'tart met één klas oomskatholieke leuterschool in roenswaard 2 Eerste kievitsei voor Politie KERKBEHEER IN OUDE TIJDEN vangt Goudse burgemeester diefjes ■aal méér rente uit uw geld bij de ank met de meeste Waddinxveners gewond bij aanrijding in Bodegraven VIER GEITJES MAKEN DE LENTE RaiffeisenbankQBoerenleenbank I B harders Uw geld laten groeien? Dat is niet zo moeilijk. 1 Spaaraktie bij de ABN hint zoveel méér doen et onze bank HEITJE KARWEITJE Onafhankelijk Nieuwsblad Aktuele boeken KERKELIJK NIEUWS KLEUREN TV 'OTO-ALBUM 4.50 X Doktersdiensten ■1 nil M. HEEMSKERK N.V. R I I 7 en 8 april 27e JAARGANG - Nr. 1281 NDERDAG 6 APRIL 1972 Zeiljachten 6.95 Autorensport 4.50 loekhandel Veldwijk nv Boekhandel Veldwijk nv Het bestuur van de gezamenlijke katholieke scholen in Waddinxveen kit plannen voor de stichting van een kleuterschool in Groenswaard 2. In het orgaan voor de scholen, ’De Brug’ genaamd, becijfert het school- ktuur dat van de 2250 inwoners van Groenswaard 2 er 28% katholiek a. Bij een gemiddelde van vijf procent kleuters op het totale inwoners- ktand komt men dan tot 35 kleuters, tesamen genoeg voor een flinke peuterklas. Daarvoor staan er 8 verschillende spaarmogelijkheden tot uw beschikking bij de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank. U kunt uw spaargeld laten groeien op de manier die precies aan uw bedoelingen en mogelijkheden tegemoet komt. Wij helpen u graag bepalen, met welke spaarvorm u het best bent gebaat. Vrijdag hebben drie meisjes burgemeester C. A. van der Hooft het eerste in Waddinxveen gevonden kievitsei aangeboden. Het waren de zusjes Gerdina Schippers (15 jaar), Marianne Schippers (10 jaar) en Lydia Schippers (7 jaar) uit de Acaciastraat. De burgemeester bood de meisjes ieder een meisjesboek aan, waarin hij een opdracht ter herinnering aan deze geste van de meisjes schreef. Het eerste kievitsei werd gevonden langs de weilanden van de Tweede Bloksweg. lewaar uw foto’s in een Russische vliegtuigen Motoren en scooters 3.95 Eén van de geiten van fam. Mourits aan de Tweede Bloksweg werd moeder van een vierling. Dit bijzondere viertal tonen we u hierbij, ook om te bewijzen dat het echt lente is. RAIFFEISENBANK "WADDINXVEEN" Oranjelaan 40 - 42, Waddinxveen. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566. eekblad voor waddinxveen (Advertentie) (Advertentie) I Het RK- schoolbesuur doet een be roep op alle katholieke ouders in beide wijken om hun kinderen naar de nieuwe school te sturen. In Groenswaard 2 zijn al een openbare en een christelijke kleu terschool, waarop, zo meent het bestuur, wellicht al de nodige katholieke kleuters zullen zitten. mendaal behoorde. Waar schijnlijk zat hier vroeger Mariabeeldje dat hij uit Gouda had meegenomen, graag de poëtische naam „Bloemendaal van Maria” geven. Het werd echter „St. Victor” omdat deze naam reeds voor de her vorming aan een kerkje woest en de bevolking uit geput. De maatregelen te gen de roomse eredienst werden verscherpt. Adriaen van de Goes, pas lager zaliger ontvangt het inkomen en de rente van het bezit van pastoor De Jager en de vrucht van zal hij de penning aan de baljum van Blommendael was. Na een welbesteed leven kon pastoor De Jager in 1673 al zijn bezit over dragen aan zijn opvolger met inbegrip van een kapi- ET de bank voor iedereen De Waddinxveense rijkspolitie hield op eerste Paasdag omstreeks kwart voor zes ’s middags een drietal jeugdige Gouwenaars aan die voor enige honder den guldens aan autoradio’s, verdelers, enzovoort hadden gestolen op een of meerdere autosloperijen in Waddinx veen. Een vierde jongen wist zijn arre statie te vermijden tot tweede Paasdag toen hij in het Goudse woonwagenkamp werd aangeroffen. De jongens reden op twee bromfietsen over de Kanaaldijk in de richting Gou da toen een passerende, surveillerende politieman hen opmerkte vanwege de grote hoeveelheid autospullen die de duopassagiers in hun armen hadden. Toen hij hen voor onderzoek wilde mee nemen ging een van hen er vandoor. De andere drie bekenden vlot de onderdelen te hebben ontvreemd. De jongens, in leeftijd variërend van vijftien tot zeven tien jaar, werden later aan de Goudse politie overgedragen. Zij waren al eer der met de politie in aanraking geweest. een bocht die later recht getrokken is. Burgers van Gouda hadden nogal wat te toor tot Waddinxveen en vertellen in de polder successeur in de nagelaten Bloemendaal, en zo kon De statie van Cornelius de Jager op 7 december 1662 dit stukje grond kopen. Het duurde nog enige tijd 8 mogelijkhedsn V voor het kiezen I Vandaar dat men met ingang van het Luwe schooljaar in Groenswaard 2 L katholiek kleuteronderwijs wil be kten, zij het dat het schooltje voor laag fungeert als dependance van de rins Willem-Alexanderschool in troenswaard 1. Zodra de nieuwe tunnel tussen Von- ielwijk en Groenswaard 3 er is worden r nieuwe klas en de kleuterschool Pi- brkio