D. Wolters Vanavond gemeenteraad in Gedeelte Ouderavond Gelderschool in kolkende Meer voor Simavi Raads- agenda 50 woningen Groenswaard 3 weg bij Leyland CV Trompstraat verdwijnt TOYOTA BOAT? Zaterdag trimdag zee „SGP staat ■I „DE LANTAARN” Loempia speciaal f 1.40 TRIMMEN Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. INFORMATIE- EN DISCUSSIEAVOND pf» Zaterdag 27e JAARGANG - Nr. 1283 NDERDAG 20 APRIL 1972 Bedrijfsweg Alphen a/d Rijn-(O172O) 7 55 79 Alle inwoners van Waddinxveen, scholen en verenigingen kunnen nog meedoen aan de Trimtocht van aanstaande zaterdag. Er kan tussen 10 en 14 uur worden gestart vanaf het klubhuis van de speeltuinvereniging „De Paddestoel” aan de Lijsterbesstraat. Inschrijven ter plaatse a 1 per persoon. Zij die vooringeschreven heb ben, moeten een stempel op hun kaart komen halen vóór zij starten. U krijgt dan tevens een routebeschrijving. Donderdag werd in het hervormd wijkgebouw aan de Esdoornlaan een afdelingsvergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij gehouden. Ds Post uit Bergambacht trad op als spreker. Hij behandelde middels een tijdrede het zevende bijbelhoofstuk van het boek Daniël en verklaarde de visioenen van deze profeet in het licht van deze tijd. Speelplaats je PROGRAMMA VOOR DEZE AVOND: SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST (J. v.d. Drift) B en W hebben de gemeenteraad, voor de vergadering van vanavond, het uitbreidingsplan Groenswaard 3 ter goedkeuring voorgelegd. In Groens- kaard 3 komen 750 woningen, waarvan 291 in hoogbouw met flatblokken ran vijf, zeven en negen hoog. Er is ook een plan voor een serviceflat voor bejaarden die tien etages hoog moet worden, of zelfs twaalf indien dit uit linancieel oogpunt aantrekkelijker blijkt Prins Willem-Alexander, oudste zoon van Prins Claus en Prinses Beatrix, wordt donderdag 27 april vijf jaar. eekblad voor Waddinxveen POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 (Advertentie) (Advertentie) 3. 4. dan naar Ijl 'I Vlak bij de feestvierende winke liers van het KW-plein was de botsautotent de grote trekpleister. Zouden al die grote kerels, die de hele week zo keurig rijden, toch iets moeten afreageren Geldt alleen voor a.s. zaterdag en zondag. Daar het hier geen uitgesproken poli tieke vergadering betrof, maar een tijd lede was er geen discussie of vragen stellen. Voorzitter van het forum: Ir. H. P. M. Koenen. ALLE BELANGSTELLENDEN WORDEN HIERBIJ UITGENODIGD DEZE AVOND OP 25 APRIL 1972 IN DE ONTMOETINGSKERK, GROENSVOORDE 3 TE WADDINXVEEN BIJ TE WONEN. AANVANG 20.00 UUR. ZAAL OPEN OM 19.30 UUR. Opening door de heer Ir. H. P. M. Koenen de heer M. E. M. Aalsma: De huidige sand van zaken van de samenwerkingsschool de heer A. A. de Bruin: Het onderwijs op de samenwerkings school te Waddinxveen; een voorlopige balans De gemeenteraad vergadert vanavond over de volgende punten: Vaststelling van het bestemmingsplan Groenswaard 3. Vaststelling van een wijziging Be schikking geldelijke steun krotontrui- ming en doorstroming. Aanleg van een speelplaats met zand bak nabij de flat aan de Busken Huetlaan. Verhoging van de post „Godsdienst onderwijs op de lagere scholen 1971”. Voorstel inzake begroting 1972 en beschikbaarstelling crediet 1972 Recreatieschap ’’Bospark”. Voorstel inzake straatnaamgeving. Verkoop van een gedeelte van de Trompstraat aan de Woningbouw vereniging ’Waddinxveen’. Behandeling van ingekomen bezwaarschriften. De opbrengst van de vorige week ge houden kollekte voor Simavi is 3667,-. Dus weer wat hoger dan vorig jaar. Het gironummer is ’Simavi’ 128487, Haar lem. ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Dr C. A. de Geus, Prins Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Dorpstraat 33, telefoon 2218 VAKKUNDIG ADVIES EN SERVICE I De heer D. Wolters, algemeen direk- teur van British Leyland Nederland, zal in verband met zijn gezondheidstoestand, zich terugtrekken als Algemeen Direc teur van British Leyland. De raad van kommissarissen zegt de heer Wolters dank voor de vele diensten, die hij in het belang van de onderneming heeft ver leend. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft tot opvolger be noemd drs. J. P. J. de Kleermaeker, tot nu toe financieel direkteur van de on derneming. ,Jn Daniels visioenen zien we de be vestiging van wat zich in 1972 in onze staatkunde manifesteert: opstand tegen het Goddelijk gezag en spotten met Zijn geboden. Ondanks ons kleine getal hou den wij stand, omdat wij mogen weten dat de uiteindelijke zege is voor hen die geloven in de kracht van de opgestane Heiland der wereld, waarvan Daniël ook getuigt” „De geopende hemel is onze kracht en uiteindelijk zal de overwin ning zijn (hoe klein ons getal ook) aan hen die vandaar hun verwachting heb ben!” Vorige week werd in de gemeenschaps ruimte van de Léon van Gelderschool een ouderavond gehouden. Nadat de voorzitter alle aanwezigen welkom ge heten had hield mevr. L. H. Y. Vader- Derkinderen, logopediste bij de logope dische dienst kring Boskoop, een lezing getiteld „De samenhang tussen taal- en leerprestaties”. In de pauze was voor de ouders gele genheid tot het bekijken van de werk stukjes van de kinderen. Hierna werden de films gedraaid van de opening van de school en de musical. Tijdens het huishoudelijke gedeelte van de vergadering deelde de voorzitter mede dat op 10 mei een sportdag gehou den zal worden voor alle kinderen van de school op het voetbalveld van ’Wad dinxveen’. De wedstrijden beginnen om 9 uur en eindigen om 4 uur, waarna om ongeveer half 5 de prijsuitreiking plaats vindt. Bij slechte weersomstandigheden zal de sportdag op een andere datum worden georganiseerd. Net als bij de Tesselschadelaan is ge beurd gaan de bewoners van het flat gebouw aan de Busken Huetlaan zelf een speelplaatsje met zandbak aanleggen op de grond die rond dit gebouw van de woningbouwvereniging Sint Jozph ligt. De tuinarchitekt Brinkman heeft een tekening gemaakt, die de instemming beeft van alle betrokken instanties. Nu gaat het echter om de kosten, ongeveer 3000, die Sint Joseph niet in staat is te fourneren. Omdat ook in het geval van de Tesselschadelaan de gemeente 2000 heeft beschikbaar gesteld voor materialen, enz. willen B en W dat nu ook doen. Het plein voor de nieuwe, bijna ge reedgekomen Raiffeisenbank aan de Kerkweg zal Beukenhof gaan heten. Dit naar de afgebroken villa de Beuken- hoff die daar altijd heeft gestaan. OVER DE SAMENWERKINGSSCHOOL VOOR HAVO-ATHENEUM WADDINXVEEN De Prot. Christelijke, de Katholieke en de Openbare Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in samenwerkingsverband en de Com missie van Bestuur voor de samenwerkingsschool menen in een behoefte te voorzien door de bevolking van Waddinxveen en om streken in te lichten over de opzet van de samenwerkingsschool, zoals zij zich die voorstellen en de resultaten die tot nu toe zijn bereikt bij de realisering daarvan. De Commissie van Bestuur hoopt dat de school in augustus 1973 haar poorten zal openen. 1. 