raad Interview-rel f Karnaval Creation in Anno 1884 Huurkaarten V oor waarts Drukte bij gouden echtpaar Mulder lijkt voorbij Brief van I i „DE LANTAARN” SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Be Fair houdt W addinxveense Waddenzee Orgelzang Gehuwden- karnaval Rehorst bouwt winkelcentrum Hellevoetsluis NKV-dames Toneelavond V Karnaval bij Paddestoel f bliksemaktie leidt aktie voor voor bejaarden Jaarfeest van Putchy CARNAVAL Onafhankelijk Nieuwsblad agen F' Doktersdiensten II I J. M. HUISMAN, St. Victorstraat 21. Boekhandel Veldwijk nv opolis. sesnia Vergadering NCVB Bejaarden bijeen B De rel rond het interview van onze krant met burgemeester Van der Hooft lijkt achter de rug. De negen raadsleden die in de raadsvergadering van eind januari de motie steunden waarin de burgemeesterlijke uitlatingen werden afgekeurd en betreurd hebben geweigerd in te gaan op het schrif telijke verzoek van de burgemeester om nader aan te wijzen op welke pun ten hij onjuistheden zou hebben gehanteerd. Van de hedendaagse jeugd, Is maar een klein percentage dat deugt. Zo denken veel oudere mensen, Die alleen maar zouden wensen Dat deze snotapen, Zich aan hun jeugd zouden vergapen. Elke tijd heeft echter z’n goede kanten, En veel jongeren weten heus wel van wanten. Dat hebben de ouderen van Waddinxveen, En ik hoop van niet bij ons alleen, Ondervonden in deze karnavalstijd. Die vol zit van grol en jolijt. De raad van Elf, met Prins Dirk aan ’t hoofd, Hebben het vuur dat bij sommigen van ons wat was gedoofd, Met hun weergaloze pret, Weer in vuur en vlam gezet. Met een feestmuts op onze bol, Kregen we de grootste lol. Met de muziek van Wim Bos, Kwamen de tongen los. En met Bob Scholten en Truus Speyk als paar, Gingen de handen op elkaar. Met de helft van Tholen en van hier, Hadden wij allen veel plezier. Wat zij met hun vijven hebben gepresteerd, Is een bewijs, dat zij het nog niet hebben verleerd. Dat wij daarbij nog werden getrakteerd, Heeft ons oudjes geleerd, Dat wij een plaatsje apart, Innemen in hun jonge hart. Ik durf het daarom best te wagen, Hen te bedanken, namens alle oude van dagen. Ook het personeel van Anne Frank, Betrek ik graag in deze dank. Ja.eig gezellig maar ik zou A volgend jaar toch maar tijdig keen zonvakantie boekend Van Ginkel N.V. Daartoe schreven zij vorige week onderstaande brief: „In antwoord op Uw brief van 28 januari 1972 delen wij U mede, dat naar onze mening de door U gewraakte motie voldoende werd gemotiveerd en toegelicht. Bovendien had U in de op 27 januari jl. gehouden raadsver gadering volop gelegenheid om een nadere toelichting te vragen, alsmede om U te verweren tegen de motie en de argumentatie. Wij zijn daarom niet van plan in een briefwisseling met U nader op deze zaak in te gaan. Hoogachtend, H. P. Barth, M. Boere, R. Gaykema, R. Harms, I. Have naar, mevr. L. M. Oosterbroek, mevr. H. L. M. Rottinghuis, P. J. F. van Schie, D. Uitbeijerse”. Burgemeester Van der Hooft liet weten geen behoefte meer te hebben aan kommentaar. Weekblad voor Waddinxveen ANNO 1884, DORPSTRAAT, VRIJDAG 21 UUR. 27e JAARGANG - Nr. 1274 DONDERDAG 10 FEBRUARI 1972 J (Advertentie) (Advertentie) Deze week werd begonnen met Op zondagavond 13 februari wordt er weer gezongen bij het orgel in de Ont- moetingskerk. Aanvang 21 uur. CHR. OPENBARE BIBLIOTHEEK Jul. v. Stolberglaan: ma wo en vr 14.30 tot 17.30 u en 18.30 tot 20.30 uur; di 10 tot 12 uur. St Victorstraat: di en vr 19 tot 21 uur, do 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di