D 66 „kat” Gemeentebelangen EET HITPARADE raad van Uitslag 5e trekking Sint Nicolaasaktie Spreekuren Begrotingsdebat heeft rustig verloop Uitslag 4e trekking Sint Nicolaasaktie „Sfeer niet vertroebelen” 9 jl P. F. J. VAN SCHIE A. H. VAN GENT Top-vijf Pagina 2 KVP PvdA EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!’ E KERKE A GEN A De behandeling van de begroting verloopt in de gemeenteraad tot nu toe uiterst rustig en gemoedelijk. Met name de beantwoording van de algemene beschouwingen door burgemeester en wethouders werd maandagmiddag een oase van rust, terwijl de raad het, na een schorsing van een uur, ook al kalmaan deed. Nergens leek het erop alsof het kollege met deze begroting in moeilijk heden zal komen, hoewel - en dat hebben B en W al min of meer zelf toe gegeven - er hier en daar nog wel geschoven zal moeten worden. Fout Did you ever Uitslag kinderaktie vol gende week. Bad bad woman 89.- JT Mi WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 9 DECEMBER 1971. J Over Groenswaard 3 gaf de burgemees ter toe een fout te hebben gemaakt. „Ik heb me boos gemaakt op u omdat u in de vergadering van mei 1970 niet begreep ilj ANNE-FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Maatschappelijk werkster NH-kerk: woensdag 910 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste en derde dinsdag van de maand, 9 tot 12 uur. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. HET ANKER (Kerkweg 234) Maatschappelijk Werkster NH-Kerk: maandag en vrijdag van 9 tot 10 uur; elke eerste woensdag van de maand van 19 tot 20 uur. Maandag a.s. 8 nov. geen spreekuur. ONTMOETINGSKERK Maatschappelijk werkster Geref Kerk woensdag van 10 tot 11 uur. Chr. Afgesch. Gem.: 9.30 en 17 uur ds A. P. Verloop. Volle Ev. Gem. Bethel Boskoop: 9.30 uur samenkomst; dinsdag 20 u. samenkomst. St. Victorkerk (RK): 8 en 10 uur, ma. en za. 19 uur, di., do. en vr. 7.45 uur, wo. 7.45 en 19 uur: H. Mis. Ontmoetingskerk (RK): 8.30, 11.45 en 18.30 uur, di. 9 uur, do. 19 uur, za. 9 en 19 uur: H. Mis. Jehova’s Getuigen: do. 19.30 uur bedie- ningsschool, 20.30 uur dienstvergadering; zo. 15.30 uur openbare toespraak, 16.30 uur Wachttorenstudie. dat snel handelen geboden was. Gouda zou to snellere aanpak van de bouw ko men en Alphen had het tempo al te pak ken. U wilde mij toen niet volgen. In plaats van boos te worden had ik u moe ten smeken mij te volgen, want nu heeft het niet alleen veel geld gekost, maar is er ook enrstige vertraging ontstaan in de wo ningbouw.” Het verloop van de woningbouw is dit jaar als volgt geweest: gebouwd 160 wo ningen (50 woningwet, 74 premie en 36 vrije sektor), in aanbouw 300 woningen (88 woningwet, 187 premie en 23 vrije sektor). van 1971 1970 1972, ’73, ’74 enz. zijn: 1. Milky milk (heb je pukkels of ben je dik? neem magere melk, magere yog- Op de persoonlijke aanvallen van voor- 11 D’66 en de KVP zijn noch burgemees- .er Van der Hooft, noch wethouder Kroes eruggekomen. „We moeten hier vandaag :aken doen,” zo lichtte de burgemeester ichteraf toe, „ik wil niet de schuld ervan crijgen dat de sfeer