Loes Lekx kreeg bloemen van de burgemeester Zet uw fiets op slot Chinees eten Oranjelaan RAAD SAMEN MET BOSKOOP Grootste schoolcomplex gaat officieel open Ponydag in Concordia naar I Groenswaard III Zwemdiploma’s Brug gaat dicht Bad dicht van start Willemstad |f|| RAAD Onafhankelijk Nieuwsblad DISCO OLYMPISCH LOGBOEK KLEUREN TV Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. ■raw Mij® I I HET IS WEER ZO VER I Zaterdag 19 augustus Extra boek van de maand slechts f 2.75 Boekhandel Veldwijk nv dan naar... I in de Jeugdsociëteit SUZY Q (voorheen de Paddestoel) In november krijgt Waddinxveen zijn eigen Chinees. De heer C. T. Lung, eigenaar van het Chinees-Indisch restaurant Lotus in Zoetermeer, wil dan in het voormalige gebouw van de Coöperatieve Raiffeisenbank aan de Oranjelaan een tweede Lotus openen. In de Waddinxveense Lotus kunnen 120 gasten worden ontvangen. DUS KOMT OOK OM HALF ACHT NAAR DE LIJSTERBESSTRAAT. Donderdag 24 augustus a.s. zal er in de recreatiezaal van het Anne Frank- centrum een openbare, maar niet officiële, vergadering van de gemeente raden van Boskoop en Waddinxveen worden gehouden. Deze gezamen lijke gemeenteraadsvergadering begint om 20.15 uur. Om 19 uur komt de gemeenteraad van Waddinxveen in het gemeentehuis bijeen ter behandeling van de maandelijkse agenda, die dit keer uiteraard weinig punten zal vermelden. Het is voor de eerste maal, dat de gemeente raden van beide gemeenten gezamenlijk vergaderen. Burgemeester C. A. van der Hooft en zijn vrouw, mevrouw J. van der Hooft-Lourens spelen op woensdag 30 augustus de hoofdrol bij de officiële opening van het grootste scholenkomplex dat Waddinxveen rijk is, nl. de twaalfklassige protestantse basisschool „De Savornin Lohmanschool” en de vierklassige protestantse kleuterschool ’De Kleine Basis’. Deze simultane opening, die om 14.30 uur begint in de gemeenschapsruim te van de nieuwe basisschool aan de Lindengaarde, beoogt gestalte te geven aan de integratie van beide scholen. Tijdens de officiële opening, waarbij de kinderen niet zijn vergeten, is er tot ongeveer 17 uur een receptie. - I weekblad voor Waddinxveen 28e JAARGANG - Nr. 1300 DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1972 Advertentie) (Advertentie) Op 19 augustus na 16 uur is het diepe bassin van het zwembad De Sniep in verband met zwem- en polowedstrijden voor het publiek gesloten. Vorige week werd er in het zwembad De Sniep gezwommen voor het diploma D van de KNZB. Er waren 17 kandida ten waarvan er 2 werden afgewezen. Geslaagden: Wim Oskam, Dion Beze- mer, Ina Pruysen, Joke van Hoven, Jim Koster, Petra Koster, Peter de Groot, Cora de Knikker, Ralph Oskam, Gretha van Beek, Elsa de Knikker, Joop Wen- link, Sabine v.d. Panne, Wim Bezemer, Ardineke de Willigen. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft bekend gemaakt dat de brug over het Rijn-Schiekanaal in rijksweg 12, gelegen in de gemeenten Voorburg en Leidschendam na 15 okto ber a.s. niet meer zal worden bediend. Deze brug heeft een doorvaart hoogte van 5.60 m. Tot 15 oktober zal de brug alleen nog worden geopend op een daags tevoren gedaan verzoek. Naast de medaille hebben de dames ook de wisselprijs mee naar Nederland geno men, die nu te zien is in het sportcen trum voor gehandicapten in De Bilt. Auto’s rijden zig-zag en met gek ke sprongen over het hobbelige wegdek van de Souburghlaan. De gouden medaille wordt door de burgemeester aandachtig beke ken. VERGADERING WADDINXVEEN/BOSKOOP, donderdag 24 augustus, AF-centrum ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, telefoon 4162 ZONDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Door