Lange zomeravond Bouw Groenswaard 3 komt snel naderbij RYAM Loes Lekx-Schenk Olympische Spelen SCHOOL- aar gehandicapten oor AGENDA’S Taptoe Waddinxveen 1972 van n ekskuus adverteren isomzetverhoging Al abonnee op de grootste krant Waddinxveen Laatu niet bij de KNEUS nemen voor gemeenteraad I Waddinxveense lid van de Nationale selectie voor Heidelberg GEMEENTERAAD VANAVOND, 8 uur Onafhankelijk Nieuwsblad s KLEUREN TV I Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. 28e JAARGANG - Nr. 1296 DONDERDAG 20 JULI 1972 Atletiek vervolg op pag. 3 Verkeer 1 dan naar Sex Boekhandel Veldwijk nv Burgemeester en wethouders gunnen de gemeenteraad bepaald geen zomer vakantie gedurende deze snikhete dagen. Voor de vergadering van van avond staan een aantal bepaald niet kinderachtige voorstellen op de in drukwekkend lange agenda. Groenswaard 3 vormt onmiskenbaar de hoofdmoot. De bouw in dit veel besproken uitbreidingsplan gaat dan eindelijk van start als de raad er ten minste mee akkoord kan gaan dat B en W de opdracht tot het bouwrijp maken van het gebied geven onmiddellijk nadat Gedeputeerde Staten er mee hebben ingestemd. Kosten 1.250.000. Ja, je staat er eigenlijk niet elke dag zo bij stil, maar toch’t doet ons wat dat onze krant elke week bij negen van de tien Waddinxveense gezinnen in de bus valt. Over die negen gezinnen willen we ’t nu niet hebben (behalve dan dat we ’t erg fijn vinden ze erbij te hebben). Nee, het gaat ons nu om u, die ene abonnee (op elke tien) die we nog missen. Wij denken namelijk dat we voor die 3,35 per kwartaal best een aardige krant maken. En negen van uw buren vinden dat ook, anders zouden we niet de grootste zijn geworden. O, u wilt helemaal geen abonnee zijn op de grootste krant van Wad dinxveen. Wel, dan kunnen wij zaken doen. Het Weekblad voor Wad dinxveen is namelijk ook de kleinste krant van Waddinxveen. Leg uw dagblad er maar eens naast Vul dan wel even eerst deze bon in, an ders hébt u helemaal geen Weekblad om te vergelijken. Onderwijs De vijfde openbare basisschool gaat op 1 augustus van start in de vierklassige houten noodschool aan de Staringlaan. In de drie beginklassen geven onderwijs naast het nieuwe hoofd de heer A. de Rijke, mevrouw H. P. van der Weide- Logman en de heer W. van Bockom Maas, beiden afkomstig van de Klaas de Vriesschool. Op 1 augustus vertrekt van vliegveld „Soesterberg” een groep van 43 ge handicapte sportmensen met een vijftiental begeleiders naar de Duitse stad Heidelberg. Zij zullen daar deelnemen aan de Olympische Spelen voor gehandicapten. Hierbij is ook de 23-jarige Loes Lekx uit Waddinx veen, lid van de invaliden-sportvereniging „Gouda en Omstreken”. Zij zal Nederland voor tafeltennis vertegenwoordigen. De inwoners van Waddinxveen en omstreken kunnen op zaterdag 16 sep tember weer genieten van een groots opgezette muzikale show, die wordt georganiseerd door het fanfarecorps Concordia. Verschillende verenigingen hebben hun medewerking reeds toegezegd, waaronder het bekende showcorps De Pionier uit Gouda. Verder zijn er nog onderhandelingen gaande met een harmonievereniging uit Rotterdam en een uit Willemstad. Wel of geen tunneltje? Hr Weekblad voor Waddinxveen en daar- Advertentie) een Naam: Adres: Woonplaats: Passage 145 Telefoon 2620 Administratie Weekblad voor Waddinxveen. Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Coöp. Raiffeisenbank Waddinxveen (Doorhalen wat niet gewenst wordt) 28 HANDS AUTO KOPEN? EERST LATEN KEUREN! Alvorens de Waddinxveense onderwij zers hun leerlingen nog iet» meer over De kosten zijn 25.000 per jaar. De lagere Groen van Prinstererschool wil een nieuwe diaprojector nu de vori ge is gestolen. B en W willen hiervoor driehonderd gulden beschikbaar stellen. De kleuterschool Klein Duimpje, die in het nieuwe jaar twee klassen telt, krijgt duizend gulden voor een berging, waar in het buitenspeelmateriaal kan worden opgeslagen. Klein Duimpje groeit, ter wijl de Sint Josephschool in het nieuwe jaar nog maar vier klassen telt. Eén van die klassen gaat naar zolder, waar door Klein Duimpje beneden een lo kaal erbij krijgt. De brug bij Van der Breggen-gemaal langs de Kanaaldijk is onlangs weer in orde gebracht, nadat tijdens een repa ratie was gebleken dat de stalen balken waarop het wegvlak rustte bijna waren doorgeroest. Kosten: 3.000, waarvoor de brug weer een paar jaar dienst kan doen. i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts. Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. WöQWrteer Nederland De aanloopbanen voor ver-, hoog- en polsstokspringen op de atletiekbaan aan de Alberdinck Thijmlaan voldoen niet helemaal en moeten worden voorzien van een nieuwe toplaag. Aroda heet het spul dat de atletiekvereniging AV’65 ge heel uit haar problemen kan verlossen. Hiervan blijkt 45 ton nodig te zijn, het geen de gemeente 3400 komt te staan. De AV’65 zorgt zelf voor het aanbren gen. Het water in de singels en sloten van de Vondelwijk moet zo nu en dan ook eens kunnen worden ververst om wil openbare werken in de ring vaart bij de Staringlaan een inlaatlei- ding aanbrengen. De polderbesturen hebben geen bezwaren; De raad zal met de kosten 3000) evenmin wel moeite hebben. de sex kunnen vertellen dan ze vaak al weten wordt dit jaar in Waddinxveen een kursus gehouden, die de gemeente tweeduizend gulden gaat kosten. Het voorstel vermeldt niet of deze kursus ook praktijklessen kent... Stuur hem aan Weekblad voor Waddinxveen, machtigingsnummer 11, W’veen (er hoeft geen postzegel op) Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN en wens een kwartaal-abonnement 3,35 excl. incassokosten) Voor het kopen van leermiddelen heeft men 28.500 nodig. Het meubilair gaat vooralsnog bijna 9.000 kosten. Bij de bouw van de permanente school in Groenswaard 3 zal de behoefte aan nieuw meubilair opnieuw worden be zien. Met betrekking tot schooltandverzor- ging heeft Waddinxveen altijd min of meer buiten spel gestaan, ook al zijn er in deze streek vier stichtingen werk zaam. Nu tussen Gouda en Lek en IJs- sel’ een samenwerking op til is, kan Waddinxveen daar bij terecht, hetgeen betekent dat er in Waddinxveen per 1 september 1973 schooltandverzorging is. De Duitse universiteitsstad zal 10 dagen lang het strijdtoneel zijn voor zo’n 1300 sportmensen uit 44 landen. Nederland zal deelnemen aan de nummers: zwem men, tafeltennis, boogschieten, rolstoel- basketbal en atletiek (kogelstoten, speer werpen en gewichtheffen). Loes Lekx, drie keer deelgenomen aan de Internationale Stoke Mandeville Ga mes in Engeland, heeft zich de laatste pen maanden zeer serieus voorbereid op Ideze spelen. Toch durft zij zich voor als hog niet uit te spreken over haar kan isen in Heidelberg. Zij vindt de inter nationale tegenstand erg sterk, mede Idoor de trainingsmogelijkheden die b.v. |te Amerikaanse en Russische spelers hebben en die voor Nederland niet haal baar zijn. iMaar het moreel van de Nederlandse bloeg is uitstekend met een sterke wil lom te winnen, zodat men zeker niet zon- [ta goud, zilver en/of brons huiswaarts lal keren. IDe televisie zal vrijwel zeker fandacht besteden aan deze spelen. Een p'C.R.V. filmploeg zal naar Heidelberg fcaan om een filmverslag te maken, wel- Be op 20 augustus a.s. uitgezonden zal ("orden. 