SGP tegen vormingsonderwijs Pressiemethoden GS winden raad weer dans en van Subsidies Julianaschool afgewezen blijft boeien Mourik van (40) overleden Eerlijk duurt het langst Zang spel leerlingen TOYOTA BOAT? GERTS ZONEN KOM NAAR GERTS: Nog op vakantie het vertrouwde adres Kettingbotsing S gff FEESTAVOND VV WADDINXVEEN Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Tuinarchitectuur en Tuinwinkel Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. VAN GINKEL N.V. DONDERDAG 25 MEI 1972 Bezwaren dan naar... 5S~ De afwezigheid van burgemeester Van der Hooft inspireerde de raad donderdagavond niet tot bijster vermeldenswaarde wapenfeiten. Loco- burgemeester P. Lips, die in zijn antwoorden altijd een beetje de indruk geeft van een tijdrekkende profvoetballer, schipperde aardig tussen de weinige netelige zaken door en zo werd het in alle vrede toch weer half elf voordat de edelachtbare dames en heren de echtelijke sponde weer kon den opzoeken. De onderwijzers van de Koningin Julianaschool waren zichtbaar tevre den. Twee avonden en een middag hadden hun leerlingen andere kinderen, ouders en bejaarden vergast op luisterrijke zang, spel en dans. Met een bezetting van liefst 120 kinderen, verdeeld over vier evenementen, was dat voorwaar geen geringe prestatie. De onderdelen van het rijk geschakeerde programma waren dermate verzorgd, dat het geheel van de eerste strofe af tot het laatste slotakkoord bleef boeien. n r Q Gevoelig Dat de driemansfraktie van de SGP/Hervormde Kiesvereniging in de ge meenteraad geen enthousiast aanhangster is van andere dan protestants- christelijke (en daarvan nog lang niet alle) onderwijsinstellingen weet u zo langzamerhand wel. Toch ligt de tijd lang achter ons dat onze meest principiële raadsleden voorzieningen voor de ’openbaren’ of nog erger! de ’roomsen’ hun goedkeuring onthielden. Maar dat een vos wél zijn haren, maar nooit zijn streken verliest bleek donderdagavond weer eens, toen wethouder Huizer, geschraagd door de heren Havenaar en Uitbeijerse, subsidiëring van het vormingsonderwijs op openbare scholen (’openbaar’ equivalent voor het godsdienstonder wijs) als onaanvaardbaar van de hand wees. De wethouder gaf bereidwillig een toelichting. Hij was tegen het subsidië ren van vormingsonderwijs omdat hij ook tegen het subsidiëren van godsdienstonderwijs was. Dat gaat uit van de ouders en van de kerk en die moeten het dan ook maar betalen als ze het willen, aldus luidde on geveer het betoog van de wethouder. Bovendien, dat vormingsonderwijs zou wel eens kunnen betekenen dat de kinderen les gaan krijgen in aller lei revolutionaire theorieën het rode boekje van Mao bijvoorbeeld I zo orakelde de heer Huizer. Nu was dat laatste argument even ongegrond als onthullend voor de ’stem verklaring’ van de SGP-fraktie. Want dat vormingsonderwijs beoogt de leerlingen inzicht te geven in de diversiviteit van levensbeschouwelijke stromingen in de samenleving wist de SGP natuurlijk ook wel. Hij en de zijnen waren gewoon tegen alweer een stukje schoolvemieuwing op die toch al veel te ’vrije’ openbare scholen. Zou de heer Huizer dat gewoon gezegd hebben, dan had niemand daar van opgekeken. Maar om je te verschuilen achter het argument dat ook het godsdienstonderwijs je steun niet heeft, doet schijnheilig aan als dat godsdienstonderwijs, mét volledige SGP-instemming, zijn subsidie al lang en breed binnen heeft. KvdB. Bedrijfsweg Alphen a/d Rijn-(01720) 7 55 79 UI-, Tf- Weekblad voor Waddinxveen FLORIDA BOSKOOP, 20 UUR °P (Advertentie) Waddinxveen Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) De heer Van Mourik bekleedde, be halve zijn veeleisende dagtaak als eige naar van twee drogisterijen in Waddinx veen, ook gedurende vele jaren een be- stuursfunktie in de zwemklub De Gou we. Hij maakte ook enige tijd deel uit van het Sportweekcomité. De heer Van Mourik was getrouwd en had twee jonge kinderen. Noordkade 26 Telefoon 2308 4977 na 6 uur 's avonds Rust en vrede dus, al wilden de heren Barth en Van Schie toch wel enige gram schap kwijt voor de ietwat