Hoe ver? (1) TAPTOE WADDINXVEEN 1972 Hoe ver? (2) Raad vindt: Ds van den Heuvel over 35 jaar predikant Eerste burger struikelt twintigduizendste Ie bont Q Raiffeisenbank s DANSAVOND GEHUWDEN Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Plattegrond op Kerkweg Doktersdiensten Opbrengst M. HEEMSKERK N.V. J HS Kanaaldijk afgesloten I der zonden is, werpe de eerste steen.” Internationaal succes '1 0 dan naar... Vervo/g op pagina 4 Christenen Coöp. Raiffeisenbank ’Waddinxveen’ Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 -4566 Bijkantoren: Koningin Wilhelminaplein 2, Groens voorde 14 Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 uur vrijdagavond van 7-9 uur 1 Hoe ver kan een burgemeester gaan in zijn kritiek? Wat ons betreft heel ver. Een gemeenteraad is geen peuterspeelzaal, ofschoon het merkwaar dig is dat juist die vergelijking nu in ons opkomt. Kan een burgemeester ook tè ver gaan? Inderdaad. Dat gebeurt als hij meent een oordeel te kunnen vellen over de levensovertuigingen van raadsleden. „Er zijn ook nog goéde chirstenen”, liet burgemeester Van der Hooft zich in de raad ontvallen toen hij steun kreeg van Gemeente- belangraadslid Van Heteren. En daar konden de andere raadsleden het mee doen. Geen burgemeester, zelfs niet de beste, heeft het morele recht zulk een oor deel te vellen. De Bijbel zegt het duidelijker dan wie ook: „Hij die zon der zonden is, werpe de eerste steen.” KvdB. de bank voor iedereen Hoe ver kan een burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad dus, gaan met zijn kritiek op het werk van raadsleden? Wij zien daar niet zo veel beperkingen. De raad spaart hem immers haar kritiek evenmin? Toch was het juist dit punt dat de raadsbijeenkomst van donderdagavond weer deed ontaarden in het zoveelste bedrijf van de tragikomische klucht voor een heleboel heren en enkele dames. En gelukkig maar voor de publieke tribune het doek zal voorlopig nog niet vallen. Kwade gezichten dus en dit keer ging het om Waddinxveen’s twintigdui zendste inwoner. Dat wil zeggen: het bereiken van die ’mijlpaal’. Voor burgemeester Van der Hooft zowel reden om de vlag uit te steken als om, meteen daarna, een persbericht in mineur uit te sturen welks inhoud erop neerkwam dat door ’geharrewar’ in de raad onze gemeente op vele punten de boot zal missen. We groeien nog even door maar kijkt u niet verbaasd als over een paar jaar opnieuw de vlag uit kan halfstok dit keer omdat we de twintigduizendste weer hebben bereikt. In achter waartse richting dan. Publikaties als deze, in de hand gewerkt door de burgemeester, plegen de raad in het verkeerde keelgat te schieten. Niet de pers of het publiek is de plaats om je gal te spuwen, dat is de gemeenteraad, zo redeneren onze volksvertegenwoordigers. Het gekke is dat diezelfde raad nota bene afspraken blijkt te hebben ge maakt met de burgemeester over het optreden naar buiten toe. Tijdens de raadsvergadering bleek dat men was overeengekomen naar buiten toe wat vriendelijker over elkaar te spreken. En daarmee zou niet alleen de mond gesnoerd zijn van de eerste burger en de gehele gemeenteraad, maar ook die van de pers. Wie sprak daar over openheid? Over demo- kratie? Aan de andere kant is het begrijpelijk dat de raadsleden er nu van liever lee wel genoeg van krijgen elk ogenblik weer te moeten horen dat hun zienswijze de bouw van Groenswaard 3 heeft opgehouden en dat daar- mee eigenlijk alles in Waddinxveen de mist in is gegaan. Met dat argument hijst de burgemeester steeds dezelfde oude koe uit de sloot en zelfs dat beest heeft nu eindelijk wel eens recht op