Braderie hervormd jeugdwerk Sint bij LP. bejaarden December- Milieu- bygiëne programma Anno 1884 Streekenergiebedrijf maakt f 310.000,- winst EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!! VOORWADDINXVEEN Pagina 3 Sinterklaasfeest bij TOOS D. Uitbeijerse Herv. Kiesver./SGP J L. van Heteren Gemeentebelangen Waagmeester WD Kerstconcert Concordia AGENDA J Mevrouw L. M. Oosterbroek- P. de Lijster ARP/CHU Begroting 1972 De begroting van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda en Om streken voor 1972 geeft een voordelig saldo aan voor het elektriciteitsbedrijf van 324.715, voor het gasbedrijf een nadelig saldo van 75.000 en voor de leveranties aan derden een voordelig saldo van 60.000 zodat het totaal voordelig saldo wordt begroot op 309.715, I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 9 DECEMBER 1971. (Advertentie) KL J ■Mb CHR. OPENBARE BIBLIOTHEEK Jul. v. Stolberglaan: ma wo en vr 14.30 tot 17.30 u en 18.30 tot 20.30 uur; di 10 lot 12 uur. St Victorstraat: di en vr 19 tot 21 uur, do 15.30 tot 17.30 uur. 4nne Frank-centrum: di en vr 14.30 tot 17 uur en 18.30 tot 2C.3n uur, wo 18.30 tot 20.30 uur. t©p tien Getipt door Veronica en ver krijgbaar bij: Vrijdag was het in het Anne Frank- centrum een belangrijke middag voor de bejaarden van Waddinxveen: Sint Nico- laas kwam op bezoek. In gespannen ver wachting kwamen ruim honderd ouderen bijeen om de goede Sint te begroeten. Er heerste een vrolijke, bijna uitbundige stemming, die met gezang en muziek werd gestimuleerd. Eindelijk was het dan zover dat de oude, maar nog zeer vitale bisschop uit Spanje met zijn levenslustige Zwarte Piet de recreatiezaal binnenschreed. Hij zei verheugd te zijn weer in deze gezellige feestzaal te mogen vertoeven. „Uit kin derogen stralen parels van levenslust, maar ook veel ouderen hebben iets van die parelschittering behouden. Dat is ver kwikkend en geeft voor heel de omgeving een bron van blijheid en meeleven!” Er was voor ieder een pakje. Daarna ging Sint zelf door de rijen om met ieder een praatje te maken. H. KI. STELLE NACHT, HEILIGE NACHT 25 bekende kerstliedjes gezongen door het Kinderkoor de Schelle bellen met o.a. Stille Nacht, Heilige Nacht; Hoe leit dit kindeke; O den- neboom, o denneboom; De herder tjes lagen bij nachten v.a. 7.90. in de verwarmingsmarkt en die in een deel van de industriële sector (tuinbouw) is ongeveer aan zijn maximum, waardoor niet veel nieuwe afnemers meer aange sloten kunnen worden; vandaar de lage raming van het toenamepercentage. Se dert de intrede van het aardgas is de ont wikkeling van de afzet spectaculair toe genomen. De groeipercentages waren resp. worden geraamd: 1967 38, 1968 45, 1969 43, 1970 48, 1971 (geraamd) 85 en 1972 (geraamd) 16. De sterke groei in 1971 wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal aan gesloten tuindersbedrijven. In totaal wa ren op 30 november 142 tuinders aange sloten. Men verwacht volgend jaar nog ongeveer 25 tuindersbedrijven aan te slui ten, waarmede dan vrijwel alle rendabel aan te sluiten tuinbouwbedrijven van gas voorzien zullen zijn. Dank aan God die ons voor rampen heeft bespaard Wij betreuren het dat de raad besloot het ambtsgebed af te schaffen. Dit is de ontkenning van over ons gestelde Hogere Macht, die het waard is om bij onze besprekingen erkend te worden, daar door Hem alles wordt beschikt Wij hebben bijgedragen tot heiliging van de zondag door geen medewerking te geven aan sport