Eerste burger struikelt Klachten Ken uw buren bezorging: Nassaulaan 20 van A tot Z Waddinxveen Telefoon 2604 SCHOOLRAAD VERGADERT Vox Jubilans voor E.O. MEISJE - KIJKEN NAAR KINDEREN - f 10,-- daarna f 18,90 VELDWIJK NV Prins Claus der Nederlanden BUITELAAR Kampioenschappen PV De Sperwer Eten langs de lijn i Fout hersteld Film in Anno JAN COMPEER f 3.95 Boekhandel Veldwijk NV - Passage 145 f 8.90 Autokaarten Taalgidsen Pracht cyclaam HHEUH Pagina 4 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 21 SEPTEMBER ’1 Wakker schudden Boekhandel Veldwijk nv s Gemeente Waddinxveen BOEK VAN DE MAAND Caroline Euwe: Verkrijgbaar: TOURINGCAR- EN TAXIBEDRIJF Een unieke vele foto's BOEKHANDEL levensbeschrijving geïllustreerd met Wetenschappelijke begeleiding door Sjef Teuns, arts en kinderana- lyticus. Bij verschijning tot 7 oktober BEKENDMAKING AFSLUITING KANAALDIJK Souplesse D E D E P A N E N K A S voor heel Europa voor alle bekende vakantie oorden P L A N T E N K A S Vervolg van pagina I Waddinxveen het grootste industriedorp van Nederland De beste keus uit het bestaande assortiment is: H tosti’s met: Salades van bijvoorbeeld: Wij vragen een Kom dan eens even praten of be| 2165. Minervalaan 13 - Waddinxveen Deze week: Diverse tinten o.a. Lila - Paars. TUINBOUWWEG 2A. JOUBERTSTRAAT 34, GOUDA voor in de slagerij. Wie wil er 100,tot f 125, verdienen per week. Ook verzorgen wij het opmaken van uw bloem bakken tegen concurrerende prijzen. Met het afwerken van de agenda waarvoor men toch eigenlijk was geko- men had de raad veel minder moeite. B en W toonden de nodige souplesse in het terugnemen van de voorstellen die de raad nader wilde bezien en de raad was zuinig op de weinige resterende tijd, want het idee nog een avond bijeen te moeten komen bleek voor niemand aan lokkelijk. niet de Zwarte Piet gaan zitten toeschui ven, maar er gezamenlijk zien uit te komen.” De schoolraad die vanavond om 20 uur bijeenkomt in de raadzaal van het ge meentehuis (het publiek mag meespre ken) krijgt onder meer te maken met de naamgeving voor de nieuwe openbare Vast kwam te staan dat: de raad vindt dat de vleeskeurings dienst Gouda en omstreken maar zoda nige tarieven moet heffen dat de ge meente niet meer hoeft bij te dragen. de centrale antennes duurder worden, maar dat ook de kwaliteit erop zal voor uitgaan. Apotheek Van Doom kan gaan uit breiden. het werk aan de brug in de Kanaal dijk spoedig zal beginnen. de gemeentelijke bijdrage in de nieu we centrale verwarming van de Willem van Oranjeschool ’redebjk’ zal zijn. de raad graag af wil van het lidmaat schap Reeuwijkse Plassen en omstreken, dat aardig in de papieren begint te lopen zonder dat Waddinxveen er veel voor terug ziet. In een deel onzer oplage werd de door ons gesignaleerde fout op het platte grond-bord reeds verbeterd. Wanneer dit allemaal achter de rug is, komt Kerstmis naderbij en ook daarbij zal Vox Jubilans haar lied laten klinken. Nu reeds staat vast, dat het koor zal medewerken aan Kerst-bijeenkomsten in de Brugkerk in Waddinxveen en in de Rotterdamse Doelen. rijk geknopt, dus nog meer bloeiplezier. Het meer dan 50 jaar bekende adres voor al uw rei zen per touringcar. Bespreekt u voor uw vereniging, sportclub, bejaar dencentrum enz. bij ons eens een één- of meer daagse tocht. Deze kan gericht zijn al dan niet op een bepaald doel, zoals tentoonstelling (bv. Floriade, Delta Expo), studiereis, schoolreis, opbouw