wordt vertroebeld.” Dat de raad een dergelijke aanpak wist e waarderen bleek uit de antwoorden in weede instantie die alle opvallend gema tigd waren. De heer Barth van D’66 deelde nog wel jen kat uit aan het adres van AR/CHU, „die in zes minuten kans zien een be- •chouwing te houden over een begroting /an 27 miljoen”, terwijl ook Gemeente- telangen een veeg uit de pan kreeg. In rijn algemene beschouwing had de heer /an Heteren zich enigszins laatdunkend uitgelaten over het werk van de ’open bare’ raadskommissie. „Die opmerking /erbaast ons niet, want wij hebben de leer Van Heteren nimmer op de publie ke tribune bij zo’n kommissievergadering aangetroffen,” zei de D66-er. Burgemeester Van der Hooft was ver baasd over de kritiek op het financiële aeleid, terwijl gedeputeerde staten hier- zoor juist lof hadden geuit. „Er is geen sprake van een meevaller van een half miljoen,” antwoordde hij op een desbe treffende opmerking van D’66. Over het niet opnemen van de kosten voor de wijkverwarming zei de burge meester, dat hierdoor duidelijk kon wor den gemaakt dat zonder deze kalamiteit de begroting ’reëel’ sluitend zou zijn ge weest. Hij verwachtte dat zodra voor dit probleem een oplossing is gevonden de begroting voor 1971 zal worden goed gekeurd en dat dan ook het ’miljoenen plan’ kan worden uitgevoerd. Kommissie- en raadsvergaderingen blij ken de gemeente een kleine 70.000 per jaar te kosten en de burgemeester vroeg zich dan ook af of de frekwentie van ver gaderen niet kan worden beperkt. Natuurlijke ken je de hit ’1 just want to celebrate’ van Rare Earth, een goeie sound, gaaf werk. Als tiener moet je alles vieren elke dag weer, dat je jong bent en gezond, een vriendje of vriendinnetje hebt. Jammer genoeg is niet alles even fijn en zijn er altijd weer toestanden waar je rekening mee moet houden. Je moet naar school, op tijd thuis zijn, je huiswerk maken, je moet naar de tand arts en natuurlijk heb je een pukkel als je naar een feestje gaat, dat is bij elkaar dan wel voldoende om de gelukssmile van je face (Undisputed Truth) te trek ken. Kort en goed je moet er zelf wat aan doen om je happy te voelen. Reuze belangrijk, als je alles tenminste wilt overleven, is een goeie gezondheid; het is echt grote flauwekul om te geloven dat je maar raak kunt doen met je lichaam door allerlei rommel te eten en te drinken, of niet te eten. Probeer als het even kan regelmatig wat naar binnen te werken en ’take it easy” (Plastic People), ’eat at home’ (Paul and Linda). Het is gratis en meestal goed. Want zoals een bende lawaai nog geen muziek hoeft te zijn, zo is een bende eten lang niet altijd een goede voeding. In die voor jou misschien wat duffe boterhammetjes en iedere dag aardappelen - vlees - groente - wat toe, zit echt wel iets goeds, je moet het alleen weten. Dinsdag 14 december Bloemschikcursus (kerststukjes voor be jaarden o.l.v. mevr. Littooy) van 9.30 t/m 11.30 uur. Opgeven t.e.m. 10-12-1971 Donderdag 16 december Zangavond voor de bejaarden en gehan dicapten van het geref. kerkkoor o.l.v. de heer v.d. Bosch. Aanvang 