WERKGROEP PVDA WIL: MOERKAPELLE BIJ WADDINXVEEN Geen zorgen over 30-plus wordt Stuif-es-uit Fiat gestolen eigen identiteit Havo/atheneum presenteert plan Moerkapelle in cijfers 22 april trimdag TOYOTA BOAT? I Notaris bij NCVB „DE LANTAARN” Patat-complet bestaande uit een flinke portie patat en afgerond met twee cro- quetten. Ds A. Kot over Mbuma-zending li OPENDEURDIENST Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV FOTO-ALBUM Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. 1 27e JAARGANG - Nr. 1282 KINDERDAG 13 APRIL 1972 Taak Boekhandel Veldwijk nv EEN BOEKENBOM IS ALTIJD RAAK!! Bewaar uw foto’s in een Bedrijfsweg Alphen a/d Rijn-(O172O) 7 55 79 Nu de realisering van de samenwerkingsschool voor Havo/Atheneum steeds vastere vorm aanneemt en de verwachting gerechtvaardigd lijkt dat in augustus 1973 de school haar poorten zal openen, zal bij velen de wens leven meer informatie te verkrijgen over het onderwijs op de samenwer kingsschool. 1 Stuif-es-uit is de nieuwe naam voor de sociëteit voor ouderen in de jeugd- societeit Anno 1884. De heer Van der Zwan van wie de naam afkomstig was, kreeg voor zijn vinding een fles wijn. Deze fles wed hem op de druk- bezochtte soos-avond van 24 maart uitgereikt. De volgende Stuif-es-uit avond (op 21 april) zal afgestemd zijn op de aanstaande zomervakantie. Getracht zal worden de bezoekers door Spaan se muziek in de zuidelijke vakantiestemming te brengen, waarbij natuur lijk de inbreng van de bezoekers een grote rol zal spelen. Vrijdagavond 21 aprilaanvang 21 uur. Anno 1884, Dorpstraat 6. Gelijkenissen SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Als het aan de leden van de Moerkapelse Partij van de Arbeid ligt dan wordt niet lang meer getalmd met de opheffing van hun kleine, 2300 in woners tellende gemeente maar dan wordt het dorpje zo snel mogelijk aan gesloten bij de gemeente Waddinxveen. Een besluit met een dergelijke strekking viel gisteravond in de ledenver gadering van de plaatselijke afdeling die een rapport besprak dat was op gesteld door een werkgroep waarvan ook de kersverse wethouder R. Beek huizen deel uitmaakte. Informatieavond voor ouders A F In diverse werkgroepen is maandenlang intensief gewerkt aan een plan hiervoor, waarbij o.a. gebruik gemaakt is van ervaringen die op andere samenwerkingsscholen in den lande zijn opgedaan. Enkele facetten die nauwkeurig zijn bestudeerd zijn b.v. de toelatings- normen, duur van de brugperiode en de levensbeschouwelijke vorming op de samenwerkingsschool. De drie samenwerkende verenigingen voor voortgezet onderwijs in Wad dinxveen en de kommissie van Bestuur voor Havo/Atheneum in samen werkingsverband willen thans dit plan aan ouders en belangstellenden voor leggen. Deze presentatie zal plaatsvinden op dinsdag 25 april 1972 om 20 uur in de Ontmoetingskerk, Groens voorde 3. Na de behandeling van dit onderwijsplan zal na de pauze gelegenheid zijn van gedachten te wisselen over dit plan. Deze diskussie zal worden begeleid door een forum waarin een aantal deskundigen op het terrein van het onderwijs en ’de samenwerking’ zitting hebben willen nemen. SS® ,r eekblad voor Waddinxveen ONTMOETINGSKERK, ZONDAG, 17 UUR Het raadhuis van Moerkapelle. Advertentie) (Advertentie) A 6 dan naar Men is daarbij van uitgegaan dat Wad dinxveen na de bouw in Groenswaard 