Jimmy Koster wint aan in Brandweer- Bloemencentrum wedstrijd Verkley open Geslaagd Jeugdig spuitfestijn de Noordkade Agenda raad Postagentschap Luifelbaan Rijnmond” ook op Taptoe Brandweer in finale Wijkgebouw dicht g 11» TAPTOE 1972 Onafhankelijk Nieuwsblad Gewonde in Woerden Plattelandsvrouwen KLEUREN TV A. W. Lips wnd. secretaris De Sniep gesloten Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. Benoemingen bij brandweer Fikkie dan naar Zichtbaar vergenoegd konstateerde de heer G. Koppelaar, oud-hoofd van de Jan Ligthartschool en sedert enige tijd ook oud-plaatsgenoot, zaterdag middag, dat juist zijn school dit jaar in het bezit kwam van de door het gemeentebestuur voor de jeugdbrandweenvedstrijden beschikbaar gestelde wisselbeker. Voordat deze beker echter uitgereikt kon worden, was er heel wat water uit de Gouwe gepompt en over het opslagterrein van openbare werken gespoten. De bekeruitreiking vormde op één onderdeel na, nl. het ’fikkie stoken’ door de brandweerlieden zelf, het sluitstuk van de Nationale Brandweerdag 1972 in Waddinxveen, die ’s morgens omstreeks acht uur met veel sirene-geloei was begonnen. Dat sirene-geloei kondigde de traditionele rit aan voor de jeugd met de brandspuiten door de gemeente. Afgelopen donderdag heeft de echtgenote van de burgemeester, me vrouw J. van der Hooft-Lourens, het bloemen- en plantencentrum Verkleij aan de Tweede Bloksweg 2 geopend. De verkoop uit de bloemenwinkel aan de Zuidkade zal dan tot de verleden tijd behoren. De bloemenwinkel aan de Zuidkade met de daarachter gelegen kassen zijn namelijk gelegen in het tracé van de geprojekteerde rijksweg 3. Na de verkoop aan de Rijkswaterstaat werd plaats gevonden voor een modern opgezet bloem- en planten centrum aan de Tweede Bloksweg. Het bloem- en plantencentrum bestaat uit een grote kas met een ver- koopvloeroppervlakte van 380 m2. Deze kas is verdeeld in een ge deelte, waar vele soorten zowel bloeiende als niet-bloeiende planten aanwezig zijn, alsmede een gedeelte waar de snijbloemen, aardewerk, De bewoners van de Vondelwijk behoeven met ingang van maandag 18 september voor hun postzaken niet meer naar het postkantoor aan de Kerk- weg. Op die dag wordt namelijk een postagentschap in gebruik genomen. Het agentschap dat de benaming Waddinxveen-Brederolaan krijgt, wordt gevestigd in de banketbakkerij van de heer A. R. van den Berg, Bredero- laan 6. Voor alle postzaken (zoals zegelverkoop, giro, spaarbankzaken als mede voor de telegraaf) kan men er terecht De openingstijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur; op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. De bewoners van de Vondelwijk en ook een gedeelte van Oranjewijk-Noord zijn door middel van een speciaal daarvoor samengestelde folder van de opening van het postagentschap op de hoogte gesteld. De officiële opening van het agentschap zal worden verricht door burge meester C. A. van der Hooft op maandagmorgen om kwart over acht. fu i'slü Weekblad voor Waddinxveen 28e JAARGANG - Nr. 1304 DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1972 I I Advertentie} r Als gevolg van de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe overdekte instruktiebad is het zwembad De Sniep een week eer der gesloten dan aanvankelijk in de be doeling lag. WINKELCENTRUM GROENSVOORDE, ZATERDAG tenslotte nog zij vermeld, dat de brand weer, mede als onderdeel van deze dag, haar domein aan de Noordkade de ge hele dag open had staan om ieder die daar belang in stelde een kijkje daarin te laten nemen. De jaarlijkse brandweerwedstrijd tussen de brandweerkorpsen uit de gemeenten Bodegraven, Boskoop, Capelle aan den IJssel, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen en Zevenhuizen zal wor den gehouden in Zevenhuizen op zater dag 16 september 1972. De algemene leiding van deze 21e ont moeting berust dit jaar weer bij de heer H. P. Mooiman, brandweercommandant te Velp. De wedstrijd wordt gehouden op de boerderij van Van Dorp in de Tweemanspolder te Zevenhuizen, te be ginnen om 14 uur. Alsnog slaagden voor het Mavo-4 diplo ma aan de Koningin Wilhelminaschool: Mej. J. v.d. Knijff, Mej. I. N. van der Pols, Mej. A. Rehorst. Met een waterpistool gaat het toch makkelijken De heer A. W. Lips uit Waddinxveen is in Moerkapelle benoemd tot waarne mend gemeentesekretaris, een funktie die voorheen werd vervuld door de heer C. de