dertig Werk man voor schilders School voor W addinx veen naar Raad na Markt en open weer Parkeren begroting vermoeid Boonstoppel opent zelf tank-station Kerkweg gedeeltelijk koopavond tijdens feestdagen bij „Anno” l Gepensio neerd 't Anne Frankcentrum „DE LANTAARN” SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Onafhankelijk Nieuwsblad KERSTZANG FOTOALBUM Doktersdiensten f 2.70 Doelen-concert moeten ve bespreken Vox Jubilans UITVERKOCHT Boekhandel Veldwijk nv to In verband met de feestdagen in de laatste weken van december zal de weekmarkt op 24 en 31 december worden gehouden van 12 tot 18 uur. Om dat de meeste winkels op oudejaarsavond om vijf uur zullen sluiten heeft het gemeentebestuur de mogelijkheid geopend om op donderdag 30 decem ber de winkels geopend te hebben tot 21 uur. Ook vanavond is er in Wad dinxveen koopavond (tot 21 uur winkels open). Vrijdagmiddag sluiten de meeste zaken hun deuren om vijf uur. Bewaar uw foto’s in een Bot Uniek HALF GEBRADEN KIPPETJE voor de prijs van Ter hoogte van het bouwvoorlichtingscentrum Midden-Holland, in aan bouw langs de Noordkade, zal zeer waarschijnlijk ook een opleidingscen trum voor schilders verrijzen. Burgemeester C. A. van der Hooft sprak don derdagavond in de gemeenteraadsvergadering als zijn verwachting uit dat de grondverkoop wellicht nog dit jaar zijn beslag zou krijgen. „Ik ben er voor negentig procent zeker van dat dit projekt naar Waddinxveen komt”, zei hij. Het opleidingscentrum van de Stichting Landelijke Vakopleiding Schil dersbedrijf uit Den Haag zal werk bieden aan zo’n dertig administratieve employees en docenten, een welkome aanvulling op het arbeidsplaatsen patroon in Waddinxveen. Drastisch Verrassing Van Ginkel N.V. Weekblad voor Waddinxveen KONINGIN WILHELMINAPLEIN, 19.30 UUR 27e JAARGANG - Nr. 1267 DONDERDAG 23 DECEMBER 1971 (Advertentie) Advertentie) (Advertentie) Heel snel was de raad klaar met het (Advertentie) Wethouder Huizer felicit eerd de heer Kloet met het vijftig jarig jubileum van het schil dersbedrijf. Het parkeren van fietsen en bromfiet sen op het trottoir bij de jeugdsoos ’’Anno 1884” aan de Dorpstraat veroorzaakt moeilijkheden voor omwonenden en voet gangers. Achter deze soos is voldoende parkeerruimte aanwezig. In verband hier mee zal het parkeren van fietsen en brom fietsen op het trottoir van de Dorpstraat worden verboden. Maar toch nog wat om han den kunnen en willen heb ben? Kippetje met patat kan ook; voor de gereduceerde prijs van 2.95. ZATERDAG Dr. C. A. de Geus, Prins Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstr 71, tel. 01727-2837 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Meldt u dan aan 3e etage no. 81. Garage Boonstoppel aan de Juliana van Stolberglaan heeft dezer dagen zijn Shell Zelf Tank Station in gebruik ge nomen. Hiermee is het aantal Zelf Tank Stati ons van Shell in Nederland op 22 ge bracht. De bouw van nieuwe Zelf Tank Stations en de ombouw van bestaande verkooppunten om ze voor zelfbediening geschikt te maken zal in 1972 worden voortgezet. Op deze verkooppunten voert de weg gebruiker de werkzaamheden van de pompbediende zelf uit, waardoor de ben- land alle vrijwilligheid eruit gaan halen. Daar zou een ondermijnende invloed van uitgaan. Laten we blij zijn dat er nog mensen zijn die dit voor een ander over hebben.” En ook daar kon de raad, inklusief de heer Harms, het dan weer mee eens zijn. De heer Barth en Gaykema stemden te gen het voorstel en spraken zich inder daad voor een zwaardere regeling uit. De werkzaamheden voor de te bouwen flatwoningen aan de Kerkweg zijn zover gevorderd, dat beperkt autoverkeer kan worden toegelaten. In verband hiermee zal de algehele geslotenverklaring voor motorvoertuigen worden opgeheven en zal voor personenauto’s eenrichtingsver keer worden toegelaten van spoorweg overgang in de richting van de Dorps straat. Voor vrachtauto’s blijft de geslo- tenverkl^ring gehandhaafd. Daar de Kerkweg ter plaatse slechts gedeeltelijk kan worden gebruikt zal voor