3 niet verder zal groeien en zeker niet in westelijke richting zal gaan bouwen. Dat de Moerkapellenaars het kontakt met hun bestuurders verliezen vreest de PvdA evenmin. „Als dat kontakt via het gemeentehuis loopt dan moeten wij ons realiseren dat we in de praktijk hooguit een of twee keer per jaar daar komen,” zo werd gis teravond tijdens de vergadering gesteld. Dat de invloed van de burger op zijn bestuur geringer zou worden bestreed de werkgroep evenzeer. „Kleinere gemeen ten moeten vaker dan grotere gemeen schappelijke regelingen treffen om hun inwoners die diensten te bewijzen die men verwacht,” zo stelt de werkgroep. „Welnu, het zijn juist de gemeenschap pelijke regelingen waarop de gewone man in de meeste gevallen geen enkele invloed meer kan uitoefenen.” 1085 1126 1407 2375 De leden van de Waddinxveense NCVB komen op woensdag 19 april bijeen in het hervormd wijkgebouw aan de Es- doomlaan waar notaris J. in ’t Hol een lezing zal houden over erfrecht en het huwelijksgoederenrecht. Aanvang 19.45 uur. De grijze Fiat 850 van de heer D. Landsmeer, die in het weekeinde gepar keerd stond voor zijn flat aan de Peter Zuidlaan is zondagavond gestolen. Ook in Zevenhuizen werd diezelfde dag een Fiat ontvreemd. De Nederlandse Sport Federatie orga niseert op 22 april 1972 een Nationale Trim-Wandeldag. Het is de bedoeling dat op deze dag in zoveel mogelijk plaatsen wandeltochten georganiseerd worden, om zoveel mogelijk Nederlanders in bewe ging te krijgen. ZATERDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Dorpstraat 33, telefoon 2218 VAKKUNDIG ADVIES EN SERVICE Voor Waddinxveen heeft de speeltuin vereniging De Paddestoel de organisatie voor deze tocht op zich genomen. Iedereen kan voor deze wandeltocht van 10 km inschrijven. De kosten zijn 1 per persoon. Na het uitlopen van de tocht wordt een herinnenngsspeldje uit gereikt. Voor ouders met kinderen be staat ook de gelegenheid om 5 km te wandelen. Als startlokaal wordt het klub- huis van de speeltuin aan de Lijsterbes straat gebruikt, de starttijden zijn tussen 10 en 14 uur. Scholen en verenigingen kunnen deze tocht ook in groepsverband lopen. De opbrengst van de tocht zal ten goede komen aan het oprichten van trimbanen door heel Nederland. Na af loop van de trimwandeltocht zullen de diverse plaatsen het aantal deelnemers en de opbrengst naar een centraal punt doorbellen, zodat radio en t.v. dan des avonds de resultaten bekend kunnen ma ken. Inschrijven voor deze trimtocht is op de dag zelf aan het startlokaal mogelijk, maar er is ook gelegenheid tot voorin schrijving en wel op zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur en maandag van 19 tot 20 uur in het klubhuis aan de Lijsterbes straat. Tevens kan er vooringeschreven worden bij mevrouw Noordermeer, Wil lem de Rijkealan 52 (elke avond na 19 uur). „Moerkapelle ligt middenin het Groe ne Hart van Holland en heeft voor zijn landelijk gebied dezelfde taak toegewe- Wn gekregen als Waddinxveen, nl. tuin bouw onder glas. Het is die overeen komst die ook de noodzaak aantoont van gezamenlijk optreden,” zo stelt de werk groep. Dominee A. Kot spreekt vanavond in het hervormd wijkgebouw aan de Es- doomlaan over de Mbuma-zending voor de leden van Waddinxveense kommissie van die naam. Vanzelfsprekend staat de bijeenkomst open voor iedere andere be