centrale meldpost Gouda Eén telefoonnummer elke kalamiteit voor Willem Alexanderschool zaterdag officiëeel open Dappere Marjan Lam geëerd door Carnegie Raiffeisenbank I commissie 11 - in Schoolraad Ook meldingen milieubederf Geen voorrang Parochieavond RK Onafhankelijk Nieuwsblad ZINGEN Doktersdiensten Opruiming ■HM 1 LPaai* J4oe U ook wilt reizen1^’ de bank voor iedereen Grammofoonplaten „DE BRUG” RAIFFEISENBANK "WADDINXVEEN" Oranjelaan 40 - 42, Waddinxveen. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566 Van Ginkel N.V. 5 'S Weekblad voor Waddinxveen DINSDAGAVOND, Ontmoetingskerk, 20.15 uur. DONDERDAG 13 JANUARI 1972 27e JAARGANG - Nr. 1270 Advertentie) PRIVE 1EKËNING (Advertentie) (Advertentie) Zondagavond om 21 uur kunnen geïn teresseerden weer komen zingen bij or gelspel in de Ontmoetingskerk. De echtgenote van de kommissaris van de koningin in Zuid-Holland, mevrouw L. H. A. Klaasesz-de Bruijne, opent zaterdagmorgen om 11 uur de nieuwe roomskatholieke Prins Willem-Alexanderkleuterschool aan de Peter Zuidlaan. Mevrouw Klaasesz zal een beeldhouwerkje onthullen van de Stolwijkse kunstenares Ineke van Dijk. op de kant. Van dit modderbad onder vonden beide geen nare gevolgen. De trotse Marjan had juist een dag te voren haar zwemdiploma gehaald. Burgemeester Van der Hooft was maar al te graag de ambassadeur van het Car- negiefonds dat al zovele kleine Waddinx- veense jongens en meisjes eerde voor een moedige daad. Hij had diepe bewonde ring voor de moed van Marjan. Een voor beeld voor haar leeftijdsgenootjes en menige volwassene. Dit jaar begint de bouw in Groens- waard III. In de Savornin Loh- manschool wachten al een paar lo kalen op de kinderen, die daar gaan wonen. Als een symbool leidt het begin van een voetpad in de richting van de open ruimte op de achtergrond, waar straks de huizen zullen verrijzen. De meldpost krijgt tot taak alle alar mering en koördinering ter hand te ne men voor alle vormen van kalamiteit in het gebied. Door het draaien van één te lefoonnummer (vermoedelijk 10111) be reikt de bevolking in het gehele gebied zowel de ambulances, de brandweer, be scherming bevolking, politie, artsen, glad- O oi ZATERDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 (zie advertentie in dit blad) Grammofoonplatencentrum Kerkweg 191, Waddinxveen Burgemeester C. A. van der Hooft heeft maandagmiddag als gedelegeerde van het kollege van overleg van het intergemeentelijk overlegorgaan Gouda en omstreken de beleidskommissie centrale meldpost geïnstalleerd op het Stadhuis in Gouda. Het doel van de kommissie is zo snel mogelijk advies uit te brengen over de financiële, technische en bestuurlijke aspekten van de stichting van een centraal punt in het gebied van de tweeëntwintig gemeenten die hier samen werken. De schoolraad voor het openbaar on derwijs vergadert vanavond in het open baar in de raadzaal van het gemeente huis. De bijeenkomst begint om acht uur. zijn van alle inwoners van Midden-Hol- land.” Aan het meldpost-overleg wordt deel genomen door de gemeenten Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Bodegraven, Boskoop, Driebruggen, Gouda, Goude- rak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Moordrecht, Nieuwerkerk, Ouderkerk, Oudewater, Reeuwijk, Stol wijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Woerden en Zevenhuizen. Doordat een Waddinxveense mevrouw met haar auto dinsdagmorgen geen voor rang verleende op de Kerkweg aan de voet van de hefbrug ontstond een aan rijding waarbij drie auto’s, inklusief de hare, zwaar werden beschadigd. Er waren geen gewonden. Marjan Lam heet het dappere achtjarige meiske dat in juli vorig jaar haar buurmeisje Diana Briimmer van drie redde van, zoals dat heet, de ver drinkingsdood. Gistermiddag eerde het Carnegie Hel- i denfonds de kranige Marjan met een zil- I veren armband met inskriptie die burge- I meester C. A. van der Hooft op het ge meentehuis overhandigde. De kleine Diana zat er springlevend en gezond bij en zelfs voor haar was er een cadeautje. Vanzelfsprekend werd het vertederende tafereel door vier deels trotse, deels dank bare ouders bijgewoond. De kleine Diana was op een zomerse I donderdagmiddag bij haar kleine kame raadjes op het speelplaatsje achter de I flats aan de Vondellaan weggepiept en I door een gat in het hek gekropen. Twee I meter verder ligt een brede moddersloot I en het was Marjam Lam die de kleine op een zeker moment hoorde schreeuwen. Kordaat klom het meisje over de ander- I halve meter hoge hek, sprong pardoes in I het water en zette de kleine drenkeling i Gemakkelijk voor iedereen: een privérekening bij de bank voor iedereen. U laat enerzijds uw salaris, pensioen of andere inkomsten op deze rekening storten. Anderzijds voeren wij al uw betalingsopdrachten stipt uit en wanneer u dat wenst worden periodieke betalingen automatisch uitgevoerd. De bank zorgt bovendien dat u precies op de hoogte blijft van het verloop van uw rekening waardoor u een betere controle hebt op uw uitgaven. Deze dienstverlening is volkomen kosteloos en u krijgt 37» rente op uw privérekening.Vraag eens inlichtingen of haal een brochure bij onze bank. heidsbestrijding, bejaardenwacht, enzo voort. De meldpost gaat ook dienen als ontvangstcentnim voor klachten over milieubederf. De post krijgt direkte telefoon- en mo- bilofoonverbindingen met alle politie- bureau’s, surveillanceauto’s, ziekenhui zen, brandweerkazernes en andere hulp verlenende organisaties in het gebied. Het zal mogelijk worden het mobilofoonver keer van de politie en brandweer uit te luisteren opdat zo nodig ook zonder mel ding aktie kan worden genomen. Bestudeerd wordt of de meldpost ook kan worden aangesloten op het praatpa lennet van de ANWB langs de rijkswegen en bij de alarmering van en door huis artsen. Hiertoe zullen de huisartsen zo veel als mogelijk met mobilofoons in hun auto moeten worden uitgerust. De meldpost zal zeer waarschijnlijk worden ingericht in de kringkommando- post van de BB aan de Goejanverwelle- dijk in Gouda, die de meest geschikte, be staande plaats is. Burgemeester Van der Hooft instal leerde de kommissie die dit ambitieuze plan moet gaan realiseren. Hij was de le den van de kommissie dankbaar dat zij zich voor dit werk Willen inzetten. Hij drong aan op haast. De heer Van der Hooft zei ervan overtuigd te zijn dat de kommissie het karwei zou klaren en met gezonden adviezen zal komen, „tot wel- Reisspecialist: 6 Reis- en Passagebureau Kerkweg 207 - Telefoon 4488’ Diana Briinner (r) met haar red ster Marian Lam. ■t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1