Gezinshulp wordt duur betaald in W addinxveen in door weigering hulp gemeente reserve Prot. Chr. Dienstverlening het rood J. W. Versluis verliet rijkspolitie concerteren in Zonen Jan Zwart Gouda’s St. Jan Jehovah’s Getuigen Opziener bezoekt PRETTIGE VAKANTIE Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. dan naar... Situatieschets van het Middengewest, waarvan wij vorige week een artikel plaatsten, zoals het volgens de Waddinxveense raad dan moet zijn. Onbegrijpelijk Zuidplas Onelegant De Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienstverle ning in Waddinxveen heeft per 1 juli opnieuw zijn tarieven moeten ver hogen. Eén voorbeeld: wie meer dan 1300 per maand verdient (bruto) betaalt nu voor een gezinshulp dertig gulden per dag! Het hoogste tarief. U hoeft bepaald geen grootmeester in de rekenkunde te zijn om vast te stellen dat gezinshulp vandaag-de-dag dus pure luxe is. Met een week gezinshulp is bijna een kompleet netto weeksalaris van een niet eens zo slecht betaalde werknemer gemoeid. 3 -J Weekblad voor Waddinxveen 28e JAARGANG - Nr. 1295 DONDERDAG 13 JULI 1972 Advertentie) nen van Jan Zwart. Het is die dag te vens 35 jaar geleden, dat Jan Zwart, ver maard orgelist, componist en orgelhis- toricus overleed. ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078. Apotheek dienstdoende arts. ZATERDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, tel. 2676. Apoteheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, telefoon 4162. Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. Voorzitter Van den Berg vindt het on begrijpelijk dat er zelfs niet is gedacht aan een kleinere bijdrage. ’’Sommigen hebben zelfs geredeneerd dat de kerken zouden worden gesubsidieerd als de ge meente steun zou geven. Maar wij doen ons werk voor iedereen. Er wordt geen rekening gehouden met de godsdienst van de aanvrager. Dus is het ook op z’n minst vreemd dai men redeneert op een manier alsof de kerken er beter van zou den worden.” Het tegendeel blijkt waar. Het tekort, dat nu dus over de driekwart ton heen is, zal volgens de huidige regelingen moeten worden gedragen door de deel nemende kerken, die zich voor de ex ploitatie garant hebben gesteld. Maar penningmeester Blonk ziet dat somber in: ”Dat is een heel moeilijke zaak als u weet hoe moeilijk de kerken het mo menteel zelf hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral de Immanuël- kerk komt hierdoor voor grote moeilijk heden.” Drs Blom verwacht dat de kerken, via extra kollekten bijvoorbeeld, uiteinde lijk toch wel voor het gehele bedrag gaan opdraaien. ”De kerken voelen zich moreel verantwoordelijk,” zegt hij. In het kader van Gouda-700 wordt van avond in de Sint Janskerk te Gouda een orgelconcert gegeven door vijf zo- heer Versluis een geschenkenbon, als mede zijn ontslagbewijs. Uiteraard be trok ook hij mevr. Versluis in zijn dank woord. De heer M. G. Remijn, speciaal belast met de reserve rijkspolitie, noemde de heer Versluis een trouw reservist die bereikt heeft wat er te bereiken viel, na melijk de graad van geoefend en bui tengewoon geoefend man. De heer Kro nenburg uit Leiderdorp overhandigde de heer Versluis namens het sympathie- fonds de autobiografie van Prins Bern- hard. Opperwachtmeester A. Olree, instrukteur van de reserve rijkspolitie Waddinxveen, dankte de heer Versluis mede namens diens collega’s voor zijn trouw en ka meraadschap en overhandigde hem een geschenkenbon. Nadat ook oud-reser- vist C. van der Zwaard had gesproken was het woord aan de heer Versluis, die op eigen wijze zijn dank uitbracht voor deze afscheidsavond. Deze week ontvangt de gemeente Wad dinxveen van de Jehovah’s Getuigen bezoek van de heer E. A. Broerse, rei zend vertegenwoordiger van het Wacht torengenootschap en kringopziener voor Zuid-Holland en Utrecht. In verband met dit bezoek is de wekelijkse dienst- vergadering dinsdagavond gehouden, zo dat de heer Broerse kon kennismaken met de leden van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst in de Koninkrijkszaal besprak hij zijn plannen om in de ko mende dagen met allen samen te wer ken in het brengen van de bijbelse bood schap. Zaterdagavond zal de gemeente om 20 uur weer in de