concert Oud-Waddinxvener Van Ardenne - 77 jaar - overleden Rust in raad Nachtelijke vangst rijkspolitie voor J. Havenaar (SGP) in verzet tegen „luxe” woningbouw Keijzerlijk” Immanuëlkerk in GEB vergadert Musical voor NKV-dames H. Poot op dreef „Het lijken wel voetbalvelden” bejaarden en gehandicapten OUDERAVOND PRINSTERERSCHOOL Onafhankelijk Nieuwsblad Boekenweek t/m 4 maart Boekenweek t/m 4 maart Boekenweek t/m 4 maart Boekhandel Veldwijk nv Boekenweek t/m 4 maart Boekenweek t/m 4 maart Boekenweek t/m 4 maart Boekhandel Veldwijk nv Boekenweek t/m 4 maart Boekenweek t/m 4 maart Boekenweek t/m 4 maart Doktersdiensten VANAVOND, 20 UUR, ANNE FRANKCENTRUM Indruk Oninteressant Ook de Waddinxveense rijkspolitie deed in de nacht van vrijdag op zater dag mee aan een grote regionale verkeerskontrole in de Goudse streek, die duurde van half elf ’s avonds tot drie uur ’s nachts. Het concert van Arie Keijzer op het Van Vulpen-orgel in de Immanuel- kerk zal de liefhebbers van pure orgelmuziek zeker een goede avond heb ben gegeven. Als organist van De Doelen in Rotterdam is Keijzer zeker met een zeer uitgebreid orgel verwend, maar dat heeft hem niet weerhou den van een bespeling, die dit veel kleinere orgel in veel facetten heeft laten horen. Er werden liefst 437 auto’s, wat scooters en bromfietsen gekontroleerd. In totaal leverde de kontrole 35 processen-verbaal op en twintig betaalde waarschuwingen. Gladde banden, ondeugdelijke verlichting (ongelijk ver lichtende koplampen bijv.), het niet kunnen tonen van het rijbewijs of ken tekenbewijs, geen richtingaanwijzers en het rijden zonder rechterbuiten- spiegel (wanneer de auto is voorzien van een trekhaak) waren de belang rijkste redenen tot het uitdelen van bekeuringen. lli vredige rust werkte de raad donderdagavond een niet minder vredig aandoende agenda af, zij het dat Waddinxveense vroede vaderen toch niet voor kwart over elf op straat stonden. Omdat de stemming ernaar was stond burgemeester Van der Hooft gemoedelijk een kwartiertje ’overwerk’ toe, waardoor een tweede vergadering overbodig was. Normaal gesproken laat hij om elf uur ’s avonds de hamer onverbiddellijk vallen. Van Ginkel N.V. Hadden we toch niet beter /gewoon kunne begHtken^- Plattela ndsvrouwen naar R’dams toneel 11 Weekblad voor Waddinxveen 27e JAARGANG - Nr. 1276 DONDERDAG 24 FEBRUARI 1972 I (Advertentie) iiïlTtiïl, Niet Huib Koot, maar Huib Poot was de ontwikkelingshulpdeskundige die vo rige week slaagde voor het doktoraal ex amen ekonomie in Rotterdam, waarvan wij verleden week dus foutief melding maakten. Nog een paar huizen opruimen en de rommel aan kant, dan kun nen aan de Gouwe-boulevard de flats verrijzen. Op vrijdag 10 maart is er ’s middags om vier uur een openbare vergadering in het Goudse Stadhuis van de algemene raad van het gemeenschappelijk energie bedrijf Gouda en omstreken. De grote verrassing kwam in de par tita over Psalm 116. Hier werd bewezen dat Arie Keijzer niet modem wil doen omdat het mode is, maar dat hij werke lijk met deze moeilijke materie kan om gaan, er zichzelf in kan uitleven. Hij waarschuwde zijn toehoorders van te voren, dat ze niet moesten schrikken, omdat de bewerking wat ongewoon zou zijn. Het was gewoon razend knap en muzikaal daarbij. Als met al een interes sante avond. Vrijdag hadden de dames van het NKV hun feestavond. Door hun eigen toneel- clubje, allemaal moeders, werd het to neelspel ’Lichtend voorbeeld’ opgevoerd onder regie van de heer Gerts. Er werd voortreffelijk gespeeld. Om de kosten van de avond te dekken was er een lote rij. Na afloop