een droge warme stal. Bovendien gaat het niet aan om de raad alles wat fout gaat in de schoenen te schuiven en de positieve zaken voor jezelf op te eisen. Per slot van rekening is de raad net zo goed verantwoordelijk voor waar zij heeft vóórgestemd als waar zij tegen was. Dat alles afwegend is er nog altijd sprake van een aanzienlijk batig saldo en heeft de raad het dus meestal erg goed gedaan. Het verschil tussen Waddinxveen’s eerste burger en de twintigduizendste mag dan aanzienlijk zijn, het valt gewoon in het niet bij de verschillen tus sen diezelfde eerste burger en het steeds groeiende kontingent gebelgde raadsleden. De raadsvergadering van donderdag werd er bijna helemaal aan opgebruikt om die dwars tegenover elkaar liggende standpunten nog eens breeduit uit een te zetten. Bij dat alles bleven hart en bloedvaten natuurlijk niet onge moeid zodat er voor de sensatiezoekers en dat zijn wij persjongens toch eigenlijk per definitie weer heel wat te smullen viel. Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG, 20 UUR, AF-CENTRUM 28e JAARGANG - Nr. 1305 DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1972 Zie pagina 3 A Advertentie) Ten gerieve van het publiek is aan de hoek Kerkweg-Juliana van Stolberglaan een bord geplaatst waarop een platte grond van Waddinxveen. het aannemen ervan afraadde („En zo niet, dan leg ik hem toch naast me neer en ga gewoon op de oude voet door”) en de laatste hem steunde. De heer Barth: „Ik had de voorkeur gegeven aan een veroordeling over de gedane uitla tingen. Dat was duidelijker geweest. Die rapporten krijgen we toch wel.” Dinsdag 3 oktober a.s. biedt de kerk voogdij van de Ned. Herv. gemeente Ds. en mevrouw Van den Heuvel een recep tie aan in de Betheikerk aan de Bilder- dijklaan. Van acht tot half tien ’s avonds kunnen alle vrienden, bekenden en be langstellenden het echtpaar Van den Heuvel hun gelukwensen aanbieden ter gelegenheid van het 35-jarig ambtsjubi leum van Ds. Van den Heuvel. Ds. J. v.d. Heuvel is in het team van de drie Brugkerk-predikanten de man, die als een echte leraar het Bijbelwoord tracht uit te leggen aan zijn gemeente en daarbij dikwijls tot een schriftverklaring komt, die een onverwacht licht werpt op teksten of geschiedenissen, die al lang als bekend werden verondersteld. Majorettes van de Maaslandse Hannon ie vereniging in aktie. ZATERDAG Dr C. A. de Geus, Prinses Beatrixlaan 6, telefoon 2676 Apotheek Van Doom, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doom POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 De grote poedel "Sparklets Stardust” van mevrouw W. Bakker behaalde afgelopen zondag in Mannheim wederom een kam pioenschap (CACIB) waardoor hij au definitief internationaal kampioen is ge worden. De onlangs gehouden kollekte voor de kankerbestrijding heeft 7.515,74 opge bracht. Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. I Niet de gehele raad bleek de burgemees ter te willen afvallen. De heren P. de Lijster (AR) en J. L. van Heteren (Ge meentebelang) deden niet mee, wat de heer Van der Hooft aanleiding gaf om te zeggen: „Je hebt ook nog goede chris tenen.” Even was de raad stomverbaasd. „Dank u wel,” was de korte reaktie van de heer Van Schie. „Ik ben blij dat een méns dat zegt,” zo antwoordde een woedende heer Havenaar (SGP). De heer Van Gent (PvdA) maakte snel een eind aan dit on verkwikkelijke incident: Eaten we deze vergadering zakelijk laten verlopen. Over uw al of niet christen zijn spreekt u maar buiten de raad.” De redenen die de heren De Lijster en Van Heteren opgaven om niet mee te doen vielen niet in