GOUWE 2 voor buitenlands geld MOEIZAAM en reischeques KAMPIOEN TiP Hond vergiftigd LP Spreekuren SKiwnrinffiisTM Bouw Groenswaard 3 Vakanties Vier cent per bij slagers man voor Anjerfonds Agenda raad Weekblad voor Waddinxveen Will FM M natuurlijk de Gegund FOTO-ALBUM Vakantie bij groentenhandel Taalgidsen voor alle bekende vakantie oorden vandeweek/* deze wee, Autokaarten VOOR WADDINXVEEN |p^DE kerken nodigen Bondsspaarbank Gouda Oosthaven 12 - tel. 01820-15244 Bijkantoren te: Waddinxveen, Boskoop, Moordrecht, Bodegraven. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DONDERDAG 20 JULI 1972 Pagina 3 (Advertentie) voor heel Europa Boekhandel Veldwijk nv vervolg van pag. 1 Grond Stroom Bewaar uw foto’s in een Boekhandel Veldwijk nv EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!! Uitgave Druk. Veldwijk NV Direktie J. B. Veldwijk Redaktie C. J. M. R. v.d. Bas Exploitatie F. van Kempen Alarmpost Meer geld gaat er zitten in de instelling van een permanente avond-, nacht- en weekeind-bezetting van de alarmpost in het Anne Frankcentrum voor alle Wad- dinxveense bejaarden en invaliden. Tot dusver werd het personeel van het cen trum nog al eens uit bed gebeld of moest men na het werk bij de telefoon blijven, maar voor het personeel werd dat een ondoenlijke zaak. (Advertentie) Mevrouw Van der Gaast heeft nu nog maar één kat. a '■11 ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Maatschappelijk werkster (Prot. Chr.) maandag en dinsdag van 9 tot 10 uur; elke eerste woensdag van de maand van 19 tot 20 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. HET ANKER (Kerkweg 234, tel. 4522) Maatschappelijk Werkster (Prot. Chr.) woensdag 9-10 uur. Gezins-Zbejaardenverzorging: Anne Frankcentr., tel. 4896). Aanvragen om hulp: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. ONTMOETTNGEKERK Maatschappelijk Werkster Geref. Kerk woensdag van 10 tot 11 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op werkdagen open van 13.15 tot 14 uur en van 18 tot 19 uur, o.a. voor het af halen van verplegingsartikelen. Van maandag 3 juli tot en met 22 juli: I. van Triet, Brederodelaan 15, W. Sekeris, Dorpstraat 23. Van 10 juli tot en met 29 juli: W. Tanis, Amalia van Solmsstraat 3. Van 24 juli tot en met 7 augustus: J. Tol, leplaan 75. Van 24 juli tot en met 14 augustus: C. A. Zwijgers, Kon. Wilhelminapl. 3-4. Van 24 juli tot en met 10 augustus: T. de Vos, Stationsstraat 57. Van 7 augustus tot en met 26 augustus: K. Sekeris, Kerkweg 203. Uitslagen: Gouwe 1D.O.K. 1 (dames) 3-5 Gouwe 2ESCA 2 (heren) 6-5 (Gouwe 2 kampioen) Gouwe 3Rotterdam 3 (heren) 2-4 Je moet hemel en aarde bewegen om aan strichine in pure vorm te komen, GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: gele linnen ceintuur met ko peren sluiting, rode kinderportemonnee, blauwe volleybalschoenen, blauwe skai knipportemonnee. Verloren: plastic tasje met regenkleding, zwemabonnement, autosleutel, metalen ketting, groene positiejurk, sleutelring met sleutels, gouden dameshorloge, gou den armbandje met naamplaatje. Giro 47062 tnv Drukkerij Veldwijk NV Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,19 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. Abonnementsprijs 3,35 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 8,50 per half jaar binnen versprei dingsgebied en 14,75 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incassokosten. Klachten bezorging Prinses Margri etst raat 21, Waddinxveen, tel. (01828) 3088 Donderdag 20 juli 1972 28e jaargang - nr. 1296 Advertentie-af deling Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 FAUSTO PAPETTI SAX THE BEST OF FAUSTO o.a. Love Story, Les Feuil- les Mortes, My Funny Valentine, La Vie en Rose e.v.a. 9,90. Sluitingstermijn