of het houden van soos- of toneelavonden op die dag Minder huizen dan verwacht, maar wel steeds hogere huren en bouwkosten. Ijveren om onze inwoners een goed huis aan te bieden tegen betaalbare huur Ernstige zaak als plotseling grote bedragen tevoorschijn komen die ook gebruikt hadden kunnen worden voor sociale woningbouw Gezien ekonomische situatie dankbaar voor sluitende begroting, al zijn belas- tingschroeven wel zeer sterk aangedraaid Tegen verdere belastingverhoging, met name bij straat- en huisvuilbelasting. Al zwaar genoeg. Eerder bezuinigen op subsidies Onzekerheid over wat er gaat gebeu ren in gewestvorming Tegen maatregelen op regiogebied (behalve bij brandweer, ambulance, etc.). Grote financiële offers en bevolking komt verder weg te staan van mogelijk heid tot inspraak Onbegrijpelijk dat een gemeente van onze omvang geen bestaansrecht zou hebben Meegewerkt om Passage-kwestie in goede banen te leiden, omdat midden stand alles doet om bewoners van alles te voorzien en ook risiko’s wil nemen Gelukkig dat er geen tekort aan schoolruimte is bij stijgend aantal leerlingen Beroep op schoolhoofden en bestuurders geld zo ekonomisch mogelijk te besteden. Onderwijskosten worden maar voor 65% door rijk vergoed Aandacht voor bejaarden die ver zorging nodig hebben Woningen Henegouwerweg. Wanneer bouwen? Bij nieuwe industrieën opletten of er voldoende arbeidsplaatsen bijkomen Ook meer kantoorgebouwen, waar door forensen van nu hier kunnen werken Aandacht voor open riolen in Troost en Dorpstraat Kanaaldijk verbeteren Dank voor enorme stuk werk ambtenaren. Traditiegetrouw geeft ’Concordia’ ook dit jaar weer een kerstconcert voor de be jaarden van Waddinxveen en wel op woensdag 22 december om 19.30 uur in de rekreatiezaal van het bejaardencen trum Souburgh. In het kader van de aktie voor herv.- geref. jeugdwerk werd onder het motto „Graag gedaan” in het gebouw Het An ker achter de Brugkerk een Braden e- avond georganiseerd. De jongelui hadden een gezellige ver koophal ingericht waar heel wat te koop was. Stands met levensmiddelen, fruit, banket, snoep, speelgoed, schrijfbehoef ten, byouterien en kosmetika waren in overvloed voorradig. In een andere ver koopruimte werden snij- en potbloemen gepresenteerd. Het jeugdvormingswerk dat in de plaatselijke hervormde jeugdverenigingen en -klubs verricht wordt en waarin cen traal staat de bestudering van de Bijbel als richtsnoer voor ieders persoonlijk le ven, heeft dringend behoefte aan uitbrei ding voor kaderkursussen, konferenties en zomerkampen. De rijkssubsidie wordt niet verhoogd, zodat 50.000 uit andere akties moet komen. Overtuigd dat het Woord van God alleen hen de goede weg wijst ook in de verwarring van deze tijd, riep de hervormde jeugd op tot medewer king. Deze braderie-avond leverde een netto saldo op van ruim 800,mede dank zij de medewerking van winkeliers. Donderdag 9 december Begrotingsdebat gemeenteraad, 19 uur Vrijdag 10 december Begrotingsdebat gemeenteraad, 19 uur Soos Anno 1884, Dorpstraat, 20 uur Zaterdag 11 december Postduivententoonstelling Zwaluw en Kapellevliegers, 15.30 uur Disko-avond Anno 1884, Dorpstraat, 20 u Dinsdag 14 december Vergadering prov. komm. over vast stelling tracé kanaal Waddinxveen- Voorburg, Provinciehuis Koningskade Den Haag, 14 uur Dinsdag 14 december Bejaardenmiddag Anne Frankcentrum, 14.30 uur Klaverjastoemooi Anno 1884, Dorp straat, 20 uur Woensdag 15 december Kerstbijeenkomst NSVB, hervormd