Lastenverzwaring bevolking blijft beperkt Raad en B en W werken slagvaardig begroting af Toch geen soos van 10.°° Vanavond Raad praat over onder wij szaken B W vóór surprise D’66 WIÏÏFMM DEJONG/k PZÜ Raiffeisenbank rijksweg 3 30-plus studiecentrum gouda Verhoging abonnements- GOUD VAN OUT WINGS WILD LIFE pnjs „DE LANTAARN” f 2,75 Onafhankelijk Nieuwsblad 30* SOOS WEER LEVERBAAR V/ DE WERELD AAN PLATEN IN UW HUISKAMER T alenpracticum Doktersdiensten VOOR KERST- GRAMMOFOONPLATEN „DE BRUG” „DE BRUG” Boek eens zo’n fantastische vliegvakantie Uj ons z/e pag. 2 De raad zal het in zijn vergadering van vanavond voornamelijk hebben over onderwijszaken. De raad wordt om een krediet van 170.000 gevraagd voor de verbouwing van de Theo Thijssen- school, waarvan bekend is dat verschillende voorzieningen in een deplorabele toestand verkeren. Samen met de onderwijskommis- sie en de inspekteur van het basisonderwijs is een plan ontwik keld dat de problemen moet oplossen. Het gemeentebestuur van Waddinxveen heeft zich in de laatste begrotingsvergaderingen in één keer ontdaan van de reputatie, te lang te praten over detailkwesties en daardoor weinig slag vaardig te werken. Het college van B en W en de raad hebben gezamenlijk, na twee avonden vergaderen, een begroting vast gesteld, die de gemeente in staat stelt zich verder te ontwikkelen, terwijl de lastenverzwaring voor de bevolking tot een minimum beperkt blyft. Bovendien is de financiële strop van de wijkver- warming geheel opgenomen in de begroting voor 1972. de bank voor iedereen SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST salade-complet Van Ginkel N.V. ANNO 1884, DORPSTRAAT, VRIJDAG 20 UUR 27e JAAGANG - Nr. 1266 ONDERDAG 16 DECEMBER 1971 (Advertentie) en ir BETAAL UES C (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) telefoon 01820 - 17861 eekblad voor Waddinxveen Hebt U de folder ont vangen? Dan hebt U een luisterrijke platen wereld in uw huiskamer. Maak er Uw Kerst-keus uit. Beluister dan met de feestdagen Uw mooiste LP’s. Bij Willem de Jong staan ze voor U klaar. In het grootste assorti ment. Met steeds het nieuwste. Het aller nieuwste en het aller beste. Stap er eens bin nen en leg Uw oor te luisteren. 1.3000.000,op de begroting, tnaar daarvoor maken de Vondel- wijkers zelf uit hoe hard de kachel brandt en zelfs wanneer! Wat doet die meneer? Hoe betaalt die meneer? Meneer is kliënt bij de bank voor iedereen en betaalt met een betaalcheque! Ook u kunt voor betaalcheques terecht bij onze bank. Ze zijn gegarandeerd tot honderd gulden en iedere winkelier accepteert ze. Uw geld thuis laten en toch kopen: de moderne manier van betalen. Vraag inlichtingen op het dichtstbijzijnde kantoor. Koop deze L.P. nu voor De raad gaat voorts het wekelijkse aan tal uren vakonderwijs voor basisonder wijs en exploitatievergoedingen voor de bijzondere scholen vaststellen. Eveneens komt er een verhoging van de salarissen voor vakleerkrachten. Wijziging komt er in een uitkerings- en pensioenverordening van de wethouders en van de oud-wethouders. B. en W vra gen voorts de beslissing over het bestem mingsplan Sportvelden met drie maanden te verdagen. RAIFFEISENBANK ’’WADDINXVEEN” Oranjelaan 40-42, Waddinxveen Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Telefoon voor alle kantoren: 01828-4566 gouda, westhaven 31-32 Geopend: maandag 18.45 tot 19.45 uur, woensdag 19.30 tot 21.30 uur, vrijdag 21.00 tot 22.00 uur. Verdere uitbreiding mogelijk. Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans. ZATERDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts. ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bemardlaan 3, telef. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 I. kon. WILHELMINAPLEIN 47 WADDINXVEEN (zie advertentie elders in dit blad). Grammofoonplatencentrum Kerkweg 191, Waddinxveen tel. 01828-5325 (bij Hefbrug) ©□□nt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het onderbrengen van het totale wijkverwarmingstekort als voorwaarde gesteld voor de goedkeuring van het mil joenenplan, dat vorig jaar december door de raad werd aangenomen. De voorkeur van GS ging daarbij uit naar de nu be reikte opname van het gehele bedrag van 1.300.000,in de begroting 1972. On der deze druk van de hogere overheid hebben B en W en de raad elkaar gevon den in een serie compromissen, die er als volgt uitzien: De uitvoering van het miljoenenplan wordt vertraagd, waardoor in 1972 320.000,minder wordt uitgegeven. De Bonkelaar wordt niet gebouwd, voordeel 74.500, Geen parkeerwachter bij het zwembad levert 6.000,op. Ambtenaren die meer dan 20.000, verdienen, krijgen hun telefoon niet meer vergoed, waardoor de gemeente 3.900,in de zak houdt. Openbare Werken wordt besnoeid met 42.000,—. De 20.000,voor het Bosplan zijn van de begroting afgevoerd. (opbrengst t.b.v. „Actie zwem bad Eemeroord”) met o.a. Ray Charles, hit the road Jack; Fats Domino, there goes my heart again; Lloyd Price, I’m gonna get married; Barry Me Guire, eve of destruction, enz. de