haar nieuwe Vanavond nachtrit Geen zwemtocht (vuile) Gouwe in Immanuël ZWEMMEND TRIMMEN Speciale diensten De Raiffeisenbank opende gebouw Druk bij sobere dodenherdenking TOYOTA BOAT; r V m GERTS ZONEN Dienstregeling NS-station in Waddinxveen KOM NAAR GERTS: I Ligthartschool Ouderavond van BLOEMENMARKT Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Tuinwinkel M. HEEMSKERK N.V. I Doktersdiensten Tuinarchitectuur en I «a 27e JAARGANG - Nr. 1286 WOENSDAG 10 MEI 1972 De 1000 en 3000 meter zwemmen in De Gouwe in het kader van de jlilï' 1 u dan naar... Sportweek gaan niet door. Het water van de Gouwe bleek na keuring niet meer geschikt te zijn voor zwemwater. In 1970 werden voor het laatst wed strijden gehouden. Dit onderdeel van de Sportweek zal dan ook wel niet meer op het programma voorkomen. 1 I Ju Ju Ju Vijfhonderdachttien dia’s in vijfendertig minuten hebben van de officiële opening van het hoofdkantoor van de Coöperatieve Raiffeisenbank Wad dinxveen een gebeurtenis gemaakt, die net zo bijzonder was als het ge bouw, waar het allemaal om begonnen was. Architectenbureau Stuurman en aannemer S. Langeveld hebben het ge bouw gemaakt, de heren Van Ringelenstein, Kooijman en Groenendijk zorgden voor het klankbeeld over de bank als instituut en over het verloop van de nieuwbouw. Dit klankbeeld zorgde door zijn goed gedokumenteer- de en dikwijls geestige opzet voor de sfeer, waarin zelfs openingstoespraken goed tot hun recht komen. Van vandaag af kan iedereen boven de zestien jaar in het gemeentelijk zwembad ’De Sniep’ gaan trimmen. En wel zwemmend. Aan de kassa van het zwembad kunt u een deelnemerskaart afhalen. Elke dag of zo vaak mogelijk minimaal 100 meter en maximaal 500 meter zwemmen. Dit moet u op uw deelnemerskaart zelf aantekenen. Als u één van de volgende af standen heeft gehaald moet de kaart worden afgestempeld bij de chef- zweminstructeur. De afstanden zijn: 3000 m (bronzen speld), 5000 m (zil veren speld), 10.000 m (gouden speld), 25.000 m (stalen speld). Er kan slechts voor één afstand tegelijk worden gezwommen. U kunt zwemmen wanneer het u schikt (en het bad geopend is). Als u een afstand volgezwommen hebt, moet u de kaart gestempeld opsturen (met 2,50) naar de K.N.Z.B., waarna u een speld wordt toegestuurd. Bedrijfsweg Alp hen a/d Rijn-(01720) 7 55 79 Ju I -=_ Weekblad voor Waddinxveen VRIJDAG EN ZATERDAG een een (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) u 11 i i Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. Noord kade 26 Telefoon 2308 4977 na 6 uur ’s avonds De oorlogsherdenking bij het bevrij- dingsmonument kenmerkte zich ook af gelopen donderdag door zijn sobere aanpak en het grote aantal deelnemers aan de stille tocht van het raadhuis naar het monument. Met de tamboers en hoornblazers van ’Voorwaarts’ voorop sloten zich daarbij aan de burgemeester en de wethouders, verschillende raads leden en de besturen en deputaties van scholen. De Jan Ligthartschool houdt op dins dag 16 mei een voorjaarsouderavond in de gemeenschapsruimte van de school aan de Kerkstraat. De heer Maameveld, leraar maatschappijleer in Rotterdam zal een inleiding houden over het onder werp ’Leren in de lengte en de breedte’. Aanvang 20 uur. i t i i i i l l l Voor Uw zomerbloemen: o.a. Geraniums, Salvia’s, Petunia’s, afrikanen, lobelia’s, chrysanten, ageratums, bolbegonia's en vele andere soorten. Voor bloembakken in allerlei soorten. Voor mest, tuingrond, potgrond enz. Voor tegels, afrasteringen en palen. Voor Uw tuingereedschap. Voor Uw gazon, gazonmaaiers en motormaaiers. Kortom alles voor Uw tuin. Komt U ook naar Gerts. Tot ziens op onze kwekerij. RICHTING ALPHEN 6.07 3 6.41 3 7.14”) 7.42 8.18 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49”) 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19”) 16.49 17.19’3 17.49 18.19’3 18.49 19.19’3 19.49 20.49 21.49 22.49 23.49 l l l i l l i lli l 11 l 11 I 11 I 11 111 i 11 111 11 I 111 111 111 11 i 11 11 11 II f 11 HEMELVAARTSDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 ZATERDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doorn "3 (Advertentie) pont Inschrijving voor de volledige dagopleiding SECRETARESSE RECEPTIONISTE KANTOOR ASSISTENTE westhaven 31-32, tel. 01820-17861 ii Morgen, Hemelvaartsdag, houdt de Immanuëlkerk, van negen uur af, een dienst in het eigen kerkgebouw aan de Prinses Beatrixlaan samen met de gere formeerde kerk. Ds. N. J. Flink leidt de dienst. spreidt’ gezongen. De trompettist blies het ”The last Post” waarna twee minu ten stilte en het ontsteken van de vuren in de kelken op het monument. ’Voor waarts’ speelde nog enkele liederen en de heer D. Geel declameerde, waarna tot slot twee coupletten van het Wilhel mus werden gespeeld en geestdriftig meegezongen door de vele omstanders. De Gouwe-rijders organiseren van avond, in de nacht voor