de firma Gebr. P. en A. de Man te Ammerstol is onder directie van de Dienst van Openbare Werken en Bedrij ven, een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de eerste fase van Groens waard Hl, waarvoor in de vergadering van de gemeenteraad van 16 maart jl. een krediet van 1.250.000,beschik baar werd gesteld. Tevens is door de firma A. J. van der Heijden te Woerden - onder directie van Bouwkundig Ingenieursbureau Stuurman N.V. - een aanvang gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden ten be hoeve van het overdekt instructiebad in het Sportpark ”De Sniep”. Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. De dag na haar thuiskomst uit Heidel berg ontving Loes Lekx-Schenk uit han den van burgemeester C. A. van der Hooft een mooie bos bloemen. Dit blijk van bewondering, dat de gevoelens van de gehele gemeente uitdrukte, benadruk te nog eens extra de voldoening in huize Lekx, nadat Loes bij de Paralympics sa men met Irene Schmidt een gouden plak had gehaald in het dames-dubbel tafel tennis. Vrij regelmatig worden in Waddinxveen fietsen en bromfietsen ontvreemd. Ook blijkt, dat van die voertuigen onrecht matig gebruik wordt gemaakt en op een willekeurige plaats worden achtergelaten. De oorzaak van dit alles is meestal, dat de rijwielen op of aan een weg staan of worden achtergelaten zonder dat ze wa ren afgesloten. Daar de algemene politieverordening voor de gemeente Waddinxveen het straf baar stelt om een fiets (bromfiets) „op of aan een weg in stilstand te hebben, ten zij het voertuig onder onmiddellijk toe- I zicht van de gebruiker of geleider staat, of door middel van een slot of op ande re wijze voor onmiddellijk gebruik onge schikt is gemaakt,” zal de Waddinxveen se rijkspolitie binnenkort een verscherpte controle gaan uitoefenen. De onbeheerd aangetroffen voertuigen zullen naar het politiebureau worden ge bracht. Eigenaars of gebruikers die me dedeling doen van het vermissen van hun fiets of bromfiets, kunnen deze terug krijgen nadat hiervoor de wettelijk vast gestelde transaktie is volstaan. Nogmaals, wanneer men een fiets of bromfiets onbeheerd laat staan, dienen de nodige voorzorgsmaatregelen tegen diefstal of medeneming te zijn getroffen, aldus de groepskommandant van de rijks politie. Het majestueuze park Berg en Bos te Apeldoorn zal op zaterdag 26 augustus het décor vormen voor de nationale show van het Nederlands Welsh Pony Stam boek. Dan treden de keurtroepen van dit bekende rijponyras aan in de strijd om de nationale kampioenstitels. In de middaguren zal een kompleet po- nyconcours de aandacht vragen, waarbij niet alleen de beste ruitertjes acte de présence geven, maar ook aangespannen ’nummers’ te zien zullen zijn. De kwali teiten, die de Welshpony als spring- en dressuurpony bezit, zullen ten voeten uit worden getoond in een aaneenschakeling van attractieve hippische nummers. Na een teleurstelling bij de enkelspelen, waarbij de scheidsrechter (waarschijnlijk per abuis) de stand 19-19 in één keer veranderde in 21-19 ten nadele van Loes Lekx en daarop niet wilde terugkomen, werd het dubbelspel overtuigend door de dames Lekx en Schmidt gewonnen. Mevrouw Lekx wilde wel toegeven, dat het zware wedstrijden waren geweest. Maar, zei zij, hoe zwaarder het is, des te meer waarde krijgt zo’n gouden plak. Muziekvereniging Concordia heeft een eervolle uitnodiging ontvangen. Zater dagavond geeft het korps in Willemstad een muzikale show op het marktplein. De muzikanten vertrekken om 6 uur vanaf het verenigingsgebouw aan de Stationsstraat.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1