Groot. De heer De Groot heeft een benoeming aanvaard bij de gemeente Leerdam. De heer Lips, zoon van Wad- dinxvoen’s wethouder van onderwijs, was al chef van de gemeentesekretarie in Moerkapelle. Ook geven de volgende verenigingen hun medewerking aan deze taptoe: fanfare korps O.B.K. uit Willemstad, Dierens Harmonie Orkest, Maaslands Harmonie Orkest, St. Joris drumband uit Boskoop, Harmonie Orkest De Pionier uit Gouda. Ook het optreden van dit orkest zal een bezoek aan de taptoe zeer zeker waard zijn. De Pionier wordt vaak uitgenodigd in het buitenland, waaronder Duitsland, België en Frankrijk. De raad vergadert vanavond over de volgende punten: Wijziging van de verordening op de heffing van rechten voor de vlees- keuringdienst (nr. 101). Voorbereidingsbesluit voor een ge deelte van de Oranjewijk. Verzoek om voorziening tegen een besluit van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 1972 tot weigering van een bouwvergunning. Treffen van voorzieningen ten aan zien van de brug in de Kanaaldijk. Aanvullend krediet ten behoeve van de aanleg van een gemeenschappelijke antenne-inrichting in plan Zuid. Tarifiëring van de gemeenschappe lijke antenne-inrichting in de woonwijk ten noorden van de RJC kerk in de St. Victorwijk. Kredieten voor verbouwing, onder houd en meubilair van de Theo Thijs- senschool. Kredieten voor de 5e openbare basisschool. Krediet voor de uitbreiding van de Eben Haezerschool. Aanschaffing van leermiddelen en meubilair ten behoeve van de Rehoboth school. Vervanging van de centrale verwar- mingsinstallatie in de Willem van Oranjeschool. Behandeling van een door de heren H. P. Barth, R. Gaykema en J. L. van Heteren tijdens de vergadering van 24 augustus 1972 ingediende motie. Voorbereiding van de structuurschets voor de bestuurlijke indeling (gewest- vorming). Verkoop van grond aan de Mer- curiusweg. Verlenen c.q. afwijzen van subsidies. ZATERDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. Een 34-jarige spoorwegbeambte uit Wad dinxveen raakte maandagmiddag ernstig gewond bij een aanrijding in Woerden, toen hij bij het passeren van een vracht auto op de verkeerde weghelft geraakte en daardoor in botsing kwam met een tegenligger, bestuurd door een 35-jarige Rotterdammer. Met een gekompliceerde beenbreuk, een hersenschudding en een hoofdwond moest de Waddinxvener in een Woerdens ziekenhuis worden opge nomen. Wat betreft de Waddinxveense vereni gingen werken mee de Brassband Voor waarts, de drumband De Cormula’s en het fanfarecorps Concordia. Als de weergoden meewerken kan Wad dinxveen weer verzekerd zijn van een muzikale show, die niet alleen in Wad dinxveen maar ook in de omtrek steeds meer bekendheid gaat genieten. Hiermede was het feest nog niet geheel afgelopen. De heer Koppelaar werd, na dat hem door de commandant Zwam- born dank was gebracht voor zijn mede werking aan deze wedstrijden als voor zitter van de jury, met zachte drang uit zijn onderkomen geleid en werd dit fraai beschilderde bouwsel door de brandweerlieden volgestouwd met aller lei brandbaar materiaal en nadat alle veiligheidsmaatregelen waren genomen, ging de brand erin. Dit leverde een lekker fikkie op, totdat de brandweerlieden weer overgingen tot hun werkelijke taak, de brandbestrijding, tenminste dat vermoede men, maar het grootste spektakel van de dag moest nog komen en dat kwam toen de spuitgasten de straalpijpen op elkaar richtten en el kaar geen droge, draad meer aan het lijf gunden. Maar ook aan dit feest kwam een eind en met het vervallen van het jury-tentje tot een zielig hoopje as, was aan de Nationale Brandweerdag voor Waddinx veen weer een einde gekomen, waarbij gin Wilhelminamavo. Deze school moest echter alleen haar wedstrijd spelen, want de Prof. Kohnstamm-mavo had dit jaar geen deelnemers. Winnaar werd Nico van Harrewijn. Hierna kon dan de beslissingswedstrijd beginnen en na een spannende strijd mocht uiteindelijk Jimmy Koster van de Jan Ligthartschool uit handen van wet houder Huizer de wisselbeker ontvangen. Bij het vertrek van de toenmalige on- dercommandant S. Versloot in 1970 wer den als zodanig benoemd de brandmees ters H. J. de Wilde en M. de Bas. Ter vervulling van de toen ontstane vaka- ture brandmeester werd met ingang van 1 juli 1972 tot die rang bevorderd de hoofdbrandwacht P. Baan. Voorts werd met ingang van dezelfde datum bevor derd tot