was er een gezellig samen zijn en werd er naar hartelust gedanst. ZATERDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2979 Apotheek dienstdoende arts POLITIE 3000 I BRANDWEER 2222 Het verhaal van de heer Havenaar had bij de overige frakties nogal indruk ge maakt zo bleek uit reaktiees van de he ren Harms (PvdA), Van Schie (KVP) en Van Heteren (Gemeentebelangen). Niet echter bij burgemeester Van der Hooft die zich gesterkt voelde door de overtui ging dat de mensen die al van de Hene- gouwerweg zijn vertrokken niet meer te rug zouden willen. Bar oninteressant, maar niettemin heel bizar deed het debat aan over de ’ver goedingen’ aan het openbaar en bijzon der onderwijs voor dit jaar. Waar de raad meer wilde uitgeven, wilde het kol lege minder en waar het kollege ’mo dern’ dacht, daar had de raad weer een andere mening. Na een langdurig en uiterst ingewik keld heen-en-weergepraat tussen wethou der P. Lips (PvdA), de burgemeester en de raadsleden Van Gent (namens finan ciële kommissie), Van Schie, De Lijster, Harms en Barth kreeg het voorstel van B en W, met enige aanpassingen de steun van de raad. Op een enkel onderdeel stemden de frakties van D’66 en KVP, versterkt door de heer De Lijster (AR) tegen. Donderdag 2 maart a.s. wordt in de theaterzaal van het Anne Frankcentrum, door de leerlingen van de Léon van Gel- derschool alhier, voor bejaarden en ge handicapten een uitvoering gegeven, van de kindermusical „De drie wensen”. Aanvang 19.30 uur. Toegang 0,50 p.p. Kaarten verkrijgbaar in de Toko en ’s avonds aan de zaal. Diegenen die voor vervoer in aanmerking willen ko men, dienen vroegtijdig te bellen, tele foon 5555. „Ik kan best begrijpen dat u allemaal een traan wegpinkt,” zei de raadsvoor zitter, „maar zouden we deze huizen wil len opknappen dan wordt dat onmiddel lijk door gedeputeerde staten afgewezen en dat is ook terecht. Wij staan nog steeds op het standpunt dat we ook voor de lager betaalden grotere huizen moe ten bouwen. De mensen die hier weg moeten maken kans op 1750 aan ver huispremie van de gemeente. Ik verzeker u dat de mensen die de laatste jaren zijn verhuisd nu gelukkig zijn. Maar als je het hen toen had gevraagd hadden ze ook gezegd niet weg te willen.” Op een vraag van de heer Harms ant woordde de burgemeester dat gewerkt wordt aan een plan voor de verbetering van al die huizen in Waddinxveen die daarvoor in aanmerking komen. In zijn betoog had de heer Havenar stelling genomen tegen die partijen die nu hun steun zouden geven aan dit plan om goedkope woningen af te laten bre ken voor dure nieuwe. „Die partijen moeten dan maar nooit meer over goed kope huizen praten,” zei hij. De heer Van Gent was hierover wat gepikeerd. „Wij zullen ook in de toe komst voor de bouw van goedkope wo- In Rotterdam-zuid heeft vorige week onder grote belangstelling de krematie plaats gehad van de heer J. Th. van Ar denne, die in de week daarvoor op 77- jarige leeftijd was overleden. De heer Van Ardenne zat van 1927 tot 1933 voor de SDAP in de Waddinx- veense gemeenteraad, was voorzitter en medeoprichter van de Waddinxveense Bestuurdersbond, oprichter van de Fa- brieksarbeidersbond in Waddinxveen en ook nog bestuurslid van de Handelska- mer (Haka), die later de Coöperatie werd. De heer Van Ardenne, die in 1918 in Waddinxveen was komen wonen, aan vaardde in 1933 een funktie bij de Coö peratie in Rotterdam, waarheen hij ook verhuisde. In al zijn funkties werd hij toen opgevolgd door oud-wethouder S. Pille, die ook de begrafenis bijwoonde. ningen blijven pleiten,” liet hij weten. „Daar sluit ik me