143 voor Anjerdag W erkgelegenheid Geslaagd Geslaagd Eerste paal Reym-woningen Eerste speelveld geopend Chr. mavo in Duitsland I In Ter Aar PRETTIGE VAKANTIE Onafhankelijk Nieuwsblad J KLEUREN TV FOTO-ALBUM Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. 28e JAARGANG - Nr. 1293 DONDERDAG 29 JUNI 1972 Boekhandel Veldwijk nv dan naar Bewaar uw foto’s in een I IWfej.' ',mb --- Weekblad voor Waddinxveen 1410 Advertentie) TT Haanstra-kweekschool Leiden (eindexa men kleuterleidster): mej. E. van Beek. Chr. Lyceum Gouda (havo): Mike Ber ger, Henk Boersma, Cockie den Boon, Fred Doeleman, Bas van der Heide, Leo Hans Los, Henk Munneke, Mieke Olree, Jos van Oosten, Teus Prins, Marjolein de Rouw, Eleen Sliedrecht. Prof. Gunning-mavo Gouja (diploma IV): Theo Walthie. Chr. Lagere Tuinbouwschool Boskoop: Jan van Driel en Gert Jan Wijsman. Opleidingsschool voor kleuterleidster te Rotterdam: Willie van Eeden. Rijks Universiteit in Groningen: A. W. J. van Eeden voor het kandidaats exa men geschiedenis. Rehobothschool (havo) te Utrecht: J. L. Roggeveen. ’s Morgens om ongeveer half acht, vetrokken vorige week de meeste leerlingen van de derde klassen van de christelijke mavo voor vier dagen naar Duitsland. 1971 15 40 98 565 567 125 DE COMMISSARIS DER KONINGIN in de provincie Zuid- Holland, Voorzitter van het Anjer fonds Zuid-Holland. Aan de Kon. Wilhelminaschool voor christelijk mavo slaagden de volgende kandidaten: Fieke Blonk, Jaap Bruin, Sjaak Dool, Fiep de Gelder, Marja Glasbeek, Coby Graafland, Albert Hekman, Huib den Hollander, Marjan v.d. Hoorn, Marian ne Klomp, Arie Korpershoek, Hans Ou- dijk, Elly Pande Iroot, Adri Rijnsburger, Sandra Slob, Marijke Stuiver, Anke Verbree, Wout Versluis, Lenie Voskui len, Ad Wessels, Antje Winters, Tineke v.d. Berg, Janneke Bronwasser, Tineke v.d. Burgh, Leen Burghoorn, Piet Groo- tendorst, Chris Keyzer, Dick Kwaak, Annie van Leeuwen, Bert Marchand, Jelle Marchand, Willem van Meersber gen, Aart van Muyen, Hans Noorlander, Truus Reym, Linda Roffel, Floor Roo- tert, Jolanda Rijnsburger, José Sterken burg, Clara v.d. Vaart, Jan Visser, Joke Vos, Lindert Wielaard, Arie Boonstop- pel, Gerard Burger, Anja van Eeuwen, Philip Evers, Marry Hardendood, Kees v.d. Heyden, Ad Janssen, Els van Kleef, Nienke Linschoten, Nico Littooy, Theo Molenaar, Sjaak Noteboom, Bea Oudijk, Marien Rehorst, Fransien van Rooyen, John Swarts, Mieke van Vark, Erica van der Veen, Hetty Verhagen, Herman Ver- hey, Rita Versluis, Bert Wansink, Kitty van Zuilichem, Annelies Zwambom, Le- nette Noorlander. Drie kandidaten werden afgewezen. Zes kandidaten nemen verder deel aan het examen. ZATERDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. 1950 29 9 28 774 509 495 1844 1962 34 8 56 840 692 24 1654 1969 19 35 84 612 546 116 1412 RK Mavo St. Petrus Canisius Gouda: Marjan Steutel (mulo), Mia Janssen en Janneke Verbakel (mulo en midden stand). negen uur heel wat fitter de bus in stapten om zich naar de Atta Höhle te laten rijden, waar onder leiding van een gids door de grotten werd gewandeld (de druipstenen worden in tien jaar één mm langer). Bij het uit stapje dat ’s middags gemaakt werd naar Altenau was de overvloedig neergutsende regen de grote spelbre ker: ’s Avonds werd er een feestje gebouwd, omdat een van de leerlin gen de volgende dag jarig was. Op vrijdag brachten de mavo’ers een bezoek aan de Opelfabrieken in Bo chum die op allen een overweldi gende indruk maakten (iedere minuut kwam er een Opel van de lopende band). De rondleiding duurde twee uur, maar er was niemand die het te lang vond duren, ’s Middags werd er nog gestopt aan de Baldeneysee en in Kettwick om de laatste losse Duitse munten uit te geven, waarna de bus chauffeur in snelle vaart naar Zeve- naar reed waar het afscheidsdiner plaatsvond. Om even voor negen uur kwam er voor de school aan de Prin ses Beatrixlaan een eind aan deze zeer geslaagde schoolreis. De