aanwinst voor Studiezin enthousiasme en Vrijwillige brandweer feest SCHOONMAAK? TNO-lab.; grote W addinx veen boekhandel veldwijk n.v. de boeven vangers f4,90 de rode vogel f4,90 Q Raiffeisenbank f I I Bodemloze vuilniszak Secretaris Meer groen in Waddinxveen Geslaagd Middenstand vergaderde Top van D ’66 in Waddinxveen Trekking loterij w Waddinxveen GEESTELIJKE WEERBAARHEID Onafhankelijk Nieuwsblad Wijziging telefoon redactie Doktersdiensten Dank DE VEREDELT UW KLEDING Kon. Wilhelminaplein 57, telefoon 3144 Gordijnen, dekens, kleden, enz. ’s Morgens brengen ’s avonds klaar. Van Ginkel N.V. Vakantiehuflp'aliws en appartenmtexmtalk comfert .de bank voor iedereen^ RAIFFEISENBANK "WADDINXVEEN" Oranjelaan 40 - 42, Waddinxveen. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566. W 3 eekblad voor Waddinxveen Vanavond 20 uur, AF-centrum 27e JAARGANG - Nr. 1278 lONDERDAG 9 MAART 1972 (Advertentie) Advertentie) NIEUW: 2 kinderboeken Leonie Kooiker: Astrid Lindgren (Advertentie) IHADE BANK In een aantal straten in de gemeente is het niet mogelijk bomen te planten, omdat groenstroken ontbreken en de trottoirs daarvoor ook geen ruimte bie den. Om in deze straten toch enkele bo men te kunnen planten is door de afde ling plantsoenen van de dienst van Open bare Werken in enkele gevallen een op lossing gevonden door een boom in de voortuin van een woning te plaatsen. Uiteraard kan dit niet in alle gevallen, b.v. door schaduwval of uitzichtbelem- mering, maar er zijn beslist nog plaatsen waar dit wel mogelijk is. Inwoners van Waddinxveen die menen, dat hun directe omgeving in gelijke situatie verkeert als hiervoor bedoeld en tevens bereid zijn een boom van de afdeling plantsoenen in hun tuin te laten planten, worden ver zocht daarover kontakt op te nemen met de dienst van Openbare Werken, tele foon 2144. De aftredende bestuursleden, de heren C. van Mourik, A. van Eeuwen en N. Mulder werden herkozen, terwijl in de vakature A. Jongejan werd gekozen de heer C. de Bas. Door de penningmeester van de glasverzekering, de heer H. Hui- zer, werd een financieel overzicht gege ven, met een gunstig resultaat. De heer G. van Ringelenstein zal weer voor vier jaar zitting nemen als lid van de Kamer van Koophandel. D66 Waddinxveen houdt op 20 maart in het gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat een ledenvergade ring (ook toegankelijk voor belangstel lenden). Aanwezig zullen zijn de voorzit ster van D.66 mevrouw Ruby van der Scheer en de voorzitters van de beide kamerfrakties Hans van Mierlo en Bert Schwartz. De loterij van de V. en A.V. Waddinx veen, die werd georganiseerd naar aan leiding van het vijftigjarig bestaan is tot een goed einde gebracht. De trekking zal vrijdag worden verricht door notaris I. in ’t Hol. De plaats van de trekking is in het klubgebouw van de vereniging op het sportveldenkomplex ’Oranjewijk’. Bezoekers zullen zich zeker niet ver velen, omdat de jubileumkommissie de trekking omlijst met een grote kien- avond met vele prijzen. Aanvang 20 uur. Reisspecialist: Reis- en Passagebureau Kerkweg 207 - Telefoon 4488’ O ct ZATERDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Tot 13 uur Apotheek Van Doom, Prins Bemhard- laan 3, telefoon 4162; nadien Boskoopse Apotheek. ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Voor alle telefoonnummers in Moerkapelle is vorige week het cijfer 1 geplaatst, dus ook voor dat van de redaktie van het Week blad. Het nieuwe telefoonnummer luidt nu dus (01793)1520. Voor redaktionele zaken is dit nummer alleen bereikbaar ’s avonds na 19 uur. zilverde gesp voor dertig jaren trouwe dienst uit, alsmede de afscheidsoorkonde en vervolgens aan adj.