Milieuhygiëne vergt Geslaagd De Rank bezoekt gemeente W erk voor Van Herk Tweetal plaatsgenoten ter aarde besteld voortgang met aardgasomschakeling Sauna bij zwembad Opbrengst collecte GERTS ZONEN Bejaardensoos KOM NAAR GERTS: il! en „open tafel” Ministers: Verloting Concordia OPENING SPORTWEEK Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Tuinarchitectuur en Tuinwinkel Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. I 27e JAARGANG - Nr. 1289 DONDERDAG 1 JUNI 1972 A ÜT dan naar... L L'J :d ZATERDAG, 18.30 uur 1*3 (Advertentie) westhaven 31-32 telefoon 01820-17861 waar zich een sterke koncentratie (Advertentie) westhaven 31-32 telefoon 01820-17861 (Advertentie) I 11 I E telefoon 01820 - >7861 westhaven 31-32 •I Noordkade 26 Telefoon 2308 4977 na 6 uur 's avonds De onlangs gehouden collecten voor het sociaal fonds van het CNV „Draagt elkanders lasten” (D.EJL.) heeft opge bracht het mooie bedrag van 1.132,03. Aan het nieuwe overdekte zwembad in het sportpark De Sniep moet, zo vindt burgemeester C. A. van der Hooft, straks bij het begin van de bouw (in augustus a.s.) meteen een sauna worden vastgebouwd. Voor Uw zomerbloemen: o.a. Geraniums, Salvia’s, Petunia’s, afrikanen, lobelia’s, chrysanten, ageratums, bolbegonia’s en vele andere soorten. Voor bloembakken in allerlei soorten. Voor mest, tuingrond, potgrond enz. Voor tegels, afrasteringen en palen. Voor Uw tuingereedschap. Voor Uw gazon, gazonmaaiers en motormaaiers. Kortom alles voor Uw tuin. Komt U ook naar Gerts. Tot ziens op onze kwekerij. i 11 >i i i i i i Aan Joh. van Herk Aannemingsmaat- schappij NV in Waddinxveen is door de gemeente Aalsmeer een projekt gegund, dat grond-, riolerings- en asfalterings- werkzaamheden omvat. De aanneemsom bedraagt bijna 770.000. In het Anne Frankcentrum vindt dins dagmiddag 6 juni a-s. om 14.30 uur weer een bijeenkomst plaats van de bejaar densociëteit. Op donderdag 8 juni is er vervolgens ’open tafel’ voor de Wad- dixveense bejaarden. De kosten zijn 4 per persoon. Men kan zich opgeven via het telefoonnummer 5555 tot en met aanstaande dinsdag (ook voor vervoer). De maaltijd begint om 1230 uur in het Anne Frankcentrum. Nadat de leerlingen van de derde klas van de christelijke huishoudschool De Rank de afgelopen maanden in het ka der van het vak maatschappelijke vor ming door deskundigen met behulp van films en dia’s werden voorgelicht om trent voor hen openstaande beroepen zoals inrichtingsassistente, kapster, kin- derverzorgster, zieken- en bejaardenver zorgster en zij o.a. excursies hadden ge maakt naar het ziekenhuis Ikazia in Rotterdam en de Dr. Mr. Willem van den Bergh-Stichting in Noordwijk, wer den zij donderdagmiddag ontvangen op het gemeentehuis van Waddinxveen. Bij afwezigheid van de burgemeester werden de meisjes welkom geheten door de heer J. Meuleman, loco-secretaris. Onder leiding van de chefs en ambtena ren van de verschillende afdelingen van de secretarie maakten de leerlingen een rondgang langs alle afdelingen: algeme ne zaken, financiën, onderwijs, perso neelszaken, interne en sociale zaken en de mechanische afdeling. Daarna kwam het gezelschap bijeen in de raadzaal, waar nog het een en ander werd verteld over het werk van de gemeenteraad en in het bijzonder van burgemeester en wethouders. Onder het genot van een frisdrankje werden tal van vragen beantwoord. Ten slotte dankte een van de leerkrachten voor de plezierige ontvangst en noemde hij het gemeentehuis van Waddinxveen een ’’open” huis. ZATERDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 (Advertentie) ■pont Inschrijven voor de volledige dagopleiding aanvang sept. SECRETARESSE RECEPTIONISTE KANTOOR ASSISTENTE westhaven 31-32, tel. 01820-17861 Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. 1j Zaterdagmiddag werd de heer H. van Nielen, firmant van Garage van Nielen aan de Dorpstraat ter aarde besteld, na een rouwdienst in de Kruiskerk. Ds. D. J. Modderaar leidde deze dienst naar aanleiding van de tekst „Mijn genade is u genoeg”. Hij herinnerde eraan dat de overledene veertig jaar als organist aan de Kruiskerk was verbonden en mede oprichter is geweest van het Geref. kerk koor. Het kerkkoor zong enkele passen de liederen. Maandagmiddag had dé teraardebe stelling plaats van de heer C. van Mou- rik, in leven penningmeester van de plaatselijke middenstandsvereniging en bestuurslid van verschillende andere ver enigingen. Een groot aantal belangstel lenden had zich verzameld op het nieu we kerkhof, waar ds T. van ’t Veld de geloofsbelijdenis uitsprak. Tevoren was door dezelfde predikant in de Bethelkerk een rouwdienst geleid. Het NV Bouwkundig Ingenieurs bureau Stuurman rekende voor de burgemeester uit dat zo’n Finse stoombadinstallatie (voor zes perso nen) zestig mille zal moeten kosten en zoveel geld heeft onze straatarme gemeente