goede vangst HSW wenst u echter wel voor Succes voor om Luchtvuilmeter W addinxveen Kennismaken met Geslaagd PvdA helpt bij aanvraag huursubsidie I Zorgt de vereiste papieren „junioren” brandweer onze gastarbeiders mg SPORTWEEK Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Prot. Chr. Dienstverlening verhuisd M. HEEMSKERK N.V. Doktersdiensten 27e JAARGANG - Nr. 1290 DONDERDAG 8 JUNI 1972 Milieubeheer dan naar... EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!! Beperking benoemd, met wie u kontakt kunt van de PvdA te zijn. Uitbreiding Papieren Evenals voorgaande jaren heeft de afdeling Waddinxveen van de Partij van de Arbeid zich weer beschikbaar gesteld om diegenen die in aanmer king denken te komen voor huursubsidie behulpzaam te zijn bij het doen van een aanvraag. Daartoe heeft de PvdA een vijftal ’huurombudsmannen’ (en -vrouwen) opnemen. U hoeft daarvoor geen lid S& Weekblad voor Waddinxveen (Advertentie) a De pan stond al op het gas toen ze thuiskwamen Onder bevelvoering van hoofdbrand wacht A. van Nielen heeft een ploeg van de Waddinxveense brandweer op zater dag 3 juni deelgenomen aan de provin ciale brandweerwedstrijden klasse 4, die werden gehouden in Ter Aar. staan of daar plankjes aan te bevestigen. Degene, die zich aan deze, op zich zeer redelijke, bepalingen niet houdt, wordt geacht zonder toestemming te vissen en is daarmee strafbaar in de zin van de wet. De politie is heus niet van plan om de visliefhebbers door allerlei controles het plezier te gaan vergallen, zij zal ech ter wel nauwkeurig toezien of de vereis te papieren in orde zijn en er tevens op letten dat niet een paar mensen door onjuist gedrag het vissen voor grote groepen serieuze beoefenaars van de sportvisserij onmogelijk maken. In de wet wordt gesteld, dat vissen met een speciale hengel, bijvoorbeeld het vissen op snoek, kan worden toege staan vanaf 1 juli. Een koninklijk goed gekeurde vereniging heeft echter het recht uitzonderingsbepalingen vast te stellen, die rechtsgeldig zijn. Zo heeft de HSW, ter bescherming van de snoek- stand, bepaald dat vissen met de specia le hengel in de singels niet is toegestaan en in de Ringvaart slechts vanaf 1 sep tember a.s. Wanneer u alleen met de kleine vis- akte (bijdragebewijs) in de Gouwe of het kanaal langs de Kanaaldijk wilt gaan vissen, moet u er op letten dat ook daar geen speciale hengels mogen worden ge bruikt. mische analyse worden bepaald. Deze hoeveelheid pleegt te worden uitgedrukt in microgrammen (een microgram is het miljoenste deel van een gram). De metingen geschieden over perioden van 24 uur, waarbij de in deze periode aangezogen hoeveelheid lucht op de vo lumemeter kan worden afgelezen en ge noteerd in m3. Het door deling van bei de grootheden verkregen eindresultaat is de concentratie aan SO2, uitgedrukt in microgrammen per m3. Aldus verkrijgt men over een periode van een half jaar plm. 180 van deze meetuitkomsten per meetpunt. Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, tel. 2676 Apotheek Van Doom POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 II t> De opening van het visseizoen geeft de Waddinxveense sportvissers tege lijkertijd een flinke verruiming van hun mogelijkheden. Met ingang van vorige week is het toegestaan in een aantal singels te vissen. Ingewijden weten al lang dat bij het verkrijgen van rechten ook de plichten niet mogen worden verzaakt en daarom hebben wij samen met de Hengelsportvereni ging Waddinxveen en de Rijkspolitie eens nagegaan wat er allemaal vast zit aan het vissen in de Waddinxveense wateren. Het bureau van de sektor gezinsver- zorging/bejaardenzorg van de Protes tants Christelijke Stichting voor Maat schappelijke Dienstverlening is ver plaatst van Elzenhorst 7 naar het ge bouw van het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 (derde etage). Het tele foonnummer blijft gehandhaafd op 4896. Aanvragen om hulp kunnen, zoals ge bruikelijk, worden ingediend vau maan dag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur van. bij de leidsters mevrouw P. Kiel-van Muiswinkel en mej. B. M. Klop. Het bureau van de maatschappelijk werkster, mevrouw J. van Hartcn-van der Meent, blijft gehuisvest aan de Kerkweg 234, gebouw ’t Anker (achter de Brugkerk), telefoon 4522. De huidige spreekuren zijn: maandag en dinsdag van 9 tot 10 uur v.m. alsmede elke eer ste woensdag van de maand van 19 tot 20 uur n.m. Bovendien in het Anne Frankcentrum elke woensdag van 9 tot 10 uur v.m. Tot en met het vorig visseizoen kon de HSW slechts rechten doen gelden op de Ringvaart, vanaf de nieuwe begraaf plaats tot aan de garage van Boonstop- I, pel, maar dit seizoen zijn daar, in over leg met de gemeentelijke autoriteiten, de volgende singels aan toegevoegd: Bosboom Toussaintsingel, de singels langs de Pr. Beatrixlaan, Willem de Zwijgerlaan, Staringlaan, Jan Campert- laan en de Koningin Wilhelminasingel. In deze singels is het toegestaan met één of twee gewone hengels te vissen. Het gebruik van speciale hengels (snoeken) I is hier onder alle omstandigheden ver boden. De Hengelsportvereniging Wad dinxveen heeft voorlopig voor één sei zoen toestemming verkregen deze singels door haar leden of daarmee gelijkgestel- i den te laten bevissen. Het gedrag van de hengelaars zal me de bepalend zijn of deze toestemming voor een volgend seizoen weer wordt i verleend. Het is bijvoorbeeld niet toege- i staan voorwerpen in de grond te steken, gaten te graven, in de grasbermen wor- I men te steken, op de schoeiingen te Om te mogen vissen is het nodig, dat iedereen die ouder is dan 15 jaar, be schikt over een visakte of bijdragebewijs dat door de overheid wordt uitgegeven. Het geld dat hiervoor moet worden neergeteld, komt voor een deel weer ten goede aan de visserij, want de overheid verleent subsidies wanneer beheerders van viswater vis aankopen om uit te zetten. Met dat bijdragebewijs bent u echter meestal niet klaar. Daarmee mag u alleen maar vissen in wat de wet noemt: bevlot- of bevaarbaar water en in Waddinxveen zijn dat de Gouwe en het kanaal langs de Kanaaldijk. De niet bevaarbare wateren worden alle beheerd door partikulieren, instel lingen of verenigingen en die moeten de liefhebbers schriftelijk toestemming geven om te vissen in het water dat zij beheren. Ook dat is vrij logisch, want een ver eniging als de HSW besteedt, naast de eventuele subsidies, uit eigen middelen I nog flinke bedragen aan het op peil houden van de visstand. Daarnaast is de HSW aan zijn uitbreidende ledental ver plicht, voor eigen viswater in de naaste omgeving te zorgen. Wanneer u lid wordt van de HSW, krijgt u daarmee hun toestemming om te vissen in de wateren ,die zij beheren. Het is ook mogelijk van de vereniging een vergun ning voor één dag te krijgen. Deze toe- I stemming van de beheerder van het vis- i water is vereist voor alle personen van 10 jaar en ouder. Het strekt de HSW tot eer, dat zij het niet laten bij het nemen van monsters, maar dat zij daarnaast veel hebben ge daan en nog zullen doen voor het schoonmaken van onze singels en van de Petteplas achter het station. Dat was een komplete vuilnisbelt waar zeven maal een vijf tons vrachtwagen kon worden volgeladen met de rommel die op de bodem lag. Milieubeheer is niet in de eerste plaats een zaak van de landelijke overheid. Schelden op grote industrieën die de lucht verpesten mag u alleen maar doen als u niet uw eigen troep stiekum in de sloot of de plas mikt. De aktiviteiten van de HSW rechtvaardigen op zijn minst uw medewerking bij het schoon houden van ons water en uw daadwer kelijke steun als lid zal nog veel meer op prijs worden gesteld. Enkele maanden