de zuidzij de, tussen de Puttelaan en de Esdoorn- laan, een parkeerverbod gelden. door B en W ingediende voorstel de pre- kariorechten (voor reklameborden, schut tingen, kiosken, rails, enzovoorts) te ver hogen met liefst vijftig procent. Het mini- umtarief voor een aanslag werd gebracht van 1 naar 15. Deze drastische in greep levert de gemeente toch slechts 3000 per jaar meer op en is, zoals de heer Uitbeijerse opmerkte, meer in over eenstemming met de kosten die gepaard gaan met het innen van deze belasting. De extreem hoge stijging motiveerde B en W met de mededeling dat dit de eerste verhoging was sedert 1963. De heer Barth komplimenteerde het kollege voor de snelheid waarmee dit voorstel, zo snel na de begrotingsdebat- ten, met dit voorstel is gekomen. De behandeling van het voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke re geling voor een regionale brandweer via het overlegorgaan Gouda en Omstreken leverde een bijkans unieke gebeurtenis op in de Waddinxveense raad. Nadat de fi nanciële kommissie bij monde van de heer P. de Lijster enige vraagtekens bij dit voorstel had geplaatst (welke bespa ringen en andere voordelen gaat ons dit opleveren?) liet de heer Van der Hooft het woord voeren door brandweerkom- mandant A. M. Zwamborn. Deze gaf in een uitvoerige uiteenzet ting weer dat het door deze regeling niet meer noodzakelijk is dat iedere afzonder lijke gemeente volledig is toegerust met alle materialen en materieel die de wet in feite eist. „Door deze regeling hebben we veel meer mogelijkheden in geval van kalamiteit,” aldus de heer Zwamborn die een aantal voorbeelden gaf van materieel dat nu, zij het op enige kilometers meer afstand (Boskoop en Gouda), ook aan Waddinxveen ter beschikking zal staan. Ook bij vakanties en weekends is een be tere ’dienstregeling’ tussen de - vrijwillige - brandweerkorpsen mogelijk. De heer Harms uitte zijn waardering voor het korps Waddinxveen, maar pleit te meteen voor een regionaal brandweer korps met een vaste kern van beroeps- personeel. Ook de heer Barth toonde zich voorstander van een sterkere regionalise ring onder, zoals hij zei, een eenhoofdige leiding. Als voordeel zag hij onder andere besparing op inkoop en bij het centraal geregelde onderhoud van het materieel. Burgemeester Van der Hooft pleitte voor instandhouding van het vrijwilli- gerselement in de brandweer. „Het zou mij verschrikkelijk spijten als we in ons zine - super en normaal - twee cent, de mengsmering vijf cent en de dieselbrand- stof een cent per liter goedkoper gele verd kunnen worden. Tevens wordt de klant de mogelijkheid geboden om zelf zijn voorruit te wassen en oliepeil, ban denspanning, koelwater en akku te con troleren. De pompen zijn voorzien van een dui delijke gebruiksaanwijzing, terwijl het mogelijk is de klant via een luidspreker- installatie aanwijzingen te geven. Beta ling vindt plaats aan een centrale kassa, waar per pomp de getankte hoeveelheid en het verschuldigde bedrag langs elek tronische weg afleesbaar worden ge maakt. Boonstoppel heeft op dit station acht pompen, waarvan vijf voor superbenzine, één voor normale benzine, één voor mengsmering en één voor dieselbrand- stof. Het station beschikt ook over een zelfbedieningswinkel. Openingstij den maandag tot en met zaterdag van 7 tot 21 uur. (J. v.d. Drift) le Kerstdag zijn wij gesloten. Op vrijdagavond en 2e Kerst dag zijn wij present met onze speciale aanbieding van een COSTAf |8R*W Met de opbrengst van de grondverkoop wil de gemeente de grondaankoop van 69.000 dekken, waartoe de raad donder dagavond besloot. Deze grond (met werk plaats) is gelegen aan de Zuidkade en is bestemd voor de realisering van het daar voor geldende uitbreidingsplan. De raad ging akkoord. Het was overigens een vergadering van vermoeide helden na de veeleisende be- grotingsvergadering van begin december. Al om half tien hadden de vroede vaderen de agenda, inklusief de verhoging van de prekariorechten, doorgewerkt en was ook de rondvraag al achter de