20 uur. Togangsprijs 1,Kaartverkoop aan de zaal. (BZN) Waarschijnlijk ben je geen ’bad bad woman’, maar denk je er wel even aan dat ook tiener-meisjes baby’s kunnen krijgen. Zo’n wurm heeft al een heleboel nodig voordat het wordt geboren. Een gezonde goed gevoede moeder heeft vol doende reserves, maar drink je nooit melk, houd je met van groente en fruit en van bruinbrood dan heb je veel te weinig te bieden. Je verpest je eigen gezond heid en die van de baby erbij. Alle tieners die willen weten, waarom en hoe je goed moet eten, kunnen veel opsteken uit ”Eet om fit, gezond, energiek te zijn”. Deze uitgave kun je bestel len per briefkaart bij het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Laan Copes van Cattenburch 44, Den Haag, met 35 cent aan postzegels extra bijgeplakt aan de adreszijde. 4 prijswinnaars van 100, Mevr. S. J. M. van Donselaar, Wilgen horst 7; M. v.d. Berg, Julianastraat 15; T. Boog, Peuleyen 45; K. Baas, Jeplaan 11. 16 prijswinnaars van 25, J. Oudijk, J.W.Frisoweg 37; Tijsterman, Dorpsstraat 48; A. Zaanen, K.W.singel 12; L. Koetsier, Piasweg 3; J. de Wit, Zuidkade 117; J. Meiderwijk, Esdoom- laan 3; Jac. van Dijk, Kerkweg 186; J. A. van Berkel, Noordeinde 100; M. van Zan- :en, Pr. Bernhardlaan 33; C. Rademaker, Busk. Huetlaan 98; D. Degenhardt Sr., Heinstraat 26; Joh. Zwijgers, Dorps straat 76A; J. Sol, Eikenlaan 122; A. van Erk, Trompstraat 26; J. van Rijn, Acacia- traat 39; Mevr. C. Bakker-Bruin, Klei- ïade 17. 30 prijswinnaars van 10, Mevr. J. C. Kooistra-Koeman, Peuleyen 20; G. F. Rogers, B.T.straat 58; D. Zui- dam, Stationsstraat 10; J. Reym, Noord- tade 203; A. v. Nielen, Piasweg 17; Ger da Kraan, Noordkade 215; M. W. de Jong, Just, van Effenlaan 74; D. Gelder- blom, K.Rietbergplantsoen 57; Mevr. Haan-Ernst, v.Mecklenburg Swerinlaan 15; A. Vink, Schuberthof 1; J.F.P. Schee le, Zuidkade 21; C. I. Mook-Jongejan, Swelinkhof 59; Mevr. N. M. van Hilten, Wer. Bunninglaan 4; J. H. van Fulpen, Zuidkade 18; M. Glasbeek, Noordkade 24; D. Rooker, Bl’daalseweg 23; Niels- Maree, Fr. Hendriklaan 26; P. Baas, Pru nusstraat 28; G. P. Heemskerk, Dorps straat 35; W. J. Hardendood, Oltmanstr. 19; Mevr, van Hatert, Tollenslaan 113; Mevr, de Oudsten, Jan van Bijnenpad 95; H. Boers, Pr. Margrietstraat 30; T. Blom, W. de Zwijgerlaan 43; G. C. Bos, Oranje- laan 1; J. Droog, Mei doornstraat 33; M. Angenent, P.C.Hooftstraat 13; Broug, Bosb. Toussaintsingel 14; A. van Oort, Tuinbouwweg 22; Mevr, de Jong, Jan v. Bijnenpad 57. 30 prijswinnaars van 5, L. van Tilburg, 2e Bloksweg 5; C. J. Hou- dijk, Zuid. Dwarsweg 14; A. Oudendijk- Pille, Sniepweg 37; W. van Es, leplaan 38; M. Huizer, Lijsterbesstraat 46; G. Th. Koning, Wer. Bunninglaan 11; A. F. Pi- ëls, Vondellaan 212; H. Bendell, Tollens laan 5; G. Kerver, W. de Rijkelaan 15; P. Treffers, leplaan 100; Mevr. v.d. Haven, Vondellaan 13; A. van Tienhoven, On derweg 23; J. C. van Eijk, Sweelinkhof 14; J. P. Hogendoorn, Middelburgseweg 8; Mevr. D. Rijsdijk, J.Catslaan 37; H. Rolloos, Kerkweg 45; F. J. v.d. Graaf, W. de Rijkelaan 41; M. v.d. Berg, Juliana