OOK OUDERS WILLEN START VIJFDE OPENBARE SCHOOL Gratis informatie Ouderavond De Klimop m Laatste instuif Agenda raad D ’66 bespreekt visie-Mansholt 10.- Ouders krijgen inspraak bij plaatsing leerlingen Nieuwe cao’s in tuinbouw Voorlichting vakopleiding baggerbedrijf Anno gaat door met 30* soos Prof. Verkuyl gast bij AR Geslaagd AR - dinsdag D ’66 - maandag Onafhankelijk Nieuwsblad MET VLAG EN i WIMPEL i Doktersdiensten „DE BRUG” Brandweerexamens Schap vergadert Voor de laatste maal stond maandag de vergadering van de schoolraad onder voorzitterschap van de heer Ter Heide, die door een verhuizing af scheid moet nemen. De heer G. Malestein, hoofd van de Leon van Gelder- school, werd opvolger van de heer Beer, als lid van de schoolraad. Als belangrijkste punt stond op de agenda de verdeling van de nieuwe leerlingen van de vier openbare scholen voor basisonderwijs in Waddinx veen. een boekenbon ALTIJD RAAK I Dringend Uit de enquête die de ouderkommissie van de Klaas de Vriesschool in december van het vorig jaar heeft gehouden met betrekking tot de start van de vijfde openbare basisschool, bleek dat er bij veel ouders bezwaren bestonden hun kind hiervoor op te geven of over te laten gaan, omdat men niet wist waar en wanneer het definitieve schoolgebouw zou komen te staan en hoe men deze kon bereiken. 12 NEDERLANDSE HITS VAN NU! Schoolraad over ruimteproblemen bij openbaar onderwijs Weekblad voor Waddinxveen GEREF.VER.GEB. STATIONSSTRAAT, 20 UUR 27e JAARGANG - Nr. 1279 DONDERDAG 16 MAART 1972 Bij de nieuwe Raiffeisenbank kuituur onder één dak. Advertentie) SPECIALE AANBIEDING KJ Op maandag 20 maart komen mevrouw Ruby van der Scheer, voorzitster van het hoofdbestuur en de voorzitters van de beide Kamerfrakties, Hans van Mierlo en Bert Schwarz naar Waddinxveen voor een diskussieavond van D’66. De bijeen komst, die voor iedereen toegankelijk is, wordt gehouden in het gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat en begint om 20 uur. In deze vergadering had V.O.O. een voorstel naar voren gebracht om meer openheid en inspraak van de ouders te garanderen bij de verdeling van de leerlingen over vier, straks vijf, open bare basisscholen. Het uitgangspunt bij dit voorstel was, dat iedere ouder in principe de school mag kiezen die hij voor zijn kind wil, maar dat hij in zijn keuze beperkt kan worden door de schoolsituaties. Dit voorstel was door B. en W. overgenomen en lag nu ter ad visering bij de schoolraad. Over deze kwestie werd uitvoerig gediskussieerd. De gemeenteraad vergadert vanavond over de volgende agendapunten: Krediet voor het baggeren van de ringvaart van de Voorofsche Polder. Bij de vorige week in Zevenhuizen ge houden examens voor brandwacht 2e klas zijn de volgende leden van de vrij willige brandweer geslaagd: A. Sol, P. C. Rabouw, M. L. v.d. Stelt, M. Koetsier en J. v.d. Spek. De ouderkommissie heeft het kollege van B. en W. om deze informatie ge vraagd en hieruit kwam naar voren, dat de definitieve school geplaatst zal wor den direkt aan de uitgang van de voet gangerstunnel die de Vondelwijk met Groenswaard 3 zal gaan verbinden, ter hoogte van de Staringlaan nabij de Bethelkerk. B. en W. verwachten dat de definitieve school met ingang van het schooljaar ’73-74 daar zal kunnen star ten. Met deze informatie zijn alle leer krachten en de ouderkommissie van de Klaas de Vriesschool op stap gegaan en hebben alle ouders van leerlingen van de huidige drie laagste klassen en de ou ders van de toekomstige leerlingen van de eerste klasse persoonlijk bezocht en gevraagd hun medewerking te verlenen. Om daartoe te komen is een samen werking nodig die uitstijgt boven de partij -politiek, want zo’n beleid moet primair gebaseerd zijn op de gemeen schappelijke zorg