spiksplinter nieuwe stereo kraker van Paul en Linda McCartney. - Mumbo - Bip Bop - Love is Strange - Wild Life - Some [People Never Know - I am lyour Singer - To morrow - pear Friend. IVoorkom teleurstelling, haast |u naar: Grammofoonplatencentrum Kerkweg 191, Waddinxveen (bij Hefbrug) Telefoon (01828) 5325 schoolreizen wordt met 7.000,ver laagd. De straatbelasting wordt niet verhoogd nadeel voor de ontvanger van 60.000. De reinigingsrechten blijven op het huidige peil, hetgeen een inkomsten derving betekent van 30.000. De zwembadtarieven gaat met 5 in plaats van met 10% omhoog, waar door de gemeente 12.000,minder ontvangt. Tenslotte wordt er geen uitkering uit het (rijks)-gemeentefonds gevraagd. Na al deze verschuivingen en nog een aantal niet genoemde, bleek het zelfs mo gelijk te zijn, voor 25.000,vak-mu- ziekkracht te betalen ten dienste van het onderwijs. De door wethouder P. Lips en meer dere raadsleden verdedigde schoolmelk- subsidie blijft bestaan. Tijdens het debat hierover zei de heer P. de Lijster (AR), dat hij zijn standpunt inzake de vakmu- ziekleerkracht nader zou bezien, indien de schoolmelk-subsidie zou verdwijnen. Diskussie zal waarschijnlijk ontstaan over een motie van de Vlaardingse ge meenteraad betreffende de voorgenomen vermindering van het aantal lerarenuren voor scholen voor algemeen voortgezet onderwijs. Vlaardingen vraagt de ver schillende gemeenteraden om adhesie te betuigen, een verzoek waarop B en W, zoals dat heet, afwijzend willen beschik ken. Het kollege wil overigens ook niet dat Waddinxveen ’Koppelgemeente’ wordt van een der vluchtelingenkampen in Indië, een verzoek van de Emmaüs Communauteiten Nederland. De aanleg van rijksweg 3, die over een gedeelte van Waddinxveense grondgebied loopt en waarvoor al grond aan het rijk is verkocht, is voor het aktiekomité Vin kenslag aanleiding geweest zich tot de raad te wenden met het verzoek om te gen de aanleg van de weg te protesteren. B en W achten dit onjuist, gezien het raadsbesluit van 1966 om voor deze weg grond ter beschikking te stellen. Voor de noodgebouwen van de Konin gin Wilhelmina-mavo aan de Maurits- laan en de lan Willem Frisoweg zijn 145 rijwielstandaards nodig teneinde bescha digingen aan de gebouwen te voorkomen. Ook is er behoefte aan een leermiddelen stellage. Kosten 2800. In het houten gebouwtje aan de Bilder- dijklaan, waarin de kleuterscholen Pinok- kio en de Duiventil lokalen hebben moet een bergruimte komen van het opbergen van buitenspelmateriaal. De leidsters hebben ook gevraagd om een hekwerk, gezien de gevaarlijke situatie voor de kleuters daar. De raad moet hiervoor 5016 beschikbaar stellen. plaats. De grond is noodzakelijk voor de realisering van het plan Zuidkade. Voor de tweede keer houdt de sociëteit ’’Anno 1884” een zogenaamde 30-f- soos- avond. Dit gebeurt vrijdagavond, aan vang 21 uur. Vanzelfsprekend is ook pu bliek welkom van onder de dertig. Er zal muziek gedraaid worden en aan de gezel lige bar is bier, sherry etc. verkrijgbaar. Regio-brandweer B en W stellen voor deel te gaan ne men aan de gemeenschappelijke regeling regionale brandweer Midden-Holland zo als die uit het streekoverlegorgaan Gou da en Omstreken is ontstaan. Voor de aankoop van een stuk grond van ruim 6900 m2 aan de Zuidkade vra gen B en W een krediet van 69.000. Op het stuk grond bevindt zich een werk- Uit het gemeentelijk kapitaal en de reserves worden 945.000,op de be groting geplaatst ter dekking van de uitgaven. Er komt in 1972 geen kerstboom dat is weer 2.240,gespaard. De heer en mevrouw Oosterbroek en de heer Barth verklaarden zich bereid op feestdagen de vlaggen bij enige scholen uit te hangen en in de stellige verwachting dat hiervoor nog meer vrijwilligers te vinden zijn, verdween ook de post „vlaggen’ voor een bedrag van 1.000,uit de lijst. De gemeentelijke bijdrage De stijging van lonen en prijzen heeft ons tot onze spijt genood zaakt de abonnementsprijs enig- zins te verhogen. De nieuwe prijs voor een kwartaal wordt 3,35 (excl. incassokosten) bij vooruit betaling. Wegens de enorme stij ging van de porto geldt voor post abonnementen binnen het ver spreidingsgebied de abonnements prijs 15,50 en overig Nederland 22,50 per half jaar. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor deze aanpassing van de abonnementsprijs toestem ming gegeven. aan de (J. v.d. Drift) NIEUW NIEUW Groot genoeg als maaltijd voor één persoon. De kwaliteit is als van ouds, die kent u. Zo’n smulpartij kost normaal 2.95, doch in het komend weekeinde in de reclame voor per portie. Ja gezellig, samen aan een salade-complet. Reisspecialist: 2 Reis- en Passagebureau Kerkweg 207 - Telefoon 4488' v.a. heden t.m. 7 jan. gelegenheid tot inschrijving voor de TWEEJARIGE AVOND-opleiding voor DIREKTIE- SEKRETARESSE na middelbare school. AFDELINGS-SEKRETARESSE na mavo - RECEP- TIONISTE na mavo - praktij k-opleiding in kleine groepen. westhaven 31-32 - gouda - telefoon 01820 - 17861

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1