straat 15; Mevr. Boom, Pr. Marijkestraat 31; C. J. Revet, J.W.Frisoweg 44; D. Huurman, Noordeinde 78; G. de Puy, J. D.Kade 40; C. Weck, K.W.plein 1; J. Bijker, P. Zuidlaan 25; N. A. Schreuder, leplaan 94A; W. de Boer, Jac. Catslaan 2; Mevr, de Jong, J. v. Bijnenpad 57; F. Breedijk, Mauritsstraat 16, Moerkapelle; J. Nol, J.Campertlaan 24; T. van Dijken, leplaan 104. Blij dat stukje samenwerking op gemeentelijk vlak tussen KVP, D’66 en PvdA, die verschil in politieke over tuiging toelaat. Verbrokkeling niet bevorderlijk voor efficiënt werken. Wij hebben veel aandacht besteed aan betrekken van bevolking bij bestuur. Nieuw reglement van orde en openbare kommissievergaderingen winstpunt. Zou zwembad kunnen worden be stuurd door soortgelijke kommissie (met bestuursbevoegdheid) als bij havo/ atheneum? Stringentere taakafbakening tussen kommissies. Raadsvergadering nu en dan zeer emotioneel meestal wanneer de raad meer argumentatie had dan ’t kollege. Dan botst de macht van de raad met die macht die de voorzitter meent te hebben. Tijd is voorbij dat burgemeester lokale topfiguur is die bestuurt en beheerst. Moderne burgemeester is een manager, een overbrugger van tegenstellingen; afhankelijk van de raad die uiteindelijk beslist. Burgemeester probeerde met name tegenstellingen aan te duiden tussen onze wethouder en fraktie, die niet aanwezig zijn. Ook al hoeven we als fraktie niet alles te aanvaarden. Volgens wet misschien wel juist, maar dat B en W niet nodig vond om vroeg tijdig met financiële kommissie over begroting te praten getuigt niet van soepel werkend demokratisch bestuur B en W zullen deze begroting zelf niet reëel sluitend vinden nu de kosten van wijkverwarming er niet in zijn verwerkt. Betekent een jaarlijkse last van ca. 200.000. Niettemin niet voetstoots akkoord met verhoging van belastingen en rech ten; verhoging van 35% wat al te gortig. Wij willen zg. Zijlstranorm (6 4) aan houden. Wijkverwarming financieel blok aan ons been. Niemand treft blaam voor dit fiasko. Raad heeft echter AVM teveel ontzien. Willen geen verzoek voor aanvullende uitkering. Komen dan in armen van ’kuratoren’, waardoor miljoenplan in gevaar komt. Aan dit plan houden wij onverkort vast. Stilte rond bouw van goedkope woningen. Waar blijft ’marsroute’ van kollege? Wat is er aan de hand met Groens waard 3. Waarom wordt plan Henegou- werweg niet goedgekeurd? Eens met opmerking D’66 over brief aan belegger van Passageplan. Hoe is het gegaan in Waddinxveen met de huursubsidieregeling? Graag informatie over wat Stichting Dienstverleningscentrum, onze grootste subsidieontvanger, heeft gedaan dit jaar. Begint het zg. open bejaardenwerk al redelijk te funktioneren? Voorkomen moet worden dat centrum en woonflat één groot bejaardenhuis wordt. De dienstverlening moet zich meer richten tot alle bejaarden. Opstellers van nieuw struktuurplan zouden zich in vroeg stadium verzekeren van inspraak en bevolking. Is hiermee al enige voortgang gemaakt? Het struktuur plan komt al in het voorjaar gereed? Graag een nota over de huisvesting van kleuter- en