onderbrandmeester, hoofd brandwacht J. Broer. De heer Broer heeft in de afgelopen twee jaar de cur sus gevolgd voor bevelvoerenden bij de vrijwillige brandweer, welke gehouden wordt aan de brandweerschool te Am sterdam. Op 25 april behaalde hij hier aan verbonden diploma voor onder brandmeester. De Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen afdeling Waddinxveen houdt op dinsdag 19 september de eerste bijeen komst in het nieuwe seizoen in het gere formeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Theo P. den Boon, kunst schilder uit Waddinxveen verzorgt deze avond met een demonstratie over zelf werkzaamheid. Toen de drie brandspuiten bemand met het jeugdige volkje inmiddels weer be houden bij de brandweergarage waren aangekomen, was hier ook wethouder P. Lips gearriveerd, na door komman- dant Zwambom welkom te zijn geheten, met een korte toespraak de wedstrijden voor geopend verklaarde, Toen kon het spuitfestijn beginnen. Onderkommandant M. de Bas had met zijn mannen weer voor een mooi spuit- objekt gezorgd, doch voordat de jeug dige spuitgast(e) de waterstraalpijp kon richten, moest echter het traditionele hindemisbaantje worden genomen, dat dit keer bestond uit het aantrekken van een brandweerjekker en het ’nemen’ van een rioolbuis. Het spuitobjekt was dit jaar echter niet één van de makkelijkste. Hierdoor en mede door de sterke oosten wind moest er heel wat water verspoten worden, eer een emmertje vol was en het bord ’uit’ zichtbaar werd. Dit had tot ge volg, dat de spuitgasten er dit jaar wat langer over deden, dan aanvankelijk de bedoeling was. Bovendien maakte al dat water van het opslagterrein maar een kleffe bedoening. Maar omstreeks half één hadden de deel nemende basisscholen toch hun wed strijdje gespeeld en waren de school- winnaars, die ’s middags zouden strijden om de beker, bekend. Voor de winnaars waren er weer enige prijsjes beschikbaar, die hierna werden uitgereikt. De schoolwinnaars waren voor de: Jan Ligthartschool: Jimmy Koster, Reho- bothschool: Henriëtte Both, Theo Thijs- senschool: Eric Noort, Mgr. Bekkers school: Robert Slot, Willem van Oranje school: Helma Beeuwkes, De Savorin Lohmanschool: Hendrik Jan Spruit, Sint Jozefschool: Jan Bakker, Eben Haezer school: Annemieke Bonte, Groen van Prinstererschool: Christiaan Brand, Klaas de Vriesschool: Carry Cramer, Leon van Gelderschool: Julia te Paske, St. Paulusschool: Mirjam Vermeulen en ;Kon. Julianaschool: Albert Los. I 'Om half twee begon het waterballet op- I nieuw met het optreden van de Konin- De verbouwing van het Hervormd Wijkgebouw aan de Esdoornlaan verloopt zo voorspoedig, dat de kerkdiensten a.s. zondag niet meer k in het wijkgebouw kunnen wor- den gehouden. De doopdienst, die i ’s avonds om 18.30 uur zou wor- i den gehouden is nu verplaatst naar de Brugkerk, ’s morgens om f 9.30 uur. Tot nadere aankondi- C ging is het Wijkgebouw thans f voor alle aktiviteiten gesloten. De organisatoren van de Taptoe Wad dinxveen 1972 hebben goed nieuws voor de bezoekers van zaterdag. Zij hebben ter elfder ure nog beslag kunnen leggen op de vijftig man sterke drum- en fan fareband ’Rijnmond’ uit Rotterdam. De ze band, die reeds vele malen in het bui tenland met sukses optrad, zal de be zoekers zaterdagavond een twintig minu ten bezig houden met wervelende show en muziek. Omdat de ploeg van de Waddinxveense brandweer, die in juni aan de provinci ale brandweerwedstrijden klasse 4 in Ter Aar deelnam, op de tweede plaats ein digde, zal deze ploeg zaterdag 16 sep tember moeten uitkomen op de lande lijke brandweerwedstrijden in de klasse 4 welke in Zaandam zullen worden ge houden. Het gaat er hierbij om, wie in de klasse 4 landskampioen zal worden. Dat deze ploeg zover gekomen is, is temeer een fraai resultaat, als gerekend wordt, dat de leden van deze ploeg voor het meren deel pas ruim een jaar lid zijn van de brandweer en voor de eerste maal aan wedstrijden deelnemen. De ploeg staat onder bevel van hoofdbrandwacht A. van Nielen. Voorts zal een seniorenploeg van de Waddinxveense brandweer onder bevel van brandmeester P. Baan, even eens zaterdag, deelnemen aan de brand weerwedstrijden lagedruk, welke in het kader van de in 1951 opgerichte wed- strijdkring tien gemeenten ’Gouwe-IJssel’ jaarlijks worden gehouden. Dit jaar zal Zevenhuizen als gastheer optreden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1