Veronica Drive-in-show voor Anno 1884 RECEPTIE-ALBUMS weer open Verloting Concordia Laat ons de zorg over uw verzekeringen Praktisch verbouwingsplan verhoogt gebruikswaarde Kanaaldijk afgesloten vrachtwagens Udink opent Bouwvoorlichting Wijkgebouw wordt waardig Wijkcentrum BW RaiffeisenhankQBoe’renleénbank w U kunt zoveel méér doen net onze bank Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. Wil gil Illi ftj W - wife.' fl GOUDA 700, KUNSTMIN, ZATERDAG, 20 UUR Noord eerst Frisse lucht Boekhandel Veldwijk nv ’S dan naar... Hogere luchtlagen De brug in de Kanaaldijk bij het gemaal van de Zuidplaspolder blijkt zo ernstig door corrosie te zijn aangetast dat het niet langer verantwoord wordt geacht daarop vrachtverkeer toe te laten. In afwachting van de uitslag van het onderzoek naar de te treffen voor zieningen is daarom het weggedeelte van de Kanaaldijk tussen de Burge meester Trooststraat en de Sniepweg, waarin deze brug is gelegen, tijdelijk gesloten voor ALLE vrachtwagens. Dit verkeer wordt omgeleid via de Zuidkade en de Jan Dorrekenskade. ft spi o&i •-ft-1' Met klokgelui Begin volgend jaar kan de Nederlands Hervormde wijkgemeente West letterlijk en figuurlijk opgelucht ademhalen wanneer dan het verbouwde en uitgebreide Wijkgebouw volledig in gebruik zal worden genomen. Bijna honderd extra zitplaatsen en meer vergaderruimte vormen samen met een betere indeling van de kerkzaal en een goed ventilatiesysteem de verbete ringen die zijn vastgelegd in een plan, dat door zijn eenvoud en doelmatig heid het ei van Columbus blijkt te zijn. Coop. Raiffeisenbank ’Waddinxveen’ Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Koningin Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 uur vrijdagavond van 7-9 uur Weekblad voor Waddinxveen 28e JAARGANG Nr. 1299 DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1972 O (Advertentie) Advertentie) Minister Udink heeft zich bereid ver klaard de officiële opening te verrichten van het Bouwvoorlichtingscentrum aan de Staringlaan op dinsdag 29 augustus, 16 uur. Het dames- of herenrijwiel op het num mer 3226, prijs in de verloting van Con cordia, is nog steeds niet afgehaald. De ze prijs kan alsnog worden afgehaald aan het gereformeerd verenigingsgebouw in de Stationsstraat. Intussen was het Wijkgebouw aan de Esdoomlaan, waar wekelijks ruim drie honderd mensen de morgen en avond dienst bezoeken, zomin technisch als estetisch een geschikt onderkomen. De invallende zon en de gebrekkige venti latie hebben al menig zweetdruppeltje doen parelen op de hoofden van predi kant en gemeenteleden, waarbij de op stelling van de kansel naast het orgel aan de smalle zijde van de zaal voor de mensen achterin de zaal de predikant ongeveer onzichtbaar maakte. Verhogen Het heeft wat langer geduurd dat men aanvankelijk had gehoopt, maar als alle, hierboven genoemde, plannen zijn gere aliseerd beschikt ook de wijkgemeente West over een goed geoutilleerd en zeer bruikbaar gebouw. Je kunt rustig stellen dat er zeven dagen van de week wat te doen is en de nu begonnen verbouwing zal op al die aktiviteiten zeker nog sti mulerend werken. Hier komen de ingang en de garderobe. K wij N maken er maatwerk van ZATERDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Tot 13 uur Apotheek Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162; na 13 uur Boskoopse Apotheek, Burgem. Colijnstraat 71, tel. (01727) 2834 ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom de bank voor iedereen Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. Het plan dat we hierbij afdrukken is het laatste uit een aantal voorstellen en is een gelukkig kompromis tussen de leng te van de financiële polsstok en de be staande behoeften. De totale verbou- wingskosten zijn begroot op ongeveer 130.000,en dat biedt dan de volgen de verbeteringen: De hoofdingang wordt verplaatst naar de zijde van de leplaan, op de tekening rechts onderaan. De ge meentelijke autoriteiten zouden vroeger of later toch bezwaar hebben gemaakt tegen een ingang van een veel gebruikt gebouw aan de steeds drukker wordende Esdoomlaan. bouwkommissie, die werd gevormd uit een aantal samenwerkende instanties en bestaat uit: Wijkpredikant Ds J. van den Heuvel, de heren M. Both namens de kerkvoogdij, H. de Rooy, bestuurslid van het Algemeen Aktiverings Comité, dat de inzamelingsakties voor bouw, ver bouw en onderhoud van de