basisonderwijs. Niemand hoeft aan het nut hiervan te twijfelen nu in Groenswaard een school half leeg staat terwijl in Oranje- en Vondelwijk schoolruimte tekort is. Wij vertrouwen dat met kracht zal worden gewerkt aan realisering vijfde openbare school (Vondelwijk), die in het schooljaar 72/73 van start gaat. Waarom is met deze school geen rekening gehou den in de begroting? Hoe staat het met de verbouwings- plannen voor de Theo Thijssenschool? Blij met installatie bestuur havo- atheneum. Bang voor moeilijkheden door bezuinigingswoede van deze regering. Eens met wat Barth heeft gezegd hier over. Graag zo snel mogelijk uitbreiding voor gymnastiekonderwijs op basis scholen. Kan muziekleerkracht niet alsnog in begroting worden opgenomen. Wellicht door enige verschuivingen. Staat De Bonkelaar inmiddels op prioriteitenlijst van ministerie CRM? Wat kunt u voor 20.000 doen in het Bosplan? Niettemin blij met samen werking met Boskoop. Brugkerk (NH): 9.30 uur eerw. heer D. Scheepmaker, Middelhamis; 18.30 uur ds J. van den Heuvel. Herv. wijkgeb.: 9.30 uur ds J. van den Heuvel, 18.30 uur ds L. Brasser, Voort huizen. Bethelkerk (NH): 9.30 uur ds B. Eysenga, Leusden, 17 uur ds D. van Vliet Immanuëlkerk (NH): 10 uur ds N. J. Flink, 19 uur ds W. Radstake, R’dam. Kruiskerk (Geref.): 10 uur ds D. J. Mod deraar, 17 uur ds C. v.d. Tas, Boskoop Ontmoetingskerk (Geref.): 10 uur ds C. v.d. Tas, 17 uur ds D. J. Modderaar. Remonstr. Gem.: 10 uur ds P. van der Laarse, Boskoop. Geref.Gem. Boskoop: 9.30 uur leesdienst, 15.30 uur ds H. Rijksen, Zoetermeer. Oud-Geref. Gem.: 10 en 18.30 uur lees dienst; di 14 dec. 19 uur: ds L. Gebraad, St. Philipsland. Over woningbouw en bejaardenzorg eens met PvdA. Verbouwing Theo Thijssenschool moet o.i. direkt beginnen. Kollege bestaat uit slechte verkopers blijkens brief die aan belegger van het Passageplan, de OWN, is verhuurd. Dank aan ambtenaren. Missen jurist in eigen dienst. Dit blijkt met name in de gevallen Compeer, wijk verwarming en bij geschillen over wets interpretatie. Kollege: kracht in het komende jaar. Wij bieden u kritische, maar oprecht konstruktieve opstelling aan. Van harte meewerken aan iedere poging tot sfeerverbetering. (Nancy and Lee) Ben je echt te dik, monsterachtig vet? Dan is het voor jou echt niet ’too late’ (Caroline King). Ga eens na: of je brood niet te dik gesmeerd is (smeer dun of vraag halvarine) of je worst en kaas dan brood eet (neem eens een dubbeldekker, 2 boter hammen op elkaar met één beleg ertussen) hoe vaak per week je patat met mayonaise eet (lx per week is meer dan genoeg) hoeveel chips, pinda’s, kroketten, nasiballen, gevulde koeken en repen je eet hoeveel glazen ’’fris” je drinkt Als je elke dag wel een of meer van de genoemde happen tot je neemt zit het er dik in dat je jezelf aan het vetmesten bent. Ben je bovendien nog gek op zoetig heid, dan zal je er van je gebit wel niet veel meer over zijn. Geef lekkere hap pen de kans om lekker te blijven, ze worden zo afgezaagd als je er teveel van eet, net een plaatje dat je te vaak gedraaid hebt. Als je