en vr 14.30 tot 17 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo 18.30 tot 20.30 uur. De afdeling Waddinxveen van de Ned. Chr. Vrouwenbond houdt woensdag avond 16 februari de jaarvergadering in het gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat, aanvang kwart voor acht. Er zal een gevarieerd programma worden geboden met deklamatie, piano spel en een modeshow. Mevrouw N. G. Goldstein-Mey- nema uit Waddinxveen is lande lijk ’aktiviste’ van de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee die deze maand een ledenwerfaktie start om het aantal van 18.000 kontribuanten uit te breiden. ZATERDAG Dr. C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG P. v.d. Linden, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek Van Doom. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 De zondagmiddag blijft, zoals reeds geruime tijd de gewoonte is, de mid dag met de schaak- en damspelen, de lektuur, verschillende soorten thee en progressieve muziek. Wat er op de dinsdagavonden gaat gebeuren is nog niet precies bekend. Dat kan ook niet, want de mensen die deze avon den gaan bezoeken, zullen zelf gaan bepalen wat er dient te gebeuren. Donderdag 10 februari Volksuniversiteit (lezing over Wadden zee), Thalia Theater, 20 uur Vrijdag 11 februari Kamaval-avond Soos De Paddestoel, Lijsterbesstraat Familie-feestavond C.N.V. Besturen bond, geref.ver.geb. Stationsstraat, 19.30 uur Musical Léon van Gelderschool, Anne Frankcentrum, 20 uur Kamaval-avond Anno 1884 Dorpstraat, 21 uur Kabaret-revue ’Liefde isHad je me maar!’ met o.a. Beppie Nooy, Schouw burg Boelekade, 20 uur Zaterdag 12 februari Sportweek-schaaktoemooi, gerf.ver.geb. Stationsstraat, 10 uur Disko-avond Soos De Paddestoel, Lijsterbesstraat Dansavond (Karnaval) voor gehuwden, Anne Frankcentrum, 20 uur Karnavalsdisko-avond Anno 1884 (alleen voor leden), Dorpstraat, 20 uur Zondag 13 februari Zingen bij het orgel, Ontmoetingskerk, 21 uur Maandag 14 februari Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde (lezing over lelies voor de tuin), Hotel Central Markt, 20 uur Dinsdag 15 februari Nederlands Kamerorkest (koncert Mozart, Haydn, Honegger), Schouw burg Boelekade, 20 uur Bejaardenmiddag, Anne Frankcentrum, 14.30 uur Woensdag 16 februari Jaarvergadering NCVB, geref.ver.geb. Stationsstraat, 19.45 uur Toneelavond voor bejaarden, theater zaal Anne Frankcentrum, 20 uur Donderdag 17 februari Orgelkoncert Immanuëlkerk (A. J. Vis ser), 20 uur Kontaktavond WSE (klaverjassen en pandoeren), klubhuis Wamaarplantsoen, 20 uur Vrijdag 18 februari Feestavond landbouwjongeren van Putchy, Anne Frankcentrum, 20 uur Feestavond NKV-vrouwen, geref.ver. geb. Stationsstraat, 20 uur Zaterdag 26 februari Groep ’Life Colour’ bij Anno 1884 Op dinsdag 15 februari is er in het Anne Frankcentrum weer een bejaar denmiddag. Aanvang 14.30 uur. In de vier maanden dat de sociëteit Anno 1884 nu is geopend, is geble ken dat op de vrijdag, zaterdag en zondagavond door de de zeer grote opkomst van de leden geen gelegen heid bestaat voor het kreatieve werk. Daar hiervoor bij een wat kleinere groep wel degelijk belangstelling be staat, is besloten onder de naam ’’Creation” de zondagmiddag en de dinsdagavond voor dit werk te be stemmen. Be Fair gaat een bliksemaktie houden ten behoeve van de komende uitbreiding van haar akkomodatie. Deze bliksem aktie bestaat uit de verkoop van 5000 loten i 1,met een hoofdprijs van een 8-daagse reis voor twee pessonen naar Mallorca met vol pension, tijd