balanstijd Burgemeester me visie en Duizend telefoonnummers meer in Waddinxveen Waddinxveen Kerstsurprises voor en schilders examencentrum Kerstboom verbranding Warme oliebollen Groens waard 3 goedgekeurd; bouw van station, tunnel „Er is geen „Ik maak „DE LANTAARN" SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST niet meer kwaad” geen vertrouwen” I in a Bromfietser gewond WSE-nieuws Oï GELUKKIG 1972 Onafhankelijk Nieuwsblad Doktersdiensten Vechten zie verder pag. 3 (Toch zou ik volgend jaar wel HUIS zoh autocar-reis \wiHen maken Schilders Mobile Snackbar In de laatste week van het jaar maakt Cornells Andries van der Hooft (61> burgemeester te Waddinxveen, de balans op. In 1958 zette hij de eerste stappen in het dorp dat hij zelf veranderde in de ’Parel aan de Gouwe, fijn om er te wonen, fijn om er te werken’. Het dertiende ’ambtsjaar’ van C. A. van der Hooft, zoals u hem beter kent, is voor Waddinxveen een rampjaar geworden. De symboliek die daarin steekt is misschien wel aardig, de trieste werkelijkheid zal de glimlach om uw mond doen verstrakken. Sterk kollege Drie positieve berichten fleurden de Waddinxveense Kerst dit jaar op: 1. Het uitbreidingsplan Groenswaard 3 is met een positief advies van de provinciale planologische kommissie naar gedeputeerde staten gegaan, het geen vrijwel zekere goedkeuring betekent; 2. De Nederlandse Spoorwegen gaan een tweede station bouwen tussen Vondelwijk en Groenswaard 3; 3. De Stichting Landelijke Vakopleiding Schildersbedrijf in Den Haag gaat inderdaad een examencentrum bouwen naast het in aanbouw zijnde bouw- voorlichtingscentrum aan de Staringlaan. Aantijging Stimulans Station Van Ginkel N.V. jgj - 5 Weekblad voor Waddinxveen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 27e JAARGANG - Nr. 1268 WOENSDAG 29 DECEMBER 1971 W: Maar u doet het niet meer. Advertentie) (Advertentie) <35! Advertentie) s r zie verder pag. 6 t X L a.s. vrijdag op de Weekmarkt verkrijgbaar bij de Op maandag 3 januari om 19.30 uur zal weer de traditionele kerstboomverbran ding plaats vinden op het parkeerterrein bij het zwembad aan de Sniepweg. De bomen kunnen daar deze dag worden ingeleverd vanaf 15.30 uur. Aan dit festijn zal evenals vorige jaren weer een verloting worden verbonden. Voor elke twee ingeleverde bomen zal ’n lootje worden uitgereikt. De trekking van deze verloting vindt plaats tijdens de kerst boomverbranding. Het evenement wordt als vanouds georganiseerd en begeleid door de vrijwillige brandweer. Zaterdag 1 januari en zondag 2 ja nuari is het clubhuis gesloten. Zondagmiddag 2.30 uur Klaverjas sen we weer om prijzen. Op oudejaarsavond zijn wij tot half tien en op nieuwjaarsdag normaal geopend. Zorg er dus voor dat u tijdig onze overheerlijke salades hebt gehaald. De telefooncentrale van Waddinxveen wordt op 31 december 1971 uitge breid met duizend nummers in de nummerreeks van 6000 tot 6999, waar door de capaciteit van deze centrale zal zijn gestegen tot 5000 aansluitingen. De telefooncentrale van Gouda krijgt er op 5 januari 1972 ook 1000 nummers bij; waardoor de capaciteit van deze cenrale tot 10.000 aansluitingen is ge stegen. Voor een aantal abonnees dienen echter eerst enige kabeltechnische voorzieningen getroffen te worden waardoor de telefoonaansluiting nog enige tijd moet worden uitgesteld. In Waddinxveen zijn geen wachtenden wegens nummergebrek. De Stichting Landelijke Vakopleiding Schildersbedrijf gaat samen met de Stich ting Vakopleiding Stucadoors- en Terraz- zobedrijf een examencentrum bouwen dat, tesamen met het bouwvoorlichtings- centrum Midden-Holland, een aktiviteit van een geheel nieuw karakter naar Wad dinxveen brengt. Bij dit examencentrum werken nu nog vier mensen, maar dit aantal zal, eenmaal in Waddinxveen, worden uitgebreid tot twintig vaste medewerkers. De bouw zal in twee fasen plaats vinden. Eerst wordt het examengebouw gerealiseerd en in een later stadium een administratiekantoor. En natuurlijk wensen wij al onze klanten een voorspoedig 1972 toe. Op het KW plein prijkt voor de laatste maal de kerstboom. Omdat de gemeenteraad bij de begrotings behandeling heeft besloten, dat de boom volgend jaar niet meer zal worden geplaatst, hebben we hem nog eenmaal voor u vastgelegd. (Eigenlijk in de