2. „De kolkende baren van de grote zee, waaruit allerlei vreselijke dieren opkwa men, die dood en verderf aanrichten, zijn de grootmachten die in het wereld- gewoel bezig zijn de kerk van haar kracht en invloed te beroven, door het hart uit de Bijbel weg te snijden en met drogredenen en wetten de mens te ver vreemden van de eisen van Gods Woord,” zo zei de hervormde ds Post, die vervolgde: „In die branding van de kolkende zee staat de SGP met haar vaandel waarin dat Woord centraal staat en zich verzet tegen de zuiging van de wereldgeest in de kerk en de afbui ging naar het verderf! Het is een nietig partijtje waar niet naar geluistert, maar om gelachen wordt. Maar dat hoeft ons niet te verwonderen.” In z’n kwaliteit ’n klasse apart en altijd weer op smaak gecon troleerd. U koopt bij ons 'n Loem pia Speciaal voor 1.65. Nu als weekend-reclame: voor slechts 2 begrotingsdebatten duidelijk heeft la ten weten geen geld beschikbaar te hebben, geld tekort Het gaat om een bedrag van ruim 25.000 voor het jaar 1972, waarvoor volgens de ge meenschappelijke regeling met Bos koop beide gemeenten voorschotten dienen te verstrekken. B en W vragen de raad dus om het WaddinXveense part, 12.700, maar alvast te voteren. PAUZE Gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie Deze discussie zal worden begeleid door een forum waarin zit ting hebben de heren: M. E. M. Aalsma, vice-voorzitter van de Commissie van Bestuur A. A. de Bruin, lid van de Commissie van Bestuur A. Hollebrand, conrector en schooldecaan verbonden aan een Rotterdamse scholengemeenschap drs. P. H. van Huizen, wnd. directeur afd. A.V.O. van het Alg. Pedagogisch Studiecentrum, Amsterdam mr. M. Huizer, rector van de samenwerkingsschool, Zoetermeer drs. G. C. Kamerling, lid van de Commissie van Bestuur Pater dr. J. A. M. Pennock, directeur Open School Bijlmer, Amsterdam In de laagbouw wil het kollege 125 woningwetwoningen doen bouwen, de overige huizen worden bestemd voor de verkoop, deels met rijkspremie. In Groenswaard 3 komen voorts twee gekombineerde kleuter- en basisscholen, waarvan een de vijfde openbare lagere school wordt. Een tunnel gaat Groens waard 3 (een oppervlakte van zestien hektare) verbinden met de Vondelwijk. Er komt ook een station. Om de 48 woningwetwoningen aan de iïenegouwerweg, te bouwen door de woningbouwvereniging Waddinxveen, te kunnen realiseren moet een gedeelte van de Trompstraat (tussen Piet Heinstraat en Henegouwerweg) verdwijnen. Het kollege stelt voor de circa tweehonderd vierkante meters die hiermee zijn ge moeid aan de corporatie te verkopen voor 20 per meter. De huurgrenzen die zijn gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit de regeling voor geldelijke steun bij krotontruiming en het door- stromingsfonds zijn verhoogd van 140 naar 160 en van 250 naar 325. Geen bijdrage zal worden verleend aan hen die een woning verlaten die een te lage hum: opbrengt. In die gevallen gaat het namelijk meestal om een niet meer redelijk bewoonbare woning. De limiet hiervoor is nu 50. Voor de ontruiming van een krot zal maximaal 1200 kun nen worden uitgekeerd aan de (ex)be- woner, voor het verlaten van een wo ning 1000. In het geval dat een woning wordt leeggemaakt (geen krot) mag de huur van die woning niet meer dan 160 per maand bedragen en moet de huurprijs ’au het nieuwe huis (bij koop de maan delijkse lasten) tenminste vijftig procent hoger maar ook niet meer dan 325 per maand zijn. De oude woning moet in goede staat zijn. Een bijdrage krijgt u ook als de nieuwe woning, ongeacht de huurprijs, tenminste twee kamers klei ner is dan de oude of als u verhuist naar «en niet meer als zelfstandig te beschou- *en woning. De regeling geldt niet als u uw oude huis verkoopt of als het om een dienst- of bedrijfswoning gaat. Het Bospark-schap komt in 1972, on danks het feit dat de raad tijdens de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1