'ij voelen ons verplicht onze ekskuses e maken voor de bezorging van ons 'kd van vorige week. Wij stemmen ten °Ue in met de klachten welke ons be ften, maar de vakanties van de be iers en hun tijdelijke waarnemers zijn *rvan de oorzaak. Dat geldt ook voor de tunnetl onder de spoorwegovergang, die geschikt moet worden voor voetgangers, rijwielen en personenauto’s. Kosten hiervan 910.000. Erg verdeeld blijkt de raad (na de kom- missievergaderingen) over een voetgan- gerstunneltje tussen de beide jongste Groenswaarden. B en W hebben wel een ton over voor de veiligheid van de Waddinxveense jeugd, sommige raads leden kijken echter nogal wantrouwend tegen aan, vooral ook omdat de ver- keerscommissie er niets in ziet. Bij de raad ligt tevens een voorstel om in Groenswaard 3 416 woningwetwonin gen te bouwen met huurprijzen varië rend van 222 tot 255 per maand (exklusief service-kosten). J. Reym NV gaat de woningen, 125 eengezinswonin gen en 291 etagewoningen bouwen voor de drie woningbouwverenigingen. Van de eengezinswoningen zullen er 56 ’ex tra versoberd’ worden, waardoor de huurprijs iets kan zakken. Dit gebeurt voor de woningbouwvereniging Ons Be gin, die ook nog 28 gewone eengezins woningen en 135 flats en 21 garages voor zijn rekening neemt. St. Joseph wordt eigenaar van de andere 156 flat woningen en ’Waddinxveen’ krijgt de resterende 41 eengezinshuizen. Belangrijke zaken schuilen er ook in de rubriek ’mededelingen en ingekomen stukken’. Slager J. A. Compeer blijkt een verzoek tot uitbetaling van scha devergoeding 38.440) te hebben inge diend, de Moerkapelse PvdA vraagt for meel de aandacht van de raad voor haar rapport waarin wordt aangedrongen op aansluiting bij Waddinxveen, het rap port ’Werkgelegenheid Waddinxveen 1972’ van de gezamenlijke vakcentrales ligt op tafel, terwijl ook de Stichting Ontwikkelingsbureau Winkelcentra uit Wassenaar weer van zich heeft laten ho ren over het nog te bouwen winkelcen trum aan de Kerkweg. Omdat GS bezwaren hadden tegen een uitgaaf van 45.000 voor de aankoop van het voormalige Bethel-kerkgebouw- tje van de centrale hervormde gemeen te willen B en W het gebouw nu huren en het vervolgens over drie jaar als er hopelijk weer meer geld is, kopen. Nu de Kerkweg, mede door allerlei re cente beperkende maatregelen, niet meer kan worden aangemerkt als van Waddinxveen’s belangrijkste ver keersaders willen de verkeerskommissie én B en W de verkeersstromen op de zijstromen enigszins tegemoetkomen. Zo wordt de kruising met de Esdoom- laan en de Chopinlaan voorrangskrui- sing ten nadele van het verkeer op de Kerkweg (even opletten dus) en de Put- telaan wordt weer beschikbaar voor ver keer in beide richtingen (vrachtwagens uitgezonderd). Bij het oprijden van de Kerkweg mag ook weer linksaf worden geslagen. Ook de kruising Chopinlaan- Johannes Postlaan/Mozartlaan wordt voorrangskruising in het voordeel van het Chopinlaan-verkeer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1