voor de toekomst en niet meer op historisch gegroeide eigen aardigheden. Het rapport-Mansholt is daar een eer ste aanzet toe en wijst op drie grote kri- ses die nu dreigen, n.1. die van de ABC- wapenwedloop, die van de kloof tussen rijke en arme landen en die van de ex plosieve groei van bevolking en indu striële produktie. Het rapport is een diskussiestuk met een serie aanbevelingen, waarbij opvalt dat men hoopt te komen tot een Euro pese uitwerking van een nieuw beleid en waar met name leden van alle partijen worden uitgenodigd mee te denken. De ouderkommissie van de openbare kleuterschool De Klimop aan de Essen- gaarde houdt op woensdagavond 22 maart een ouderavond in de gemeen schapsruimte van de Leon van, Gelder- school. Aanvang 20 uur. Mevrouw Y. Schoute-Kruyt, arts, houdt een inleiding over infektieziekten bij kleuters. De heer I. K. Schat zal dia’s tonen die hij maakte in De Klimop. De Antirevolutionaire Kiesvereniging „Nederland en Oranje” belegt op dins dag 21 maart een ledenvergadering waar prof. dr. J. Verkuyl, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, zal spreken over de vraagstukken rond oorlog en vrede. De vergadering wordt gehouden in het gere formeerd verenigingsgebouw aan de Sta tionsstraat en begint om 20 uur. Behalve de noodzakelijkheid dat er een vijfde openbare basisschool gesticht wordt in de Vondelwijk, is de situatie in Groenswaard nu al zo dat op grond van het huidige aantal nieuwe leerlingen dat bekend is, de Leon van Gelderschool te klein is. Heit totale aantal nieuwe leer lingen is echter moeilijk te schatten om dat er in het komende jaar ook nog ruim negentig nieuwe woningen in deze wijk betrokken zullen worden. Nu al kunnen de kinderen die momenteel de kleuter school Klimop bezoeken en dit jaar overgaan naar het basisonderwijs, niet allemaal geplaatst worden op de Leon van Gelderschool. In Groenswaard 1 en 2 blijkt er namelijk een onverwachte toe name te zijn van het aantal kinderen voor openbaar onderwijs. Als oplossing wordt door de schoolraad en door de hoofden van de vier basisscholen aan twee mogelijkheden gedacht. De vijfde openbare basisschool, die dringend noodzakelijk is in de Vondel wijk, zou een dependance kunnen op richten die ondergebracht kan worden in de twaalf-klassi ge protestants-christelijke school in Groenswaard 2, die nog ge deeltelijk leeg staat. ZATERDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG Th. G. Blom, Jacob, Catslaan 1, telefoon 4100 Apotheek dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Krediet voor de bouw van een tunnel tussen de Vondelwijk en Groenswaard 3. Uitvoering van het miljoenenplan. Oninbaarverklaring van diverse oude v°rderingen. Verlenen e.d. van subsidies. Deze kwestie was al eerder aan de orde geweest op een vergadering in februari van B. en W. samen met de hoofden van de basisscholen, de voorzitters van de oudercommissies en afgevaardigden van V.O.O. en de schoolraad. Voorbereidingsbesluit. Aanleg van een gemeenschappelijk ^tenne-systeem ten behoeve van de in aanbouw zijnde woningen ten noorden Van de roomskatholieke kerk ’St Victor’. Het teveel aan leerlingen zou ook ver wezen kunnen worden naar de Jan Ligt- hartschool. Deze school dreigt een vijf- klassige te worden, doordat er steeds minder kinderen uit de Sniep en om geving komen. Door de schoolraad wordt nu aan B. en W. geadviseerd om een kommissie uit de schoolraad te be noemen, bestaande uit de vier leden van de schoolraad die namens de ouderkom- missies van de openbare basisscholen zitting hebben in de schoolraad. Het voorzitterschap zal berusten bij me vrouw Van Dam, die als deskundige lid is van de schoolraad. Deze kommissie zal, na overleg met de hoofden van de openbare basisscholen, advies aan