Van der Hooftje-pesten winkelgalerij visioen duur Onderwijs- kommissie Q Raiffeisenbank n Passage wordt gewoon Raad verwerpt massaal mrgemeesterlij k i w E3 II vetaald” Vlees wordt Mif gj| PERSOONLIJKE LENINGEN )rs Harms over &ak Compeer: Antiekmarkt Viswedstrijd DAMTOERNOOI Onafhankelijk Nieuwsblad Doktersdiensten j K) heeft in zh vatoqttó n een cruise ^gemaakt, L’ 4 w OWN Koeriers t: Natuurlijk kunt u ook uw spaargeld in een oude kous bewaren. Maar dan komt u op den duur toch geld te kort: sparen op deze manier levert geen rente op. De bank voor iedereen geeft u rente èn een keuze uit vele spaarvormen. Komt u eens kennismaken met onze spaarservice. Onze specialisten zoeken met u naar de vorm die u 1 beste past, en geven u vrijblijvend advies. Het lijkt een plaatje uit het verleden, maar de bedragen die hierbij spelen, doen wel erg eigentijds aan. dQbank voor iedereen Met het aannemen van de motie, waarin uitlatingen van burgemeester Van der Hooft in een interview met ondergetekende worden ’betreurd’ heeft de Waddinxveense raad zich belachelijk gemaakt. Niet alleen bewezen de indieners van de motie (de heren Harms, Barth en Van Schie), en trouwens ook de voorstemmers, dat zij ontstellend weinig inkasseringsvermogen hebben; zij toonden ook nog eens aan hoe slecht zij zelf de situatie rond de begrotingsbehandeling in december vorig jaar hebben doorgrond. Niemand kan de broederlijk, bijna roerend samenwerkende ’linkse’ frak ties, KVP, PvdA en D’66, verwijten dat zij mild zijn in hun kritiek op het beleid van het kollege van B en W. Met name de kritiek, al of niet in fraaie woorden verpakt, op de burgemeester, moesten wij al eens omschrijven als ongenadig. Niemand, behalve waarschijnlijk de heer Van Schie zelf, legde zijn woor den over de maximale ambtstermijn van een burgemeester (twaalf jaar) anders uit dan dat volgens hem Van der Hooft maar moest opkrassen. Het is hypocriet daaraan achteraf een andere draai te willen geven. En ziedaar, al die lelijke woorden kwamen plotseling in het luchtledige te hangen toen de eerste man in het kollege ze als linkse direktes, gelijk Joe Frazier, rustig liet inkomen zonder down te gaan. Hij bleef ongeëmotio neerd de vergadering leiden en liet geen onvertogen woord vallen. Trouwens, daar paste de raad zelf ook wel voor op. Men had zijn hart gelucht, een heleboel lelijke dingen gezegd en nu was alles goed. Het zou pas fout zijn gegaan als Van der Hooft er wél op in was gegaan. Als hij wél geprobeerd had dekking te zoeken. En daar waren de raadsleden goed op voorbereid. Natuurlijk zouden zij dan in geheiligde verontwaardiging zijn ontstoken. Want kritiek uiten, dat is een patent van het ’linkse blok’. En dat linkse blok wordt pas goed boos als de aangevallene zich nog tracht te verdedigen ook. Ik heb tijdens die begrotingsdebatten de bovenstaande analyse voor mij zelf zitten maken. Er was iets vreemds aan dat sfeertje van ’ouwe jon gens onder mekaar’. En toen de kritische frakties dat fragiele opzetje niet wensten te toetsen op zijn kracht en het beleid voor 1972 dachten te gaan voeren op basis van een samenwerking ter sterkte van een kaar tenhuis besloot ik de burgemeester de vragen te stellen die de-raad had moeten stellen. Het falen van de raad werd eerst recht duidelijk toen zij verwonderd in het rond zaten te kijken naar de verspreide flarden van het zo gemakke lijk doorgeprikte ballonnetje. Men bleek werkelijk gedacht te hebben dat er geen vuiltje aan de lucht was. Men maakte van het interview, waarin de burgemeester enige kritische vragen rechtuit beantwoordde, een rel. Natuurlijk zal ’de krant’ dat wel zo gewild hebben en dus kregen de linkse partijen in dit geval gemak kelijk steun van de SGP/Hervormde Kiesvèreniging, die liefst alles in het geheim behandeld ziet. Waarom mevrouw Oosterbroek-Waagmees- ter van de VVD met de motie meestemde bleef in het geheel in nevelen gehuld. Maar, zo bekende zij al