op chantage lijkende pressiemethoden van Gedepu teerde Staten, met name bij de behande ling van het miljoenenplan. Troost u: het gaat nu eindelijk allemaal door. Zelfs met de verbouwing van de Theo Thijssenschool kan dan eindelijk worden begonnen en vooral dat betekent voor velen een zucht van verlichting. mentaliteit bij Stad en Landschap?”) lie ten zich in minder vleiende termen uit over het voorstel voor het aanvullende krediet. De heer Lips zegde toe dat de vinger aan de ’institutionele’ pols zal worden gehouden. Kerkweg 207 Telefoon 4488. Uw A.N.V.R. Reisadviseur. Ook vrijdagavond en zaterdags geopend. ving alle eer, maar kon de oplossing vol gens de koning (van Spraysillië) ook niet brengen. De kroonprins, als lid van de aktiegroep ”De laatste bloem”, duikt op als ”nep-vergeler” in het t.v.-programma van Willem O’Dillem, om te tonen dat de spuitbussenindustrie in het land ’goed waardeloos’ is, maar wel veel bloemen, lucht en water kosten. ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doorn, Prins Bemhardlaan 9, tel. 4162 ZONDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. Reis- en Passagebureau Hans van Vark zette een echt bezorg de koning neer, Philipz Kolb een waar lijk hippe kroonprins, Joke Oomkens een lieve koningin en Bas Jan Tukker een streberige ambtenaar, die toch wel heel gevoelig z’n teruggekeerde recalcitrante dochter Appeltje (Etty Repko) knuffelt Ook was de raad het ondubbelzinnig eens met de voorstellen tot afwijzen van een flink aantal subsidieaanvragen. De heer Van Heteren van Gemeentebelan gen vroeg om toch wel iets te doen voor de jubilerende voetbalclub Waddinxveen hetgeen, zo kwam vast te staan, inder daad zou gaan gebeuren. De heer Barth nam de moeite om dit raadsbesluit dat snel dreigde te worden genomen even toe te lichten voor de publieke tribune. Dat kwam hem op een reprimande te staan van de heer Uitbeijerse die vond dat de heer Barth uit de niet-openbare school (lees: subsidiekommissie) klapte. In ie der geval kunnen wij u mededelen dat de hervormde en gereformeerde stich tingen voor gezinsverzorging het ge vraagde geld (resp. 35.000 en 11.000) niet krijgen omdat in de meeste gevallen hulp is verleend waar niet om is ge vraagd. Gerben Klinkenberg toonde zich een wLardig opvolger voor die andere Wil lem O’D. en Oma van Dalen werd als vinnig equivalent van E1S van Muiswin kel bij opkomst al met applaus beloond. Ster van de avond werd Van Dalen, niet alleen omdat hij beide partijen tot elkaar bracht, maar ook door het spel van Wim Bezemer. Het koor zong inspirerend, het geluid en licht (de heer G. Voogd) was verzorgd. Na de tweede avond bleken er toch nog bloemen over te zijn, die aan de be jaarden, als dank voor hun gastvrijheid, werden uitgereikt De regie was in han den Van P. A. Oranje. Voor de pauze twee gedichten, netjes gezegd door Jeanette Mook en Paula Zwijgers, een mini-musical door de kleintjes o.l.v. „juf” Leefsma en een iets groter zangspel door de kinderen van de heer De Koning, die „De Geschiedenis van Ons Land, van de Germanen tot Floris V” schitterend tot musical ver werkte en identiek liet opvoeren. Na de pauze een tijdkritische kinder voorstelling, waarbij de konsumptie- maatschappij een gedegen veeg uit de pan kreeg. „Het koffertje van meneer Van Dalen”, door Hans Peters (Benny Vreden Produkties) konfronteerde spe lers en publiek met de problemen van deze tijd: lucht- en waterverontreiniging en het gebrek aan wil om samen er iets aan te doen. Bewust was echter gekozen voor een niet-gespannen regie, zodat de vreugde van het zangspel niet teloor ging aan een topzwaar ’’aanklagen”. Het volkslied in de musical was dan ook verre van plechtig; de spuitbus ont- Een voorstel tot subsidiëring van het vormingsonderwijs op de openbare scho len op gelijke wijze als bij het gods dienstonderwijs het geval is stuitte op onoverkomelijke bezwaren bij wethou der H. Huizer en zijn fraktiegenoten J. Havenaar en D. Uitbeijerse van de SGP/Hervormde Kiesvereniging. „Wij zijn tegen subsidiëring van dit onderwijs, want we zijn