In Goudse streek weinig werkloosheid Aanbod voor loopt wel iets op J. Reijm N.V. overgenomen DE LANTAARN BEDRIJVEN GOUDSE KvK OPTIMISTISCH VOOR 1972 Werkgelegenheid 250 mm gewaarborgd I Groeneweg - Waddinxveen Studiecentrum goudg studiecentrufri gouda X GRATIS: EEN PORTIE BITTERBALLEN SM Onafhankelijk Nieuwsblad 1-JARIG BESTAAN Doktersdiensten T alenpracticum Vervo/g op pag. 2 er EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!! 0 ■k i J Van Ginkel N.V. Er zijn weinig reuzen in het gebied - en geen reuzen met lemen voeten. Daardoor valt het niet zo op wanneer er een bedrijf de poorten sluit. Des ondanks komt het voor dat bedrijven worden gesloten en dat delen van het bedrijf worden afgestoten. In het afgelopen jaar waren in het gebied de meest spectaculaire het beëindigen van de meubelfabricage bij Kempkes, een besluit tot het niet doorzetten van de carrosseriefabricage bij Verheul, het sluiten van de wasserij de Drie Nootebomen in Gouda. In alle drie ge vallen is het opmerkelijk dat het personeel weer veelal gemakkelijk plaats baar blijkt in soortgelijke, soms in andere bedrijven. eu- ran L’t Ja Transportmiddelen j De economie in het gebied van de Goudse Kamer van Koophandel heeft een stabiel karakter: er zijn weinig bedrijven die een zeer snelle groei door- maken, er zijn er echter ook maar weinig die gelijk zeepbellen plotseling spatten. Een gebied van een dergelijk karakter heeft desondanks structurele problemen. Deze zitten in de nijverheden waar de factor arbeid belangrijk |is en waarin het niet mogelijk blijkt de gestegen kosten van de arbeid af te 'wentelen op de afnemers. Oorzaak daarvoor kunnen zijn dat concurrenten van elders goedkoper kunnen leveren - meestal omdat daar de lonen lager zijn - of omdat de behoefte aan het produkt inmiddels is verminderd. Metaalnijverheid HoeU ook wilt reizen, wij verzogen het I Zevenhuizen, zondag 1430 uur 27e JAARGANG - Nr. 1269 Advertentie) ijn len is ds A.. ds ia- Advertentie) ran ds lis. Snackbar bij de Elzenhorst (J. v.d. Drift) Zaterdag 8 januari vieren wij ons i RUSSISCHE EIEREN en verder bij aankoop van 3.00 of meer Advertentie) iji® (Advertentie) r i A. Hb» (I '6 - 5 '1 Kerkweg 207 Telefoon 4488- DONDERDAG 6 JANUARI 1972 |MjaB fe - L teel nog bal na het lur de itv. ntv uur nst. en en de ds 1970 156 14 46 10 1425 543 375 280 me met betrekking tot de rekreatie-pro- jekten. Dit zal zijn stempel drukken op de resultaten. Het werkelijke winvermogen van de onderneming wordt tevens beinvloed door de sterke expansie in het afgelopen jaar en de daarmee gepaard gaande kos ten verbonden aan een tijdige uitbouw van de organisatie. De opneming van J. REIJM N.V. volgt op de overname van BASTO N.V., sier beton en kunststeenindustrie te Ouden- bosch. De totstandkoming van de vloer- platenfabriek in het Ruhrgebied vindt volgens plan plaats. en wo. fl ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek diensdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 «st- rerd al tren aal. I en :1de erd be- ek- Ike J. x ’t Relsspecialist: Reis- en Passagebureau westhaven 31-32 gouda telefoon 01828 - 17861 Geopend: maandag 18.45 tot 19.45 uur, woensdag 19.30 tot 21.30 uur, vrijdag 21.00 tot 22.00 uur. Verdere uitbreiding mogelijk. Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans. ren 1 de te- lan tot be ?or in in- jen ;ns (ter va ist- De rkt ten tuit or de i te is die- ing; 6.30 Het oude jaar uit en het nieuwe jaar in met vuurwerk en alles wat er verder bij hoort. Tussen VANDERVLIET WERNINK en de bedrijven van J. REIJM te Wad dinxveen is overeenstemming bereikt over de overname van alle aandelen, wel ke tegen kontanten geschiedt. De aktivi- teiten van deze onderneming zijn sedert jaren in het bijzonder gericht op de wo ningbouw. De omzet van het bedrijf zal in 1972 rond 40.000.000,bedragen. De kontinuïteit van werkgelegenheid voor de circa 250 medewerkers is gunstig. Omtrent deze overname is met de vak