Voor opneming van advertenties en berichten die dinsdagsmiddags na 12 uur binnenkomen in het Weekblad van dezelfde week kan niet worden ingestaan. Bank Coöp. Raiffeisenbank W’veen. Redaktie-adres Mauritsstraat 1, postbus 12, Moerkapelle, telefoon (01793) 1520 (op werkdagen na 19 uur) Getipt door Veronica en ver krijgbaar bij: digde wordt, is nog niet bekend, waar schijnlijk de U.Z.S.C. 2 (Utrecht) of de H.Z.C. De Robben 3 (Hilversum). Voorafgaande aan bovengenoemde wed strijd speelden De Gouwe-dames tegen D.O.K. Aangezien De Gouwe vorige week had verloren, was deze wedstrijd van geen belang meer. Met tussenstan den 1-0, 0-2, 1-1 en 1-2 werd de stand op 3-5 bepaald. De Amsterdamse dames speelden zich hiermede in de eindklasse ring naar de tweede plaats, terwijl De Gouwe-dames met de derde plaats ge noegen moeten nemen. top tien Krediet voor de inrichting van de vijfde openbare basisschool. Verlenen van medewerking voor de aanschaffing van een diaprojektor ten behoeve van de Groen van Prinsterer- school. Voorstel tot deelneming aan school- tandverzorging. Beschikbaarstellen van materiaal ten behoeve van de atletiekbaan. Aankoop van een houten kerkge bouw. Verkoop van grond aan de Mercu- riusweg. Verkoop van grond aan de Staring- laan. Aanwijzing van een lid en een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het Intergemeentelijk Auto- matiseringscentrum Midden-Nederland. Beëindiging van de stroomleverings- overeenkomst met de gemeente Leiden. De vergadering van de commissie voor de financiën wordt gehouden op dins dag 18, juli 1972, des avonds om 7.30 uur ten raadhuize. De stukken Eggen onder meer ter inzage op dinsdag 18 juli 1972, des avonds van 6.30 tot 7.30 uur. Dat er zo af en toe ook nog wat geld binnenkomt blijkt uit twee voorstellen tot verkoop van grond, die tesamen ruim anderhalve ton gaan opleveren. Meubelfabriek Mulleman gaat zijn be drijf aan de Mercuriusweg uitbreiden en heeft daarvoor ruim duizend vier kante meters nodig. B en W willen dat doen tegen 50 per m2. Dezelfde prijs geldt voor Bouwmaterialenhandel De Waardt BV die aan de Staringlaan 2160 m2 nodig heeft. Uit het jaarverslag van de Zuidhollandse afdeling van het Anjerfonds over 1971 blijkt dat de opbrengst van de koHekte in Waddinxveen dat jaar 760,70 is geweest. Per inwoner is dat vier cent. Waddinxveen kwam daarmee bepaald niet voor in de ’kop van het klassement’, want er waren zelfs gemeenten met op brengsten boven de dertig cent per in woner. Slecht was het evenmin, want er waren ook gemeenten waar in het geheel niet werd gekollekteerd. Van het werk van het Anjerfonds profiteerde vo rig jaar ook de streekmuziekschool in Waddinxveen, die tweeduizend gulden subsidie kreeg voor de aanschaf van instrumenten. Nadat De Gouwe 2 (heren) vorige week in Delft verzuimde de winst en hier mede het kampioenschap te grijpen, kreeg het deze week nog een kans en wel tegen ESCA 2. Ditmaal maakte De Gouwe geen fout en via de tussenstan den 3-2, 0-0, 1-1 en 2-2 werden de Arn hemmers naar een 6-5 nederlaag ge speeld. Het bejaardenkomplex langs de Kerk weg (101 woningen) zou nieuwe kom- plikaties hebben gebracht. Men wil nu graag een permanente bezetting op de alarmpost, hetgeen 935 per week zal vergen, ofwel bijna een halve ton per jaar. De onlangs door de jeugd vernielde ber ging van de vroegere katholieke kleuter school aan de Mauritslaan zal worden herbouwd, nu tegen het klubgebouw van de Pieter Maritz-padvinders, die het gebouw onderverhuren aan een peu- terclub. Deze gaat de berging gebrui ken. De raad moet hiervoor 800 uit trekken. Ondertrouwd: H. Rijnsburger en M. J. van der Plaat; D. A. P. van Offeren en Y. de Jong; N. J. C. Uitman en C. J. Rip; J. L. van Evelingen en