goede aarde bij de indieners van de motie, de heren Van Schie, Uitbeijerse en Van Gent. De laat ste sprak van ’spitsvondigheden van De Lijster1 en de heer Van Schie was stom verbaasd over de opstelling van de heer Van Heteren. „Ik heb de bewoordingen van de motie nota bene aangepast aan de opmerkingen die u maakte toen we het er door de telefoon over hadden,” zei de KVP’er, die bijzonder boos was. Hij zei: „Dat we twintigduizend inwo ners hebben vind ik verheugend. Het is een mijlpaal, die ons meer geld gaat op brengen. Maar als ik dan lees via de pers dat de raad er natuurlijk de schuld van is dat het ons niet meer zo goed gaat, dan vind ik het ineens niet zo leuk meer. Wat wij niet allemaal op onze kerfstok hebben. Het is allemaal erg leuk voor de goede verhoudingen.” Mensen die een zo diepgaande studie van hun onderwerpen maken, zijn meest al wars van publiciteit en aangezien do minee Van den Heuvel hierop geen uit zondering maakt, zijn de eerste voorbe reidingen tot deze gedenkdag in het ge heim getroffen. De Hervormde gemeente heeft er blijk van gegeven deze stille werker zeer te waarderen en de receptie op 3 oktober zal daarvan ongetwijfeld het bewijs leveren. Vanzelfsprekend kunnen we voor de ju- bileum-datum slechts een tipje van de sluier oplichten. Mocht u meer willen weten, dan zijn de predikanten ds. T. v. ’t Veld en ds. D. van Vliet gaarne bereid u nadere inlichtingen te verstrekken. ■O» De keuze van de juiste verzekering is vaak een probleem. Alléén komt u er niet uit. U hebt objectief advies nodig. Deskundig en betrouwbaar. De bank voor iedereen staat u ook op dit gebied graag terzijde. Bij ons advies staat uw belang voorop. Hebt u verzekeringsvragen of -problemen? Komt u eens rustig praten. Bij ons is daar altijd tijd-en-ruimte voor. Burgemeester Van der Hooft had het, I aldus de raad weer eens veel te bont ge- I maakt bij het ceremonieel rond de ver- I welkoming van Waddinxveen’s twintig- I duizendste inwoner. I In een persbericht, waarvan de teneur de I hand van de (burge)meester verried, I werd de toekomst van ons dorp in som- I here kleuren afgeschilderd. ’Geharrewar’ I in de raad over de bouwplannen in In verband met werkzaamheden aan de brug in de Kanaaldijk tussen de Sniep- weg en de Burg. Trooststraat is dit weg gedeelte vanaf woensdag 20 september 1972 tot aan het gereedkomen van de werkzaamheden, hetgeen behoudens on voorziene omstandigheden rond 6 okto ber a.s. kan worden verwacht, voor alle verkeer met uitzondering van fietsers, bromfietsers en voetgangers, in beide richtingen gesloten voor doorgaand ver keer. Het verkeer zal worden omgeleid via Jan Dorrekenskade, Zuidkade en Burg. Trooststraat v.v. VER ZEKERINGEN Groenswaard 3, het grote winkelcentrum aan de Passage heeft het eens zo voort snellende Waddinxveen in stil water doen belanden en nu voorziet de burge meester zelfs een teruglopen van het aantal inwoners tot 18.000 in 1980. En dat terwijl alle voorzieningen waren ge pland op 25.000 inwoners. Aanleiding genoeg om Waddinxveen het motto ’Let op uw saeck’ mee te geven. Quatsch, zo riep de overgrote meerder heid van de raad uit. En de heer P. F. J. van Schie (KVP) had in de loop van de week zelf een uitvoerige motie in elkaar gesleuteld, waarin B en W op z’n minst even verantwoordelijk werden gesteld voor de gang van zaken als de raad zelf. De motie-Van Schie vroeg voorts om een aantal konkrete plannen en cijfers. „Een zwakke motie,” zo vonden de he ren Van der Hooft en H. P. Barth (D’66) gelijkelijk, ware het niet dat de eerste

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1