Honderden kinderen lieten ballonnen op De Savornin Lohmanschool de kleine basis geopend en geboren De 20.000ste is i s Raiffeisenbank studiecentrum gouda 4. Z 'fei Professor Tevano Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV M. HEEMSKERK N.V. UNIEK .4 talenprakticum I WW ■lil Doktersdiensten - a B G r Vervo/g op pagina 3 a dan naar i Sik Lange lijdensweg Coöp. Raiffeisenbank ’Waddinxveen’ Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 -4566 Bijkantoren: Koningin Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 uur vrijdagavond van 7-9 uur de bank voor iedereen F AVONDOPLEIDING SECRETARESSE westhaven 31-32 gouda tel. 17861 Geen theologisch instituut Studiedlub - bJKG J i. Weekblad voor Waddinxveen 28e JAARGANG - Nr. 1303 DONDERDAG 7 SEPTEMBER 1972 M s I I *Mthav»n 31-32 Advertentie) <1 J Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service Twee aan elkaar gebonden ballon nen symboliseerden verleden week de verbondenheid tussen de De Sa- vomln Lohman-basisschool en de kleuterschool De kleine Basis, die belde op hetzelfde moment werden geopend door respectievelijk bur gemeester C. A. van der Hooft en mevrouw J. van der Hooft-Lourens. Deze twee ballonnen, die door de burgemeester en zijn echtgenote werden opgelaten na het doorknip pen van twee linten, gaven de hon derden kinderen het sein ook hun ballonnen op te laten. Daarmee was de officiële opening een feit. Na een rondgang door de beide scholen verzamelden de genodigden zich in de gemeenschapsruimte van de basisschool, waar Mr. A G. F. Lindeijer, voorzitter van de Vereniging voor Prot. Chr. On derwijs Groen van Prinsterer als eerste spreker het woord voerde. Mr. Lindeijer gaf toe, dat het gloed nieuwe bestuur weinig ervaring had in het bouwen van scholen, zodat men zich voor deskundig advies wendde tot de heer Ch. P. M. Delnooz, inspekteur lager onderwijs. Deze gaf, na het aanhoren van de problemen het volgende ant woord: „Als Waddinxveen inderdaad zo’n gebrek aan bouwgrond heeft, en de Onder leiding van docent Individuele studie Aanvangsdatum zelf te bepalen Schriftelijke begeleiding Mevrouw J. van der Hooft-Lou- rens knipt het lint door bij de kleuterschool De Kleine Basis. Op hetzelfde moment deed burge meester Van der Hooft dat bij de De Van Savornin Lohmanschool. De heer Van der Hooft maakte hierbij de volgende kanttekeningen: „Waddinxveen heeft zijn twintigduizend- ste inwoner, de kleine Jacobus Michel Duijker, welkom geheten op 1 september 1972! Op het gemeentehuis wapperde de Nederlandse driekleur. Burgemeester C. A. van der Hooft her innerde in zijn toespraak nog eens aan de race tegen de klok, die de gemeente had gehouden om de burgerzinleningen, die onder meer de bouw van deze scho len hadden mogelijk gemaakt, in Den Haag in te dienen. De burgemeester richtte vervolgens de schijnwerper op het scholenbouwteam, waarin inmiddels 70 gemeenten en ongeveer 150 schoolbe sturen samenwerken. Het is eigenlijk een studieclub, aldus de heer Van der Hooft, die streeft naar het beste voor het onder wijs. De burgemeester kenmerkte de toespraak van de heer Lindeijer als een machtige rede. Vervolgens kwalificeerde hij notaris J. in ’t Hol als ”de echte neu trale adviseur, wat we’ eigenlijk verder geen van allen meer zijn”. De tunnel tussen Groenswaard 3 en de Vondel wijk zal voor 1 mei 1973 gereed zijn, gelijk met het nieuwe station van de N.S. De heer Van der Hooft besloot aldus: „Van harte gelukgewenst, mijn heer de voorzitter, mevrouw de presi dente, ik heb