-hoofdbrandmees ter M. de Bas de bronzen medaille voor 12| jaar trouwe dienst met oorkonde. Beide onderscheidingen worden uitgege- Ondanks het ongustige weer kon de voorzitter van de plaatselijke midden- standsvereniging, de heer G. van Ringe lenstein, een vijftigtal leden verwelko men op de maandag jl. gehouden leden vergadering. Uit het imposante gebouw aan de Hercuriusweg van het TNO-laboratori- un voor stromingsmachines steeg vrij- ystniddag een kreet van bewondering ip uit de monden van de vele tientallen ;enodigden die aanwezig waren bij de ifficiële opening van het bouwwerk door burgemeester C. A. van der Hooft. Die bewondering gold het schitterende licht- en kleureffekt van de talrijke bal letjes die door een luchtstroom uit een 1N0-machine in de lucht bleven dansen. Met het inschakelen van deze machine bad de burgemeester zijn officiële plicht gedaan. Tevoren had de heer H. Droppert, irekteur van Boezem N.V. te Pijnacker ia een korte toespraak gewezen op de desolate toestand van de toegangsweg naar dit nieuwe komplex en bij de bur gemeester aangedrongen op ’bereikbaar heid’ van dit Laboratorium. Namens het architektenbureau werd dank gebracht voor de opdracht aan Stuurman NV en aan professor N. W. Slotboom de sleutel van het gebouw overhandigd. Dit was symbolisch, want zoals de heer Slotboom lachend opmerkte: „Ik moet hem toch weer teruggeven!” Maar hij aanvaardde toch deze sleutel namens TNO met blijd schap omdat nu een ruimte is geschapen Wat betreft de gehouden St. Nicolaas- aktie 1971, deze heeft aan de verwach tingen beantwoord. Besloten werd op 24 mei weer een dag met de bejaarden uit te gaan; naar Amsterdam per bus en vervolgens per boot naar Avifauna te Alphen aan den Rijn. Van de met suc ces geslaagde jeugdaktie zullen dia’s ge maakt worden, welke bij een voorko mende gelegenheid vertoond worden. „Wij krijgen die zakken aan een lange strook, zodat we elke keer een vuilniszak moeten afritsen langs de voorgeperforeerde gaten. Aan de onderkant van elke zak hoort een rits te zitten, maar die perforatie en de las lopen nogal eens door elkaar en dan schiet zo’n zak van onderen open.” De heer Van Hamersveld heeft dit zelf bij ongeveer vier van elke tien zakken moeten konstateren en kent zeker twintig ’lotgenoten’ in zijn omgeving die hetzelfde probleem kennen. Zou de kwaliteit van de zakken dus ook iets te maken hebben met het op straat liggende afval? Het bericht in ons Weekblad van vorige week over her en der ver spreid vuil uit niet voldoende af gesloten plastic vuilniszakken was voor de heer R. A. van Ha mersveld van de Z.uidkade aan leiding te reageren met de opmer king dat er op de kwaliteit van de zakken nogal het nodige is op te merken. mede door dit nieuwe bedrijf tot groter ontwikkeling en de beoogde resultaten zullen kunnen worden gebracht. Een rondgang in de diverse ruimten gaf de bezoekers de zekerheid dat hier alle mogelijkheden tot doeltreffende studies en proefnemingen aanwezig zijn. De heer P. Dijkshoorn uit Waddinx veen slaagde aan de Technische Hoge school te Delft voor het doktoraal exa men civiel ingenieur met als specialisatie verkeerskunde. De kommissie van beheer van de ge reformeerde kerk te Waddinxveen heeft vorige week tot sekretaris der kommissie benoemd drs T. I. Bouwers, Koningin Wilhelminasingel 81, telefoon 3439. Op Koninginnedag zijn de winkels de gehele dag gesloten, uitgezonderd de banketbakkers, terwijl de middag voor Hemelvaartsdag de winkels geopend blijven. Uit de leden van het bestuur zullen commissies gevormd worden om verschillende middenstandsproblemen te bestuderen en op te lossen, zulks naar aanleiding van ingezonden suggesties van een aantal leden. ven door de Nederlandse Vereniging van Brandweerkommandanten. Namens de brandweervereniging ’Jan van der Hey- den’ bood voorzitter C. H. de Vries hier na aan de heer Versloot het boek: ,Jn vuur en vlam” aan en aan de heer De Bas een kistje sigaren. Aan beide echt genoten, alsmede mevrouw Van der Hooft overhandigde hij een boeket tul pen. Later