hoop, dat een wel varende ondernemer volgend jaar in de buidel tast, om via het parti- kulier initiatief de traditie te laten voortbestaan). s 1 5 1 Een 17-jarige bromfietser uit Waddinx veen botste met zijn brommer tegen een stilstaande aanhangwagen, die aan de rechterzijde van de Prinses Beatrixlaan geparkeerd stond. De brommer werd zwaar beschadigd en de berijder moest met een gebroken pols in een ziekenhuis te Gouda worden overgebracht. i 1 a W: U dreigde in die tijd wel dat u in alle principiële zaken met wethou der Huizer van de SGP zou meestem men. Heeft u dat dreigement ook tot uitvoering gebracht? VdH: Tot nu toe zijn er geen zaken geweest naar ik mij kan herinneren, waarbij het nodig was. W: Ik kom even terug op uw relatie met de raad. Als we over de raad spreken dan valt het mij op dat u eigenlijk alleen maar spreekt over KVP, D66 en PvdA. Tellen de anderen niet mee? VdH: Ze tellen natuurlijk mee. Maar in de praktijk zijn ze niet altijd opgewassen tegen de invloed van de linkse partijen. Ze laten zich wel eens meeslepen, maar aan de andere kant zijn het toch ook groeperingen die van nature wat meer aan de kant van het kollege staan. W: Welke van de twee groepen heeft uw voorkeur? VdH: Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik mag graag een robbertje knokken, dus VdH: U heeft op alle punten gelijk. Ik ben ervan overtuigd dat ook de mensen in de zg. linkse frakties het beste willen voor ons dorp. Dat is ook het punt niet. Ik verwijt ze gebrek aan visie op langere termijn. Gelooft u maar gerust dat ik mensen als Van Gent, Barth en Van Schie graag als wethouders zou hebben. Het zou een ijzersterk kollege zijn, maar ze zouden wel heel snel anders over be paalde dingen gaan denken. W: Zijn de huidige wethouders dan zulke zwakke bestuurders? VdH: Dat heb ik niet gezegd en dat wil ik ook niet gezegd hebben. Maar u weet hoe ik mij destijds kwaad heb gemaakt over de wethoudersverkiezingen. Dat is nu eenmaal gebeurd en daar wil ik ver der niet óp terugkomen. «Vaddinxveen zit financieel én bestuurlijk aan de grond. De centrale wijkverwar- 'ming in de Vondelwijk maakte de ge meente arm als een kerkrat, het winkel- projekt aan de Passage haalde nog eens een half miljoen uit de voorheen zo best gedijende reservepot. Bestuurlijk kwam Waddinxveen in zulk een maalstroom van onverkwikkelijkhe den terecht dat het kleine groepje men sen dat ons bestuurt alle vertrouwen in elkaar is kwijtgeraakt. De meest fantas tische verdachtmakingen vliegen over en weer. De raad, of beter gespecificeerd de drie samenwerkende partijen PvdA, D66 en KVP, voeren een oppositiebeleid dat het kollege, voor driekwart toch door die partijen in het zadel gezet, keer op keer in grote moeilijkheden brengt. In dat kollege van B en W zit slechts één man die de radikale groep van repliek weet te dienen: de B. Maar dat is over. Tijdens de begrotings- debatten deed de voorzitter alleen nog zijn mond open om enige vriendelijke, welwillende woorden te spreken. Alles leek pais en vree. Was het ook pais en vree? Ik kan voor bepaalde zaken tot het uiter ste vechten. VdH: Ik kan, dat mag ik toch wel zeg gen zonder al te ijdel te klinken, vrij goed van me af bijten. Maar dan moet ik de overtuiging hebben dat we met elkaar diskussiëren in een sfeer van ver trouwen. Bij de wethoudersverkiezingen kreeg ik het gevoel dat men met mij niet meer wilde werken. En dan sla ik dicht. Het minste wat een burgemeester mag vragen van zijn raad is dat men hem ver trouwt. W: U zei dat de raad geen visie heeft. Bent u nou de enige in Waddinxveen die wél weet hoe het moet? VdH: Nee, natuurlijk niet. Net als ieder mens heb ik mijn fouten. Mijn grootste fout is misschien wel dat ik zo moeilijk (J. v.d. Drift) de plannen nader uitwerken en een defi nitieve plaats aanwijzen voor het station. Voor rekening van de gemeente komt de aanleg van het parkeerterrein van de tunnel die Groenswaard 3 en de Vondel wijk met elkaar moet gaan verbinden. Er zal bestudeerd worden in hoeverre het station en de tunnel in één objekt kunnen worden gerealiseerd. Oudejaarsavond (18-24 uur) P. van der Linde sr., Souburghlaan 15, tel. 2250. Apotheek van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162. Nieuwjaarsdag Dr. C. A. de Geus, Prinses Bea trixlaan 6, tel. 2676. Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. (01727) 2837. Zondag P. van der Linde. Apotheek van Doom. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 VdH: Ik ben niet meer van plan me kwaad te maken. <\ls we zóver gekomen zijn in de raad dat een KVP-raadslid, mede namens de PvdA en D66, met zo veel woorden zegt dat ’t hoog tijd wordt dat de burgemeester oplazert en er is niemand in heel deze gemeente die zich zo’n aantijging aantrekt, denkt u dan dat ik me daar druk om zal maken? Er zijn tijdens die algemene beschouwingen zó veel schandalige dingen gezegd dat ik eenvoudigweg geweigerd heb erop in te gaan. Daarna zijn ze er trouwens zelf ook niet meer op teruggekomen. W: Waarom zou een raadslid geen kritiek op u mogen uiten? VdH: ”Men kan en mag alles tegen mij zeggen. Maar dan moeten ’t zelf wel men sen zijn die ontzaglijk veel hebben ge presteerd. Mensen die bewezen hebben iets waard te zijn. W: Door uw houding kon de begro ting, met alle voorgestelde wijzigin gen uit de raad, betrekkelijk snel wor den vastgesteld. Is dit nu een begro ting waarmee het belang van de ge meente is gediend? En zo niet, waar om hebt u uw eigen begroting dan niet beter verdedigd? VdH: Het gaat helemaal niet goed zo. Ik ben er heilig van overtuigd dat men zich in de vingers snijdt. Als men op deze wijze gaat tornen in een door deskundi gen gemaakte begroting dan speelt men gevaarlijk spel. Als men op tal van pos ten bezuinigt, maar men wil per se een muziekleraar erbij dan vertegenwoordigt men beslist niet het gevoelen van het volk. Wat gebeurt is lijkt op broddel werk en getuigt niet van toekomstvisie. Het is toch verschrikkelijk dat die 20.000 voor het Bospark zijn geschrapt. Dat zijn nu de voorzieningen waarom men het hardst schreeuwt Waarover no ta bene afspraken zijn gemaakt met een buurgemeente. In Boskoop komt men die afspraken trouw na en wij laten ze in de steek! Al onze reserves zijn uitgeput. We had den een paar aardige spaarpotjes voor wie weet wat zich nog eens mocht voor doen en die zijn we allemaal kwijt omdat men zo nodig het wijkverwanningsdeba- kel in één jaar wilde wegwerken. Het kollege wilde een extra bijdrage vragen aan het rijk om aan te tonen dat de schuld voor deze kalamiteit niet bij ons lag. Nu zijn we in één klap vleugellam. W: Waarom hebt u zich niet verzet? VdH: Ik heb getracht te redden wat er te redden viel. Er zijn over de kundig heid en visie van de raadsleden al zo vaak harde woorden gevallen dat ik die in deze vergadering niet weer wilde laten vertroebelen. Ik ben vriendelijk gebleven. W: Zoals de buitenstaander er tegen aan kijkt zijn die opposanten in de raad tot stuk voor stuk mensen die bijzonder begaan zijn met het wel en wee van Waddinxveen. Het zijn, dacht ik, intelligente mensen, die massa’s vrije tijd opofferen in het belang van de gemeenschap. Kan een burgemees ter zich betere raadsleden wensen? Goedkeuring van Groenswaard 3 bete kent een nieuwe stimulans voor de Wad dinxveense bouwaktiviteiten die gedu rende ruim een jaar enigszins in het slop waren geraakt. Burgemeester Van der Hooft, uitermate enthousiast over de goedkeuring, wil nog in het nieuwe jaar beginnen met het bouwrijp maken van de grond, waarna hij goede hoop heeft het plan in vier jaar voltooid te heb ben. ”Op dit moment weet ik alleen nog niet waar we het geld voor het bouwrijp maken vandaan zullen moeten halen,” verklaarde hij. In Groenswaard 3 zijn ca. 750 woningen geprojekteerd. Drs C. J. de Bruin, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, bezorg de Waddinxveen zijn tweede kerstverras- sing. In enkele interviews deelde hij mee “at (onder andere) in Waddinxveen- Noord een tweede station zal worden ge vestigd, ca. 1,2 kilometer ten noorden van het bestaande. De NS willen deze (weede halte - op een lijn die tot voor kort onrendabel werd genoemd! - in ge bruik stellen met ingang van de jaar- dienstregeling 1973-1974. De NS willen een halte met perron en wachtlokaal, fietsenstalling, en parkeer- errein. Een kommissie van spoorwegdes- kundigen en gemeente-funktionarissen zal x-I I jW* Reisspecialist: 4 Reis- en Passagebureau Kerkweg 207 - Telefoon 4488* 7-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1