdprijsvraag „DE LANTAARN” SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Bejaardensoos Orgelconcert Klaas Mulder Operettefeest voor bejaarden Nutsspaarbank verhoogt rente Onafhankelijk Nieuwsblad k Doktersdiensten f 2.60 Sex In schone Amstel veel vis per portie OOK OVER DE PATAT EEN LEKKERNIJ In de aula van de openbare school voor basisonderwijs, de Klaas de Vries school werd vorige week de jaarlijkse ouderbijeenkomst gehouden. Ongeveer zeventig ouders en het voltallige personeel waren aanwezig. De eerste verjaardag van het winkelcentrum Groensvoorde in Groens- vaard zal door de winkeliers worden gevierd met een ’fietsenaktie’ die acht Waddinxveners kans geeft op een splinternieuwe fiets. De heer A. van der Heiden vertelt hoe u zo’n fiets kunt winnen: „We wilden het dit keer eens niet doen door het uitdelen van zegeltjes of iets dergelijks. De mensen worden al zo vaak opgejaagd door allerlei ak tiviteiten. Deze week verschijnen er in het Weekblad voor Waddinx veen een aantal advertenties waarin een wachtwoord voorkomt. Ko men ze nu in de loop van de hele volgende week, van vrijdag tot don derdag om precies te zijn, in een van de winkels dan maken ze kans dat iemand vraagt dat wachtwoord te noemen. Wie dat kan, heeft een fiets gewonnen.” Dat wordt dus volgende week lopen naar Groensvoorde en terug fietsen. Programma ■r 1 f Weekblad voor Waddmxveen Vanavond, gemeentehuis, 20 uur. 27e JAARGANG - Nr. 1257 DONDERDAG 14 OKTOBER 1971 (Advertentie) Mevrouw van der Hooft opende maandag de nieuwe peuterspeel zaal ,,’t Kaboutertje” aan de Jan Willem Frisoweg. Groenswaard 3, bouw van een nieuwe tunnel, enz. moet worden gegeven. Een ander agendapunt betrof de sexu- ele voorlichting op school. De ouderkom- ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2087 Apotheek diensdoende arts. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Natuurlijk met die heerlijke saté saus, die u alleen bij ons kunt krijgen. Wist u, dat deze saus ook per be kertje te koop is voor 0,75. In het Anne Frankcentrum in Groens waard wordt dinsdagmiddag 19 oktober weer een bijeenkomst van de bejaarden soos gehouden. Aanvang 14.30 uur. Zaterdag 23 oktober bespeelt de orga nist Klaas J. Mulder uit Kampen het or gel van de hervormde Brugkerk. Dit kon- cert is het tweede dat door de hervormde orgelcommissie wordt georganiseerd. In deze serie concerten worden beurteling de orgels van de Bethelkerk en de Brug kerk bespeeld. Het concert begint om acht uur, de programma’s zijn aan de kerk verkrijgbaar voor 2,(kinderen tot 14 jaar 1, missie en de leerkrachten, die sexuele voorlichting geïntegreerd wensten te zien in het normale leerprogramma in plaats van een aantal speciale lessen door bui tenkrachten, verzochten het oordeel van de aanwezigen. Alle ouders bleken boven genoemde zienswijze te delen. Voorts werd besloten de aanschaf van een elektronische stencilvervaardiger, een belangrijk hulpmiddel bij modem onder wijs, mede door een bijdrage uit het ou- derfonds mogelijk te maken. De begro ting over de periode ’71/’72 werd door de aanwezigen goedgekeurd waarbij te vens akkoord werd gegaan met een ver hoging van de - overigens vrijwillig blij vende - bijdragen der ouders aan het ou- derfonds, dit om extra aktiviteiten in de toekomst mogelijk te maken. Tijdens het donderdag en vrijdag te Middelburg gehouden jaarlijkse kongres van de vereniging van brandweerkom- mandanten, waarbij ook vertegenwoor digers van soortgelijke buitenlandse ver enigingen o.a. uit Engeland, België en Duitsland aanwezig waren, is de heer A. M. Zwamborn, kommandant van de vrij willige brandweer van Waddinxveen, on derscheiden met de medaille van de British Fire Association. Deze onder scheiding werd hem verleend in verband met het vele werk door hem zowel in regionaal- ais in nationaal verband ten behoeve van de brandbestrijding gedaan. Op de Kampioenschapstentoonstelling van de Kynologenclub „Hofstad” Den Haag was de naam Waddinxveen weer goed vertegenwoordigd. De ruwhaar Hol landse Herder Franciska Cora van Bra- bantstad van de Fam. H. Winkels heeft