Waddinxveen niet zo’n snelle groeier dienst Geslaagd Creation in Anno 1884 Klachten bezorging: Laatste hand aan Nassaulaan 20 Bouwvoorlichting Waddinxveen Telefoon 2604 Overkant Inbraken van in Arnhem ZELFTANKSTATION BOONSTOPPEL opnieuw buiten Brug in Kanaaldijk Dominee Velema in Waddinxveen D. SONNEVELD Joegoslavië eert Gent Raad houdt het kort I vanwege bezoek Boskoop wing mag plaats vinden die achteraf niet in overeenstemming zou blijken te zijn met het op te stellen bestemmings plan voor dat gebied. Overkant sluit zomerseizoen Bad dicht Onafhankelijk Nieuwsblad Boekhandel Veldwijk N.V. KLEUREN TV Benzine 1 cent duurder Echter NIET aan ons zelftankstation. Dus nu 3 cent voordeel!! Opening Bouwvoorlichting Doktersdiensten Reprodukties en Posters M. HEEMSKERK N.V. (Advertentie) dan naar... JULIANA VAN STOLBERGLAAN WADDINXVEEN TELEFOON 01828 - 2344 ll Kon. Wilhelminaplein 6 VOOR AL UW BUITEN LANDSE TIJDSCHRIFTEN Hoewel nog steeds snelgroeiend verloopt de bevolkingsaanwas van Waddinxveen de laatste jaren bepaald niet meer sneller dan in ande re gemeenten van deze streek. In het jaarverslag van het intergemeen telijk overlegorgaan Midden-Holland zijn hierover de volgende cijfers gepubliceerd: Zevenhuizen en Reeuwijk 8,3, Gouderak 8,1, Driebrug- gen en Nieuwerkerk a.d. IJssel 6,6, Woerden 5,3, Bodegraven en Lek- kerkerk 4,7, Berkenwoude 4,5, Bergambacht, Haastrecht en Wad dinxveen 4,3, Boskoop 3,8, Ouderkerk a.d. IJssel 2,2, Krimpen a.d. Lek 1,9, Oudewater 1,2, Ammerstol 1,1, Gouda 1, Schoonhoven 0,8, Stolwijk 0,7, Vlist 0,4, Moordrecht 0,1. De gemeenteraad is donderdagavond snel klaar met de voorstellen die B I en W hebben ingediend. Dat moet ook want om kwart over acht komen de raadsleden in het Anne Frankcentrum bijeen met hun kollega’s van buur gemeente Boskoop om te spreken over gezamenlijke problemen. Weekblad voor Waddinxveen DINSDAG, 16 UUR 28e JAARGANG - Nr. 1301 DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1972 I Advertentie) Advertentie) 1, I Woensdag 13 september hoopt de be kende (o.a. middels de Evangelische Omroep) Chr. Geref. predikant ds. J. H. Velema uit Apeldoorn, te spreken over het onderwerp „Gebonden aan het niet-gebonden Woord”. De avond wordt gehouden in de Hervormde Bethelkerk aan de Bilderdijklaan. Het is de bedoe ling van het comité bij voldoende be langstelling wat regelmatiger dergelijke interkerkelijke bijeenkomsten te houden. grondgebied is een zuiver formele zaak, die erop neerkomt dat voor de duur van zo’n voorbereidingsbesluit geen bebou- Aan de rijksuniversiteit van Utrecht slaagde voor het kandidaatsexamen ge neeskunde de heer T. Kool. De speeltuinvereniging ”De Overkant” sluit het zomerseizoen af op zaterdag 26 augustus met o.a. ’s middags voor de kin deren van haar leden een tekenwedstrijd, en kienen voor de iets oudere jeugd, daarna een film en als hoogtepunt pan- nekoeken eten. *s Avonds is er cabaret door hun eigen cabaretgroep „De Zee helden” die een gevarieerd program op voeren met sketsjes, enz. met bal na voor de leden. Advertentie) LET OP! Tot en met 2 sept. ’72 TV’s MODELLEN *73 - houten kas ten - 61 cm beeld, lichtnoten - van 595,— nu 495,—; van 635,— nu 510,Witte van 748,nu 548,enz. En dit zolang de voor raad strekt. door de ambassadeur van Joegoslavië in ons land, werd hiermee geëerd voor zijn verdiensten als sekretaris van de afde ling Balkanlanden van de Centrale Ka mer van Handelsbevordering. De voor zitter van dit instituut, de heer Sidney van den Bergh, was bij de uitreiking aanwezig, evenals mevrouw Van Gent. De heer Van Gent, die overigens deze weken aan het verhuizen is naar zijn nieuwe woning aan de Groensvoorde, werkt sedert elf jaar bij de Centrale Kamer, die zijn zetel heeft in