ook tegen subsidiëring van het godsdienstonderwijs. Dat hoort uit te gaan van de kerken en die moeten het dan ook maar betalen,” zo lichtte de wethouder toe. Daar kwam nog bij dat de heer Huizer niet geheel begreep wat vormingsonderwijs nu eigenlijk precies inhoudt. „Volgens mij krijgen de kinde ren les in allerlei revolutionaire theo rieën van leraren die instemmen met het rode boekje,” zo sprak de heer Huizer. De heer Harms Van de PvdA sprak in een fraaie beeldspraak van ’gelijke mon niken, gelijke kappen’. De heer Huizer legde hij uit wat vormingsonderwijs be tekende (zie ons kommentaar elders - red. WvW). Eensgezindheid bestond wel over de benoeming van de heer B. de Rijke uit Geervliet, onderwijzer aan een lagere school daar, tot hoofd van de nieuwe openbare basisschool in de Vondelwijk. De heer Barth: „De heer De Rijke zal goed in ons team van schoolhoofden passen.” Oranjecomlté, waarvan hij voordien al jarenlang als gewoon lid deel had uitge maakt. Al ruim tien jaar zat hij in het dagelijks bestuur van de Middenstands- vereniging en was als zodanig nauw be trokken bij de jaarlijkse Sint Nikolaas- aktie en de Bejaardenreis. Zaterdag nog woonde de heer Van Mourik een laatste bespreking bij voor de bejaarden reis die gisteren plaats had, zij het in gedrukte stemming vooral bij de organi satoren die het droeve bericht even voor het vertrek van de bussen hoorden. De heer Van Mourik was een bekend en gewaardeerd Waddinxvener. Drie jaar geleden volgde hij wijlen de heer H. K. van der Loo op als voorzitter van het 1 Loco Lips, die al eerder de raad had blijgemaakt door te zeggen dat de voor malige houten Bethel-kerk indien enigs- zins mogelijk voor de gemeente behou- den moet blijven (ook al hadden GS een j aankoop-besluit getorpedeerd), wilde dë 1 wat bittere verwijten van de raadsleden van D’66 en KVP (de heer Harms van I de PvdA had zich voorheen al in gelijke i zin over GS uitgelaten) enigszins terug- i draaien. „GS willen niet weer voor ver- i rassingen komen te staan. Laten we j daarvoor begrip hebben en niet altijd ge- I lijk willen hebben,” zo vroeg hij. I Het struktuurplan, dat het Instituut Stad en Landschap voor Waddinxveen I aan het schrijven is zal, samen met een j onafgemaakte verkeersstudie, 115.000 I moeten gaan kosten. De raad ging hier j morrend mee akkoord. Sprak de heer I Van Gent (PvdA) namens de financiële I kommissie al van een onaanvaardbare J overschrijding van de kredieten (met I 24.000 - red.), ook de heren Uitbeijerse I van de SGP („Dit is een kwalijke zaak”) I Harms van de PvdA („Er worden nogal I wat uren vergaderd. Kunnen we niet voortaan vaste bedragen afspreken?”) en I Barth van D’66 („Wat is dat voor een Voor Uw zomerbloemen: o.a. Geraniums, Salvia’s, Petunia’s, afrikanen, lobelia’s, chrysanten, ageratums, bolbegonia’s en vele andere soorten. Voor bloembakken In allerlei soorten. Voor mest, tuingrond, potgrond enz. Voor tegels afrasteringen en palen. Voor Uw tuingereedschap. Voor Uw gazon, gazonmaaiers en motormaalers. Kortom alles voor Uw tuin. Komt U ook naar Gerts. Tot ziens op onze kwekerij. De ter aarde bestelling vindt maan dagmiddag a.s. plaats op de begraaf plaats aan de Alberdinck Thijmlaan. Om een uur begint de rouwdienst in de Bethelkerk. Woensdagmorgen tussen 7 en 8 uur ’s morgens is plotseling overleden de be kende Waddinxvener Cees van Mourik, die veertig jaar is geworden. De heer Van Mourik werd in het pinksterweek- einde plotseling onwel en werd in de loop van zondag in het Goudse Bleu- landziekenhuis opgenomen. Woensdag nacht verslechterde zijn toestand onver wacht. Doordat een. 31-jarige Waddinxvener dinsdagavond niet bemerkte dat zich bij de hefbrug een file had gevormd zijn vier auto’s vrij ernstig beschadigd in de kettingbotsing die de onoplettende be stuurder veroorzaakte. (Advertentie) pont Inschrijven voor de volledige dagopleiding aanvang sept. SECRETARESSE RECEPTIONISTE KANTOOR ASSISTENTE *esthaven 31-32, tel. 01820-17861 11 i i 11 11 i 11 i i i i i i i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1