gemeente Ter Aar is landelijk gele gen, even boven de stad-in-aanbouw Alphen aan de Rijn. Wie van een rustig en landelijk wonen houdt, dicht bij de water- en vissport gebieden, zal zich ongetwijfeld graag in Ter Aar vestigen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling in dit plan totaal 130 woningen te bouwen in de particuliere sektor (verhuur en/of verkoop) en in een ander plan de wo ningwetwoningen. G.S. zag echter be zwaren in een te sterke uitbreiding van de gemeente Ter Aar; men wil deze ge meente landelijk houden. Na besprekin gen op het provinciehuis in Den Haag werd overeengekomen, dat op de door aan Reym in eigendom toebehorende gronden gebouwd zouden worden de woningwetwoningen èn de verkoopwo- ningen. Door de N.V. Bouw- en Handelmaat schappij Waddinxveen werd in 1969 het weiland met boerderij van de heer Treur gekocht. De totale maagdelijke grond bedroeg 5 ha. De boerderij werd in de loop van 1970 afgebroken; wat hoog- opgaande begroeing bleef staan en zal in dit plan worden opgenomen. Door Reym Bouwontwikkeling werd in februari 1972 de eerste fase van het bouwrijp maken opgedragen aan de fir ma Fronik te Wilnis. Behalve de riole ring, wegen e.d. zijn in het plan ook twee bruggen opgenomen. Het architec tenbureau Stuurman N.V. te Waddinx veen verzorgde bestek en tekening van het bouwrijp maken, terwijl de gemeen te de directie voert. Reym Bouwontwik keling treedt hier dus op als opdracht geefster. Met de verkoop zal in juli wor den gestart. i Om negen uur werd de eerste stop gemaakt in Zevenaar om de benen wat te strekken. De lunchpauze vond plaats in een Gasthaus in het Nean derthal, waar in een museum enkele skeletten te bezichtigen waren van onze verre voorvaderen. Na in de loop der middag nog een burcht te hebben bezocht, werd tegen zes uur het eindpunt van de reis bereikt: de jeugdherberg in Radevormwald. Na een zeer korte nacht ging op woensdag de reis naar Königswinter, waar een bezoek gebracht kon wor den aan de Drachenfals, vanwaar men een prachtig uitezicht had over de Rijn. Sommigen zijn lopend naar boven gegaan, anderen konden de energie daarvoor niet vinden en maakten gebruik van de tandradbaan. De tweede nacht in de jeugdherberg werd er heel wat beter geslapen, zo dat de meesten donderdagmorgen om Wij zouden het met het bovenstaande volledig eens kunnen zijn, als Waddinxveen inderdaad in de droomsituatie verkeerde dat het links en rechts bedrijven kon af wijzen. Er zijn in Nederland ongeveer achthonderd gemeenten met braakliggende industriegrond. Er is keus te over dus. Bovendien vaak tegen veel gunstiger voor waarden dan Waddinxveen kan offreren. Waarmee we maar willen stellen dat elke nieuwe arbeidsplaats er één is (red. WvW). Twee jaar nadat de aktiegroep „Speelvelden voor de jeugd” ten overstaan van de gemeenteraad haar aktie had toegelicht, is in de Vondelwijk het Vondelparkje door burgemeester C. A. van der Hooft officieel geopend. De plannen die het comité op 21 juli 1970 ontvouwde blijken nu een haalbare kaart te zijn, want het partikulier initiatief heeft, met een plezierige medewerking van de dienst Openbare Werken, de zaak van de grond gekregen. De dank van de burgemeester ging dan ook uit naar de mensen die zich vanaf het begin achter deze plannen hadden geschaard en het ook tot een goed eind hebben ge bracht. Na de opening werden ballonnen opgelaten en de jeugd, die met enthousiasme bezit nam van het veldje, werd onthaald op limonade en appels. r i In Ter Aar werd vorige week de eerste paal geslagen voor een complex van 37 woningwetwoningen en 8 bejaardenwoningen door ir. Buysert, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Hiermde werd het officiële startsein gegeven voor de woningbouw van het uitbreidingsplan aan de Aardamseweg. Naast de woningwetwoningen worden 98 verkoopwoningen gebouwd in de prijsklasse van 85.000 tot 120.000; een en ander sterk afhankelijk