M. C. W. Bosman; K. Wijdooge en A. A. Tesse- laar. Geboren: Saskia Jantina, dv J. Ebels en H. Heukers; Colin Willem, zv W. Ha nekamp en G. M. van Leeuwen; René Ernst, zv A. van der Pot en E. M. J. Verdonk; Elizabeth Adriana, dv A. Zij- derhand en E. A. J. Boonstoppel; Je roen, zv R. J. van der Meulen en M. W. Bos; Edwin Gerrit, zv G. A. van den Akker en E. H. Bouterse; Yvonne Harriëtte, dv J. J. F. Mestrom en T. G. H. van de Griendt; Esther Johanna Ca tharina, dv N. M. de Frankrijker en C. M. J. Steenland; Varina Soutina, dv J. N. Kammeraat en M. S. Atema; Ilja Maria, dv P. van der Ree en A. A. Stroeks. Overleden: de Mik, Lijsje, wv van der Linden, oud 74 jaar; Versluis, Bertus, oud 63 jaar; Donker, Trijntje, ev Ver heul, oud 57 jaar. Gehuwd: N. C. Koppenaal en M. A. Monster; S. Pirihena en A. M. Con tant. 1 FIRST TIME EVER I SAW YOUR FACE - Roberta Flack 2 BANGLA DESK (Maxi-single) George Harrison 1 A WHITER SHADE OF PALE (maxi single) - Procol Harum 2 UN CANTO A GALICIA - Julio Iglesias 3 OH BABE, WHAT WOULD YOU SAY - Hurricane Smith 4 SMOKE GETS IN YOUR EYES Blue Haze 5 ZOMERZON - De Makkers 6 SUMMERTRAIN - Sandy Coast 7 HELLO-A - Mouth and MacNeal 8 SENG ALONG - Mac Katie Kis- soon 9 ROCK AND ROLL PART I Gary Glitter 10 CHILD IN TIME (part I) Deep Purple Voor de levering van stroom heeft Waddinxveen een twintigjarig kontrakt met de gemeente Leiden, dat in 1975 afloopt. Nu Waddinxveen lid is van het energiebedrijf Gouda en Omstre ken wil men van daar ook elektriciteit hebben en dus moet de overeenkomst worden opgezegd met een termijn van drie jaar. Aan dit voorstel zijn, voor de verandering, nu eens geen kosten ver bonden. Dat geldt ook voor de benoe ming van een lid en een plaatsvervan gend lid voor het algemeen bestuur van het Intergemeentelijk Automatiserings- centrum Midden-Nederland. Volgens B en W moeten dat respectievelijk worden de wethouders H. Huizer en P. Lips. Nutsspaarbank Chr. Afgesch. Gem.: 9.30 en 17 uur ds A. p. Verloop. Volle Ev. Gem. Bethel Boskoop: 9.30 u samenkomst; dinsdag 20 u. samenkomst St. Victorkerk (RK): 8 en 10 uur, ma. en za. 19 uur, di., do. en vr. 7.45 uur, wo. 7.45 en 19 uur: H. Mis. Ontmoetingskerk (RK): 8.30, 11.45 en 18.30 uur, di. 9 uur, do. 19 uur, za. 9 en 19 uur: H. Mis. Jehovah’s Getuigen: za. 20 uur toe spraak hr. E. A. Broerse. zo. 15.30 uur openb. toespraak, 16.30 uur Wachttoren bespreking. Brugkerk (NH): 9.30 uur ds T. van ’t Veld, 18.30 uur ds H. Jongerden, Vee- nendaal. Herv. Wijkgebouw: 9.30 uur ds B. Ey- senga, Scherpenzeel, 18.30 uur ds J. van den Heuvel. Bethelkerk (NH): 9.30 uur ds J. van den Heuvel, 17 uur ds T. van ’t Veld. Immanuëlkerk (NH): 9.30 uur ds N. J. Flink, 19 uur ds P. J. D. van Malssen, Leiderdorp. Kruiskerk (Geref.): 10 uur ds H. J. Rip- hagen, Arnhem, 17 uur ds C. J. van der Drift, Nieuwerkerk a.d. IJssel. Ontmoetingskerk (Geref.): 10 uur ds P. van Hall, Zevenhuizen, 17 uur ds H. J. Riphagen. Remonstr. Gem.: geen dienst. Oud Geref. Gem.: 10 en 18.30 uur lees- dienst. Geref. Gem'. Boskoop: do. 20 juli 19.30 uur ds Hegemann, Tholen. Overigens was het een meer enerve rende dan mooie wedstrijd. Beide ploe gen speelden hetzelfde speltype, weinig beweeglijk en gevarieerd en alle aan vallen via de op de vier meter liggende middenvoor. Ook hadden aanvankelijk beide ploegen met dit speltype succes. Bij De Gouwe was het Cees van der Linde en bij ES CA R. Hessing. Toen echter Cees van der Linde weinig goede bruikbare ballen meer aange speeld kreeg en afdoende werd uitge schakeld viel ook de kracht uit De Gou- we-aanval weg. Bij ESCA bleef Hessing uiterst gevaarlijk en eiste steeds de volle aandacht van de Waddinxveense verde digers, die er niet altijd goed raad mee wisten. Pas halverwege het