tijdens de begroting, zij begint dan ook nog maar pas. Het wordt werkelijk tijd dat men zich in deze gemeenteraad én in dit kol lege gaat afvragen wat men nu in feite van elkaar verwacht. En wat nog belangrijker is: wat men nu eigenlijk bereid is van elkaar te verdragen. Wat in de afgelopen vergadering gebeurd is heeft veel weg van natrappen als bij het voetballen. Een soort Van der Hooftje-pesten. En dat terwijl er nog zoveel wezenlijke kritiek te spuien valt in het zakelijke vlak. KvdB J 1 j „v-i»' rh® i grip Alle overige raadsleden stemden tegen. Vier frakties daarvan, tw. PvdA, >’66, KVP, CHU/AR en SGP/Herv. Kiesvereniging, hadden al voor de ladsvergadering laten weten dat het voorstel van burgemeester en wet- ouder Kroes zou worden afestemd. Het ’visioen van een burgemeester’ (citaat drs Harms-PvdA) zal geen rerkelijkheid worden. In de raadsvergadering van donderdagavond kreeg urgemeester Van der Hooft voor zijn groots opgezette winkelplan aan de lerkweg (Passage) slechts de steun van één man. Dat was wethouder Ph. hoes van de WD. i fflWwKS >- S 1/ r RAIFFEISENBANK "WADDINXVEEN" Oranjelaan 40 - 42, Waddinxveen. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566 Van Ginkel N.V. Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG, GEREF.VER.GEB., 10 UUR 27e JAARGANG - Nr. 1273 ik"-'. (Advertentie} m Advertentie) gelijkheden zouden zijn om een echt hoofdwinkelcentrum te realiseren. De raad had het vooral niet begrepen op de belegger (de OWN) die niet be reid was gebleken meer geld (twee ton) op tafel te leggen dan de al toegezegde 1,8 miljoen voor de grondaankoop. De heer Van Schie vond dit belachelijk. „Die twee ton is maar twee of drie pro cent van de totale kosten van het plan. Er zal beslist een moment komen dat wij er als gemeente minder in hoeven te steken.” Ook waren de toezeggingen of liever, het gebrek aan toezeggingen ten aanzien van de branche-verdeling een doom in de ogen van de raadsleden, die op deze wijze geen waarborgen konden zien voor de belangen van de middenstand. De zaak-Compeer was door het toenmalige kollege én de gemeentelijke raadsman dermate onzorgvuldig behandeld dat men nu 400.000 kwijt zal zijn. De heer Harms (PvdA), die een lange opsom ming gaf van de historie van de zaak- Compeer: „Dit is een leerzaam verhaal over hoe financiële debakels ontstaan. In 1966 was er een overeenkomst voor een schadeloosstelling van 116.000. Dat is inmiddels vier ton geworden. Het vlees wordt duur betaald. Gezien al deze feiten zag de raad niet de noodzaak het door B en W gevraagde krediet voor de aankoop van het pand- Appels, evenmin als dat voor het bouw- rijpmaken ter beschikking te stellen. Burgemeester Van der Hooft zag er niet de noodzaak van in om nader in te gaan op een zaak die toch al, en dit keer in zijn nadeel, beklonken was. Wel wilde hij kwijt dat hem opnieuw gebleken was dat de wethouders hun frakties niet in lichten. „Wethouders zijn geen koeriers tussen raad en kollege,” beet de heer Barth hierop terug, terwijl de heer Harms zich afvroeg of de burgemeester hiermee be doelde een opheffing van de geheim houding van de vergaderingen van B. en W. „Wat doen de wethouders dan in de fraktievergaderingen,” zo pareerde de burgemeester, die daarop te horen kreeg dat wethouders ook raadsleden zijn. De wethouders Huizer en Lips gaven overi gens te kennen hun frakties wél te heb ben geïnformeerd. „Als ’t niet zo is moe ten ze het maar zeggen,” zei de heer Huizer. Harms: „In ieder geval sluit u de frak ties die geen wethouder hebben uit van informatie.” Van der Hooft: „Ik dacht dat de samenwerking tussen bepaalde frakties wel zo innig was dat dat geen probleem behoeft te vormen.” De hengelsportvereniging Waddinxveen organiseert op zaterdag 5 februari zijn vierde wedstrijd voor de winterkompe- titie. Er wordt gevist in de rivier de Lek bij Bergstoep. Aanvang 8.30 uur. Ver trek van het station 7.30 uur. 3 7 B ZATERDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2979 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Sr? (Advertentie) De kommissie voor de onderwijszaken vergadert vanavond in het gemeentehuis in het openbaar over de volgende zaken: Voorschotten op de vergoedingen aan bijzondere kleuterscholen voor het jaar 1972. Bedrag per leerling voor het gewoon lager onderwijs 1972. Voorschotten op de exploitatie vergoeding aan de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs voor 1972. Voorschotten op de vergoeding voor het vakonderwijs aan de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs voor 1972. Aanschaffing van geysers t.b.v. de kleuterscholen „Kruimeltje” en „Hummeltje”. Krediet voor de inrichting van een dependance van de openbare kleuter school „De Klimop”. -Ur* r:_ van 2500.- tot 10.000,-, max. looptijd 5 jaar. b.v. U leent 2500.-, aflossing 36x 85.52 of U leent 10.000.-, aflossing 60x 233.33. Inl. Financieringskantoor OM MOORD p.a. J. Leeflang, Bellamy- straat 6, Gouda, tel. 01820 15947 OXDERDAG 3 FEBRUARI 1972 De raad verwierp de plannen niet al ken, Men had pok een alternatief. Dat IWeek een oud en zelfs al door Gedepu teerde Staten goedgekeurd projekt te zijn van twintig winkels tegenover de huidi- ?e Passage. Boven die winkels woningen ■o drie bouwlagen, verder nog 1200 m2 thnkelniimte extra en wat dagwinkeltjes. I De heer Barth van D’66 legde uit wel- f voordelen dit allemaal zou hebben |>ven het plan-Van der Hooft. Hij ver achtte: ton meer opbrengst van de grond- I verkoop; b. minder kosten voor het bouwrijp maken; c. minder ’overbewinkeling’; d. de affaire Slagerij Compeer kan 150.000 goedkoper worden afge- wikkeld dan volgens B. en W. mogelijk was. Een en ander betekent dat, nog steeds volgens de raad, er geen 450.000 uit het grondbedrijf zal hoeven worden ge haald en bovendien dat de Waddinx veense middenstand aan dit plan wél zijn fiat kan geven. Het Passage-plan had die instemming niet. Burgemeester Van der Hooft legde vooraf in een lange verklaring uit waar om hij vasthield aan zijn ’visioen’. Hij wees op dé situatie in Gouda waar men de grond niet kwijt kan voor een prijs waarmee de exploitatie sluitend wordt. „Bovendien, wij hebben steeds bijdragen gegeven in het bouwen van winkelcen tra,” stelde hij. Als voorbeeld noemde de burgemeester de galerijen aan het Ko ningin Wilhelminaplein, de Luifelbaan en Groensvoorde. „De raad heeft er voor te zorgen dat er voldoende konkurrentie is. Ook de konsument heeft zijn rechten. U mag evenmin vergeten dat u verplichtingen hebt tegenover de tien winkeliers aan de al bestaande Passage, die al jaren op de voltooing van het plan zitten te wach ten,” aldus de heer Van der Hooft, die meedeelde dat deze winkeliers bij ver werping van het plan hun financiële toe zeggingen (een ton!) wel eens zouden kunnen teniet doen. Over de zaak-Compeer stelde de bur gemeester dat deze goed behandeld was. „Dat de heer Compeer alles gedaan heeft om het onderste uit de kan te kijr- gen is zijn goed recht van koopman schap,” zei hij. De heer Van der Hooft was van me ning dat de raad, na verwerping van zijn voorstel, zelf maar verder met nieuwe voorstellen moest komen. Hij wees op de eventuele gevolgen van het niet aan kopen van het pand van de heer Appel, die carte blance heeft om met dit pand te doen en laten wat mij wil. „Het staat immers midden in een goedgekeurd win- kelplan,” zei de burgemeester die niet verwachtte dat in de toekomst nog mo- Op zaterdag 5 en zondag 6 februari, zal wederom een Antiek en Curiosa- markt worden gehouden in de zalen van Kunstmin aan de Boelekade te Gouda. Ditmaal zijn er boeken over antiek. Ook zal een grote kollektie schilderijen wor den aangeboden. De markt is beide da gen geopend van 11 tot 19 uur. I - -- _aji - -- .---'.-.Fr - hZ’ .•gy---- - Reisspecialist: 9 Reis- en Passagebureau Kerkweg 207 Telefoon 4488’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1