naar keuze. Een le prijs: een 4-daagse reis naar Londen voor 1 persoon en een 2e prijs: een weekendreis naar Parijs voor 1 persoon. De trekking vindt plaats op zaterdag 4 maart 1972 ’s middags om 5 uur t.o.v. notaris J. in ’t Hol in Be Fair’s clubhuis in het Wamaarplant soen. De vakantie is om. Van dinsdag 15 februari af zijn wij weer ge opend en kunt u weer alle lekkere hapjes krijgen die u in de afge lopen weken hebt moeten missen. de bouw van het eerste winkelcentrum in Hellevoetsluis. Het komt op het bouw terrein aan de hoek Rijksstraatweg/Tol- weg (de toekomstige toegangsweg naar de Haringvlietdam). Op zaterdag 12 februari organiseert het comité ’Instuif voor gehuwden’ weer de jaarlijkse kamavalsavond. De muziek zal worden verzorgd door de dans- en showband „De Westplas Melodeans” uit Aalsmeer, met zang van Joke Pool. Een kamavalskostuum, het mag best eenvou dig zijn, wordt zeer opprijs gesteld maar is beslist niet verplicht. De avond wordt gehouden in de ontspanningszaal van het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnen- pad, aanvang 20 uur. Toegangsbewijzen 6 4,75 kunnen te lefonisch besteld worden op donderdag en vrijdagavond tussen 19 en 21 uur, telefoon 3792 of 5502. Wel zijn er bepaalde mogelijkheden, zoals: a. luisteravonden, waarbij de muizek op een speciale manier naar voren wordt gebracht; zo kan een be paalde komponist of popgroep worden behandeld; In een later stadium wordt nog ge dacht aan lezingen over kuituur, lite ratuur e.d., maar het woord is nu eerst aan de geïnteresseerde lezer. In lichtingen en suggesties iedere dins dagavond en zondagmiddag in het gebouw van Anno 1884 of schrifte lijk aan Werkgroep Creation, Von- dellaan 132, Tony Sanner. De Waddinxveense dames van het NKV houden op 18 februari hun jaar lijkse feestavond. Opgevoerd wordt het toneelstuk „Lichtend voorbeeld”. De toegang is voor iedereen vrij. Na afloop is er een gezellig samenzijn. Aan vang 20 uur, gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Op vrijdag 11 februari is er een kar- navalsavond, georganiseerd door de disco-bar De Paddestoel aan de Lijster besstraat, aanvang 19.30 uur. Er is een prijs beschikbaar voor het mooiste kos- Gelijk de vorige jaren geeft de Platte lands Jongerenvereniging Putchy op vrij dag 18 februari weer haar jaarlijkse feestavond. In tegenstelling tot voorheen wordt dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van de zaal in het Anne Frank centrum. Het gebruik van deze zaal heeft voor het bestuur de mogelijkheid geopend om ook voor de 65-plussers van Waddinxveen een avond te organiseren. Deze avond zal gehouden worden op woensdag 16 februari, aanvang 20 uur. Entree wordt er deze avond niet gehe ven. De avond zal gevuld worden met de opvoering van het blijspel „Bokken en Geiten” van Joh. P. Zonruiter. Op vrijdag 18 februari zal de tweede opvoering van dit blijspel plaatsvinden, eveneens in het Anne Frankcentrum. Deze avond begint ook om 20 uur. Na het toneelstuk is er dansen m.m.v. het Blue Note Trio uit Gouda. Het blijspel wordt als altijd geheel door eigen leden opgevoerd, terwijl de regie in handen is van de heer Fr. van Kooten. Putchy re kent op een volle zaal. De muziekvereniging ’Voorwaarts’ geeft op vrijdag 17 maart een muziek uitvoering in het gereformeerd vereni gingsgebouw aan de Stationsstraat. (J. v.d. Drift) Woensdag 16 februari a.s. wordt voor alle bejaarden en gehandicapten van Waddinxveen een toneelavond gehou den in de theaterzaal van het Anne Frankcentrum, aanvang 20 