wijk- gebouw Esdoomlaan, 19.45 uur Donderdag 16 december Vergadering gemeenteraad, raadhuis, 20 uur Donderdag 16 december Klaverjassen bij WSE, klubhuis Warnaar- plantsoen, 20 uur Zaterdag 1 8december Receptie Schildersbedrijf Kloet (50 jaar), Royal KW-plein, 16-18 uur Zondag 19 december Klaverjassen in klubhuis WSE, Wamaarplantsoen, 15 uur Maandag 20 december Kerstavond De Zonnebloem, Anne Frankcentrum, 19.30 uur Donderdag 23 december Volkskerstzang KW-plein, 19.30 uur Mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester van de VVD was het enige raadslid dat in haar algeme ne beschouwing het onderwerp milieuhygiëne aanroerde. „Dagelijks worden wij gekonfron- teerd met de problemen om lucht, water en bodem niet verder te ver ontreinigen. Gaarne zou ik willen zien dat de gemeentelijke overheid meer nadruk gaat leggen op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn industrieën boos doeners op dit gebied, maar ieder voor zich kan toch meewerken de zaken niet nog erger te maken en hebben vaak geen ekonomische as pekten. Vooral vrouwen, die een groot deel van de inkomsten weer uitgeven, kunnen bij hun aankopen rekening houden met verontreini- gingsaspekten door bepaalde pro- dukten wel en andere niet te ko pen. Op die manier worden fabri kanten gedwongen hier aandacht aan te besteden. Ik zou graag wat voorbeelden wil len noemen. Ongekleurd kloset- papier is beter dan gekleurd daar papier wel oplost maar kleurstof achter blijft in water. Dit zelfde geldt voor keukenpapier, hoe leuk de gekleurde randjes ook staan. Aandringen op ontharden van wa terleidingbedrijven, zodat althans minder fosfaten nodig zijn in de wasmiddelen. Vervanging van fos faten schijnt nog niet tot de moge lijkheden die voldoen, te behoren. Geen aanschaf van vaatwasmachi- nes. De middelen die hierin ge- bruikt moeten worden bevatten een zeer hoog gehalte aan fosfaten. Heren, helpt uw vrouw liever bij de afwas! Gebruik de juiste dose ring en niet meer van wasmidde len, handwasjes gaan uitstekend met huishoudzeep. Beperk het ge bruik van pesticiden in huis en j tuin. De meeste tuinen kunnen best met de hand van onkruid ont daan worden en tenslotte behoort ook onkruid tot de schepping en i boeft niet zo fanatiek overal te j ontbreken. Gooi geen rommel zo maar op straat en in de sloten, dat dwingt de plantsoenendienst om weer meer te doen dan maaien in grasbermen en plantsoenen. Het eisen van gaaf fruit dwingt de kwe ker tot bespuiting. Verspil geen elektriciteit. Het koelwater hier voor nodig veroorzaakt een biolo gisch gestoord evenwicht in water. Wij zijn hier verwend geworden met schone straten in de winter. Ook hier zouden we weer meer zelf moeten doen zodat er niet zo veel gepekeld hoeft te worden. Zout bederft de bodem.” Blij met samenwerking ARP/CHU met beide in het Evangelie gewortelde uitgangspunten Hopelijk ook met andere christelijke partijen Teleurstellend dat wel belastingen omhoog gaan, maar dat goedkeuring van ’miljoenprojekt’ (sportvelden, zwembad, etc.) uitblijft Wenselijk dat overheid begrip heeft en helpt bij moeilijkheden rond wijk- verwarming Begroting 1972 samengesteld op basis van voorlopige cijfers over 1969. Geen duidelijk overzicht dus Jammer van hogere belastingen Stijgingen zo laag mogelijk houden. Offer voor sluitende begroting Als er nog meer lasten komen dan niet meer belastingen verhogen maar uitgaven verminderen Duidelijker informatie aan de burgers Bouwplan