RAAD COLLEGE ZET BIJL IN VEEL SUBSIDIES Voor beroep bedankt BEJAARDENREIS Huisvuil Raads- dag later agenda TV Be Fair nu bijna kampioen GERTS ZONEN GEWONDEN BIJ AANRIJDINGEN Zwervend over de wadden KOM NAAR GERTS: Nog op vakantie TOYOTA BOATS I H. Huizer over „Gewestvorming 11 4® iS ■F Onafhankelijk Nieuwsblad 1 KLEUREN TV f 10.- FOTO-ALBUM Tuinarchitectuur en Tuinwinkel Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. VAN GINKEL N.V. iO' la I O Soil 27e JAARGANG - Nr. 1287 DONDERDAG 18 MEI 1972 Duit Boek van de maand juni 1 972 A speciale prijs na 1 juli f 1 8.90 Bewaar uw foto’s in een Boekh. Veldwijk dan naar Boekhandel Veldwijk nv (Advertentie) bovenaan worden. EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!! I i i i I Bedrijfsweg Alphen a/d Rijn-(01720) 7 55 79 ■Jj- Bij twee bromfietsongelukken zijn zaterdag in Waddinxveen nogal wat persoonlijke letsels ontstaan. Waarom de 17-jarige Annemarie Pijpers in de Kerkstraat tegen een lantaarnpal reed is onbekend, zij liep er echter wel een gebroken bovenbeen en een hersenschudding mee op. Bij het gemaal kwamen zaterdagavond de 54-jarige heer J. Visser en Nelleke Rehorst (18) met hun bromfietsen in botsing. Beiden moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis in Gouda. ’■F n De Hervormde Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsverzor ging in Waddinxveen en de Gereformeerde Stichting voor Gezinsverzorging staan voor aanzienlijke financiële problemen als de raad vanavond ak koord gaat met een voorstel van B en W (de subsidiekommissie is al ak koord) om geen bijdrage te verstrekken in de tekorten van de stichtingen. De tennisvereniging Be Fair had er op Hemelvaartsdag 141 games voor nodig om met 32 te zegevieren over Maasland. Be Fair staat ongeslagen en kan in de komende uitwedstrijd tegen Maasland kampioen - i i hl - IR s. JlfcS'Ui» Weekblad voor Waddinxveen VANAVOND, 20 UUR A. 3f. (Advertentie) Vanzelfsprekend wordt er op maandag (tweede Pinksterdag) geen huisvuil op- gehaald. Zoals gebruikelijk doen de vuilnismannen de ronde van maandag er nu op dinsdag bij. Advertentie) (Advertentie) Waddinxveen vaststelling van een onteigeningsplan; verlening c.q. afwijzing van subsidies; i If I i I I i I 11 k I De raad vergadert vanavond over de volgende agendapunten: Aanvullend krediet ten behoeve van het maken van het struktuurplan; medewerking voor aanvullende in richting van de kleuterschool ’’Kruimeltje”; vaststelling van een verordening op het beheer van de bedrijven. Noordkade 26 Telefoon 2308 4977 na 6 uur ’s avonds krediet voor de aanleg van een voetpad; medewerking voor de aanschaffing van speelleermateriaal voor het tweede leerjaar van de St. Jozef- en St. Paulus- school; zevende wijziging van de Bouw verordening; wethouder H. Huizer (SGP) is een an dere mening toegedaan. Kerkweg 207 Telefoon 4488. Uw A.N.V.R. Reisadvsieur. Ook vrijdagavond en zaterdags geopend. Onder deskundige leiding trad wethouder P. Lips op als machi nist bij de eerste graafwerkzaam heden in het sportpark De Sniep. Dinsdagavond 23 mei houden de kies verenigingen van de SGP, de Hervormde kiesvereniging en het Gereformeerd Po litiek Verbond een gezamenlijke bijeen komst in het verenigingsgebouw Het An ker achter de Hervormde kerk, aanvang 20 uur. Wethouder H. Huizer zal spre ken over „Gewestvorming”. Er is gele genheid tot discussie. i l i i Voor Uw zomerbloemen: o.a. Geraniums, Salvia’s, Petunia’s,, afrikanen, lobelia's, chrysanten, ageratums, bolbegonia’s en vele andere soorten. Voor bloembakken in allerlei soorten. Voor mest, tuingrond, potgrond enz. Voor tegels, afrasteringen en palen. Voor Uw tuingereedschap. Voor Uw gazon, gazonmaaiers en motormaaiers. Kortom