zaterdag een kampioensprijs gewonnen. Zij kwam als beste ruwhaar, één uitmun tend, uit de ring. (J. v.d. Drift) Op veler verzoek weer onze saté komend weekeinde in de reclame voor Na de opening en de behandeling van een aantal agendapunten werden, mede in verband met het vertrek van mevr. M. van Vloten-Smit en de heer A. Ooms, twee nieuwe leden en een reserve-lid voor de oudercommissie benoemd, resp. dhr. D. van Muijlwijk en de heer J. R. Rens alsmede mevrouw T. C. Gerretsen- Hoogenboezem. Een voorstel om bij de vervaardiging van hulpmiddelen voor nieuwe onderwijs methoden e.d. de hulp in te roepen van ouders vond bijval. Spontaan gaven een aantal ouders zich op als ’kontakt-ouders’, hetgeen inhoudt dat zij zich beschikbaar stellen voor het verlenen van hulp ten dienste van het onderwijs. Na het jaarverslag kwam ook ter spra ke de situatie rond de in Waddinxveen nog te stichten vijfde openbare school. Er ontstond een levendige diskussie over een van het koHege van B en W ontvan gen brief waarin de ouderkommissie werd verzocht na te gaan welke ouders bereid zijn om t.z.t. hun kind of kinderen van de Klaas de Vriesschool naar de nieuw te stichten en voorlopig in de Von- delwijk te plaatsen vijfde openbare basis school te laten verhuizen. De ouderkom missie kwam met de aanwezige ouders tot de konklusie dat alvorens ouders zich kunnen binden eerst nadere informatie over aspekten als plaats van de school, duur van de ’voorlopigheid’, realisatie Op deze zelfde tentoonstelling heeft mevrouw Wies Bakker (39) uit Waddinx veen zondag het concours d’élégance met haar 2| jaar oude poedel in zijn klasse uitmuntend beoordeeld) gewonnen. Juryleden waren Mrs. Tomkins, echt genote van de Britse Ambassadeur, mevr. Reijne-van Heuveln en couturier Ernst Jan Beeuwkes. Deze vonden haar en haar hond het elegantste ’’span”. Overigens is de fraaie poedel niet het enige dier dat mevrouw Bakker bezit: thuis zaten drie Siamese katten en nog een hond op hun bazin te wachten. De expositie trok 12.500 bezoekers, en het aantal honderassen dat er vertegen woordigd was bedroeg 141 en het aantal ingeschreven honden bedroeg 1689. Administrateur sergeant-majoor E. J. de Jong uit Waddinxveen werd vorige week donderdag de zilveren medaille be horende bij de Orde van Oranje-Nassau op de revers gespeld in de Oranje-Nassau kazerne in Amsterdam. De heer De Jong kreeg deze onderscheiding voor 24 jaar trouwe dienst. prijsvraag wordt georganiseerd in 6 lan den t.w. België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk en Zwitser land. Een internationale jury zal alle eerste, prijzen uit die landen aan een extra be oordeling onderwerpen. De winnaar die hieruit tevoorschijn komt krijgt een origi nele gouden medaille met speciale oor konde. Deelnameformulieren zijn vanaf heden bij alle kantoren van de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank verkrijgbaar. Op lossingen met werkstukken kunnen tot uiterlijk 14 november 1971 worden in geleverd. De hengelsportvereniging Waddinx veen hield zaterdag weer de jaarlijks terugkerende propagandadag. ’s Mor gens werd er gevist in de Amstel. Het water was deze keer goed en er werd menig visje verschalkt. Veertig deelne mers, waarbij zeven jeugdleden, wisten 903 vissen, waarvan 104 maatvissen, te vangen. De prijzen werden als volgt verdiend: Jeugd: Wim Hoogerdijk jr. 109 pnt 29 st; Jan van Kleef 73 pnt 12 st; Cora Broer 64 pnt 10 st; Jan Hofman 61 pnt 10 st; Jan Venlet 50 pnt 10 st; Nico Kwaak 41 pnt 6 st; Jan Rijnsburger 32 pnt 3 st. Senioren: M. Hoogerdijk sr. 548 pnt 96 st; A. T. van Helden 409 pnt 68 st; J. van Egdom 365 pnt 69 st; B. M. van As 350 pnt 71 st; N. de Graaf 335 pnt 55 st; P. Wieser 289 pnt 60 st; K. Broer 283 pnt 51 st; P. Rodenburg 262 pnt 40 st; P. M. Hofman 259 pnt 44 st; C. Broer 220 43 st.. De prijs voor de gemiddelde plaats ging naar J. Verbruggen 128 punten. De grootste vis, om de Van der Stelt- wisselcup, werd gevangen door drie hen gelaars: Jan Rijnsburger, P. M. Hofman en D. Venlet, elk met een vis van 23 cm. Na loting ging de cup voor een jaar naar