Koninkrijkszaal bij el kaar komen. De heer Broerse zal de aanwezigen toespreken en o.a. met hen van gedachten wisselen over de diverse methoden van evangelieprediking. Zondagmiddag 16 juli zal de heer Broer se om half vier de gemeente en belang stellenden toespreken in een openbare bijeenkomst over het onderwerp: „Stemt uw denkwijze met die van God over een?” Ieder is welkom deze bijeenkomst in de Koninkrijkszaal, Burg. Troost- straat 4 te bezoeken. In de toekomst wellicht al volgend jaar als de gemeenten Nieuwerkerk, Moor drecht, Zevenhuizen, Moerkapelle, Bos koop en Waddinxveen de (neutrale) Stichting voor Maatschappelijke Dienst verlening De Zuidplas, het werk van de afzonderlijke stichtingen gaat overne men komt het allemaal weer een stuk eenvoudiger te liggen. Drs Blom ziet voor die stichting, die wellicht in Wad dinxveen zal worden gevestigd, zelfs mogelijkheden voor een lagere tarifië- ring. ’’Maar voorlopig heeft het raadsbesluit er mede toe geleid dat voor een groot deel van onze mensen onze hulp veel te duur is geworden. En dat wij dus in feite ons doel voorbij schieten,” zo luidt de enigszins bittere konklusie van voorzitter Van den Berg. Desondanks groeit de maatschappelijke dienstverlening in Waddinxveen tegen de verdrukking in. Alleen in 1971 al werd in vele honderden gezinnen liefst gedurende 54.000 uren hulp geboden. ’’Maar u moet de mensen de kost geven die onze gezinshulp niet meer kunnen betalen en daarom vroegtijdig moeten afbreken,” zegt mevrouw Kiel. ”En als we dat dan uitleggen, dan zegt men bij de gemeente: stuur ze maar naar de bijstandswet.” In dezelfde vergadering, bij de behan deling van hetzelfde voorstel zelfs, maakte de raad er zich zorgen over of er voor onze jubilerende voetbalclub wel een extraatje zou komen De heer Blonk heeft er begrip voor dat ook de gemeente het, speciaal dit jaar, financieel moeilijk heeft. ’’Maar wij werden er door gesterkt dat men ook in andere gemeenten ertoe overging bij dragen in de tekorten te geven. Daar ging het wel. Wij vroegen slechts om een eenmalige bijdrage.” De maatschappelijk werkster van de stichting, mevrouw I. van Harten-van der Meent, voegt daar aan toe: ”En dat terwijl wij nog vorig jaar van de ge meente te horen kregen hoe goed het is dat wij deze hulp verlenen. De gemeen te stuurt zelfs mensen naar ons door. De artsen doen het. De predikanten, de pastoor. Er is veel meer vraag dan wij aankunnen.” pen: de stichting fungeert niet als een soort extraatje boven de uitkeringen van de algemene bijstandswet. Mevr. P. Kiel-van Muiswinkel, samen met mej. B. M. Klop leidster van de gezins- verzorgsters en bejaardenhelpsters, zegt daarover: ”Men schijnt inderdaad vaak te denken dat wij in financieel opzicht hulp bieden, maar dat is helemaal niet waar. Wij helpen in gezinnen, waar de moeder tijdelijk ontbreekt door welke oorzaak ook, wij helpen bejaarden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. En dat allemaal op aanvraag en nooit op eigen initiatief.” Mevr. Van Harten: ”Het maatschappelijk werk helpt mensen, alleen of in gezinsver band, die problemen hebben op sociaal of sociaal-emotioneel terrein.” Het stichtingsbestuur geeft toe inder daad wat gemakkelijk te zijn geweest in het bieden van hulp. Gemakkelijk in die zin dat de verleende hulp altijd dringend noodzakelijk was, maar dat men het verwezenlijken van de doelstellingen heeft laten prevaleren boven het finan cieel rondkomen. Voorzitter J. van den Berg hierover: ’’Gezinsverzorging en maatschappelijk werk is sociaal werk. Een belangrijke bijdrage tot de leefbaarheid van dit dorp. Onze werkzaamheden zijn in de loop der tijden ontzettend hard gegroeid. Wij hebben mensen die om hulp vroegen niet in de kou willen laten staan. Maar de exploitatielasten kwamen steeds ho ger te liggen zonder dat we meteen de tarieven konden aanpassen. Dan is het logisch dat je voor een tekort komt.” De heer I. Blonk, penningmeester der stichting: ”We hebben inmiddels maat regelen genomen waardoor we niet weer met tekorten hoeven te werken. De laat ste tariefsverhoging is daar een gevolg van. Maar u ziet zelf wel dat gezins hulp, vooral in wat langdurige gevallen, voor een gewoon mens wel een heel