SVijkverwarmingsdebakel toch uitgaven opnemen m Financiële kommissie tegen begroting voor Drukke Kloet Bus rijdt niet meer verpleging Gouda heeft nodige bedenkingen 1972 T~ WILLEM n Klassiek platennieuws maand t goud Gemeentebelangen maakt gidsje van A tot Z Bejaarden- in m „DE LANTAARN” -1^0 Doelbelasting Huursubsidie voor 81 W addinxveners V olkskerstzang Jeugdcentrum Bonkelaar niet dit jaar opgegaan aan andere uitgaven T entoonstelling van postduiven BEGROTING Onafhankelijk Nieuwsblad Doktersdiensten VOOR KERST- GRAMMOFOONPLATEN „DE BRUG” Zweedse Kerstavond AR en CHU polsen leden over samengaan i (in inijB. vakantie vind ik eexïA tainreis altijd zeer mispaap V--A: Op SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Het ziet er niet naar uit dat de begroting voor 1972 zoals het kollege van burgemeester en wethouders die zich had voorgesteld ongewijzigd de eind streep zal halen. Vanavond worden de beraadslagingen voortgezet die maan dagmiddag begonnen met het antwoord van B en W op de algemene be schouwingen van de verschillende frakties. Met name de ’rooms-groen- rode koalitie’ van PvdA, D’66 en KVP heeft zijn bedenkingen tegen de opstelling der cijfers, terwijl de financiële kom missie, waarin ook AR en CHU zitting hebben, de raad een aantal alter natieve mogelijkheden voorlegde. 4 Halve kip met patat voor 2.95 per portie. Van Ginkel N.V. 7 Is weer gebeurd 7-7» ■■kt7,7* Weekblad voor Waddinxveen Gemeenteraad, vanavond en morgenavond, 19 uur 27e JAARGANG - Nr. 1265 DONDERDAG 9 DECEMBER 1971 (Advertentie) Advertentie) ■7 (Advertentie) Rektifikatie bericht editie 2 december j.l. Op donderdag 23 december a.s. zal weer de jaarlijkse Volkskerstzang plaats vinden bij de Kerstboom op het Konin gin Wilhelminaplein, aanvang 19.30 uur. Medewerking zal worden verleend door het Nederlands Hervormd Jeugdkoor ’De Zangvogels” onder leiding van de heer H. Brinkhorst. Het programma vermeldt de liederen: Zangvogeld: Eeuwen geleden; De Herder tjes lagen bij nachte; Nu ligt Hij daar ter neder. Samenzang Komt allen tezamen. Zangvogels: Daar ruist langs de wolken; Kling - Klokjes - Kling; Kom! Kom! zet uw harte. Samenzang: Stille nacht. Kerst evangelie te lezen door burgemeester C. A. van der Hooft. Samenzang: Eere zij God. Zangvogels: Nu zijt wellekome; Herders, hoe ontwaakt gij niet? Gloria in excelsis Deo! Samenzang: Heft aan, heft aan een luide zang. Verwacht wordt dat velen dit mooie evenement zullen bijwonen. Waddinxveen van A tot Z al eens is gebeurd. De heer Van Heteren deed dit naar aanleiding van de mededeling van burge meester Van der Hooft dat D’66 zal niet eisen dat het omslag groen wordt KON. WILHELMINAPLEIN 47 WADDINXVEEN Wethouder H. Huizer verstrekte tijdens zijn beantwoording op de algemene beschouwingen van de raadsleden een interessant lijstje over de huursubsidie zoals die dit jaar van start is gegaan. In Waddinxveen werd 39.250 uitgekeerd aan 81 aanvragers. 27 Verzoeken werden afgewezen en zeven formulieren zijn nog in be handeling. In de inkomensgroepen tot en met 11.000 gulden per jaar werd geen enkele aanvraag afge wezen. Boven de 16.000 gulden was precies het tegenovergestelde het geval. jekt op korte termijn te realiseren, evenmin trou wens als de benoeming van een ambtenaar die belast ZATERDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doorn, Prins Bernhrardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 5 (zie advertentie elders in dit blad). Grammofoonplatencentrum Kerkweg 191, Waddinxveen tel. 01828-5325 (bij Hefbrug) De extra opbrengsten van de belastin gen die de gemeente dit jaar heeft ver hoogd ter dekking van de kosten voor het miljoenenprojekt (zg. doelbelasting) zijn dit jaar allemaal opgesoupeerd. In totaal ging het om 370.000, waarvan 160.000 af ging voor het betalen van de rente voor de afgesloten lening van 3,25 miljoen. De subsidie aan de muziekschool werd ook betaald van deze meer-opbrengst en de