helaas niet in kas. Vandaar dat de burgemeester zich in een brief heeft gericht tot het gehele Waddinxveense bedrijfsleven, waarin Dit antwoordt de minister van ekono- mische zaken, mr. drs. H. Langman, te vens namens de minister van landbouw en visserij, ir. P. J. Lardinois, op schrif telijke vragen uit de Tweede Kamer. De heren Tolman, De Bekker, Walburg, Tuijnman en Koningh hadden de minis ters naar hun mening gevraagd, hoe de glastuinders die nog vóór de omschake ling op aardgas staan die voor hen een extra-investering van 25.000 a 30.000 meebrengt de uitspraak moeten beoordelen van een woordvoer der van de Nederlandse Gasunie, dat industriële verbruikers in het binnen land vóór de eeuwwisseling van aardgas op een andere brandstof zullen moeten overgaan. Voor zover gesproken is over een beperking van de binnenlandse gasafzet, betreft dit alleen een beperking in de groei hiervan. De binnenlandse afzet heeft zich duidelijk sneller ontwikkeld dan in de voorafgaande jaren is voor zien. Dit noopt tot een meer selektief afzetbeleid. Het is niet de bedoeling dat een eventuele beperking zich ook zal uitstrekken tot de leveringen van aard gas aan de glastuinbouwbedrijven. Hier mede is in de afzetprognoses van de N.V. Nederlandse Gasunie nadrukkelijk rekening gehouden. Vergeleken met het gebruik van hoog- zv'avelige stookolie geeft het gebruik van aardgas, in ieder geval in die gebie den van glastuinbouwbedrijven bevindt, uit een oogpunt van milieuhygiëne onge twijfeld wezenlijke voordelen, zodat het van belang is dat de omschakeling van de genoemde bedrijven van stookolie op aardgas daar voortgang vindt. Op de vraag of de ministers, gezien de grote onrust die berichten in de glastuinbouw hebben veroorzaakt, in het belang van een vlotte omschakeling van de glastuinbouw willen bevorderen, dat de glastuinders ondubbelzinnig op de hoogte worden gesteld van het stand punt van de regering met betrekking tot Van de scholengemeenschap Christe lijk Lyceum in Gouda slaagden voor het diploma hbs-b: Kees Bax, Conny Jonge- jan, Hans van der Krans, David Ver- wey, Bert van Mourik en Hubert Poot. Aan de Rijksscholengemeenschap in Gouda slaagden voor het examen mms J. H. G. Bergsma en W. H. J. M. Was si nk. De thans in ons land bekende voorraden laten het niet toe aan de „in dustriële” verbruikers tot het jaar 2000 aardgas te leveren. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Ook de exportkontrakten strekken zich niet over een zo lange periode uit. Het beleid van de N.V. Nederlandse Gas unie is er niettemin op gericht om, indien zich mogelijkheden voor de aan koop van aardgas uit andere bronnen dan het Groningse gasveld voor doen, daarvan gebruik te maken ten einde de gasleveranties ook na afloop van de thans voorziene periode verder te kunnen voortzetten: de aardgasvoorziening aan hun bedrij ven in de komende twintig jaar, ant woordt minister Langman als volgt. Mede in verband met het feit dat de aardgasleveranciers aan de glastuin bouwbedrijven kumulatief gezien slechts een betrekkelijk klein beslag leggen op de Nederlandse aardgasvoorraden, is er geen aanleiding voor de verwachting dat voor de bedoelde leveranties met een kortere termijn zou moeten worden ge rekend dan die welke door de vragen- lijke Koninkrijkszalen. steller is genoemd. Weekblad voor Waddinxveei. l hij de ’managers in Waddinxveen’ vraafet een stichting op te richten die de sauna moet gaan realiseren. Later „in betere tijden,” zo schrijft de heer Van der Hooft zal de ge meente de sauna van de stichting ovememen. Zo is dat ook gegaan bij het oude zwembad aan de Kanaaldijk dat in 1928 werd gebouwd door wij len de heer Stuurman en dat later eigendom werd van de gemeente. Omdat de burgemeester tot medio juni met vakantie is, nemen de heren T. W. Verweij en A. Ooms van Stuurman NV zo lang de honneurs waar, waar het gaat om nadere in lichtingen. René Oskam, 5 jaar oud (1) was met zijn vriende Peter van Soest (4 jaar) aan het spelen bij de sloot langs de Kleikade. René viel plotseling in het water waarop Peter hem er direkt weer uitviste. Na deze krachtsinspanning bracht de redder zijn vriend naar huis en beiden waren niet bepaald onder de indruk van het gebeurde. Moeder Oskam, die natuurlijk wel flink schrok, zei tegen haar zoon: „Als je verdronken was, had je vader en moeder nooit meer gezien”. Antwoord van René: „Nee hoor, want ik bleef drijven”. Peter van Soest kreeg van zijn vriendje als dank een mooie auto en hij was daar zo blij mee, dat hij bdankte met een stevige zoen en de woorden: „Dank je wel, vriend”. De trekking van de verloting van de muziekvereniging Concordia in het ge reformeerd verenigingsgebouw in de Stationsstraat, zal niet op 2 juni maar op 9 juni plaatsvinden. (Advertentie) ■G’ I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1