langstellende. Aanvang 19.30 uur. Inwoners: 1945: 1950: 1965: 1972: Oppervlakte: 724 ha Gemeenteraad: AR/CH/SGP: 3, wv. 1 wethouder PvdA: 2, wv. 1 wethouder Alg. Belang: 2 Burgemeester (tevens van Bent huizen): I. J. P. Keijzer Scholen: 1 openbare lagere school, 1 christelijke school, 1 openbare kleuterschool, 1 christelijke kleuterschool, 1 neutrale peuter- club Dokter: een Tandarts: geen Sportvereniging: 10 Akkomodaties: Dorpshuis; drie voetbalvelden met kantine Huizen: 608 Kerkelijke gezindten: NH 54,6% (kerk) Geref. Gem. 16,8% Geen 10,3% RK 9,3% Geref. Kerk 6,3% Overige 2,7% De PvdA’ers bleken enigszins veront rust te zijn door de ’gewestvormende’ op vattingen die kennelijk op het Provincie huis leven en die Moerkapelle als het we ’inlijf den’ bij de gemeente Zoeter- meer. Ook het op het niveau van raadskom- missies gevoerde overleg tussen diverse kleine gemeenten (Moerkapelle, Hazers- woude, Benthuizen, enzovoort) baarde de Moerkapelse socialisten zorg omdat zij in samenvoeging van vele kleine dorpjes niet deoplossing zagen van het probleem. In het rapport komt de werkgroep tot de konklusie dat een gemeente pas een bestuurbaar geheel wordt bij een inwo nertal van ongeveer dertigduizend inwo ners. Niet alleen zijn dan de bestuurs- kosten (salarissen en kosten van het ge meentelijk apparaat) per inwoner aan zienlijk lager, ook de kwaliteit van de aan te trekken ambtenaren is veel hoger. Doordat er een grotere staf is bestaat er minder risiko bij ziekte, vakanties e.d. dat belangrijke zaken stagneren. „Het zijn deze problemen juist die voor de hogere overheid aanleiding zijn de kleine dorpjes op te heffen. Het gaat dus niet aan een oplossing te zoeken door allerlei kleine dorpjes samen te voegen. Dat is zoiets als veronderstellen dat een door een kreupel paard getrok ken wagen sneller zal vooruit komen door er nog een kreupel paard bij te spannen,” staat er te lezen. Moerkapelle heeft dus, aldus de PvdA, een sterke centrumgemeente nodig waar op het dorp zich zou kunnen oriënteren zonderal te veel van de eigen identiteit prijs te hoeven geven. Die gemeente bleek zonder enige twijfel Waddinxveen te zijn, ook al omdat de Moerkapelse socialisten zonder meer voorstander zijn van aansluiting bij het gewest Midden- Holland. In een vergelijkend overzicht tussen de geaardheid van de bevolking van beide gemeenten komt het rapport tot de kon klusie dat er zodanige opvallende gelij kenissen in godsdienst, politiek, leeftijds opbouw, beroepen, verhouding tussen autochtonen en ’import’ zijn dat Wad dinxveen de meest ’huwbare’ kandidaat is. „Wij kunnen stellen dat Moerkapelle in alle opzichten lijkt op Waddinxveen als het kleine broertje op zijn grote broer,” zo konkludeert de werkgroep, die va ndit samengaan grote voordelen ver wacht voor de Moerkapelse gemeen schap. Het rapport bepleit tenslotte het in stituut van de direkt gekozen wijkraad, die zou moeten beschikken over enige autonomie ten aanzien van puur lokale aangelegenheden Volgende week komen wij nader op deze zaak terug. (J. v.d. Drift) Vele huisvrouwen maken er ge bruik van om het zich eens ge makkelijk te maken. Het komend weekeinde ter aan moediging voor de speciale prijs van 1.25 per portie. Geld alleen voor a.s. zaterdag en zondag. '"v i ic® lïïSR^sl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1