organisaties overleg gepleegd. Bij VANDERVLIET WERNINK is de konjunkturele terugslag die overal wordt ervaren, van invloed op de alge mene gang van zaken in het tweede half jaar 1971. Dit is er de oorzaak van dat de resultaten - hoewel hoger dan vorig jaar - beneden de oorspronkelijke verwachting blijven. In het bijzonder is merkbaar hoe sterk vertraging is ontstaan in de uitvoer en levering van in de sektor Handel en Industrie verkregen opdrachten met na gingen tussen de 10 en 15%. Door mid del van mechanisatie en automatisering zijn ze er in geslaagd met hetzelfde aan tal werknemers deze hogere omzet te rea liseren. Dit was nodig omdat zich een vrij sterke druk op de verkoopprijzen voordeed zodat de interne kostenstijgin gen moeilijk voordeed zodat de interne kostenstijgingen moeilijk door te bereke nen waren. Voorzover deze fabrieken ex porteren is de export in gelijke mate ge stegen als de binnenlandse. westhaven 31-32 gouda telefoon 01820-17861 inschrijving (beginners-gevorderden-examenopleiding) geopend voor de januari-cursussen: HANDELSCORRESPONDENTIE (associatie) neder- lands frans-duits-engels-spaans-italiaans. HOOFDCORRESPONDENT duits engels (examen juni 1973). SPREEKVAARDIGHEID frans-duits- engels-spaans-italiaans-portugees-esperanto. inschrijving voor de januari-cursussen: PRAKTIJKDIPLOMA’S BOEKHOUDEN (examen december 1972) repetitie-cursus (examen juni 1972) M.B.A. - MARKETING. ran ne. ran Eén van de oorspronkelijk grootste carrossieriebedrijven in het gebied, de autobusfabriek Verheul, brandde in de cember 1970 af. Dit leidde mede tot een grote reorganisatie in het kader waarvan de fabricage niet in de oude vorm terug kwam. Alleen de chassisbouw werd ge continueerd, aangepast aan de huidige structuur van de internationale organi satie. Dit betekent dat een groot gedeelte van het personeelsbestand daardoor moest afvloeien. Daar staat tegenover dat het importeursbedrijf vergroot zal wor den. De omzet van kampeerwagens is in In de bouw van ovens en apparaten, walsdrogers en koelwalsen, spuitcabines, hydrolische wagonkranen en remwagen- liften zijn een aantal bedrijven in het ge bied gespecialiseerd. Voorzover hierbij in het gebied gespecialiseerd. Voorzover hierbij concurrentie van anderen wordt ondervonden is, als gevolg van de specia lisatie een scherp prijsniveau haalbaar, wat er toe leidt dat hier de concurrentie positie sterker is. Mulder’s Fabriek van rollend materi eel N.V. heeft een breed produktiepro- gramma van machines en apparaten waarvan een belangrijk deel bestemd is voor de toeleverende industrie voor de bouwnijverheid. In deze sektor van het bedrijf nam het opdrachtenbestand in het voorjaar van 1971 af doch in de verdere loop van het jaar trad een herstel in. De verwachting is dat, ook in de buitenland se bedrijven van dit concern, de leverin- gen in deze sektor in 1972 wat moeilij- ker zullen verlopen. Daar staat evenwel tegenover dat een belangrijke compen satie gevonden is in de andere sektoren van het bedrijf zodat men nog vol bezet is. De opdrachtenportefeuille had eind 1971 dezelfde omvang als aan het begin. In de loop van 1971 zijn evenwel de prij zen iets scherper geworden terwijl de ar beidskosten zijn gestegen. Dat betekent dat de situatie niet gemakkelijker is ge worden, er staat evenwel tegenover dat, gezien de lopende onderhandelingen met opdrachtgevers, een algemene verbetering van de situatie in de tweede helft van 1972 of in het begin van 1973 wordt ver wacht. Op de resultaten van de bedrijven in het buitenland is uiteraard de onrust op de valutamarkt in 1971 van invloed geweest. Vooral in de bedrijven meer in het wes ten van het gebied van de Kamer komt dit nog al eens tot uiting in de verslagen. Het ziekteverzuim is toegenomen. Het moge zo zijn dat bij het afflauwen van de conjunctuur tegen het einde van het jaar er minder ziekten gemeld worden, in al gemene zin lijkt het zich verschaffen van snipperdagen door