D. Venlet. De prijs voor de tweede groot ste vis ging naar H. Vink met 22 cm. ’s Avonds werd er in het gereformeerd verenigingsgebouw een gevarieerd pro gramma geboden. Na de opening werden door voorzitter Elkhuizen in snel tempo de kampioenen 1971 gehuldigd. Jeugd kampioene Cora Broer, kampioen maat- vis W. Hoogerdijk sr en P. Rodenburg, kampioen alle maten, kwamen op het podium. De Aart Noorlander-wisselbeker ging naar W. Hoogerdijk sr met de meeste maatvis (108 stuks). De beker, voor de grootste vis 1971 ging naar J. van Egdom met een vis van 35 cm. Na deze huldiging kwamen de controleurs voor het voetlicht t.w. F. Rincheval, H. Minnes sr en H. Minnes jr. Zij kregen voor hun vele werk een envelop met inhoud en een plant. Hengelexpert Stef de Bruin uit Leeu warden kwam na de pauze een indruk wekkende lezing houden. In zijn inleiding ging hij in op de alom gewraakte, voor de hengelsport zo, verschrikkelijke water vervuiling. „Als dit zo doorgaat dan zul len een miljoen hengelaars hun recreatie en hobby kwijt raken. Het wordt dan ook tijd om massaal te gaan protesteren,” al dus De Bruin. De films die hij vertoonde waren voortreffelijk. ’Zoetwatervissen in Ierland’ en ’Snoeken met de spinner’ gaf alles te zien wat er op hengelgebied te beleven is. Na de films werd er gekiend. De prijs van J. Hoogendoom werd bij het kienen gewonnen door L. Burggraeve. De belangstelling was groot. Onder leiding van Theo te Laak zullen de solisten Gerda Huiskes en Johanne Mos (beiden sopraan), Wim Stok (bas), Hetty Verhoog (piano) en John Hulspas (orgel) de meest bekende operette-gedeel- ten ten gehore brengen. Op het programma staan o.a. werken van Smetana (Chor der Studenten), Johan Strauss (o.a. Zigeunerlied), Verdi (Sla venkoor), Puccini (La Bohème) en Mo zart (duet uit ’Die Zauberflöte’). De toegangsprijs voor dit operettefeest bedraagt voor de bejaarden een gulden. Aanvang 20 uur. Evenals vorig jaar zal in de komende weken voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar een internationale jeugdprijsvraag wor den uitgeschreven door de Raiffeisen bank- en Boerenleenbankorganisatie. Het onderwerp voor deze prijsvraag is de Olympische Spelen ’72. De vragen die moeten worden beantwoord zijn in drie leeftijdsgroepen verdeeld. Bij de opstel ling van het prijzenschema werd even eens rekening gehouden met de leeftijden. Naast het juist beantwoorden van de vra gen moet een werkstuk worden vervaar digd dat direct met de Olympische Spelen te maken heeft. Dat kan een tekening zijn, maar ook een foto-montage of een non-figuratieve creatie. De deelnemers zijn hierin geheel vrij. De jury is: Ria Bremmer, Theo Koo- men en Wim Bijmoer. De prijzen liggen zoveel mogelijk in de sfeer van de spelen. Voor de groepen A en B (respectievelijk 15 t/m 18 jaar en 11 t/m 14 jaar) is er als eerste prijs een 5- daagse reis naar München voor 2 perso nen met toegang tot de spelen, terwijl voor de groep C (van 6 t/m 10 jaar) eveneens als eerste prijs, een 8-daagse reis (met de beide ouders) in de Paas vakantie naar Kitzbühel in Oostenrijk met een bezoek aan de wintersportschool van Toni Sailer wordt georganiseerd. Verder zijn er nog driedaagse reizen naar de Wereldkampioenschappen schaat sen heren in Oslo voor 2 personen, 5 da gen naar Londen met ouders) 3 dagen naar Brussel, ook met ouders, sportuit- rustingen, trainingspakken, fotocamera’s etc. Alle deelnemers en deelneemsters aan de prijsvraag zullen een aardige herinne ring ontvangen. De Internationale Jeugd- Het Schevenings Operettekoor komt woensdag 20 oktober naar de theaterzaal van het Anne Frankcentrum waar onder de titel ’Operetteklanken’ een concert zal worden gegeven voor de Waddinxveense bejaarden. Als gevolg van de samenwerking van De Nutsspaarbank te Gouda met De Spaarbank te Rotterdam zuUen de voor waarden voor de inleggers op elkaar wor den afgestemd. Op grond hiervan wordt de rente op de gewone spaarrekeningen met ingang van 31 oktober 1971 verhoogd tot vier procent. Tot dusverre bedroeg deze rente 3J%. i. -f' -j jj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1