leeft op chips, pinda’s, nasiballen, enz. gaat je conditie bovendien lekker naar de knoppen, want vita mines, mineralen en eiwitten zitten er bijna niet in. Zo kan je al etende ’’honger lijden” en op den duur zelfs ondervoed raken wat betreft vitamines enz. Je weerstand gaat achteruit, je ziet er rot uit, je voelt je lamlendig en je bent veel gauwer ziek. Zo zie je, „hongersnood” in Nederland van 1971 bestaat 4 prijswinnaars van 100, J. W. Korengevel, Potgieterstraat 6; P. A. Troost, Kleikade 5; T. van Dijk, P. Hein straat 27; P. Hoogendoom, G. van Dort- kroonweg 2. 16 prijswinnaars van f 25, J. Buurman, P. Zuidlaan 84; T. G. Prins, Noordkade 221; Mevr. Bennemeer, Kr. Esse 9; Hanny van Hal, Ernst Casimir- laan 12; Arjan Versloot, Stationstraat 38; J. J. Woordmeyer, Fr. Hendriklaan 24; G. J. Kortlever, Noordeinde 61; Mevr, de Peinder, B.Trooststraat 109; A. Halkema, Wer. Buninglaan 66; J. A. Rip, Bredeweg 86, Zevenhuizen; P. de Man, Tesselscha- delaan 6; D. Immerzeel, Acaciastraat 20; Mevr. P. J. Moerman, Pr. Margrietstraat 33; A. Lagrouw, Zuidkade 51; Mevr. D. Vonk, Akkerwinde 3; A. S. Bliek, Wer. Bunninglaan 50. 30 prijswinnaars van 10, J. C. J. v.d. Bent, J.Campertlaan 36; R. v. Eist, Roemer Visserstraat 11; J. Leunis- sen, Nic. Beetslaan 122; C. Cramer, W. de Rijkelaan 132; Mej. R. de Knegt, J.W. Frisoweg 43; M. A. Ruissen, Heggewinde 43; Mevr. M. Koetsier, Busk. Huetlaan 92; Mevr. Schoenmaker, Mauritslaan 21; P. T. Rooks, Henegouwerweg 44; A. Blom, Zuidkade 124; F. Hoppezak, Zuid. Dwarsweg 1c; Mevr. Kemper, Joh. Post- laan 75; J. van Vliet, Bleulandweg 9, Gou da; J. Geluk, Brugweg 48; A. C. de Her der, R.Visserstraat 1; Mevr. Mol-Lokker, Minervelaan 1; Mevr. Hogerbrug, Acaci astraat 13; A. A. van Velde, Noordeinde 110; Trapman, D. v. Schagenplantsoen 4; B. de Oudsten, An. Paulownastraat 5; H. Lammers, Mauritslaan 14; W. J. Harden dood, Oltmansstraat 19; Mevr, van Dijke, Brugweg 37; L. A. Sol, Noordkade 95A; J. Terpstra, Lindengaarde 34; H. Voskui len, Kleikade 31A; A. J. F. Frank, Mau ritslaan 16; E. E. J. Broere, Jan Campert- laan 26; A. Verblaauw, Vondellaan 14; L. A. IJska, Peuleyen 35. 30 prijswinnaars van 5, Mevr. Sleeuwenhoek, B.T.straat 55; S. de Vries, Pr. Marijkestraat 35; W. la Grand, leplaan 43; A. Neven, P. Zuidlaan 134; A. M. Zwamborn, v.Meckl. Schwerinlaan 5; H. v. Ringelenstein, B.Trooststraat 31; P. Wesseling, St. Victorpiein 15; A. v.d. Velde, W. de Zwijgerlaan 60; G. Th. Steenland, Brugweg 92; Mevr. B. Scheele, Pr. Margrietstraat 28; C. F. v.d. Graaf, J.W. Frisoweg 35; H. W. van Schoneveld, Berkengaarde 52; G. de Knikker, Nic. Beetslaan 142; B. J. Schat, Peuleyen 33; D. v. Geffen, Tesselschadelaan 96; M. Quist, Jul. v. Stolberglaan 112; W. Beze- mer, Meidoomstraat 26; Annie Borg, Kerkweg 3; Bram van Hoven, Mei doorn straat 4; A. van Leeuwen, Noordeinde 93; Mej. B. J. de Geus, Wilgenhorst 89; Mevr. W. Scheele, Pr. Margrietstraat 28; J. Hogendoorn, Ésdoomlaan 21; Merit Quartero, Pr. Beatrixlaan 17; Mevr. Koo ien, Ésdoomlaan 33; A. Pruimboom, van Lippe Biesterfeldlaan 16; M. Brandhorst, B. Trooststraat 