Dure tegenvaller bij riolering Kerkweg Léon van Gelderschool debuteert verdienstelijk Huurkaarten Karnavalesk. succes van Voorwaarts Kollektes hervormde kerk moeten f157.500opbrengen Agenda raad Eindelijk (premie)bouw aan de overkant”; huur f 225 RAAD „DE LANTAARN” SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST V ervoersverbod aar Orgelconcert in Immanuëlkerk vee opgeheven Lage rente Onafhankelijk Nieuwsblad Doktersdiensten Drs Ontwikkelingshulp Riool Inbreuk Boekhandel Veldwijk nv j - Burgemeester De Waddinxveense hervormde kerk heeft zichzelf voor dit jaar ambiti euze doelstellingen opgelegd waar het gaat om het inzamelingsbedrag tij dens de kerkkollektes. Was dit vorig jaar 150.000 (dat kwam voor 99% ook binnen!), een ’inflatiekorrektie’ was er de oorzaak van dat het kerk- kader het streefbedrag met vijf procent verhoogde tot 157.500. Een en ander betekent dat er elke maand ruim 13.000 binnen moet komen. Wat januari betreft zat men meteen al goed, want die leverde bijna 13.400,- op. Een extra zondag plus nieuwjaarsdag waren hier mede verantwoordelijk voor. De inkomsten uit vrijwillige bijdragen zijn niet in het streefbedrag verwerkt. Bestemmingsplannen Een artistiek uitgevoerde folder in oranjekleur met een strandgezicht, een vissershuisje en duinen, tekende precies de sfeer waarin de musical „De Drie Wensen” van J. A. Hofstede ons vrijdagavond verplaatste in de theaterzaal van het Anne Frankcentrum die geheel gevuld was met ouders en leerlingen van de Léon van Gelderschool. Van Ginkel N.V. Na jaren zal er, misschien zelfs nog in 1972, op wat grotere schaal wor den gebouwd aan de ’overkant’ van de Gouwe. Bij de gemeenteraad ligt een voorstel voor het garanderen van rente en aflossing van een geldlening die de Woningbouwvereniging Waddinxveen zal moeten afsluiten om 48 premiewoningen te gaan bouwen. De huizen gaan rond de 225 per maand doen aan ’kale’ huur, een be drag dat nadelig kan worden beinvloed door dat het projekt in twee fasen moet worden gerealiseerd. Enkele bestaande bouwwerken zijn nog niet af gebroken dat de hele boel enigszins vertraagt. Ik ga straks een> weekeiid-reisje maken Kip met patat 2.95 Saté 2.50 f f v Hbb f f iXlïl s Weekblad voor Waddinxveen VANAVOND 20 UUR, GEMEENTEHUIS POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 27e JAARGANG - Nr. 1275 DONDERDAG 17 FEBRUARI 1972 (Advertentie) (Advertentie) I 11 B en W maken bij de lijst van ’inge komen stukken’ dit keer een merkwaar dige inbreuk op een door het kollege zelf voorgestelde procedure. Het gebeurt regelmatig dat gemeenteraden elders in het land moties aannemen over aktuele zaken (woningbouw of onderwijs bij voorbeeld) die alvorens naar de betref fende minister te worden doorgestuurd worden gedistribueerd naar kollega-ge- meenteraden die er dan al of niet ’ad hesie’ over betuigen. B en W van Waddinxveen vinden dit gedoe maar lastig omdat het nogal eens Wegens de gunstige ontwikkeling van de mond- en klauwzeersituatie in ons land zijn de in Zuidhollands Midden se dert 21 januari geldende bestrijdings maatregelen beperkt tot alleen een ver- voersverbod in de Krimpenerwaard voor varkens en herkauwers. In het tweede bedrijf zien we Klaas Toet weer, maar nu als burgemeester. Vele belevenissen spelen zich in dit be drijf af: de werksters, het damescomité „De nijvere bijtjes”, de typiste en einde- delijk een bruidspaar: Patricia van der Plasse en Jan Willem Gakstatter met een bruidsstoet van vier dames en vier heren en niet te vergeten de postbode Ruud de Bruin. De burgemeester opent de gemeente- geldkist en met een „je bent burgemees- Vanavond geeft Arie J. Keijzer, orga nist van „De Doelen” te Rotterdam, een koncert op het orgel van de Immanuël kerk in Waddinxveen. Het programma vermeldt orgelkoralen van D. Buxtehude (1637-1707), de sonate nr. 1 in D van C. Ph. E. Bach, preludium en fuga in Es van J.S. Bach en improvisaties op the ma’s, die in de pauze (na het derde werk) door de aanwezigen kunnen worden op gegeven. Het concert begint om 20.00. De toegang is gratis. De gemeenteraad vergadert