op de avond kregen alle ove rige brandweervrouwen eveneens een boeketje tulpen mee naar huis. De Waddinxveense brandweervereni ging ’Jan van der Heyden’ hield in ’eigen huis’ het instruktielokaal van de brandweer boven het gemeentelijk gara- gekomplex aan de Noordkade voor de elfde achtereenvolgende maal het jaarlijkse diner, waaraan ook aanzaten burgemeester en mevrouw Van der Hooft. Tijdens dit diner werd officieel af scheid genomen van brandwacht tweede klas P. Versloot, aan wie eervol ontslag was verleend bij het bereiken van de 55- jarige leeftijd, de leeftijd waarop men ’flo’ krijgt (geen ziekte, maar in brand weertermen heet dat: functioneel leef tijdsontslag). Voorts werd herdacht het 12|-jarig lidmaatschap van de brandweer van ad- junkt-hoofdbrandmeester M. de Bas en werden een aantal van de in het afgelo pen jaar behaalde diploma’s uitgereikt. In zijn toespraak heette burgemeester Van der Hooft twee nieuwe leden van de brandweer welkom nl. de heren M. Koetsier en J. van der Spek. De burger vader legde de nadruk op het aspekt vrijwilligheid. Hij prees de studiezin en het enthousiasme van de leden van het korps. Vervolgens ging hij over tot de diploma-uitreiking. Het diploma hoofd brandwacht kregen de heren P. Baan, A. van Nielen, R. den Haag, D. van Vliet en A. van der Spek en het diploma brandwacht eerste klas aan de heren C. H. de Vries enC. I. M. van de Hoorn. Voorts betrok de burgemeester in zijn toespraak nog degenen aan wie hij in de loop van 1971 reeds een diploma mocht uitreiken (5 brandwachts le klas, 3 brandwachts 2e klas en 1 perslucht- maskerdrager) en de nog in opleiding zijnde personen (9 man perslucht, 5 brandwachts 2e klas, 4 duikers en 1 voor de kursus bevelvoerenden). Na de diploma-uitreiking was het de beurt aan de beide te dekoreren brand weermannen om voor het front van de troep te verschijnen. Aan brandwacht P. Versloot reikte de burgemeester de ver- Aan het einde van het diner werd het woord gevoerd door kommandant A. M. Zwamborn, die dank bracht aan alle le den van het korps voor het ook in het afgelopen jaar weer betoonde enthousi asme, de studiezin, alsmede de uitste kende onderlinge verstandhouding. Voorts bracht hij dank aan het gemeen tebestuur voor alle ondervonden mede werking en tevens aan „het hoger gezag thuis”, de brandweervrouwen, die hun echtgenoten steeds zo bereidwillig aan de brandweer afstaan. De bankrekening voor alle ontvang sten en betalingen in de particulie re sfeer. Maak liet uzelf gemakke lijk en profiteer van de vele y. faciliteiten van het moderne betalingsverkeer. Laat uw salaris, pensioen of andere inkomsten overschrij ven op een ’privérekening’ bij de bank voor iedereen. Wij voeren al uw betalingsopdrachten stipt uit, en u krijgt regelmatig een nauw keurig overzicht van alles wat de bank voor u doet. Maar dat niet alleen:u krijgt bovendien nog 27a rente op uw ’privérekening’. Vraag eens inlichtingen. waar alle experimenten volledig kunnen worden uitgevoerd. Het gebouw is ge plaatst op gemeentegrond en blijft eigen dom van Boezem N.V., die het verhuurt aan TNO, zodat er uiteindelijk drie be langhebbenden zijn bij het toegepast na tuur wetenschappelijk onderzoek voor stromingsmachines. De burgemeester sprak iu zijn ope ningswoord zijn blijdschap uit over de vestiging in Waddinxveen. Hij wil wel bekennen niet helemaal op de hoogte te zijn van de werking van de vete machi nes in dit ruime gebouw, dat door kleur en afwerking weldadig aandoet. Maar wel had hij begrepen, dat het gaat om machines waarmede onderzoekingen op het gebied van afvalwaterreiniging, zee- waterontzilting, zuivering van drinkwa ter, kortom: meewerken aan een beter leefmilieu en dus betere toekomst voor onze kinderen. Hij hoopte dat deze stro- mingsmachines en de toepassing ervan 14

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1