rug. Een rond vraag waarin raadsnestor P. Noordam allen plezierige kerstdagen en een geluk kig 1972 toewenste. Burgemeester Van der Hooft sprak wederkerig zijn goede wensen uit Het benoemen van een viertal leden in de zg. rekreatieraad van het Bospark (Boskoop had zijn leden al benoemd) had enige voeten in de aarde. Het kollege had vier raadsleden uitgezocht die ook over dag zouden kunnen vergaderen (de heren Havenaar/SGP, Gaykema/D’66, Noor dam/AR en mevrouw Oosterbroek/VVD) maar drs Harms (PvdA) vond dit een ty pische redenering. „Als we zo al onze kommissies gaan samenstellen, dan zou den al die mensen wel erg zwaar worden belast,” merkte hij op. De burgemeester: „Zo’n vreemd uit gangspunt kan het voor u toch niet zijn? Bij de wethoudersverkiezing kijkt u toch ook ernaar of ze overdag beschikbaar zijn?” Zwaarder tilde de raad echter aan de overweging van de heer P. F. J. van Schie (KVP) die een lid van de financiële kom missie in de rekreatieraad wilde. „Er is al gesproken over tien miljoen gulden aan investeringen over dit Bosplan,” zei hij. „Het zou dus wel plezierig zijn als er ie mand uit de financiële kommissie direkt over kon meepraten.” De heer Van Schie dacht daarbij aan de PvdA’er Van Gent. De heer Barth (D66) stelde voor het voorstel in een volgende vergadering op nieuw aan de orde te stellen, maar omdat wethouder Ph. Kroes hiertegen bezwaren had („het schap moet op 1 januari star ten,” zei deze) ging het seniorenkonvent (de gezamenlijke fraktievoorzitters) even in beraad. Het resultaat was een zg. vrije stemming waarin de heer Gaykema werd vervangen door zijn partijgenoot Barth. Ook al niet eens werden D’66 en de burgemeester het over de motie van de Vlaardingse gemeenteraad over de ver mindering van het aantal lerarenuren voor scholen voor algemeen voortgezet onderwijs. Vlaardingen had Waddinxveen gevraagd adhesie te betuigen. De heer R. Gaykema ving in zijn eerste schermutse ling meteen bot bij de voorzitter. Op diens stelling dat wel op de lesuren werd beknibbeld en dat de eisen voor ex amens dezelfde blijven antwoordde de heer Van der Hooft: „De Vereniging van Nederlandse Gemeenten houden zich hier mee bezig en dat doen zij zeer bekwaam. Bovendien zijn er nog tal van andere or ganisaties die aktie voeren. Al die moties van andere gemeenteraden kosten bergen werk en geld en ik moet u ontraden om hier steeds op in te gaan.” De PvdA, D66 en de heer De Lijster van de AR wilden deze motivering echter niet slikken en stemden voor de adhesie betuiging. Mevrouw Oosterbroek-Waagmeester (WD) vroeg het kollege om waakzaam heid voor het milieu bij de aanleg van de nieuwe rijksweg 3 over onder meer Wad- dinxveens grondgebied. „Uw waakzaam heid wordt op prijs gesteld, maar de raad is in 1966 al akkoord gegaan met de grondverkoop voor die rijksweg en we hebben dus nu niets meer daarin te zeg gen,” repliceerde de heer Van der Hooft. Het Waddinxveense Groene Kruis wacht een onaangename kerstverrassing. Burgemeester én raad hebben bij de be- grotingsdebatten de subsidie voor de vereniging vastgesteld op 42.000, terwijl blijkens de ingezonden begroting van het Groene Kruis zélf was gerekend op 58.000. „U kent onze financiële positie” zo zei de burgemeester, „dus het Groene Kruis zal het zelf moeten zien uit te zoe ken.” Op een vraag van de heer Uitbeijerse antwoordde de burgemeester dat inder daad is uitgezien naar een andere vesti gingsplaats voor de ’illegale’ camping van de heer Breedijk aan de Middelburgse- weg. Dwars door de huidige camping komt de nieuwe provinciale weg te lopen, maar het blijkt ook voor de provinciale overheid geen eenvoudige zaak de cam ping, die zonder gemeentelijke toestem ming is verrezen, te verwijderen. Van grondaankopen door de gemeente voor deze camping, een gerucht dat de heer Uitbeyerse had vernomen, is geen sprake zo stelde de burgemeester gerust. Reisspecialist: 3 Reis- en Passagebureau Kerkweg 207 - Telefoon 4488* Ag BRES

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1