rest van het geld is gebruikt voor de afbetaling op al eerder afgesloten lenin gen. De financiële kommissie bleek over deze gang van zaken niet bepaald te spre ken. Niet eens is de kommissie het onder ling over de gedachte van D’66 dat er in de begroting een ’verborgen’ overschot zit (J. v.d. Drift) Velen vonden reeds de weg naar onze snackbar. Geen wonder, waar koopt u zulke heerlijke saté met zalige saus? Waar wordt een half kippetje zo lekker bereid? Komend weekeinde in de re clame: telijke voorlichting, waar naar Gemeentebelangen ook had gevraagd. Het geld Deze introduktie-LP tijdelijk slechts 8.90 geeft vele aspecten van de boeiende componist: in de groeven van de plaat èn in het album vol interessante gegevens. Kom kijken en luisteren bij De heer J. L. van Heteren van Gemeentebelangen kwam maandagmiddag tijdens het begrotingsdebat met een verlaat Sinterklaas- het gemeentebestuur geen presentje voor de Waddinx- kans zag een dergelijk pro- veners: zijn partij gaat de uitgave ter hand nemen van een informatieboekje over Waddinxveen, zoals dat Mevrouw Kortz uit Rotterdam verzorgt op maandag 13 december een avond in Zweedse stijl voor de Waddinxveense Plattelandsvrouwen. Dat gebeurt in het gereformeerd verenigingsgebouw. Aan vang 20 uur. Een dameskoortje en een kinderkoortje o.l.v. mevrouw M. Rietdijk- Ramp zingen enkele kerstliederen, waar na mevrouw Kortz vertelt over Zweedse kerstviering en gebruiken. Waddinxveen krijgt geen verpleegte huis voor bejaarden, hoe graag wethouder Huizer van sociale zaken dat ook had gewild. „We hadden zo graag een circuit gehad van huisvesting van bejaarden naar verzorging, tot verpleging,” zo stelde de wethouder. Niets echter van dit alles. De provin ciale raad voor de volksgezondheid heeft Waddinxveen verwezen naar Gouda waar een verpleeghuis met ca. 120 bedden zal worden gebouwd, terwijl het verpleeghuis Catharina van zeventig naar honderd bedden zal worden uitgebreid. „Hier mo gen ook wij onze mensen onderbrengen,” stelde de wethouder die daarmee erg blij was. De raad schrok zichtbaar, ook al vroeg de wethouder dat niet te doen, van de prijs per bed die het kost om zo’n ver pleeghuis te bouwen: ca. 100.000. t Kent U wérkelijk de veel zijdigheid van Tsjaikowski? „We doen ’t op ons gemak,” zo sprak burgemeester C. A. van der Hooft toen hij tijdens de begro- tingsvergadering van maandag middag en -avond zijn raadsleden het programma voorlegde van raadsvergaderingen over de begro ting 1972. Vanavond zet de raad al om zeven uur de beraadslagingen voort, ter wijl wordt verwacht dat men ook morgenavond nog nodig zal heb ben. Eventueel wordt op donder dag 16 december nog doorgegaan. Op donderdag 23 december is er dan een raadsvergadering waarin nog wat ’kleingoed’ zal worden op geruimd, zoals de heer Van der Hooft meedeelde. Op 21 december is er een vertrou welijke raadsvergadering, waarin de raadsleden om de tafel gaan zit ten met de belegger van het Passa geplan over de financiële eisen die de raad heeft gesteld. Reisspecialist: 1 Reis- en Passagebureau Kerkweg 207 - Telefoon 4488* Het jeugd- en jongerencentrum De Bonkelaar zal dit jaar niet meer van de grond komen. De Bonkelaar kwam on verhoopt niet op de prioriteitenlijst te recht van het ministerie van kuituur, re- kreatie en maatschappelijk werk en moet het dus zonder de bitter noodzakelijke rijkssubsidie doen. Inmiddels draait de soos Anno 1884 op volle toeren, waardoor iedereen toch erg gelukkig is zo blijkt uit uitspraken tijdens de begrotingsbehandeling van maandag. Een onverwachte meevaller is het uit blijven van de prioriteitsverklaring ook nog, want nu hoeft de gemeente in het nieuwe jaar ook de 74.000 subsidie niet af te dragen. Dinsdag hebben de besturen van de CHU en AR-kiesverenigingen in Wad dinxveen een bespreking gehouden, waar bij in beginsel overeenstemming werd be reikt over een samenwerking op plaatse lijk niveau. Alvorens verdere stappen