ziekmelding toe te nemen. Algemeen zijn evenwel de klachten over de buitenlandse werknemers: zij ko men vanuit een aanzienlijk aantal bedrij ven verspreid over het gebied. In de eer ste plaats is de mobiliteit van de blijvers onaanvaardbaar groot geworden. Wan neer de buitenlander een tijdje in een bedrijf heeft gewerkt gaat hij eens ver anderen. Wat is de reden hiervan: zijn het de banden met vrienden, heeft hij de gedachte dat hij in het andere bedrijf meer zal verdienen, zijn het de vooruit zichten, is het de aard van het werk? Het lijkt voorshands nog niet te peilen. De Stichting Bijstand Buitenlandse Werk nemers zal het verschijnsel onderzoeken. Daarnaast zijn deze werknemers lang zamerhand op de hoogte gekomen van de sociale wetgeving en het heeft ertoe ge leid dat zij deze materie hanteren op een wijze die niet strookt met de bedoelingen van deze wetgeving. Een ander, op ver schillende plaatsen gemeld, bezwaar is dat op de langere duur de trouw tot het bedrijf als regel afneemt en dat is iets wat de werkgevers teleurstelt. De werk gever heeft hen geïntroduceerd, ingewerkt en hij verwacht tenslotte een overeen komstige relatie als met de de Nederland se werknemer: een solidariteitsgevoel in de onderneming. Dit komt evenwel slechts zelden voor bij de buitenlander. Overigens blijkt daarnaast dat men het zonder die buitenlander toch weer niet redt. In de werkloosheidscijfers komen geen buitenlanders voor omdat deze nog alle werkzaam zijn in dit gebied. Prognoses ten aanzien van investerin gen in het komende jaar zijn aanzienlijk voorzichtiger dan in voorgaande jaren. Industriële vestigingen moeten op gang komen in verschillende plaatsen doch dit gaat maar traag. In Bleiswijk is een groot veilingcomplex in aanbouw, in Zeven huizen moet een groothandelsgebouw ko men, in Waddinxveen zijn enkele gebou wen in de dienstensektor in aanbouw. De woningbouw vindt momenteel voor namelijk plaats in Zoetermeer, Gouda, Woerden, Schoonhoven, Bleiswijk en Zevenhuizen. Plaatsen waar de afgelopen jaren veel werd gebouwd zullen in 1972 weinig nieuwbouw uit de grond zien ko men: Waddinxveen en Nieuwerkerk zijn daarvan duidelijke voorbeelden. Van vele zijden wordt ervoor gewaar schuwd dat voorkomen moet worden dat een paniekstemming ontstaat. Het gaat wat moeilijker, dat zal extra inspannin gen vragen doch als ieder daartoe bereid is en er niet van uitgaat dat er gefree- weeld kan worden, zal het wel lukken deze regressie te boven te komen. De bedrijven in deze branches in het gebied hebben zich in de naoorlogse pe riode zeer gunstig ontwikkeld. Dit wil zeggen dat zij steeds meer overgingen tot het vervaardigen van complete apparaten en machines, een groot stuk kennis ver zamelden terwijl daarbij hun jaarlijkse produktie geleidelijk steeg. Evenzeer steeg het aantal werknemers in deze be drijven meer dan het gemiddelde over de verschillende bedrijfstakken. Uit de verslagen blijkt dat, op een en kele uitzondering na, de bedrijven het ge hele jaar vol bezet waren. Opmerkelijk is evenwel dat de personeelsaantallen in het jaar 1971 niet meer zijn toegenomen, ter wijl er, in het algemeen gesproken, geen verbetering v^n de kwaliteit van de be zetting kon worden bereikt. Het aantrek ken van technisch geschoold personeel blijft nog steeds bijzonder moeilijk. Over het algemeen is het orderbestand na de zomer terug gaan lopen. Bij ver schillende bedrijven is een achteruitgang van de orderpositie in het najaar nor maal. Ze is ditmaal wat groter, in de meeste gevallen niet zorgelijk doch er is minder vertrouwen in de verbetering van de positie dan in de voorgaande jaren. In de fabricage van installaties voor de verwerking van agrarische produkten neemt de concurrentie in het binnenland zowel als bij de export nog steeds toe. Hierbij raakt men soms in een positie dat voor kostende prijzen of nog lager moet worden gewerkt. In het algemeen was in deze sektor de omzet in het jaar 1971 