Den Haag. STEREO RADIO 2x 10 Watt met boxen geen 538,nu 445, ZATERDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doorn, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. i Bij: SNOEK, Henegouwerweg 89 (hoek Ruytérstr.), Waddinxveen, tel. 01828-3167. Speeltuinvereniging „De Overkant” had zaterdag weer het jaarlijks kinderreisje. Dit jaar ging de reis naar Burgers Die renpark te Arnhem. Het is weer een ge slaagde dag geworden. Ondanks de en kele bui die het gezelschap onderweg als toegift kreeg, hebben de kinderen het uitstekend naar hun zin gehad. Na het bezoek aan de dierentuin ging men op weg om te besluiten met een etentje, waarna de reis huiswaarts ging. Om half acht reden de ’Overkanters’ de Piet Hein- straat weer in. De agenda ziet er als volgt uit: Bouwen van een voetgangerstunnel onder de noordelijke verbindingsweg I Peuleyen-Groensvoorde. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 15 en 28 juni 1972. Mededelingen en ingekomen stukken. Voorbereidingsbesluit voor een klein gedeelte aan het Noordeinde. Voorbereidingsbesluit voor een ge- j deelte van de Oranjewijk. Voorbereidingsbesluit ten zuiden van f de Zuidelijke Dwrasweg. Verlenen van medewerking voor de inrichting van een tweede klas van de kleuterschool „Klein Duimpje”. Vaststelling van de bezoldigings- regeling vakleerkrachten. Inventarisatie natuurgebieden. Het nemen van voorbereidingsbesluiten I voor diverse stukken Waddinxveens De heer A. H. van Gent, fraktieleider van de PvdA in de Waddinxveense ge meenteraad, werd begin augustus door de regering van Joegoslavië benoemd tot ridder in de Orde van de Joegosla vische vlag. Met de brug in de Kanaaldijk (vlakbij de Burgemeester Trooststraat) is het nog steeds niet best gesteld. Na de pro blemen van begin juli, toen er scheuren in het metselwerk zaten en het wegdek doör een extra balk moest worden ge steund, zat er vorige week plotseling een gat van ca. vijftien centimeter doorsnee in het brugwegdek. De herstelwerkzaamheden die destijds werden uitgevoerd bleken onvoldoende om de ruim honderdjarige brug (die in 1930 voor het laatst een nieuw wegdek kreeg) bleken dus ontoereikend. Dat is dan ook de reden waarom de brug nu is afgesloten voor vrachtwagens. De werkzaamheden die twee tot drie we ken kunnen duren, kunnen pas begin nen indien de gemeente hiervoor het benodigde geld weet aan te trekken. Voor de bewoners van de Nic. Beetslaan ligt Boskoop bijna on der handbereik. Het is logisch dat, uitgaande van dit gegeven, de Boskoopse en Waddinxveense ge meenteraden vanavond samen gaan vergaderen over de gemeen schappelijke problemen. De ver gadering is wel openbaar, niet of ficieel, wordt gehouden in de re- kreatiezaal van het Anne Frank- centrum en begint om kwart over acht. groep Informatie over huren en kopen - Rotterdam; Firma van der Linde, Inte rieurverzorging, Zonwering - Waddinx veen; N.V. Betonfabriek de Meteoor - De Steeg; Mosa. N.V. - Maastricht; NV Dakpannen- en Kleiwarenfabriek v/h D. van Oordt Co. - Alphen a.d. Rijn; E. M. van de Pol’s Handelsonderneming B.V. - Den Haag; Bouw- en Aanne- mingsmaatschappij P. Rehorst B.V. - Waddinxveen; Sadolins N.V. - Hengelo; N.V. Kon. Sphinx - Maastricht; Abr. v. Stolk H.T.I. - Rotterdam; Meubelfa briek Stolker N.V. - Waddinxveen; Te- gula N.V. - Tegelen; Unitecta Neder land - Ede; Vandervliet-Wemink - Am sterdam; Verom B.V. - Waddinxveen; Voorn Koning B.V. - Bodegraven; Waalsteen Nederland N.V. - Nymegen; Bouwmaterialenhandel de Waardt B.V. - Waddinxveen; De Waardt’s Handel maatschappij B.V. - Waddinxveen. De katholieke kleuterschool Klein Duimpje krijgt voor de inrichting van een tweede lokaal in de Sint Jozefschool 11.500 van de gemeente. Ook komt opnieuw ter sprake de