bij het oplaten van de bal lonnen de scholen reeds officieel geop- pend. Misschien is het in het geluid ver loren gegaan, ik wil het graag nog eens herhalen en wij bidden u Gods zegen toe bij de voortzetting van het geven van dit onderwijs.” Ter gelegenheid van de geboorte van Waddinxveens twintigduizendste inwo ner heeft burgemeester C. A. van der Hooft een spaarbankboekje uitgereikt met 205,(één cent van elke inwoner en 5,van de bank) en ontving het gelukkige ouderpaar, de heer J. Duijker en mevrouw L. Duijker-de Jonge namens de winkeliersvereniging een fraaie fruitmand. gouda telefoon 01820 - 17861 FRANS - DUITS ENGELS - ITALIAANS SPAANS - ZWEEDS NEDERLANDS JEUGDKAMPIOEN GOOCHELEN treedt op tijdens zwemfeest De Gouwe a.s. zaterdag in zwembad De Sniep, 17 uur CM (Advertentie) ■pont westhaven 31-32, tel. 01820-17861 pers, begeleiding landelijke diploma intentamen systeem duur ca. 22 maanden aanvang sept. en januari Over de levensbeschouwelijke basis van deze scholen zei Mr. Lindeijer onder meer: „Het karakter van de school dient Prot. Chr. vormig te zijn. Onze scholen zijn echter beslist geen theologische in stituten. Problemen waar wij ouderen el kaar mee lastig vallen en zelfs zo erg, dat wij geen tijd hebben ons erover te gemeente jullie wil opschepen met een 12-klassige hoogbouwschool, dan voel ik daar niks voor. Dan stuur ik de plannen door naar de bouwkundig inspekteur en deze goede man gaat met pensioen. In zijn opvolging is niet voorzien: gij gaat een lange lijdensweg tegemoet.” De heer Delnooz gaf echter het advies, kontakt op te nemen met het gemeente bestuur om te komen tot de bouw van een 12-klassige laagbouwschool. Omdat het scholenbouwteam Midden Holland een grote ervaring heeft in het bouwen van laagbouwscholen, zegde de inspek teur voor die oplossing zijn volle mede werking toe. Door de perfekte samenwerking tussen het schoolbestuur, het college van B en W, het scholenbouwteam (waaronder het architektenbureau Stuurman) en de heer Delnooz, waren alle voorbereidingen in twee maanden rond en heeft de bouw in totaal zeven maanden in beslag geno men. De heer Lindeijer betuigde zijn dank aan allen die in deze samenwer king een rol hebben gespeeld. Hij vond het echter jammer dat dit ge bouw van 2.000.000,door het later gereedkomen van Groenswaard 3 nu nog onderbezet is, terwijl in de vlakbij gele gen Vondelwijk van overbezetting sprake is. De tunnel onder de spoorlijn zal het mogelijk maken dit over te hevelen. schamen, die problemen kunt u rustig aan de kinderen laten voorbijgaan. U zult allen het als uw taak moeten zien om op een ongedwongen wijze de kinde ren in aanraking te brengen met de rijkdommen, de inhoud van het evan gelie. Dit is een verheugende maar te vens beangstigende taak. Kinderen vra gen niet of men de éne dag vol geloofs vertrouwen leeft en de andere dag de wanhoop nabij is. Ze voelen onoprecht heid onmiddellijk aan. En daarom, mijn heer Olsder, waneer u straks officieel, ook namens ons bestuur, deze school in gebruik neemt, bid ik u toe veel wijs heid, veel geduld en Gods zegen.” zoals het thans gaat - Waddinxveen in 1980 18.000 inwoners hebben. Als men de groei nagaat vanaf 1958 dan is dit voor een vooruitstrevend gemeentebe stuur wel een zeer bittere pil. Op 25 juli ’58 waren er 10.000 inwoners. Op 21 juli ’62 waren er 12.000 inwoners. Op 20 november 1966 waren er 15.000 inwoners. Op 15 juni 1970 waren er 18.000 inwoners en op 31 augustus 1972 20.000 inwoners. Dit betekent dat er ge middeld ieder