B. en W. uitbrengen over de verdeling van de leerlingen naar aanleiding van de in schrijving van nieuwe leerlingen die in deze tijd bij de gemeente binnenkomen. Bij dit advies zal ook het stichten van eventueel noodzakelijke dependances be trokken worden. Met de ouders van die scholen, die een overvloed van nieuwe leerlingen op te vangen krijgen, zal via voorlichting, en quêtes en overleg geprobeerd worden tot een betere verdeling van de leerlingen over de verschillende scholen te komen. Wanneer daarna toch nog een verdere verdeling van de leerlingen noodzakelijk mocht blijken, kunnen de ouders hier tegen in beroep gaan bij de kommissie Zoals bekend is de Nederlandse Bag gerindustrie een bloeiende bedrijfstak, die ook in het buitenland grote bekend heid geniet. Ten behoeve van deze be drijfstak is een aantal jaren geleden een basisopleiding aan de binnenvaartschool te Delfzijl van start gegaan, terwijl te vens een leerlingstelsel is ingesteld. Op de voorlichtingsavond wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven over het baggerbedrijf in het algemeen en het leven en werken aan boord in het bij zonder. Daarbij worden verschillende films en diaseries getoond. Ook ontvan gen de jongens en hun ouders uitgebrei de informaties over alle facetten van de basisopleiding en het leerlingstelsel. Ui teraard is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. vijfde school om de nodige informatie te geven en een ouderkommissie voor die school te laten benoemen. De ouderkom missie van de Klaas de Vriesschool is zeer verheugd met deze ontwikkeling, die het mogelijk maakt dat nu de Klaas de Vriesschool tot haar normale proporties kan worden teruggebracht. In Delft slaagde de heer P. Dijkshoorn voor het doktoraal examen civiel inge nieur. Ruim tachtig ouders verklaarden zich bereid mee te werken aan de start van de vijfde openbare basisschool. De school zal voorlopig worden gehuisvest in het houten noodgebouw aan de Staringlaan en zal waarschijnlijk starten met drie klassen. Zodra de verdeling van de leer lingen definitief is, zal de ouderkommis sie van de Klaas de Vriesschool het ini tiatief nemen voor een ouderbijeenkomst van de ouders van de leerlingen van de MET GRATIS VERONICA BLAD. Verkrijgbaar bij: GRAMMOFOONPLATENCENTRUM Kerkweg 191, Waddinxveen Tel. 01828 - 5325 Het komité Instuif voor gehuwden or ganiseert op zaterdag 18 maart weer een dansavond. De laatste van dit seizoen. Voor deze avond is uitgenodigd de dans en showband The Melody Mixers’ uit Alphen aan de Rijn. De dansavond wordt gehouden in de zaal van het Anne Frank centrum aan het Jan van Bijnenpad in Groenswaard. Aanvang 20 uur. Kaarten bestellen bij onderstaande nummers: 3792 of 5502 tot en met vrijdag tussen 19 en 21 uur. Dat de maandelijkse societeits-avond voor ouderen van Anno 1884 toch sup porters heeft, werd op 3 maart wel be wezen. De druk bezochte en gezellige avond was een groot sukses. In overleg met de leden van Anno 1884 heeft het bestuur besloten de minimum-leeftijd voor deze avonden vast te stellen op 25 jaar. Voorts is besloten de naam ”30- plus” niet langer te handhaven. Op de eerstvolgende societeitsavond van 24 maart zal de nieuwe naam voor deze avonden bekend worden gemaakt. De deur staat vanaf negen uur open. (ORIGINELE VERSIES I) ADÈLE BLOEMENDAAL Wat heb je gedaan, Daan BART JANSEN Nassibal SANDRA EN ANDRES Als het om de liefde gaat HANS DIECKMAN Mijn zoon CISKA PETERS Geef mij je hand PETER EN ZIJN ROCKETS Mij oh mij ED EN WILLEM BEVER Drink meer prik RIA VALK De horlepiep THE SYMPTOM ES Waarom huil je kleine Linda RONNIE TOBER Met een roos in je blonde haren EDDY CHRISTIAN! Ogen als lichtende sterren SETH GAAIKEMA Nooit meer doen De Vereniging Centrale Baggerbedrijf