10% hoger dan in het jaar daarvoor. De ze produktie werd ten dele afgezet in eigen land doch voor een belangrijk deel, in sommige bedrijven ongeveer de helft, afgezet in het buitenland. Gezien de pro blemen die men momenteel ondervindt bij de verkoop, verwacht men niet in 1972 een omzetvergroting te kunnen be reiken. Dit betekent in verschillende be drijven dat men minder zal uitbesteden dan in het jaar 1971, zodat vooral de kleinere bedrijven de dupe worden van deze situatie. Voor sommige bedrijven speelt ook het probleem dat de prijzen van verschil lende soorten veevoeders dalende zijn zo dat er onvoldoende marge te behalen is dan wel de activiteit verliesgevend is ge worden. In een dergelijke situatie dient een machinefabriek weer ander werk te vinden en dat is in de huidige situatie niet eenvoudig. 1971 aanzienlijk gestegen. De zelfbedie- hingswagens en de bezorgwagens, waar voor in de afgelopen jaren sterke omzet stijgingen werden geboekt lijken voors hands een top te hebben bereikt. Ook in deze sektoren is men niet pessimistisch. In de meeste bedrijven is de personeels bezetting wat minder spannend dan in het verleden, wat mede het gevolg is van de liquidatie van het carrosseriebedrijf Verheul, waardoor verschillenden enkele vaklieden hebben kunnen aantrekken. De verffabrieken melden een gunstig omzetverloop in het jaar 1971, met stij- Deze stabiliteit komt ook tot uitdruk king in de djfers welke het Gewestelijk Arbeidsbureau verstrekte: het gebied daarvan omvat een belangrijk deel van het regio van de Goude Kamer en in de overige gemeenten van het gebied, Zoe termeer, Bodegraven en Lekkerkerk, is de situatie niet anders. De jaargemiddelden over de jaren 1970 en 1971 geven het volgende beeld: 1971 287 39 85 20 1372 494 399 265 Bij deze gelegenheid bieden wij U: PATAT FRITES van 0.55 voor 030 KROKETTEN van 0.45 voor 0.25 HUZARENSALADES van 0.85 voor 0.50 van 1.45 voor 1.00 SALADE COMPLET van 3.25 voor 2.50 KIPLOEMPIA’S van 1.35 voor 1.00 aanbod mannen w.v. jonger dan 19 [aanbod vrouwen W.v. jonger dan 19 [Waag mannen w.v. jonger dan 19 [waag vrouwen w.v. jonger dan 19 De cijfers van vraag en aanbod gedu rende het jaar 1971 tonen aan dat het aanbod in de loop van het jaar aanmer kelijk is toegenomen, zowel voor vrou wen als voor mannen, en dat de vraag poor beide categorieën is afgenomen. Men diene hierbij evenwel te bedenken dat van dit aanbod een deel frictiewerk- I loosheid is, dat wil zeggen dat de werk- I loosheid op het moment wel bekend was i doch dat achteraf blijkt dat deze werk- loosheid slechts zeer korte tijd heeft ge duurd. Daarnaast dient men de aantallen af te meten tegen het totale aantal wer kenden in dit gebied en dan blijkt dat procentsgewijs deze werkloosheid klein van omvang is, kleiner dan het gemid delde in de provincie Zuid-Holland. Ook in de beoordeling van de situatie in het bedrijfsleven voor 1972 is men over het algemeen optimistisch. In die sektoren waar men tijdelijk een kleiner orderbestand heeft, verwacht men een opleving tegen medio 1972. Het pessimis me dat naar voren komt vindt veelal zijn oorzaak in de gestegen kosten, speciaal de loonkosten. De werknemer is te zeer ■wend aan de stijgingen die hij heeft ge had dat hij deze niet meer telt: de calcu lator die zijn prijs moet opgeven voor eer levering op langere termijn dient evenwel met de sprong welke net ge maakt is zowel als die welke weer ge- j|aakt zal worden, rekening te houden, waar deze sprongen onvoorstelbaar groot flj.a raakt men zeer snel in de rode cij- ■rs. Er komt nog bij dat de verkortingen 7»de werktijd nog een extra stijging i de lonen inhouden. In een tijd dat de tag algemeen terugloopt heeft de af- ó.aer de neiging om de levering uit te ste len en dat blijkt in verschillende sek- totsü nog weer eens aan de winst te kna- i |Een ander euvel is het minder sterk i J van een band met het bedrijf. W O'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1