Henegouwerweg in ijskast? In ’72 toestemming voor bouw in Groenswaard 3? Hoeveel woningen in ’71 gebouwd en hoeveel in aanbouw? Niet te overhaast bij aankoop oude huizen voor sloop. Wachten totdat nieuw bouw op redelijke termijn gerealiseerd kan worden Kollege doet alle mogelijke moeite om onderwijspeil te bevorderen; erkentelijk daarvoor Blij met experiment van Logopedische Dienst met taalontwikkeling bij kleuters die hierin achter zijn. Na gebleken sukses begeleiding op alle kleuterscholen? Jammer dat niet meer alle kosten voor onderwijs worden vergoed Instemming met inventarisatie (op advies van onderwijskommissie) van alle bestaande methoden, etc. Vóór verhoging van bedrag per leerling 34,50 geraamd) met 2,50 Jammer dat ter wille van muzikale vorming op schoolreizen en schoolmelk is bezuinigd Demokratisering muzikale vorming loopt gevaar door noodzakelijke ver hoging van leerlingenbijdragen. Kan les geld niet beter worden geïnd naar in komen van het gezinshoofd? Kunnen we in 1972 beginnen met De Bonkelaar? Gezien grote betekenis van rekreatie in onze gemechaniseerde samenleving jammer dat Bosplan 30.000 minder krijgt. Kunnen de bevolkingen van Boskoop en Waddinxveen er niet bij betrokken worden? Ons aandeel in rekreatieschap Reeu- wijkse Plassen bedraagt 82.000, door kollege verlaagd met 52.600. Waarom? Verhoging voor onderhoud speel terrein. Medewerking van ouders? Wens dat vertrouwen in eikaars goede bedoelingen (in de raad) voorop zal staan. Zal de sfeer ten goede komen. Hieraan ontbrak in 1971 nog wel eens iets Vrijdag 10 en 24 december: soos. Zaterdag 11 en 18 december en 1 januari: disko. Zondag 12, 19 en 26 december en 2 januari: soos. Zondagmiddag, altijd van half drie tot zeven uur: ”Walk-in” (toegang alle leeftijden). Vrijdag 17 december: 30+ soos. Dinsdag 14 en 21 december: klaverjastoemooi. Zaterdag 25 december (le kerstd.) en 31 december (oudejaarsavond) is de soos gesloten. Eerste algemene beschouwing; moeilijk Ad veel gerealiseerd hoewel toekomst er niet rooskleurig uitziet Raadsvergaderingen lopen vlotter naarmate kollege meer informatie geeft Vier frakties hebben geen wethouder die hen kan informeren Alle raadsleden zouden toegang moe ten hebben tot de vergaderingen van kommissies waarvan zij geen lid zijn Ook ’geheime’ informatie uit kom- missievergaderingen in notulen opnemen Blij dat er plannen zijn voor een nieuw model begroting Met verhoging van gemeentelijke belastingen werken wij mee aan inflatie- vergroting Kritischer opstellen tegenover uitgaven Hoe gaat wijkverwarmingsaffaire financieel geregeld worden? Dit jaar niet meer beginnen met De Bonkelaar. (jeugdcentrum). Jaar uitgesteld? Jammer dat muziekdocent erbij niet mogelijk is. Muziekdocenten een verwaarloosde groep. Hebben zelfs geen recht op pensioen. Milieuhygiene (zie elders in deze krant). 1 NON NON RIEN N’A CHANGé Poppy’s 2 HOW DO YOU DO - Mouth and Macneal 3 WITHOUT A WORRY IN THE WORLD - Rod Mckuen 4 PAPPIE LOOP TOCH NIET ZO SNEL - Herman v. Keeken 5 SOLEY SOLEY - Middle of the Road 6 SCHÖN 1ST ES AUF DER WELT ZU SEIN - Roy Black en Anita 7 I WILL RETURN - Springwater 8 MAGGY MAY - Rod Stewart 9 MAMA OH MAMA - George Baker Selection 10 OUT OF SIGHT, OUT OF MIND - Shocking Blue 1 AMARILLO - Tony Christie 2 MET JOU OP N BANKJE - Marjan en Wim Het bedrijf overweegt een herziening der gastarieven. Ingaande april 1972 wordt de derde trap van de geyserhuur- verhoging van kracht. Ook de huurtarie- ven