contac ten met andere verenigingen, bruiloft, recreatieoord enz. De reis kan eventueel ook geheel door ons ver zorgd worden (dwz. reservering maaltijden, over nachtingen enz.) Maak gebruik van onze Feestritten. Touringcar(s) met Taxi(s) voor uw huwelijksdag, -jubileum of ander feest. Evt. incl. de verdere verzorging zoals restau rant voor receptie of diner buiten uw woonplaats. Ga een dagje uit. GEBR. G. EN W. BUITELAAR Kerkweg 13-Kerkstraat 17, WADDINXVEEN tel. 01828 - 6260 en 2307 b.g.g. 023 - 289072 De heer Barth dreunde een indrukwek kende lijst op van financiële debakels die Waddinxveen in korte tijd te slikken heeft gekregen (Brugcentrum, Kerkweg, zaak-Compeer, wijkverwarming). Hij kwam op drie tot vier miljoen. De D’66- er citeerde ook uit recente persartikelen, waarin burgemeester Van der Hooft werd afgeschilderd als de man waarmee Waddinxveen ’staat of valt’ (Elseviers Weekblad). ’’Welnu, tegen de achter grond van al die debakels die ik zojuist opnoemde ziet het er naar uit dat we vallen,” konkludeerde de heer Barth, die vervolgde: „De teneur van dit persbe richt schaadt de goede verhoudingen. Dat snelle groeien is een hobby van u, maar denkt iedereen daar zo over? We weten allemaal dat we met een failliete boedel zitten. Laten we elkaar alsjeblieft Luis Bunuel, de Spaanse regisseur, stelt geloof en religie diskutabel door de eeuwige theologische strijd over de ob- jektieve absolute waarheid vlijmscherp satirisch in beeld te brengen. Van hem is de film ’La Voie Lactee’ (De Melkweg) die dinsdagavond door Creation wordt gedraaid in Anno 1884. Aanvang 20 uur. Bunuel volgt twee zwervers op pelgri mage, hun reis voert hen niet alleen door het heden maar ook door andere eeuwen. Zij ontmoeten o.m. ketters, kar dinalen, Jezus en zijn discipelen, de dui vel en vele anderen. Zij zijn getuigen van vele tafrelen en situaties die iedere keer de vraag „ge loof of bijgeloof?” konkreet maken. Wonderen worden getoond op een wijze dat het evengoed een grap of een samen loop van omstandigheden kan zijn voor dat echter iets bewezen wordt is het vol gende fragment alweer begonnen. Door dat men al kijkend zelf ook oordeelt, vooroordeelt en van mening moet ver anderen door de regen van bijbelse frag menten en wereldse beelden zal deze film een rijke bijdrage vormen aan een diskussie over: „waarheid, geloof en bij geloof”. Bunuel is een omstreden cine ast althans wat betreft zijn levensvisie, filmisch is hij onmiskenbaar een mees ter. In het zevenentwintigste jaar van haar bestaan gaat het de Hervormde Gemeng de Zangvereniging ’Vox Jubilans’ beter dan ooit. Wanneer deskundigen vertellen dat het bedrijven van een hobby-in- groepsverband vandaag de dag niet meer ’in’ is, geldt dat niet voor dit koor. 145 aktieve leden komen trouw naar de maandagse repetities om zich daar, on der leiding van Andries Noordegraaf, voor te bereiden op een seizoen dat de leden niet snel zullen vergeten. Het programma dat in de komende we ken zal worden afgewerkt ziet er als volgt uit: 21 september TV opnamen in de St. Janskerk te Gouda voor de Evangelische Omroep. Het orgel wordt dan bespeeld door Jan van Weelden en de bariton Jan v.d. Ree zingt enige soli. 26 september Uitvoering in de St. Joriskerk te Amersfoort. De 70-jarige bariton Henk Wagenaar, één van de koorleden, zal hier de solopartij zingen en Feike Asma bespeelt het orgel. 