EERSTE REAKTIES ZIJN ZEER POSITIEF Vertrouwen Vakantie voor Bouwvoorlicbtingscentrum recordtijd gereed Sportmiddag jeugd bij TOOS Zaterdag 9 september Gouwe zwemfeest IL_ in i-' 1 Open dienst Verbouwing is te rumoerig AFSCHEID VAN G. KOPPELAAR Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. DE WAARDT (Advertentie) EEN BOEKENBOM IS ALTIJD RAAK!! dan naar... GAAT U BOUWEN OF VERBOUWEN? ■s Anderhalf jaar nadat de stichtingsakte werd gepasseerd is aan de Staring laan het gebouw van de Stichting Bouwvoorlichting Midden-Holland door de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Drs. B. J. Udink, officieel geopend. De gymnastiekvereniging TOOS houdt op woensdag 13 september een buitensport- en behendigheidsmiddag voor alle Waddinxveense kinderen die zijn geboren tussen 1960 en 1966. Ook niet-leden van TOOS mogen dus meedoen. De kinderen doen mee aan acht spelen en krijgen vervolgens een sport- diploma. Afhankelijk van het aantal punten zal worden vermeld of een ’bronzen’, zilveren’ of ’gouden’ medaille is verdiend. De deelnemingsformulieren worden uitgedeeld op de scholen. De kosten per kind bedragen twee kwartjes. Ook in de laatste raadsvergadering zijn weer de diskussies opgelaaid bij de behandeling van enige voorbereidingsbesluiten. Deze, nu reeds maanden durende toestand, die de raadsvergaderingen soms tot een beschamende vertoning maakt, heeft eigenlijk niet direkt te maken met de voorstellen die aan de orde zijn. De oorzaak ligt dieper. De raad, die volgens de gemeente wet (art. 167) alle bevoegdheden heeft met betrekking tot de rege ling en het bestuur van de huis houding der gemeente, voorzover die niet bij de gemeente- of een andere wet aan de burgemeester of aan burgemeester en wethou ders is opgedragen, gaat zich in het huidige tijdsbestel steeds meer richten op de details van de rege lingen en het bestuur. Het beleid, dat zij op deze wijze vastlegt, moet dan door B en W worden uitgevoerd. In veel gevallen zal het college van B en W echter de behoefte gevoe len om de raad een voorstel te doen, welk voorstel door de raad kan worden aangenomen, gea mendeerd of verworpen, zodat ook in dat geval de beslissings bevoegdheid geheel aan de raad blijft Een slagvaardig beleid vraagt dikwijls om speelruimte en het is juist huer, dat de meningen botsen. Bij de behandeling van sommige voorstellen ziet onze raad het gevaar, dat door het ge ven van te veel vrijheden aan B en W, zij zelf buitenspel wordt gezet. In de toelichting op art. 209 van de zelfde gemeentewet waarin het dagelijks bestuur van de gemeente wordt geregeld, staat: „Het ge woon dagelijks bestuur kan niet wel worden uitgevoerd door een talrijke vergadering als de ge meenteraad. Het zal, buiten twij fel, beter worden waargenomen, indien het gelijk tot heden plaats vond, door een klein college wordt uitgeoefend.” Door zeer veel amendementen toe te voegen aan voorstellen van het college van B en W, wordt het dagelijks bestuur der gemeente zeer strak bepaald door de raad, omdat daarmee de uitvoering van een raadsbesluit stap voor stap kan worden begeleid. De middenweg kan hier slechts worden gevonden op basis van wederzijds vertrouwen en wij heb ben sterk de indruk, dat daar de schoen wringt. Uitgaande van de gedachte, dat het college bij ons bestaat uit één voorzitter en drie door de raad gekozen wethouders, die partij-gebonden zijn, moet men het vertrouwen in elkaar toch kunnen handhaven of, wan neer het op dit moment geschokt is, kunnen hervinden. G.K. - --- - Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG, JAN LIGTHARTSCHOOL 28e JAARGANG - Nr. 1302 DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1972 Advertentie) Ds. L. Tamminga uit Rijswijk leidt op zondag 17 september de opendeurdienst die plaats zal vinden in de hervormde Immanuëlkerk. De dienst, die om half tien ’s morgens begint, zal muzikaal worden begeleid door The New Reli Sounds’ uit Gouda. bouwmaterialen keukens en tegels Minister Udink onderwierp het zojuist ontvangen geschenk aan een nauwkeurig onderzoek. Burgemeester Van der Hooft, Mr. Aantjes en minister Udink in een zéér geanimeerd gesprek. Ook voor een redakteur moet eens de vakantie aanbreken en dat is dan ook deze week gebeurd. Terwijl u dit leest zit ik hoog en hopelijk niet minder droog in om met André van Duin te spre ken de ’bergen van Zwitser land’. Natuurlijk gaat de krant gewoon door, zij het dat u voor redaktio- nele zaken tot en met volgende week woensdag kontakt kunt zoe ken met de heer G. Kooren, Jus tus van Effenlaan 68, tel. 3499. KvdB ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doom POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. Op zaterdag 9 september organiseert ’De Gouwe’ wederom een groot zwemfeest in het zwembad De Sniep. Op het program ma staan o.a. demonstratie zwemmen, gekostumeerd sprietlopen, een hindernis race, familie-estafette, kunstzwemshow, komisch springen en een groot vuur werk. bezoekt dan onze stands in de bouwvoorlichting, Staringlaan 4, Waddinxveen vredenheid bij de organisatoren en de deelnemers. De reakties van de bezoe kers waren vrijwel eensluidend positief. Het kompakte maar goede restaurant, de kinderspeelplaats en de tot een eenheid samengebouwde