113; S. Slappendel, Dorps straat 79; Scholten, K.W.singel 15; J. Os kam, Vondellaan 112. Samenwerking AR/CH niet zo ver wonderlijk. Er zijn immers geen wethou- dersverkiezingen in zicht? Wij konkluderen hieruit dat Samen werkingsschool in de AR niet zo zwaar wordt genomen als uit het verzet van de AR-raadsleden zou kunnen blijken. De CHU stond achter dit idee. Blij met toenemende samenwerking tussen frakties, hetgeen leidt tot beter uitgebalanceerde resultaten. Blij ook met unanieme eis van raad om volledige opheid van zaken. Samenspel tussen raad en kollege lijkt echter tot nulpunt gedaald. Bij de behandeling van het miljoen plan konden we nog kiezen uit alter natieven. Er waren ook cijfers. Hoewel niemand helemaal zijn zin kreeg was toch ieder tevreden over het resultaat. Daarna is dit niet meer gebeurd. Overleg over tal van zaken met de burgemeester werd op formele of emotionele gronden geweigerd Dit is temeer grievend daar het finan cieel beleid bepaald niet tot rooskleurige resultaten heeft geleid. Ondanks hoog belastingpeil lukte ’t kollege niet ook maar één van de geplande werken van de grond te krijgen. Kollege geeft schuld aan GS, maar raad kent argumenten niet. Wij verwach ten nu duidelijkheid. Te opportunisch beleid ten aanzien van toekomstige grootte van Waddinx veen kost ons veel geld, met name bij veel te grote begraafplaats (goed voor 40.00 inwoners), dure gronden in het centrum, waar we wel een half miljoen subsidie in moesten steken en waar we nog voor 650.000 moeten zien te ver kopen en het plan Brugcentrum, dat her zien moet worden en waarvan het de vraag is of we daar zonder aderlatingen van af komen. Begeleiding wijkverwarmingsellende niet bepaald adequaat. Raad te lang buiten de feiten gehouden. Eens met PvdA hierover. Sommige raadsleden veranderen verbazingwekkend als zij wethouder worden. Wethouder Kroes was als raads lid fel gekant tegen emotionele optreden van de burgemeester in de raad. Hij had zijn afkeer dit jaar vele malen kenbaar kunnen maken. Van wethouder Huizer, als oud- voorzitter van de financiële kommissie, hadden wij meer steun verwacht bij onze verzoeken om overleg. Wethouders moeten zich niet te sterk gebonden achten aan besluiten van vorige kolleges. Eens met minister Geertsema over ambtsduur van benoemde bestuurders Fel tegen opvatting van burgemeester dat de wethouders, als door de raad benoemde vertrouwensmannen, altijd steun uit die raad zouden moeten krijgen. Als dat zo was dan konden wij na de wethoudersverkiezing wel voor vier jaar op reces gaan. Verzoek aan kollege om ’amateur’- raadsleden steeds bij beleid te betrekken. Wanneer wij het oneens met kollege zijn gebeurt dat uit zakelijke overwegingen, nimmer uit opzet tot dwarsliggen. Onverdragelijk dat ons aktief bezig zijn soms resultaat in notulen vol denigreren de verwijten. Openbare kommissievergaderingen trekken nog weinig belangstelling. Beroep op pers om hieraan iets te doen. Pluim voor pers voor objektieve berichtgeving in afgelopen jaar. Nog te weinig is bekend dat overheid stringent