van de boilers zullen meer in over eenstemming worden gebracht met de kosten. Met de opbrengststijging van plm. 50.000 is in de begroting geen rekening gehouden. In de sector kapitaalslasten is rekening gehouden met ’n verhoging van 441.000 (8%) bij het elektriciteitsbedrijf en van 549.000 (11,6%) bij het gasbedrijf. Het kollege van beheer van het bedrijf heeft zich bezig gehouden met de proble matiek van de gasloze gebieden. Het pro bleem van het al of niet rendabel zijn van aan te sluiten gebieden is niet eenduidig, er liggen in feite drie principieel verschil lende vraagstukken, aldus het kollege. De eerste vraag is of binnen een bepaald ge bied op rendabele wijze een distributie net is aan te leggen, de tweede vraag is of zulk een distributienet op rendabele wijze op het. transportnet is aan te sluiten, de derde vraag is of een bepaald perceel op rendabele wijze op het distributienet is aan te sluiten. Een nota over dit probleem zal worden aangeboden. Het G.E.B. verwacht dat de afzet van elektriciteit in 1971 rond 258.000.000 kWh zal bedragen, een stijging van rond 11% t.o.v. het jaar 1970. Er was een toename geraamd van 9%. In de provincie Zuid- Holland als totaal wordt een toename ge raamd van 5%. Opvallend is, dat de Leidse- en Goudse verzorgingsgebieden ver boven de overige gebieden uitkomen. Voor een groot deel moet het achterblij ven van de overige gebieden gezocht worden in de verminderde groei van de industriële afname aldaar. Voor het jaar 1972 is een groei geraamd van 9%. De groei-percentages voor elektriciteit ver tonen een veel regelmatiger beeld dan die voor gas. Over de laatste 5 jaar was het gemiddelde groeipercentage voor elektri citeit 10%, hetgeen een verdubbeling be tekent van de afzet in 7 k 8 jaar. Wat betreft de afzet van gas in 1971 verwacht het G.E.B. ongeveer de geraam de 178.000.000 m3 te halen; een stijging van 85% t.o.v. het jaar 1970. Veel zal ech ter afhangen van het verloop van het win terweer. Voor het jaar 1972 is een toe name geraamd van 16%. De penetratie Gemeentebelangen is en blijft een onafhankelijke groepering Voorzitter en raad moeten zaken efficiënter behandelen; hoofdzaken van bijzaken scheiden Openbare kommissievergaderingen duur en - gezien geringe belangstelling van publiek - van weinig nut Pleit voor voorlichtingsambtenaar, waardoor bij publiek beter begrip voor beleid kan ontstaan Wil informatieboekje over Waddinxveen Is grond rond IJsermanweg niet ge schikt als industrieterrein voor scheppen nieuwe werkgelegenheid? Blij met Samenwerkings havo/ atheneum Waar blijft uitspraak over tweede tunnel onder spoorweg tussen Groens waard en Vondelwijk en tweede halte plaats? Dringt aan op spoed bij bouw woning wetwoningen aan Henegouwerweg anders wordt huur weer hoger Minister heeft ons bouw van 200 huizen per jaar toegezegd, maar er zijn er 295 nodig. Waarom niet meer? Vrijkomende huizen moeten uit sluitend beschikbaar worden gesteld aan Waddinxveners of aan mensen die in Waddinxveen werken; voorrang aan hen die naar een duurder huis willen Oproep aan alle Waddinxveners met een relatief te hoog inkomen om zich de luxe van een mooier huis te veroorloven Grond rond oude zwembad voor bungalowbouw zo spoedig mogelijk verkopen Bij gewestvorming niet alleen Gouda maar ook Alphen betrekken Niet het gebruikelijke verlanglijstje; er is toch geen geld Dank aan ambtenaren voor vele werk /JA w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 5