jaar vanaf 1958 ruim 700 inwoners per jaar bijkwamen. De heer Lindeijer schetste de problemen die waren gerezen toen er in Groens- I waard 2 en 3 een Prot. Chr. School moest worden gebouwd. Eerst moest er worden gezocht naar enige eenheid tus sen de drie bestaande schoolbesturen. Het samengaan van de verenigingen Groen van Prinsterer en CNS bracht hier de oplossing. OOK 8 AVONDS w J= Achter de blijdschap van de bereikte twintigduizendste schuilt toch wel de zorg, dat Waddinxveen niet meer (ver der) groeien zal, doch eerder zal terug lopen in inwoneraantal. Met de bouw van (nieuwe) woningen zal eerst in oktober-november worden aan gevangen, maar op aandrang van enkele politieke partijen zullen de eerste 125 woningen bestemd moeten zijn voor minderdraagkrachtige Waddinxveneis en beslist alleen voor de doorstroming ge bruikt mogen worden. Door politiek geharrewar is de bouw van woningen in het bestemmingsplan Groenswaard IH twee jaar lang ver traagd, waardoor de bouw van deze wo ningen ook alweer duurder is geworden dan verwacht werd. In dat zelfde be stemmingsplan waren ook zeer grote en mooie split/level/woningen opgenomen voor meer draagkrachtigen. Deze inwoners, die enige jaren geleden in Waddinxveen een goedkope kleine woning kochten, zijn - nu zij meer zijn gaan verdienen en grotere (studerende) kinderen krijgen - gaan uitzien naar een grotere, luxere, woning. Deze woningen werden door de vertraging van Groens waard IH in Waddinxveen niet gebouwd, dus zochten zij in Gouda of zelfs in Brabant naar de woning van hun keus. Daardoor verdween en verdwijnt een goed deel van de koopkracht uit Wad dinxveen! De snelle bouw van goede en goedkope woningen zoals dat in het ver leden geschiedde, was alleen mogelijk, omdat de bouw van woningen in Zoeter- meer en Gouda nog niet op gang was gebracht. Waddinxveen was het opvang centrum voor overloop van de bevolking van Den Haag, Rotterdam en omgeving. Door een slagvaardig beleid had men twee jaar geleden nog de kans gehad Waddinxveen te doen uitgroeien tot een gemeente van 25.000 inwoners. Die kans heeft men zich laten ontnemen, want nu Zoetermeer en Gouda goed op gang zijn gekomen, moet Waddinxveen als derde in de rij wachten en hebben Gedeputeer de Staten tot 1978 de bouw van wonin gen stilgelegd zodra de eerste fase van de bouw in Groenswaard IH is aange vangen. Dit betekent dat Waddinxveen nog plm. 500 woningen kan bouwen tot 1978! De gemeenteraad stemde in januari 1972 ook nog een winkelcentrum aan de Kerkweg af, zodat Waddinxveen verstoken blijft van ”het hart” dat hard nodig was om het gezellig winkelen in eigen dorp mo gelijk te maken en waar voor het aller grootste deel alleen middenstanders uit Waddinxveen plaats zouden krijgen. Ook daardoor verliest Waddinxveen zijn aan zien als centrumgemeente van de omlig gende plaatsen. Naar verwacht wordt zal - als alles blijft ZATERDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Tot 13 uur: Apotheek Van Doom, Prins Bemhard- laan 3, telefoon 4462; daarna: Boskoop Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, telefoon (01727) 2834. ZONÓAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 i J bUMl'uMIWi w- Misschien had u al eens langs willen komen. Om te sparen cf om wat meer inlichtingen over verzekeringen, effecten, reisdeviezen. Of over girale salarisbetalingen via een privé- "ekening. Maar u hebt overdag geen tijd. Daarom zijn wij ook op vrijdagavond van 7 tot 9 uur geopend. 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1