stands geven de indruk van een goed doordacht geheel. Het architektenbureau Stuurman B.V. en het bouwbedrijf Reym N.V. hebben hun opdrachten volgens de wens van het be stuur uitgevoerd. Wanneer ook de bouw- lustigen de weg weten te vinden naar dit centrum, zal men kunnen spreken van een geslaagd initiatief. De familie-estafette wordt in twee groe pen verdeeld, t.w. een groep voor leden van de zwemklub en een voor niet-leden. Zowel voor het gekostumeerd spriet lopen als voor de familie-estafette kan men zich opgeven bij de kassa. Bij de familie-estafette bestaat de ploeg uit drie personen, waarvan minstens een der ou ders moet deelnemen. De afstand be staat uit 50 meter schoolslag, 50 meter rugslag, 50 meter vrijeslag. De inschrijfkosten bedragen 1,50. De inschrijving sluit op 7 september. De in schrijfkosten voor het gekostumeerd sprietlopen bedragen één gulden. Bij het sprietlopen kunnen maximaal veertig deelnemers inschrijven zodat snel opge ven gewenst is om teleurstelling te voor komen. De ondernemingen, die in dit centrum vertegenwoordigd zijn, hebben zich tot taak gesteld zodanige adviezen te geven, dat te bouwen of te verbouwen huizen een harmonieus geheel gaan vormen. Iedere stand kan daar voor een deel aan bijdragen en wanneer het totaalbeeld soms om kompromissen vraagt, is de heer H. Polderman, direkteur van de stichting en zelf architect, altijd aanwe zig om zijn adviezen over dit geheel te geven. De eigenlijke opening van het gebouw bestond uit de onthulling van een tegel tableau van de kunstenaar Guy Vroe- men, dat de standhouders aangeboden hebben aan het bestuur van de stichting. Een bijzonderheid hierbij was, dat op hetzelfde moment in het ministerie van volkshuisvesting aan een identiek exem plaar de laatste hand werd gelegd. De heer Vroemen gaf voor de onthul ling een toelichting op zijn kreatie die een voorbeeld is van een artistiek ele ment, dat overal op wanden en vlakken kan worden aangebracht door gebruik te maken van tegels met verschillende mo tieven. Hij nodigde iedereen, die zijn ar tistieke gaven en ervaring wil benutten, uit met deze strak geornamenteerde te gel eigen komposities te maken. Er was ook nog een persoonlijk ge schenk voor minister Udink, eveneens van de hand van Guy Vroemen. Op on ze foto ziet u v.l.n.r. de heer Vroemen, een aandachtige minister en mevrouw Udink bij de bespreking van dit bronzen kunstwerk. Minister Udink, burgemeester C. A. v.d. Hooft (voorzitter) en Mr. W. Aantjes (vice-voorzitter van de stichting) met hun dames maakten daarna een rond wandeling over de gehele expositie, waarbij zowel de minister als zijn echt genote af en toe meer dan offciele be langstelling toonden voor de tentoonge stelde materialen en artikelen. Gisteren heeft men een open dag gehou den voor architekten en na deze eerste dag was er duidelijk een gevoel van te- De eerste indruk is, dat de doelstellingen van de stichting zeer goed zijn gereali seerd. De adspirant koper of verbouwer van een huis vindt op een betrekkelijk klein oppervlak de produkten van 1342 binnen- en buitenlandse fabrikanten sa mengebracht, waarmee hij in staat wordt gesteld vrijwel alle problemen die met bouw en verbouw samenhangen te be spreken en geheel vrijblijvend waarde volle adviezen te krijgen. Er is gestreefd naar een zo volledig mo gelijk pakket van materialen en instal laties, die moeten of kunnen worden ge bruikt bij de bouw of verbouw van een huis. Eén van de bezoekende architecten heeft reeds verklaard, dat het met een expositiehal als deze mogelijk wordt de klanten een volledig bestek aan te bie den. Van alle tentoongestelde materialen en installaties zijn de prijzen bekend, zo dat ook de aanvullingen en verfraai ingen die een huis tot een woning ma ken, direkt besproken en begroot kunnen worden. Op deze wijze komt men tot een all-in prijs, waarbij de klant in één expositiehal de toe te passen materialen in natura kan zien en beoordelen. Het is vanzelfsprekend dat een instel ling als deze een verkoop-bevorderende funktie heeft. Er is echter totaal geen koopverplichting voor de bezoekers en de toegang is geheel vrij. Ook in groter verband, bij het vestigen van nieuwe woonwijken, kan men in dit voorlichtingscentrum met zijn problemen naar voren komen. Eén van de stands biedt zelfs de mogelijkheid om instanties die plannen koesteren voor het stichten van woonwijken of andere woonkonsen- traties, vanaf het allereerste begin van advies te dienen. Dat eerste begin is de gedachtenvorming (wat willen we eigen lijk) en de behoeften-analyse (wie willen we bereiken en hoe groot is dat aantal enz.). De kinderen uit de eerste klas van de Theo Thijssenschool hebben gastvrij on derdak gekregen in het naastliggende ge bouw ’Het Anker’ van de Hervormde kerk. De school wordt op het ogenblik gemoderniseerd en verbouwd en daarbij wordt (noodzakelijkerwijs) zoveel herrie geproduceerd, dat lesgeven in de eerste klas bijna onmogelijk werd. De kerkvoogdij was graag bereid het verzoek om een lokaal ter beschikking te stellen, in te willigen. De werkzaam heden zullen ongeveer zes weken duren en zolang kunnen de jongste leerlingen ongestoord hun lessen volgen. ntiurj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1