vanavond over de volgende agendapunten: Wijziging van de verordening op de heffing van rechten voor de vleeskeu ringsdienst. Beschikbaarstellen van een krediet voor het herstellen van een riool Prinses Beatrixlaan/hoek Kerkweg. Voorbereidingsbesluit voor de Polder Achterof. Voorbereidingsbesluit voor de gron den gelegen aan de oostzijde van de Gouwe. Voorbereidingsbesluit voor het agrarisch gebied gelegen ten westen van de bebouwde kom en ten noordwesten van de Tweede Bloksweg. Bouw van 48 premiewoningen voor de Woningbouwvereniging „Waddinxveen”. Besluiten betreffende het openbaar en bijzonder onderwijs: a. het verlenen van voorschotten op de vergoeding aan de besturen van de bijzondere kleuterscholen; b. het vaststellen van het bedrag per leerling voor het gewoon lager onderwijs; c. het verlenen van voorschotten op de exploitatievergoeding aan de bijzon dere scholen voor gewoon lager onderwijs; d. het verlenen van voorschotten op de vergoeding voor het vakonderwijs aan de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs. Krediet ten behoeve van de inrichting van een dependance van „De Klimop”. Verlenen van medewerking voor de plaatsing van huurgeijsers in de kleuter scholen „Hummeltje” en „Kruimeltje”. Voorlopige goedkeuring van een onteigeningsplan. De Musical van de Leon van Gelderschool had over gebrek aan belangstelling niet te klagen. En terecht. Zeg nou zelf is, als je wat lekkers koopt dan moet het ook af zijn. En kan u weten dat er zulke ver schillen in kwaliteit bestaan. Neem nu onze Saté, waar krijgt u dat eerste klas vlees met die voortreffelijke saté-saus. En dan maar niet praten van Ge braden kip met patat want dat is gewoon het einde. En daarom opgelet: ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100. Apotheek Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162. ZONDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979. Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727 2834. Aan de Ekonomische Hogeschool in Rotterdam is geslaagd voor het docto raal examen ekonomie, richting ontwik- kelingsprogrammering, Huib Koot uit Waddinxveen. Zondag vertrekt de nieuw bakken ontwikkelingsdeskundige al naar Jamaica om aan zijn studie uitvoering te geven. ’Teneinde bebouwing te voorkomen die achteraf niet in het nog vast te stel len bestemmingsplan blijkt te passen’ (zo heet dat officieel) gaat de raad enige ’voorbereidingsbesluiten’ nemen voorde polder Achterof, voor gronden aan de oostkant van de Gouwe en voor het agrarisch gebied ten noordwesten van de Tweede Bloksweg. Zo’n voorberei dingsbesluit houdt inderdaad in dat, in afwachting van het bestemmingsplan dat voor die gebieden moet worden vastge steld, bouwvergunningen kunnen wor den geweigerd. In het bestemmingsplan Sportvelden is nog niet alle grond eigendom van de gemeente. Om hieraan een eind te ma ken wordt de raad gevraagd om voor lopige goedkeuring van een onteigenings plan. Het gaat om een drietal percelen over de prijs waarvan de gemeente en eigenaren het tot dusver niet eens kon den worden. tot diskussie aanleiding kan geven en de raadsagenda is vaak toch al zo lang. En dus stelt het kollege altoos voor om die verzoeken om adhesie maar ’voor ken nisgeving’ aan te nemen. Maar nu de raden van Kortgene en Delfzijl met der gelijke verzoeken komen (over resp. de woningnood en de woningwetbouw- subsidiebeleid) willen B en W ’afwij zend’ beschikken. En dat geeft allicht stof tot woord en weerwoord. Een belevenis deze eerste ouderavond, waarin de leerlingen van de hoogste drie klassen debuteerden met een sprankelen de opvoering van deze musical. De voor zitter van de oudercommissie verwel komde de burgemeester C. A. van der Hooft, diens echtgenote, de kollega’s van andere scholen, de ouders en de debu- tantjes .