moeilijke zaak is geworden. Zou de ge meente zijn bijgesprongen, dan hadden we de tarieven ook redelijker kunnen houden.” ”En dan te bedenken,” zo vertelt ons drs G. Blom, sekretaris van het stich tingsbestuur, ”dat onze dienstverlening alleen al vorig jaar voor een groot deel ging naar gezinnen uit de lagere inko mensklassen.” Drs Blom en met hem het komplete be stuur van de stichting, de maatschappe lijk werkster en de leidsters van de ge zinsverzorging en bejaardenhulp hebben zich dan ook nogal teleurgesteld gevoeld toen de gemeenteraad in mei zonder een spoor van medeleven een aanvraag afwees om een bijdrage in de tekorten over 1970. In dat jaar werkten hervorm den en gereformeerden nog afzonderlijk. Aan het eind van het jaar bleken de beide stichtingen voor resp. 35.000 en 11.500 in het rood te staan. Aangezien de nieuwe protestans-christe- lijke stichting, die in 1971 van start ging, niet alleen met deze erfenis werd opgescheept maar ook in het afgelopen jaar nog eens met een tekort van 40.000 werd gekonfronteerd probeer de men via een aanvraag om een bij drage van de gemeente het gat enigs zins te dichten. Maar in plaats van een bijdrage ving men bot. De subsidiekommissie uit de raad (die besloten pleegt te vergaderen) nam nog de moeite om de problemen van het oude ’hervormde’ bestuur aan te horen (de gereformeerde stichting werd niet eens opgeroepen), maar be sloot vervolgens te adviseren om de hand op de beurs te houden. B en W was het daarmee eens en de raad liet met een korte, droge tik van de voorzit tershamer vastleggen dat de stichting zijn eigen boontjes maar moest doppen. Dit alles onder het motto: het rijk sub sidieert dit werk al voor zeventig pro cent en dat is mooi zat. Het concert, dat staat onder auspiciën van het Goudse Orgelcomité, wordt ge geven op het majestueuze uit 1736 da terende drie-klaviers orgel van Fran cois Moreau in de tevens om haar ge brandschilderde ramen zo vermaarde Goudse hoofdkerk. Het is een bijzonderheid te noemen, dat uit één gezin zoveel zonen het kerkorgel bespelen. De concertgevers zijn Jan Zwart (geb. 1916) te Gouda; Dirk Jansz. Zwart (geb. 1917) orgelist van de Si- monstraatkerk te Rotterdam-Centrum; Piet Zwart (geb. 1921) orgelist van de Burgwalkerk te Kampen; Jaap Zwart (geb. 1924) orgelist van de Westerkerk te Amersfoort; en Willem Hendrik Zwart (geb. 1924) orgelist van de Bo venkerk te Kampen. Hun programma vermeldt uiteraard ver scheidene werken van hun vader Jan Zwart (1877-1937), zoals diens Fantasie over het Lutherlied, Orgelkoralen, Som bere Muziek over Psalm 103 8, en de Fantasie over Psalm 24. Daarnaast ver tolken zij composities van Sweelinck, Bach (o.m. de Passacaglia en fuga), Pachelbel, Rheinberger en Albert de Klerk. Niet alleen de weigering, maar ook de onelegante manier waarop de aanvraag werd behandeld door het komplete ge meentebestuur heeft de stichting tegen de borst gestuit. Drs Blom: ’’Jarenlang heeft men de verplichte subsidie betaald. Nooit een cent extra. Daar hebben wij ook niet om gevraagd. Maar deze te korten zijn ontstaan omdat wij er altijd van uit zijn gegaan dat wij ieder gezin in moeilijkheden moesten helpen tegen een betaalbaar tarief.” En om meteen een wijd en zijd ver breid misverstand uit de wereld te hel- In de raadzaal werd vorige week ten overstaan van het personeel van de Waddinxveense rijkspolitie en reservis ten afscheid genomen van de heer J. W. Versluis, aan wie eervol ontslag werd verleend wegens het bereiken van de zestig-jarige leeftijd. De heer Versluis kwam in mei 1954 bij de reserve rijkspolitie en werd in 1964 wachtmeester eerste klasse. Burgemeester C. A. van der Hooft ging, na een kort welkom -uitvoerig in op de instelling van de reserve-rijkspolitie in 1948. Hij dankte de heer Versluis voor de tijd, die hij beschikbaar had gesteld om even tueel in tijd von nood iets voor een an der te kunnen doen. Voor de achttien jaren, die hij als reservist had gediend, overhandigde de burgemeester de heer Versluis een boekenbon, terwijl mevr. Versluis een boeket bloemen kreeg aan geboden. Adjudant J. Koelma overhandigde de tM™ tMU W-9 /xf ItfïtCfTM. '-'I. PSH wlf

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1