alles voor Uw tuin. Komt U ook naar Gerts. Tot ziens op onze kwekerij. Voor een betegeld voetpad tussen de bejaardenwoningen aan de Prins Bem- hardlaan en de Kerkweg gaat de ge meente 3000 neertellen. Nieuwe leer- en hulpmiddelen voor de kleuterschool Kruimeltje kosten 2223 en speelleer materiaal voor de Sint Jozef en Sint Paulusschöol 1575. De raad bespreekt ook een onteigeningsplan voor eigen dommen aan de Kanaaldijk en Sniepweg die vallen in het bestemmingsplan Sport velden. Ds. B. Koekkoek alhier heeft bedankt voor een op hem uitgebracht beroep van de Geref. Kerk van ’s-Gravenzande. 11 i I I i l I I I I t I I I I I ZATERDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts MAANDAG (PINKSTEREN) P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162 i i s 11 11 r m! i 11 11 t I t i i 11 11 i 111 111 11 111 11t 111 i I S I 1 I I I I I I Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. het vertrouwde adres Reis- en Passagebureau II I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I vaststelling van een verordening in zake de subsidiëring van het godsdienst en het vormingsonderwijs op openbare scholen; Het maken van een struktuurnota door het Instituut Stad en Landschap over de ontwikkeling van Waddinxveen tot 1980 en een verkeersstudie gaat de gemeente een lieve duit kosten. De oorspronkelijke ramingen bedroegen resp. 50.000 en 40.000. Nu vraagt het kollege om een aanvul lend krediet, dat erop neerkomt dat er nog eens 25.000 bij moet komen om die twee rapporten te kunnen financie ren. De gemeente wil nu echter de ver keersstudie niet laten afronden, hetgeen 18.000 bespaart. Alle deelnemers aan de bejaardenreis 1972 worden op woensdag 24 mei per bus af gehaald tussen plm 9 en 9.30 uur. Het Vertrek van alle bussen vindt plaats van de Stationsstraat om plm. 9.35 uur. ’s Avonds om 20.15 uur is de karavaan weer in Waddinxveen terug. Alle bejaar den krijgen nog bericht door wie en wel ke bus zij worden opgehaald. Afmeldin gen op de dag van de reis of als u, on verhoopt, niet wordt opgehaald door een der bussen, telefonisch melden aan tele foon 3867. De hervormde gezinsverzorging wilde voor het tekort over 1970 een bedrag van 35.000, terwijl de gereformeerde stich ting 11.000 wilde om de tekorten te dekken over de jaren 1963 tot en met 1970. Ook voor een invalide lid van een jeugdbeweging in Waddinxveen heeft het kollege geen 100 over. De jeugdbewe ging had hierom gevraagd teneinde de jongen deel te kunnen laten nemen aan een vakantieweek. Tegenvallers zijn er ook voor de jubi lerende voetbalclub Waddinxveen, die geen subsidie krijgt voor de vieringen van het halve eeuwfeest, de tafeltennis- club Kwiek en de Stichting Werkschuit Gouda die beide geen bijdrage krijgen voor de huur van de vroegere Bethel- kerk. Het inmiddels opgeheven christe lijk mannenkoor De Brug krijgt nu ook zijn 455 subsidie (natuurlijk) niet meer. Het fanfarecorps Concordia valt wel in de prijzen. Na de meevaller van vorige week (de gift van de Raiffeisenbank) krijgt het muziekkorps nu ook nog een renteloze lening van 10.000. Het vormingsonderwijs op de basis scholen zal, als het kollege gelijk krijgt, voortaan, op gelijke voet worden gesub sidieerd als het godsdienstonderwijs. Dit gebeurt op aandringen van de Vereni ging voor Openbaar Onderwijs en op dat van een aantal raadsleden. De inspekteur van het onderwijs en de Onderwijsraad hebben zich akkoord verklaard. Alleen HUU» De planteiunarkt bij de Passage werd druk bezocht, maar regenen deed het wel en niet zo zuinig ook. - STSsaF-": .."•"iTiffiaghsa 1 „ju1 11 11 t i i K I 6 I I I I I I I 8 i I i I I I I I I I g r S;è':

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1