on dernomen worden zal het besprokenen aan de ledenvergaderingen worden voor politieke groeperingen dergelijke gesprek- ook met andere plaatselijke christelijke groeperingen dergelijke gesprekken ge- ken gehouden zouden kunnen worden. De financiële kommissie verklaarde zich tegen verhoging van de reinigings rechten en de straatbelasting hetgeen voor de begroting een nadeel betekent van 90.000. Daarentegen heeft de kommis sie ook aan de kant van de ’meevallers’ enkele forse bedragen ontdekt. Doordat het jeugdcentrum De Bonkelaar er niet komt blijft er 74.500 in de gemeentekas; het niet vervullen van enige vakatures levert 50.000 op en doordat men rekent op een betere bezetting van klassen in de Léon van Gelder- en Savornin Lohman- school denkt men 45.500 meer terug te krijgen van het rijk. In totaal rekent men dan op 228.000 aan meevallers. Over enige andere bezuinigingen is men het nog niet eens (Bospark en het rekreatie- schap Reeuwijkse Plassen, waar D’66 en KVP uit willen treden) in de kommissie. Hierover zal vanavond nog wel enige dis- kussie plaats vinden. In ieder geval is het wél duidelijk dat het kollege geen schijn van kans maakt de ’kalamiteit’ van de centrale wijkverwar- ming buiten de begroting 1972 te houden. Het kollege stelde voor voor dit finan ciële debakel een beroep te doen op het rijk voor een extra uitkering. De raads- kommissie is echter bevreesd dat door De zwembus van De Gouwe zal van za terdag af niet meer rijden naar Gouda. De Gouwe traint nu in Boskoop en wel op de volgende tijden: van 17 tot 18 uur de pupillen, de C-groep en de andere po- loërs; van 18 tot 19 uur de selektieploeg en de groepen A en B. Het vervoer naar Boskoop dienen de leden nu zelf te rege len. dat in de tonnen loopt doordat bepaalde investeringen pas in de loop van het jaar zullen worden gedaan. In dit opzicht staan de demokraten ook vanavond al leen. Het kollege heeft al doen weten dat op een dergelijke kerstsurprise niet be hoeft te worden gerekend. De vakleerkracht muziek is ook een heet hangijzer. De financiële kommissie meent dat wethouder Lips maar in zijn begroting moet gaan schuiven, om deze leerkracht alsnog te kunnen aantrekken. En dan maar geen geld meer voor school- melk of schoolreizen, zo meent de kom missie, hoewel er altijd wel geld beschik baar moet zijn voor die kinderen wier ouders niet in staat zijn dergelijke reisjes te bekostigen. Met name in grote gezin nen geven de dure schoolreisjes van van daag de dag nogal eens problemen. een dergelijke gang van zaken de rijks overheid het verzoek onmiddellijk zou beantwoorden met het onthouden van goedkeuringen op de investeringen van het miljoenenplan (zwembad, voetbal velden, etc.). En dat wil de raad onder geen voorwaarde. Vandaar dat de eerder geschetste bezuinigingen zullen worden aangewend om het verlies op de wijkver- warming (voor de gemeente bijna 1,4 miljoen) weg te werken via een afschrij ving in 25 of 30 jaar. Voor 1972 betekent dat een bedrag van 160.000. Vijftig jaar schilderen van woningen, scholen, enz. is een lange tijd, zo vindt het Schildersbedrijf Kloet van de Jan Dorrekenskade. Daarom wordt dit heug lijke feit herdacht met een receptie op zaterdag 18 december van 16 tot 18 uur in restaurant Royal op het Koningin Wilhelminaplein. De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw” uit Waddinxveen en „De Ka- pellevliegers” uit Moerkapelle houden zaterdag 11 december een gezamenlijke postduivententoonstelling. Aanvang 15.30 uur. daarvoor is niet beschik baar, zo stelde de burge meester. Voor het maken van het informatieboekje bood de heer Barth van D’66 de heer Van Heeteren zijn hulp aan. Vanavond is de heer Van Heteren weer aan de beurt om hier al dan niet jaren geleden onder de titel zal worden met de gemeen- positief op te reageren. 1 m a. ry 1.’- -1 - al wvm rI X’K ZC 1 n, rnr, zl o I r-i of eV -r,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1