„Aan het eind kunnen we uit maken of het kunst met een kleine of een grote K wordt!” zei hij. Hij prees de aktiviteit van het personeel en vele ou ders, die voor de fraaie decors en de grote verscheidenheid van kleding heb ben gezorgd. Hij sprak de hoop uit dat deze première zal helpen om de naam van de Léon van Gelderschool een goe de start te geven. Op het toneel het hoofd der school de heer G. H. Malesteyn als accordeonist en de onderwijzer C. J. Koops als pianist Zij verzorgden de muzikale begeleiding van de liedjes en schetsjes, die de kleine akteurs en aktrices ten gehore brachten. De visserman Klaas Toet vangt een zeemeermin en brengt die blij verrast naar zijn huisje. Maar Trijntje, zijn vrouw, en de buurvrouw worden kwaad en de te hoop gelopen buren eisen dat Klaas, met Teuntje zijn knecht, deze ’vangst’ weer in zee zal werpen. Vele badgasten en vissers met hun vrouwen verzamelen zich op het strand, waar, onder het wakend oog van de veldwach ter Ruud de Bruin, Miranda de zeemeer min weer aan het zilte nat wordt toe vertrouwd. ter, of je bent het niet” rekite hij het bruidspaar ieder een geldzak aan. Na de pauze kregen we het derde be drijf, waarin Klaas Toet als derde wens de kroning tot koning, beleefde. Helge Solstad als koning en Christien Boog als koningin, begeleid door de hofmaar schalk Antonius, schreden ze naar de troon, waar rondom zich de hofhouding groepeerde. Een Japanse delegatie, met ruwe kwinkslagen begroet, vertrok toor nig over de „ontvangst”. Een Tiroler de legatie verging het niet veel beter. De herauten Karei de Bruin en Hans Naafs kondigen plechtig de delegaties aan, waarbij Miranda (Thea Oosterlaken) de nodige buigingen verricht. Vooral de kostuums van de delegaties wekten aller bewondering. Burgemeester Van der Hooft uitte zijn bewondering voor deze „fantastische uit voering” en roemde de jonge spelers en allen die dit bewerkte. H.K1. Reisspecialist: Reis- en Passagebureau Kerkweg 207 Telefoon 4488* De raad zal diep in de beurs moeten tasten voor het herstellen van rioolde- fekten op de hoek van de Kerkweg met de Prinses Beatrixlaan. De riolering ligt daar 3,5 meter diep en dat betekent on der meer dat een stalen damwand moet worden geslagen. De kosten worden, heel voorzichtig, geschat op twintig mille. Het defekt kwam aan het licht bij een onderzoek dat werd gehouden omdat de rioolzuivering achter de voetbalvelden in de Oranjewijk een aanzienlijk hogere watertoevoer te verwerken kreeg dan goed was. ’s Avonds na het onderzoek viel er plotseling een gat van anderhalve meter in het trottoir op het kruispunt. De openbare kleuterschool De Klim op werd zo groot dat er begin deze maand een klas bijkwam die voorlopig werd ondergebracht in een van de lege lokalen van de twaalfklassige christelijke school aan de Lindengaarde. Voor in richting en spelmateriaal zal de raad vanavond 10.500 beschikbaar stellen. De christelijke kleuterscholen Hummel tje en Kruimeltje krijgen een geyser. Aanleg van deze twee apparaten, die zullen worden gehuurd van het GEB zal 200 kosten. (J. v.d. Drift) In de groots opgezette kamavalsop- tocht die zondag plaats had in de Gel derse plaats ’s-Heerenberg stak de Wad dinxveense muziekvereniging Voor waarts er qua muzikale prestaties én qua show met kop en schouders bovenuit. Deze optocht van bijna drie uur werd door duizenden gadegeslagen. Honder den bizar uitgedoste mensen en voertui gen liepen mee. Voorwaarts maakte een overweldigend debuut, hetgeen resul teerde in opnieuw twee uitnodigingen om in ’s-Heerenberg te komen spelen. En dat bewijst overduidelijk dat Voor waarts nog steeds op het goede spoor zit. Wanneer u dit zelf eens wilt konstateren kunte u gast zijn op de winteruitvoering die Voorwaarts op 27 maart geeft. Een meevaller is het feit dat de wo ningbouwvereniging een lening kan af sluiten tegen 7 5/8 procent, terwijl bij de berekening van de huur nog was uitge gaan van 8 1/8 procent. Overigens be slaat de lening slechts negentig procent van de totale kosten en moet de corpo ratie de rest verkrijgen via de opneming van een hypotheek op oud bezit. De huizen zouden aanvankelijk in de wo- ningwetsfeer worden gebouwd, maar men kon het niet eens worden met het ministerie over de prijs. normaal: Kip met patat 3.25 Saté 2.75 Dit weekeind als reclame: I J’'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1