graag bij aan,” was de reaktie van de heer Van der Hooft. De heer Van Schie erkende dat met de bouw van grote woningen een ver vooruitstrevend beleid was gevoerd. „Dit is zo ongeveer nog de goedkoopst te bouwen woningen,” stelde hij aldus ’met pijn’ zijn steun aan het voorstel gevend. De heer D. Uitbeijerse (SGP) ving bot met zijn suggestie om het voorstel aan te houden zodat de andere frakties de situatie ter plekke zelf konden bekijken. „De woningbouwvereniging zit te springen om een beslissing,” was het antwoord van de burgemeester. Wethouder H. Huizer (SGP) hield aan het eind van de diskussie een pleidooi voor de doorstroming. ,Het is een ern stige zaak dat mensen met een hoog sa laris niet van plan zijn aan de door stroming mee te werken. Ik vraag me af of het nu werkelijk niet mogelijk is dat dit nu eens van de grond komt. reiken. „Het heeft geen zin hiermee nog langer te wachten,” verklaarde wethou der Lips, „wat u wilt hebben we al drie jaar geprobeerd. De raadsleden hielden echter vast aan hun redenering dat dit jaar gebruikt diende te worden voor het bereiken van een ’gelijke startlijn’ voor alle scholen. De heer Lips kon zich die situatie maar moeilijk indenken. Het maken van een inventarisatie van alle aanwezige leer middelen, wat o.a. de heer Barth (D’66) graag zag gebeuren, zou volgens de wet houder onmiddellijk een uitbreiding van de afdeling onderwijs inhouden. De heer Van Schie maakte zich druk over het bedrag per leerling dat was uit getrokken voor administratiekosten. De tien gulden die daarvoor in het voorstel stonden het werden er uiteindelijk elf achtte hij lang niet genoeg. „Zou de gemeente Waddinxveen voor haar eigen openbare scholen het van dit bedrag kunnen doen? In de begroting van nu is meer dan het honderdvoudige opgeno men,” stelde hij. De KVP’er had ook een opmerking gemaakt over de redaktie van het voor stel aan de raad. Wethouder Lips daar over: „Ieder vogeltje zingt zoals het ge bekt is. De heer Van Schie kweelt als een Lijster; ik als een roodborstje.” Nadat was komen vast te staan dat het door B en W voorgestane systeem ook de sympathie had van de almach tige inspekteur van het onderwijs ging de raad, behoudens de al genoemde te genstemmers, met het voorstel akkoord. Al aan het begin van het dispuut kwam wethouder Lips met de toezegging dat, gebaseerd op nieuwe gegevens, de bedragen voor de bijzondere kleuter scholen konden worden verhoogd met 100 per lokaal en dertig cent per leer ling. Was de raad hiermee blij, met het vast stellen van het bedrag per leerling voor het basisonderwijs konden noch de fi nanciële kommissie noch verscheidene raadsleden zich verenigen. De kommis sie wilde minder geld per leerling uit geven dan B en W hadden voorgesteld teneinde dit jaar via afzonderlijke kre dieten op alle lagere scholen leermidde len van gelijkwaardig niveau door te voeren. Door het bedrag per leerling hoger te stellen wilde het kollege hetzelfde be worden voor mensen met lagere inko mens. De kamers en keuken zijn zo groot dat de mensen niet eens voldoende geld hebben om het allemaal in te rich ten. Die woonkamers lijken soms meer op voetbalvelden.” Namens de financiële kommissie had ook de heer Van Gent (PvdA) al de wenkbrauwen opgetrokken over de ver wachte huurprijs. „Met servicekosten komt dit wel rond de driehonderd gul den per maand te liggen,” zei de heer Van Gent, die op grond daarvan kon- kludeerde dit dit projekt niet bij draagt tot het areaal woningen met een ’rede lijke huurprijs’. Door de dispositie moet de bespeler zich enige beperkingen opleggen