organiseert op dinsdag 21 maart om 19.30 uur in Kunstmin aan de Boelekade in Gouda een voorlichtingsavond over het baggerbedrijf en de mogelijkheden voor jongeren daarin. ABe jongens in de leeftijd van 12, 13, 14 en 15 jaar worden uitgenodigd deze voorlichtingsbijeen komst bij te wonen. Ook de ouders zijn van harte welkom. „We halen het,” zo verzekerde ons een verheugde mevrouw J. K. C. de Groot-Kleijer, namens de par tij Gemeentebelangen ’aktiviste’ voor de uitgave van het gidsje ’Waddinxveen van A tot Z’. Mevrouw De Groot heeft vol doende adverteerders weten te strikken om realisering van het boekje financieel mogelijk te ma ken. Nu gaat het er nog om de benodigde informatie te krijgen van verenigingen, instellingen, enzovoort. „Er blijkt vaak het misverstand te bestaan dat de mensen voor die informatie die wij willen gaan drukken zouden moeten betalen,” zo vertelt me vrouw De Groot, „maar daar is natuurlijk geen sprake van.” Gemeentebelangen wil het boekje in september laten verschijnen, maar nog lang niet alle gegevens zijn binnen. „Als er verenigingen e.d. zijn die nog niet door mij zijn benaderd laat ze dan asjeblieft zo snel mogelijk met mij kontakt op nemen,” vraagt mevrouw De Groot, die te bereiken is op het adres Vijverlaan 34, tel. 2972. Er zal worden gesproken en gediskus sieerd over het aan de PvdA, D’66 en PPR uitgebrachte advies van de kom- missie-Mansholt. Dit advies aan de drie progressieve partijen is een eerste poging tot het formuleren van een antwoord op de Club van Rome-problematiek. Naast het Club van Rome-rapport (dat op 20 maart verschijnt in Nederlandse verta ling) hebben o.a. biologen al lange tijd gewezen op de gevaren die dreigen als we op dezelfde wijze doorgaan ons voort te planten en de industriële produktie op te voeren. Wat nu dringend nodig blijkt is een geïntegreerd beleid op lange ter mijn, zelfs als die gevaren niet die enor me afmetingen aannemen die sommigen verwachten. die ook de mogelijkheid heeft om des kundigen te horen. De schoolraad stelt tenslotte voor dat deze kommissie een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan B. en W., waarvan de betrokken ouders een afschrift ontvan gen. Van B. en W. zullen daarna de ou ders de definitieve beslissing vernemen. De Schoolraad hoopt via deze, door haar voorgestelde procedure tot nog meer openheid en inspraak van ouders in het openbaar onderwijs te komen. De volgende vergadering van de schoolraad zal gehouden worden op don derdag 13 april. De Sociale Commissie Tuinbouw van het Landbouwschap heeft overeenstem ming bereikt over de harmonisering van de tuinbouwcao’s. In plaats van de negen regionale kontrakten welke tot dusver golden, zullen dit jaar slechts twee cao’s worden afgesloten, nl. één cao voor Gro ningen, Friesland, Drente, de Usselmeer- polders, Utrecht, Noordholland, Zuid- holland en Zeeland en één cao voor Gelderland, Overijssel, Noordbrabant en Limburg. Het ligt in de bedoeling hier na per 1 maart 1973 één tuinbouwcao voor het gehele land af te sluiten. De nieuwe lonen zullen zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. aan de Kerkweg: kommercie en Krediet voor het bouwrijpmaken van eerste fase van Groenswaard 3. Intrekking van de vakantiesluitings- verordening. Aanwijzen van de leden van de raad van overleg van het Intergemeentelijk Overlegorgaan Gouda en Omstreken. Aankoop van een perceel grond aan k Kerkstraat Op maandag 20 maart ’s middags om 16.30 uur vindt een openbare vergade ring van het rekreatieschap Bospark plaats op het gemeentehuis van Wad dinxveen. Tijdens deze vergadering zal ir. Franken van het Instituut Stad en Landschap een toelichting geven over het ontwerp-Bosplan. "VA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1