derde part gooide De Gouwe het over een andere boeg en trachtte met wat meer zwemmen de ESCA-defensie te ontregelen. Jan Kraan was hierbij de grote animator en wist met vier doelpunten de overwinning veilig te stellen. Dit betekende voor ESCA degradatie en voor De Gouwe het kampioenschap. De Gouwe gaat via een promotiewedstrijd een poging wagen om in de reserve eer ste klasse te komen. Wie de mede-gega- maar bij het kopen van bepaalde be strijdingsmiddelen voor ongedierte is het zowat per kilo te koop. Even serieus: wilt u daar goed aan denken? Niet al leen honden en katten wroeten in de grond. Uw en mijn kinderen doen dat ook wel eens. Je kunt beter af en toe een stukje ongedierte tegenkomen, dan schuldig zijn aan de dood van een kind of dier, dat voor zijn eigenaar een stuk levensvreugde vertegenwoordigt. Minder ernstig, maar veel merkwaardi ger is de diefstal van het bovenste deel van aan de waslijn hangende bikini’s. Toeval kunnen we wel uitsluiten, want het is reeds van drie gevaHen bekend dat dames op deze wijze hun bikini’s gehalveerd terugvonden. Hoewel we de dader en de motieven niet kennen, wil len we voor de daad reeds een nieuw woord voorstellen: Plastronomanie. In de Vondelwijk, waar na de wijkver- warmingsellende het leven nogal vredig voortkabbelde, zijn de laatste tijd enige vreemde zaken gemeld, die in deze van letterkunde doordrenkte wijk misschien stof zou kunnen opleveren voor een nieuwe roman ”Voer voor psychologen”. In de eerste plaats is er met vergif ge knoeid. Of dat opzet was of niet, het gevolg is, dat de hond van mevrouw Van der Gaast van de Da Costaweg is gestorven. Dierenarts Slager konstateer- de dood door strichine-vergiftiging. Op zich al triest, maar het vreemde is daar bij, dat die zelfde hond enige weken daarvoor dezelfde symptomen vertoonde en er, door snel ingrijpen, nog net het leven vanaf bracht. Wanneer dit alles reeds te denken geeft, dan is de onver wachte dood van één van de katten van mevrouw Van der Gaast, even daarvoor, nog merkwaardiger. De kat was kern gezond en overleed zonder enig spoor van uitwendig letsel. A‘in Joh. van Herk Aannemingsmaat- Schappïj nv te Waddinxveen is het leg gen van een riool en het aanleggen van een voetpad met bijkomende werken angs de Noordelijke Dwarsweg te Ze venhuizen gegund. De aanneemsom is f 119.700,— Van Tilburg - KW-plein: van maandag 3 juli tot en met maandag 24 juli. Wijnjeterp - Brugcentrum: van maandag 10 juli tot en met zaterdag 29 juli. Kerver - Dorpstraat: van maandag 24 juli tot en met zaterdag 12 augustus. Van Beest - Luifelbaan: van maandag juh tot en met zaterdag 12 augustus. De slagerijen zijn ’s woensdags na 12.30 uur ’s zaterdags na 16 uur gesloten. De raad vergadert vanavond over de volgende agenda: Krediet ten behoeve van het maken van een inlaatleiding in de Vondelwijk. Realisering van het bestemmingsplan Groenswaard III. Exploitatie-opzet overdekt zwembad Wijziging Beschikking geldelijke steun krotontruiming en doorstroming. Grond- en bouwvoorschotten en tot verkoop van grond ten behoeve van de bouw van 125 eengezinswoningen en 291 galerijwoningen met 21 garages in het bestemmingsplan Groenswaard III. Verkeersmaatregelen Kerkweg, Cho- pinlaan. Verkeersmaatregelen Kerkweg-Putte- laan. Verlenen van een crediet voor brug- reparatie. Verhoging van het subsidie over 1972 aan de Stichting Dienstverlening Waddinxveen. Krediet ten behoeve van het herstel van een berging op het speelterrein Mauritslaan. Verlenen van medewerking voor de plaatsing van een berging ten behoeve van de kleuterschool ’’Klein Duimpje”. Krediet voor de kursus sexuele voor lichting ten behoeve van personeel openbare scholen. .j*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 3