aan de Bilderdijklaan samenge- pegd tot een nieuwe kleuterschool. De nieuwe kleuterklas zal vooralsnog Evestigd zijn in een leeg lokaal van de Eristelijke kleuterschool De Kleine tasis die dezer dagen wordt opgeleverd. i rf De Waddinxvener D. H. Degenkamp raakte zondagavond op de Goudseweg ia Bodegraven ernstig gewond bij een aanrijding die werd veroorzaakt door de Engelse bestuurder van een personen auto die te snel het hoge Spokerbrugge- tje in die weg nam en daardoor de macht over het stuur verloor. In totaal werden acht mensen gewond, van wie de heer Degenkamp en de vier Engelse inzittenden van de andere auto ernstig. Er kwamen vier ziekenauto’s aan te pas om de gewonden te transpor teren naar de Goudse ziekenhuizen De Wijk en Van Iterson. Naar verluidt had de heer Degen kamp verschillende botbreuken in be nen, enkels en armen. Schedelbasis- en rugfrakturen en gebroken ledematen werden ook gekonstateerd bij de twee Britse echtparen die na de aanrijding met hun auto in de sloot terecht kwa men. De Algemene Bank Nederland heeft een spaaraktie gestart, onder de titel: „Vrij entree en ’t hele gezin mag mee”, die erop gericht is om het sparen te be vorderen en tegelijkertijd een stimulans te geven aan het nationale toerisme. Gedurende vier weken zal de ABN aan ieder die bij haar een spaarrekening opent en hierop een bedrag van 50 gul den stort, een toegangsbewijs uitreiken, waarmede men met het hele gezin een van de volgende 15 bekende nationale recreatieparken, musea etc. kan bezoe ken: Het Rijksmuseum Amsterdam, Bergmann Rondvaart - Amsterdam, Ma dame Tussaud - Amsterdam, Keukenhof Lisse, Madurodam - Den Haag, De Eu- ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, telefoon (01727) 2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Alle kosten van aankoop en daad houden, van de grond, van bouw van zal hij pondinge en mer- gengeld betalen en zich op eigen kosten van brand voorzien (1684). Mogen we in de vrucht van twee ommegangen de voor loper zien van de vaste bij drage die nu van alle parochianen gevraagd wordt? Het kerkbeheer be gint problemen op te leve ren. Zo is er een stuk van 1740 waarin pastoor en op- zienders (het kerkbestuur) in Bloemendaal verbonden melden dat de vergader plaats aan de ene zijde ver nieuwd en gerepareerd moet worden. Ze kan niet alle roomsgezinden bevat ten, vooral in de voortijd, de zomer en de natijd als taal van zesduizend gulden, veel buitenlanders in de In ’Victorientje’, het kerk blad van de roomskatho lieke parochie in Waddinx- in het riviertje de Gouwe veen, troffen wij de onder staande leerzame beschrij ving van het ontstaan van deze kerkgemeente in een overigens overwegend protestants dorp. Opnieuw beginnen. Dat was de opdracht van de katholieken in de dagen voor hij van de coadjutor na de Reformatie. Begin- van de apostolische vicaris twee ommegangen. Als last nen met niets. Aan de hand verlof had om ook in van oude gegevens kunnen Bloemendaal te wonen en we u iets vertellen over het te werken, maar in oktober geven, de rente betalen wondere leven van de eer- 1663 kon in de kerk de waarmee de statie belast is, ste pastoor van de parochie eerste dienst plaats vinden, zal hij kerk en huis in raad aan de Goukade: Comelis de Jager. Op een wandeling vanuit kerk en pastorie waren Gouda, zijn geboorteplaats, door de pastoor uit eigen kwam de priester Cornelius middelen betaald. Het de Jager in Waddinxveen. Hier zag hij een arbeids terrein voor heel zijn leven, kreeg een ereplaats, de Hij vroeg en kreeg van zijn pastoor zou zijn statie zo geestelijke overheid verlof om zich in Zuid-Waddinx veen te vestigen. Op Pinksteren 1661 of 1662 begon zijn werk dat echter op 15/8 en 8/9 1662 onmogelijk werd gemaakt door de baljuw van Rijn land. Pastoor De Jager werd in Leiden gevangen gezet. Zijn vader, die grif fier was op het stadhuis te Gouda, betaalde vijftien honderd gulden aan boete, wilde vennen van Meer kapel of Zevenhuizen werkzaam zijn, is er ruim tegebrek. De kerk is 36 voet lang, 21 voet breed en 24 voet hoog en zou aan de ren - Middelburg, De Efteling - Kaats heuvel, Het Evoluon - Eindhoven, De Forellenkwekerij - Gulpen, Recreatie park Ouwehand - Rhenen, Flevohof - Elburg, Shetland Pony Park - Slagharen, Jeugdverkeerspark ’De Gouverneurstuin’ - Assen en het Nationaal Rijtuigmuseum - Leek. bewaard gebleven. Wat er in de jaren daarna met het bezit van pastoor De Jager gebeurde is, is allerminst duidelijk. De tijden waren moeilijk, oor- achterzijde met 12 voet logen hadden het land ver- uitgebreid kunnen worden. weer in vrijheid kwam. De roerend testament is nog Jager vond daarna een stukje grond dat aan de westkant van de Gouwe lag en dus dichtbij Zuid- Waddinxveen en Noord- Waddinxveen, maar dat juridisch nog onder Bloe- Dorpstraat 33, telefoon 2218 VAKKUNDIG ADVIES EN SERVICE Hi 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1