en daar- doör bestond het programma voor de pauze uit werken van de tijdgenoten D. Buxtehude en J.S. Bach en uit de Sonate nr. 1 in D van de nog zeer door zijn vader geïnspireerde Carl Philip Emanuel Bach. Vooral deze sonate, die niet tot de veel gespeelde werken behoort, werd door Arie Keijzer met een knappe regis tratie en technisch zeer gaaf vertolkt. Dat de solist het zich niet gemakkelijk heeft gemaakt, bleek voorale na de pau ze, toen hij ging improviseren op aan hem opgegeven thema’s en koralen. De improvisatie over „O hoofd bedekt met wonden” deed ons direkt kennis maken met scheppende kunstenaar, waarin zijn gevoel voor en verbondenheid met mo derne toonzettingen reeds voelbaar werd. Het daarop volgende Trio over „Een naam is onze hope” was in de behande ling van het thema een beetje tweeslach tig. Enerzijds was het Trio volgens de opvattingen uit de Barok, anderzijds wa ren sommige oplossingen zeer eigentijds en daardoor wat moeilijk te plaatsen in het geheel. Wel knap, overigens. Twee willekeurige thema’s, opgegeven door de aanwezigen, werden daarna ver werkt in de koraalmelodieën „Als God, mijn God maar voor mij is” en „Meester, men zoekt U wijd en zijd”. Steeds dui delijker werd hierbij, dat Keijzer met moderne toonzettingen weet te spelen en zich daarin ook helemaal geven kan. Het resultaat hiervan was zeer muzikaal en ook het orgel werd bij deze improvisatie in al zijn hoedanigheden aangewend. Psalm 68 was een iets te zware op gave, het daarbij verwerkte willekeurige thema stond te ver van de koraalmelodie af, om tot een eenheid te komen. Toen de melodie in het pedaal werd gespeeld, was van dit opgegeven thema niet veel meer terug te vinden. Het raadslid J. Havenaar van de SGP zorgde voor het enige vuurwerk van deze avond door heftig te ageren en uiteindelijk als enige ook tegen te stem men tegen de plannen om aan de He- negouwerweg 48 premie-flatwoningen te bouwen in plaats van de woningwethuis- jes die er nu staan. ,Jk heb deze week eens een praatje gemaakt met zeven van de gezinnen die daar nu wonen voor huren van tien of elf gulden per week. En ik stond ver baasd. Over die huizen, die volgens de woningbouwvereniging bouwvallen zijn, heb ik geen klacht gehoord. Dit zijn geen bouwvallen, deze mensen hebben er zelf van binnen iets moois van ge maakt,” zo betoogde de heer Havenaar, die aldus de noodzaak om in plaats van deze huisjes dure flatwoningen te bou wen helemaal niet zag zitten. Veel winst >n aantal woningen zag hij ook niet, want als het gehele projekt is voltooid dan zijn er 36 woningen afgebroken, waarvoor 48 dure in de plaats zijn ge komen. „De kale huurprijs van 225 valt te tegen als ik zie dat men op eigen grond bouwt,” stelde het SGP-raadslid. Hij vervolgde: „Bovendien wil ik pleiten voor kleinere en minder luxe huizen, waardoor de huren meer aanvaardbaar Reisspecialist: 12 Reis- en Passagebureau Kerkweg 207 Telefoon 4488* De heer Paul van Gorkum, akteur bij het Rotterdams Toneel, was maandag aanwezig op een bijeenkomst van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrou wen afdeling Waddinxveen in het gere formeerd verenigingsgebouw. De heer Paul van Gorkum sprak o.a. over het klassieke en moderne toneel, zowel voor toneel als televisie. Een in teressante diskussie maakte de avond bij zonder boeiend. De avond werd besloten met enkele fragmenten uit stukken van Shakespeare en Tsjechow. Naar aanlei ding van deze avond kunnen de Platte landsvrouwen een generale repetitie van het Rotterdamse Toneel bijwonen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1