kerkelijke gebouwen organiseert, en T. Sliedrecht namens het kollege van notabelen. geeft toegang tot alle zalen en de keu ken, die, hoewel enigszins vergroot, op zijn oude plaats is gebleven. Waar nu nog de ingang is, komen een (heel wat ruimere) konsistoriekamer en toiletten. Buiten verrijst dan een klokkestoel, zo dat ook het wijkgebouw volgend jaar de gemeenteleden met klokgelui naar de kerk kan roepen. In de kerkzaal wordt het podium ver plaatst naar het midden van de lange zijde, terwijl het orgel op zijn oude plaats blijft staan. Op dit podium wordt voor de kerkdiensten het liturgisch cen trum ingericht met kansel, doopvont en avondmaalstafel. Hier recht tegenover, aan de achterzijde van het gebouw en bovenaan op de tekening, komt een uit bouw die de verhoging van het aantal zitplaatsen voor zijn rekening neemt. In de linker- en rechterzijvakken wor den stoelen onder een hoek geplaatst, zodat men ook van daaruit recht naar de kansel kijkt. In deze nieuwe opstel ling worden de looppaden eveneens ver breed. Links onderaan de tekening is een extra zaal geprojekteerd, die gaat dienen als hobbyruimte voor de jeugd. De inrich ting wordt zodanig, dat een hele reeks liefhebberijen zonder enig bezwaar kan worden beoefend. van de kansel was ook niet zo’n beste oplossing, want daarmee zou het hoofd van de dominee in de hogere luchtlagen komen, waar de temperatuur nog een aantal graden hoger is. De wat gedrongen opstelling van orgel en kansel is op bijgaande foto duidelijk te zien en er zullen weinig mensen om treuren, dat dit beeld gaat verdwijnen. Het aantrekkelijke van dit plan is, dat aan het bestaande gebouw niet veel be hoeft te worden veranderd. Vloeren en buitenmuren blijven vrijwel onveranderd en de winst wordt gehaald uit twee vier kante aanbouwstukken, links en rechts aan de voorgevel, op de tekening links en rechtsonder en de eerder genoemde aanbouw aan de achtergevel. Om de zaak goed af te ronden worden de nu nog aanwezige gaskachels vervangen door centrale verwarming en een effek- tief ventilatiesysteem zal eens en voor goed af rekenen met de dikwijls (te) be dompte atmosfeer tijdens de kerkdien sten. De verbouwing wordt begeleid door een Zaterdag 12 augustus start Anno 1884 het seizoen 1972/1973. Zoals gewoonlijk is er deze zaterdagavond weer disko. In het nieuwe seizoen zal de sociëteit ech ter uitsluitend voor leden toegankelijk zijn. Bovendien zal de sociëteit in het vervolg vrijdagsavonds om 12 uur slui ten en niet zoals het vorige seizoen om half twee. Vanaf 12 augustus is Anno 1884 weer iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond open vanaf 8 uur. Met de normale voorlichtingsfunktie voor het publiek kan op 2 september worden begonnen: vanaf die zaterdag om 9 uur kan ieder gratis de permanen te expositie bezoeken en kosteloos gead viseerd worden. Het gebouw is behalve zondags elke dag geopend en bovendien op vrijdagavond. Tijdens de twee volgende dagen, woens dag en donderdag, is het gebouw gere serveerd voor het bezoek van de aan- nemerswereld, de daarop volgende vrij dag wordt er een speciale architekten- dag gehouden. Een hal en een garderobe ronden de in gangspartij af. Een ontmoetingshal over bijna de volle breedte van het gebouw Reeds lang was de huisvesting van de Hervormde wijkgemeente West, be staande uit het gebied ten Zuiden van de Beethovenlaan en ten Westen van de spoorlijn, een diskussiestuk binnen de Waddinxveense Hervormde gemeente. Er is zelfs enige tijd sprake geweest van de bouw van een ’’westerkerk”, welke plannen later zijn gewijzigd ten gunste van de bouw van de Bethelkerk in wijk Noord, waaraan, door de snelle groei van Waddinxveen-Noord, nog meer be hoefte bestond. ’W Goed verzekeren is een kwestie van zorgvuldig maatwerk. Want het gaat erom, juist üw persoonlijk® belangen zo passend mogelijk veilig te stellen (tegen zo gunstig mogelijke premies). En laat dat maar over aan onze gespecialiseerde adviseur. Een objectieve expert die alle haken en ogen kent en 't allemaal haarfijn voor u uitpluist. Of precies kan vertellen, hoe uw huidige (en wellicht al lang niet meer toereikende) verzekeringen het best kunnen worden aangepast bij uw leven en welzijn van vandaag en morgen. Daarom, geef de zorg over uw verzekeringen in de deskundige handen van de bank, die uw belangen vooropstelt. - ft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1