uur. Toe gangsprijs 1,p.p. Opgevoerd zal worden het blijspel „Bokken en Geiten” door de jongerengroep Holl. Mij. Die gene die voor vervoer in aanmerking komen, kunnen tot 15 februari bellen Anne Frankcentrum, telefoon 5555. rosseriefabriek van Verheul aan de Kleikade. Maar in 1923 begon Mulder voor zichzelf aan de Dorpstraat, waar hij ook woonde. In Boskoop werd het bedrijf, nu sterk vergroot, als fabriek van rollend materieel, voortgezet. De heer Mulder is nog gedelegeerd kom- missaris van het grote bedrijf en rijdt af en toe met zijn auto uit Moerkapelle naar Boskoop. Bruid en bruidegom zijn beiden nog zeer vitaal, maar gingen vorig jaar naar een rusthuis in Moerkapelle, waar ze het uitstekend naar de zin hebben. Een schat van bloemen en geschenken prijk ten op de tafels en temidden van hun vijf kinderen, negentien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen was het echt feest. Onder de vele gasten merkten wij op dominee A. P. Verloop, burgemees ter C. A. van der Hooft, gemeentesecre taris H. Jenné, wethouder H. Huizer, oud-wethouder S. Pille met hun dames en vele andere vrienden en zakenrela ties. Het komplex wordt in opdracht van de Stichting Pensioenfonds Protector (van Esso) gebouwd door Bouw- en Aannemingsmaatschappij P. Rehorst N.V. te Waddinxveen, die het gehele projekt zelf heeft ontwikkeld in samen werking met Kok Bouwontwikkeling N.V. te Rotterdam en Architekten- en Ingenieursbureau Treffers en Polgar N.V. te Waddinxveen. De totale stich- tingskosten bedragen circa 1,9 miljoen. Het winkelcentrum zal bestaan uit acht winkels en een grote supermarkt van Albert Heijn (met een verkoop op pervlakte van circa 800 m2). De ver koopruimten komen uit op een betegeld voorplein, omrand met een twee meter brede pergola. Op de hoek van dit plein komt voorts nog een kiosk. Naast het centrum is een parkeerterrein met ruim te voor 115 auto’s geprojecteerd. Met een geplande bouwtijd van 165 werkbare dagen verwacht Rehorst N.V. het winkelcentrum medio november van dit jaar te kunnen opleveren. Reisspecialist: 10 Reis- en Passagebureau Kerkweg 207 - Telefoon 4488* c. filmavonden; binnenkort kan er vermoedelijk eens in de maand een film worden gedraaid. Zeer druk bezocht werd vorige week de receptie voor het gouden bruidspaar H. Mulder en C. Mulder-Olie in het hervormd wijkgebouw. Overduidelijk bleek welk een grote plaats dit echtpaar in de Waddinxveense gemeenschap heeft ingenomen. Afkomstig uit Almelo kwam de heer Mulder naar Waddinxveen, waar hij op 1 februari 1922 in het huwelijk trad met mej. C. Olie en in dienst trad bij de ka- Aanleiding tot de wervingskam- pagne is een film die de KRO- televisie maandagavond van 20.20 uur af uitzendt van Albert Gols. De film heet ’Waddenzee, wat doen we er mee.’ Deze film moet de Nederlanders doordringen van de bittere nood zaak van het behoud van de Wad den als natuurreservaat voor een rijke fauna die men nergens el ders in Europa aantreft. Mocht u zich na het zien van de film, of wellicht zelfs al er vóór tot de aktiviteiten van de Wad- denzee-vereniging aangetrokken voelen dan kunt u zich dicht bij huis opgeven. Mevrouw Gold stein woont in de Jan Campert- laan (nummer 22) en heeft als telefoonnummer 3224. De Volksuniversiteit Gouda heeft vanavond in het Thalia Theater op de Kleiweg (20 uur) een le zing van Jan van der Kam over ’Waddenzee, Europees natuur reservaat’. b. kreatieve avonden, waarop de mensen zelf aan het werk kunnen;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1