wil vasthouden aan afremming van onze groei. Indruk is onjuist alsof de gemeenteraad (in mei ’70) hiervan de oorzaak is geweest. Struktuurplan moet door hoge kosten beperkter blijven dan gewenst. Kollege werkt duur door eerst afzonderlijk met dure deskundigen te praten en daarna opnieuw over hetzelfde onderwerp met de kommissie ruimtelijke ordening. Sluitende begroting belangrijk, maar deze is sluitend gemaakt door het schrap pen van uitgaven waarop stellig gerekend werd dat zij zouden worden gedaan. Begroting openbare werken: manuren aan de ruime kant. Deze uren lager schat ten, dan is verhoging reinigingsrechten overbodig. Rekreatieschap Reeuwijkse Plassen heeft nooit onze sympathie gehad. Liever dit geld 29.400) bestemmen voor Bospark dat met 20.000 tekort komt. Op die manier heeft aanpak geen zin. We zullen door het ontbreken van bomen het bos niet meer zien. Voor een vakleerkracht muziek hoeft o.i. geen 40.000 te worden geraamd, 25.000 zal voldoende zijn. Schoolreisjes, schoolmelk, post ’kerstboom’ of onder houd speelterrein kunnen worden ver laagd of afgevoerd Wat gaat kollege doen met meer opbrengst 60.000) door verhoging straatbelasting, die dit jaar al 66.000 boven de raming uitkwam? Jaarlijkse aanpassing (ca. 5%) lijkt reëel, maar ons belastingpeil ligt al hoog zónder de ’bestemmingsbelastingen’ die we vorig jaar invoerden. Daar staat tegenover dat post onvoor zien te laag is als we kijken naar uitgaven die voor de deur staan als vervanging van leermiddelen, administratievergoe- ding bijzonder onderwijs, verbinding tussen Groenswaard 3 en Vondelwijk. Pleit voor zo klein mogelijke klassen. Onderwijs blijkt in ’72 minder verlies op te leveren dan dit jaar. Over Samenwerkingsschool eens met D’66. ,4 gasten tóch gast- Cluwbed: i.bpgevou- s26x72cm wit.’t kjfe rood, jnlt poly- hurt of karnemelk, maak er een echte ’’drink” van, shake it, drink it!) 2. Groente, stampvol mineralen Fruit, propvol vitamines Aardappelen, wist jij dat daar vitamine C in zat?? 3. Kaas (Cheese, laat je smile terugkomen, pstvoor vette mensen is er magere 20+ kaas) en natuurlijk vlees of vis of ei of peulvruchten (jeweet- wel, zalige erwtensoep, van die stengoeie witte bonen in tomatensaus, enz.) 4. Boter of margarine (leve de halvarine voor de vetzakken!) 5. Bruinbrood, roggebrood, havermout, ’’feel the iron”, voor staalstek rood bloed. De topvijf zijn voor je lichaam een wereld van muziek, waar je lekker op kunt leven. Houd je daarom aan de topvijf en draai ze i-e-d-e-r-e dag, en dit is echt belangrijk: nr. 1 3x per dag (totaal Va liter) nr. 2 lx per dag (goeie portie groente, 1 vrucht en vergeet die gave gekookte aardappel niet!) nr. 3 2x per dag (2 plakken kaas) en ook nog 75-100 g vlees of vis en 2 3x per week een ei. nr. 4 Niet te veel en te lang achter elkaar draaien. Van téveel vet word je n.l. ”vet”. nr. 5 Wanneer je er zin in hebt, ’s-morgens en ’s-middags of ’s-avonds. Onthou dit: een gezond lijf alléén met de topvijf en hou die smaak van eet maar raak uit je mond.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 2