geleden is in Waddinxveen een ’Werkgroep Buiten landse Werknemers’ ingesteld. Doel van de werkgroep is o.a. het kontakt tussen de bewoners van Waddinxveen en de buitenlandse werknemers te bevorderen en de buitenlandse werknemers te helpen bij hun moeilijk heden op sociaal gebied. Dinsdagavond 13 juni om 20 uur organiseert de werkgroep een kennis- makingsavond met Marokkaanse gastarbeiders in de Remonstrantse kerk, Zuidkade 59. Niet alleen is deze avond bedoeld als kennismaking tussen leden van de werkgroep en de buitenlandse werknemers, maar ook kunnen er kontakten worden gelegd met andere belangstellenden. Er zal volop gelegenheid zijn tot het stellen van vragen aan leden van de werkgroep. Als een wat grondiger kennismaking met Waddinxveen zal de heer H. Jenné, gemeentesecretaris van Waddinxveen, dia’s tonen over de ontwik keling van vroeger tot heden van Waddinxveen. Meer inlichtingen over deze avond zal mejuffrouw Boere, Eikenlaan 72, tel. 5768, graag geven. Bij het vissen in de Waddinxveense wateren hebt u al gauw te maken met de HSW, een vereniging met 450 leden, die dit jaar 10 jaar bestaat. Zo’n vereni ging doet rijn best om een schare lief hebbers in staat te stellen hun hobby zo goed mogelijk te beoefenen en dat kan van veel meer belang rijn dan men op pervlakkig denkt. Er rijn al veel artsen die lichtelijk overspannen mensen als eerste therapie aanraden eens lekker te gaan vissen en dat blijkt in veel geval len een goede remedie te rijn. Als lid van de Hengelsportvereniging kun je bo vendien veel uitgebreider dan hier mo gelijk is, te weten komen wat er binnen de visserijwet allemaal mag en wat nou net niet. De laatste tijd komt er nog een extra dimensie aan het werk van de ge organiseerde hengelaars. Hun hobby brengt hen in zeer nauw kontakt met de toestand van het water en u weet wel dat waterverontreiniging samen met luchtverontreiniging de gemeenste aan vallen vormen op onze kansen om ge zond verder te leven. Het is dan ook geen wonder dat juist deze mensen zeer aktief meewerken bij het nemen van wa termonsters. Vijf leden van HSW be schikken over een komplete unit om het zuurstofgehalte van het water te bepa len. Dit zuurstofgehalte is een goede graadmeter om de mate van vervuiling vast te stellen. Met een totaal van 436 punten wist de Waddinxveense ploeg beslag te leggen op een tweede plaats en is hiermede doorgedrongen tot de landelijke selectie wedstrijden in de klasse 4. Het bereiken van dit resultaat is te meer een bijzondere prestatie als gere kend wordt, dat het merendeel van de leden van de ploeg amper een jaar lid is van de vrijwillige brandweer en nog nimmer aan brandweerwedstrijden had deelgenomen. Ook voor de bevelvoerder was het de eerste maal dat hij als zo danig optrad. De koördinatiekommissie meting luchtverontreiniging in Zuid-Holland heeft plannen om het bestaande meetnet van SO2-meters uit te breiden met o.a. een station in Waddinxveen. In de kom missie, waarin onder meer zitting heeft de heer H. B. N. Mumsen, de vroegere burgemeester van Waddinxveen (nu eer ste burger van ’s-Gravenzande), deelt dit mee in het recent verschenen jaarverslag. deel van het inkomen, waarover loon belasting of inkomstenbelasting wordt betaald, het zogenaamde belastbare in komen. Het kan rijn dat uw inkomen bijv, door pensionering lager is dan vo rig jaar zodat u nu mogelijk wel in aan merking komt. Huurders die krachtens de Algemene Bijstandswet voor hun le vensonderhoud een uitkering ontvangen, komen niet voor een bijdrage in de huur in aanmerking. Wel komen in aanmer king degenen, die bijstand ontvangen op grond van: de Rijksgroepsregeling oorlogs slachtoffers 1940-1945 de Rijksgroepsregeling vervolgings- slachtoffers 1940-1945 de Rijksgroepsregeling gerepa- trieerden, de Rijksgroepsregeling Ambonezen en de Rijksgroepsregeling