Hemelvaarts dag, hun jaarlijkse nachtrit. De start is van 21 tot 23 uur bij het spoorweg emplacement in Waddinxveen. Inschrij ven van 20 uur af in het gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. De rit is uitgezet door de heren R. van Kooten en W. Gorissen, met als doel dat ieder aan deze rit kan deelnemen. Ook als men niet met de puzzelrit-sport op de hoogte is, is het toch mogelijk de rit met een goed resultaat uit te rijden. Ook zal er, evenals vorig jaar, een rustpauze worden ingelast. Tijdsduur van de rit drie uur. 11 i i i i i Onder klokgelui groepeerde men zich rond het monument, waar een groot aan tal burgers zich reeds had opgesteld. Een grote krans van het gemeentebestuur en de Oranjevereniging en daarna een stroom van bloemen en kransen, ook Van veel kinderen, werd aan de voet van het monument neergelegd. Door het kinderkoor werden de liederen „Wilt heden nu treden”, ’Gelukkig is het land’ en ’O Heer die daar des hemels tente De heer P. Noordam toont de genodigden het geschenk, dat hij net daarvoor had ontvangen van notaris J. in ’t Hol. De nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen voor het ’treinjaar’ 72/73 geeft voor het Waddinxveense station de volgen de vetrektijden te zien: RICHTING GOUDA 6.41 7.13 7.42 8.17 ’3 8.49 9.19”) 9.49 10.19”) 10.49 11.19’3 11.49 12.19”) 12.49 13.19”) 13.49 14.19”) 14.49 15.19”) 15.49 16.19 16.49 ’3 17.19 17.49 18.19 18.49 ’3 19.19 19.49 ’3 20.19 21.19 22.19 23.19 0.17 niet op zater-, zon- en feest dagen ’3 niet op zon- en feestdagen. verlenende taak en in beide gevallen is de vonngeving afgeleid van de funktie. In het nieuwe bankgebouw, aldus de heer Verwey, is de integratie klant- bankemployé zo ver mogelijk doorge voerd. Er is een ruimtelijk kontakt tus sen deze beiden tot stand gebracht. Het gezelschap werd met bussen naar het nieuwe gebouw gebracht na waarschijnlijk onvrijwillige sight-seeing trip door de bomenwijk. Honderden kin deren lieten bij de bank him ballonnen op, waarna de heer Van der Hooft als openingsdaad de nachtkluis opende. Bij deze ceremonie werden de twee muziek verenigingen, Concordia en Voorwaarts elk verblijd met een cheque van 4000, terwijl de drumband De Cormula’s 2000 ontving. In het gebouw, dat daarna door alle gasten werd bezichtigd, zal over enige tijd in de hal nog een mobile worden opgehangen, ontworpen door de kunste nares Sonja Meijer en onder haar toe zicht in aluminium uitgevoerd dóór de Firma Glasbeek. Tijdens de receptie opende de burge meester het museum oud-Waddinxveen, dat tijdelijk in één der bovenzalen van het bankgebouw is ondergebracht. De heer P. Noordam, voorzitter van het bankbestuur, opende de rij van spre kers en hij schetste de groei van de bank van 1905 tot nu. Daarna kwam het klankbeeld, waarin onder meer prachtige reklamespot voor reizen via de bank en de aankondiging van de vroegere commissaris der Koningin, Mr. Klaasesz, dat hij de kluis zou gaan kra ken. Kommentaar van directeur W. C. Slob: De commissaris kan me nog meer vertellën. Burgemeester C. A. van der Hooft be dankte eerst de samenstellers van het klankbeeld en vervolgens het bestuur van de bank, dat hij het nieuwe gebouw mocht openen. („Zo ijdel ben ik wel”). De burgemeester onderstreepte het be lang van de Raiffeisenbank door onder meer te wijzen op de burgerzinleningen, die voor het grootste deel afkomstig zijn van deze bank. Als gevolg hiervan, zo zei de heer Van der Hooft, kunnen we morgen de eerste graafwerkzaamheden verrichten voor ons nieuwe sportcom plex bij het zwembad. Dat hele complex is nu nog wat groot en onrendabel voor onze gemeente, maar, vervolgde de heer Van der Hooft, ons gebied wordt door zijn Egging bij de wereldhavens Rotter dam, Amsterdam en Antwerpen het cen trum van Europa en hij laakte het ge brek aan visie van sommige bestuurders, die dat niet willen zien. Des te meer prees hij het vooruitstrevend beleid van de Raiffeisenbank, die met dit hyper moderne kantoor hun blik duidelijk op de toekomst hebben gericht. De burgemeester legde er de nadruk op dat straks, als er geen afzonderlijke gemeenten meer zullen zijn, de centra daar komen, waar de voorzieningen zijn. De heer Van der Hooft was trots, dat de bank de architect voor haar gebouw in de eigen gemeente had gezocht en ge vonden. Aan het eind van zijn toespraak verklaarde hij het nieuwe gebouw offi cieel voor geopend. De architect, de heer T. W. Verwey, trok in zijn betoog een parallel tussen het Anne Frankcentrum, waar de ope- ningsbijeenkomst werd gehouden, en de nieuwe bank. Beiden hebben een dienst- T Zondag spreekt Hans Heschbach in een jeugddienst over het onderwerp ’Vervreemding’. Het koor en kombo Sheharim onder leiding van de heer Slappendel verleent muzikale medewer king. Aan vang 17 uur. i i i 11 I 5 I I I B I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1