van de situering in het plan. De Reym-bedrijven realiseren dit plan dus van de aankoop van het weiland af tot en met het overhandigen van de sleutel aan de eigenaar/bewoner. De ar- chitekt van de verkoopwoningen is het bureau Dekker te Hazerswoude. Het bureau Leo de Jonge is de architekt van de woningwetwoningen. In een commentaar, genaamd „Nuttig Werkstuk” van uw uitgave van 22 juni jl. geeft u uw mening over het rapport van NVV, CNV en NKV over de werkgelegen heid in Waddinxveen 1972. U schrijft dat het rapport geen oplossing aangeeft. Bij deze constatering wil ik graag enige kanttekeningen plaatsen. In de eerste conclusie staat: Om in 1977 700 nieuwe arbeidsplaatsen gereed te heb ben is het noodzakelijk om op korte termijn een zeer selektief verkoopbeleid te voeren (acquisitie). Wij verwijten het gemeentebestuur niet dat enige grote industrie ën opgeheven zijn, wel spreekt het rapport van een falend beleid (zie blad 3). In het rapport van de E.T.I. van 1964 staat letterlijk dat het gemeentelijk beleid de plaat selijke industrialisatie beïnvloedt, het zal dan ook in de komende jaren gericht moe ten zijn op consolidatie van de industriële situatie. Uit onderstaande tabel blijkt duidelijk dat een zodanig beleid niet is gevoerd: Bedrijfstak keramische industrie grafische nijverheid chemische nijverheid houtindustrie metaalindustrie voeding en genotmiddelen totaal Verder schrijft u dat niet kan worden gesteld dat er teveel niet-arbeidsintensieve bedrijven aan de Mercuriusweg en Noordkade zijn toegelaten. Met name aan de Noordkade vindt het rapport dat juist hier teveel niet-arbeidsintensieve bedrijven zijn toegelaten. Dit is op te vangen met een selektief beleid, dus vraag naar indus trieterrein met een te geringe arbeidsintensiviteit afwijzen. M. BOERE sekretaris van de werkgroep, Eikenlaan 72 Het echtpaar K. J. Yska en N. Yska-Slinger is zaterdag 1 juli 60 jaar getrouwd. Op hun verzoek hebben we de foto gemaakt tegen de achtergrond van hun Bijbel en de staande klok, die door de heer Yska zelf is gemaakt. De stoelen waarop ze zitten verkiezen ze verre boven de hedendaagse pro- dukten van de meubelindustrie. We wensen de heer en mevrouw Yska nog een aantal gelukkige jaren temidden van hun kinderen en kleinkinderen, in deze, hen dierbare, omgeving. ’t Anjerfonds Zuid-Holland verricht reeds 24 jaar in dit gewest (buiten ’s-Gravenhage en Rotterdam, die ei gen Anjerfondsen hebben) zijn be langrijke arbeid op cultureel gebied. Weliswaar is de financiële toestand van het Anjerfonds Zuid-Holland momenteel niet slecht te noemen, doch juist daarom is het van belang te zorgen, dat dit financiële peil ge handhaafd blijft, door van de jaar lijkse Anjercollecte een succes te ma ken. Juist in de afgelopen jaren bleken talrijke muziek-, zang-, toneel- en jeugdverenigingen en ook musea door steun van het Anjerfonds in staat, hun werk ten behoeve van de gemeenschap in dit gewest voort te zetten of uit te breiden. Het Anjer fonds kan die steun echter slechts geven indien men bereid is de Anjer collecte - voornaamste bron van in komsten van het fonds - te steunen. Evenals vorige jaren zal ook nu weer op of omstreeks de verjaardag - 29 juni - van Zijne Koninklijke Hoog heid Prins Bernhard deze collecte worden gehouden. Ik ben er van overtuigd, dat het An jerfonds Zuid-Holland in de loop van zijn bestaan zulk een goede naam heeft verworven, dat een aanbeveling mijnerzijds voor de aanstaande col lecte welhaast overbodig lijkt. Tóch wil ik u vragen: steunt deze collecte zoveel als in uw vermogen ligt, opdat het Anjerfonds Zuid- Holland zijn nuttige en zinvolle taak voor de cultuurbevordering in ons gewest kan blijven verrichten. De zinspreuk van het landelijke Prins Bernhard Fonds en de provinciale en grootstedelijke Anjerfondsen luidt „TUA RES AGITUR”: „Het gaat om uw zaak!” J A|| life ■Mi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1