zelfstandigen. Uitgangspunt voor het verstrekken van een bijdrage is dat bij een jaarinkomen tot 11.000,méér dan een zevende deel aan huur wordt besteed en bij een jaarinkomen van 11.000 tot 18.000 méér dan een zesde deel. Bij een huur prijs beneden 1.050,per jaar wordt geen bijdrage verstrekt. Voorbeelden: Bij een belastbaar inkomen van 8.000 tot 9.000 per jaar en een huurprijs van 2.300 of meer per jaar kan een bij drage worden gegeven van 1.140 per jaar; bij een belastbaar inkomen van 11.000 tot 12.000 en een huurprijs van 2400 tot 2.475 een bijdrage van 480,—. Aanvraagformulieren rijn op het ge meentehuis verkrijgbaar. De bijdrage moet elk jaar opnieuw bij de gemeente worden aangevraagd. Dit moet vóór 1 juli ’72 gebeuren,of, als de woning op een later tijdstip wordt betrokken, binnen drie maanden, te rekenen vanaf de da tum waarop de huur is ingegaan, of, in gevallen van huurharmonisatie en woningverbetering, binnen drie maan- den, te rekenen vanaf de datum waarop de huurverhoging is ingegaan. De mogelijkheden voor individuele huursubsidie rijn ten opzichte van vorig jaar een weinig verruimd! Wanneer u meent in aanmerking te komen wendt u richt dan tot de gemeente of neem kon takt op met de PvdA-huurombudsman- nen die u graag van advies zullen die nen. Gymnasium A (Scholengemeenschap Chr. Lyceum-havo Gouda): Greet Mod deraar. Gymnasium B (Scholengemeen schap Chr. Lyceum-havo Gouda): Onno Dicker en Gert Oudijk. Hbs B (Rijks- scholengemeenschap Gouda): G. P. van Kampen, J. A. de Leeuw, P. van der Pligt en A. J. Vet. Doktoraal examen ekonomische we tenschappen: J. A. G. van Dijk. Vakdi- ploma journalistiek (School voor de Journalistiek Utrecht): mej. M. J. La bohm. In de omgeving komen ook meetsta tions in Benthuizen, Zevenhuizen en Gouderak. Gouda heeft al een meet station. Het gas SO2 (zwaveldioxyde) komt vrij bij de meeste verbrandingspro cessen, bijvoorbeeld van steenkool en olie. Het komt voor in concentraties die betrekkelijk eenvoudig meetbaar zijn en kan tot op zekere hoogte als maat die nen voor de luchtverontreiniging in het algemeen. De metingen worden in Zuid- Holland verricht met de volumetrische SO2-dagmeter. Samenstelling en wer king van dit apparaat worden hier in het kort beschreven. In principe is de meter opgebouwd uit de volgende componenten: een luchtvo- lumemeter; een kleine luchtpomp; een wasfles met het reagens, te weten een oplossing van waterstofperoxyde. De luchtpomp zuigt continu een con stante hoeveelheid buitenlucht aan die achtereenvolgens de wasfles en de volu memeter passeert. De in de lucht voor komende SO2 blijft in de wasfles achter door de chemische werking van de wa- terstofperoxyde-oplossing. De hoeveel heid SO2 kan door middel van een che- Belangrijk is dat u eerst een huursub- sidiefonnuüer ophaalt op het gemeen tehuis. De namen en adressen van de huurombudsmannen zijn mevrouw E. J. Berloth-Garretsen, Nicolaas Beetslaan 176, telefoon 3776; mejuffrouw A. Ver- meij, Peppelhorst 18, telefoon 3891; M. Boere, Eikenlaan 72, telefoon 5768; A. H. van Gent, Anna van Saksenstraat 3, telefoon 3103 en L. Trouwborst, Mei- doomstraat 39, telefoon 3791. Wanneer komt u in aanmerking voor een bijdrage? Dit kan het geval rijn, als u: a. huurder bent van een woning, waar voor na 31 maart 1960 rijkssubsidie is verleend, of huurder bent van een woning, waar van de huurprijs in het kader van de huurharmonisatie met méér dan 6% is verhoogd, of huurder bent van een woning, waar van de huurprijs belangrijk is ver hoogd als gevolg van een ingrijpende verbetering van de woning; en tevens: b. een inkomen hebt dat minder dan 18.000,per jaar bedraagt en c. méér dan een zesde een zevende deel van uw inkomen aan huur betaalt. Onder uw inkomen wordt verstaan: dat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1