ge plande voetgangerstunnel tussen Groens waard 2 en Groenswaard 3. Dit voorstel stuitte vorige maal op een staking van de stemmen. De raadsvergadering begint om 19 uur. Op zondagmiddag 27 augustus is Crea tion voor het eerst weer geopend. Er zal dan informatie verstrekt worden over het programma van het komende seizoen en over het lidmaatschap. Het ligt in de bedoeling dit seizoen verschil lende aktiviteiten te organiseren zoals: kabaret, liedjeszangers, groepen en het vertonen van films. Als er niets speciaals georganiseerd wordt, kan men zich bezighouden met schaken, dammen of lezen. Verder is er altijd nog de muziek. Aan de bar zijn verschillende soorten frisdranken (en thee) verkrijgbaar. Alcoholhoudende dranken worden niet geschonken. Voor dinsdagavond a.s. staat de film „Butch Cassidy and the Sundance Kid” op het programma. Aanvang 20 uur. In de nacht van zaterdag op zondag hadden in Waddinxveen twee inbraken plaats, vermoedelijk door dezelfde da ders. Enige honderden gulden bedroeg de buit van beide escapades die plaats hadden in grammofoonplatenzaak De Jong aan het Koningin Wilhelminaplein en in het woonhuis van de familie Ver sluis boven de Vivowinkel aan de Groensvoorde. 1 Het comité Waddinxveen voor meer reformatorisch besef onder protestanten - wat vorig jaar een zeer geslaagde bij eenkomst heeft gehouden waarin dr. J. Schelhaas uit Amsterdam een referaat hield - gaat haar activiteiten hervatten. 1 De heer Van Gent, die deze hoge on derscheiding op de revers kreeg gespeld Met mau en macht wordt gewerkt aan de ’finishing touch’ van de inderdaad fraaie expositiehal Bouwvoorlichting Midden-Holland aan de Staringlaan die drs B. J. Udink, minister van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening dinsdag middag a.s. om 16 uur officieel komt openen. Het doel van de Stichting Bouwvoor lichting Midden Holland is het geven van persoonlijke voorlichting aan par ticulieren en ondernemers, en het bevor deren van permanente exposities op het gebied van de bouwnijverheid en de in richting, alsmede van incidentele expo sities ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen. De spreiding, de hoge exploitatiekosten, en de relatief lage be- zoekfrekwentie aan individuele toon zalen door partikulieren en onderne mers, die een huis, kantoor of fabriek willen bouwen, en de daarbij betrok kenen, hebben de totstandkoming van de Bouwvoorlichting Midden Holland als één centrale expositieruimte aanzien lijk bevorderd. In ruim tachtig stands tonen veertig exposanten een breed le- veringspatroon, dat een goede indruk geeft van het aanbod op de Nederland se bouw- en installatiemarkt. Direkteur is de heer H. J. Polderman. De exposanten, waarbij de Waddinx veense bouwnijverheid goed is vertegen woordigd, zijn: Alura Hekwerk BV - Noordwijkerhout; Aannemingsbedijf J. Baas - Waddinxveen; Fa. Becas - Wad dinxveen; Beuting-Tiecke Co. Machi nefabriek BV - Enschede; N.V. Gebr. Blok, Industrie- en Handelsonderneming - Gouda; Boonstoppel BV - Waddinx veen; Com. van den Bosch Groenvoor zieningen - Waddinxveen; Steenfabriek Buggenum - Buggenum; Ciboma N.V. - Amersfoort; N.V. Centraal Verkoopkan toor voor de Kalkzandsteenindustrie C. V.K. - Hilversum; Ijzerhandel J. Doer land Zn BV - Gouda; Durox, Fabriek van Lichte Bouwprodukten N.V. - Go- rinchem; BV Handelmaatschappij E.Cr C. - Rotterdam; Gebr. Eiffinger N.V. - Den Haag; Steenfabriek Esbeek N.V. - Esbeek; N.V. Etemit - Amsterdam; Gimm - Woerden; Zuid-Hollandse Glas centrale N.V. - Boskoop; Steenhandel Groningen N.V. - Groningen; Kok- Zaterdag aanstaande is een gedeelte van het diepe bassin in het zwembad De Sniep na 15 uur voor het publiek ge sloten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1