30 september Medewerking aan de jeugdappèlavond in de St. Janskerk te Gouda. Aanvang 7.30 uur. Voor die avond is Klaas J. Mulder begeleider van koor en samenzang. 10 oktober Opnamen voor een nieu we LP in de Goudse St. Janskerk. 21 oktober Zaterdagavondconcert met Feike Asma in de Oude Kerk te Bode graven. Aanvang 20.00 uur. De burgemeester ontkende de raad te hebben willen kwetsen met het pers bericht. „Maar het is een feit dat de af remming van de groei ons noodlottig wordt. Tot dusver hadden we een har monieuze groei. We bouwden huizen, maar ook scholen, sportterreinen en winkels, maar uw besluiten over Groens- waard 3 hebben alles twee jaar ver traagd. Dat persbericht was nodig om de hogere overheden wakker te schudden voor de katastrofale gevolgen die dit alles gaat krijgen voor onze financiën.” De heer Van der Hooft vond dat de raad zich te veel tegen hem opstelde. „Alles waar u in die motie om vraagt krijgt u, voor zover u ’t nog niet heeft. Waarom vraagt u er dan naar. U moet eens de moed opbrengen te zeggen dat u zich hebt vergist U had van tevoren met mij kunnen komen praten, maar u hebt de wil niet” Met name was de raadsvoorzitter kwaad op de KVP: „Ik weet niet wat ik de ka tholieken heb gedaan, meneer Van Schie, maar het komt steeds uit uw hoek. Maar het maakt voor mij geen verschil of u deze motie aanneemt of verwerpt. Ik werk toch door zoals ik vind dat ik dat moet doen in het belang van mijn ge meente.” De heer Van Schie: „Laat u het katho lieke volksdeel er alstublieft buiten. We zitten met een situatie die uit de hand aan het lopen is, mogen we dan vragen naar een oplossing. Het komt de bevol king op z’n rrünst vreemd voor als u de ene keer beweert dat Waddinxveen 40.000 inwoners gaat tellen en een paar maanden later zijn dat er plotseling 18.000.” Ook de heer Van Gent was kwaad. „Tel kens komt u terug op de vertragingen. U stuurt persberichten uit, waarvan de wethouders geen weet hebben. En dan kunt u wel zeggen dat de kranten u ver keerd hebben begrepen, maar dan zeg ik: de kranten hebben ’t juist heel goed begrepen. En dan beantwoordt de motie toch aan zijn doel.” Nadat ook enkele andere raadsleden nog uiting gegeven hadden aan hun misnoe gen hierbij schaarden zich ook de drie wethouders kwam het tot stem men. De twee tegenstemmers noemden we u al. basisschool. De ouderkommissie van de vijfde school heeft een aantal suggesties gedaan, waarbij o.a. ook de kinderboe kenauteurs Leonard Roggeveen en An nie M. G. Schmidt staan genoteerd. Punt van bespreking is ook de wense lijkheid van de traditionele aubade op Koninginnedag. Enkele schoolhoofden hebben laten weten daaraan geen be hoefte meer te hebben, maar B en W menen dat de aubade een van de meest geëigende middelen is om onze dankbaarheid aan de vorstin tot uitdruk king te brengen’ Alsof de kinderen daar veel weet van hebben, stellen de onder wijzers daar weer tegenover. Voorts gaat het vanavond over de leer lingenverdeling en de gewenstheid van één leerplan voor alle openbare scholen. Interessant is dat voor de bouw van een gymnastieklokaal een urgentieverklaring is afgegeven. Het gemeentebestuur vraagt zich echter af wanneer het geld voor dit projekt beschikbaar zal zijn. Omdat men zich in onderwijskringen zorgen maakte over de terugloop van het aantal leerlingen op de Jan Ligthart- school delen B en W ter geruststelling mee dat de zesde leerkracht in ieder ge val voor 1973 behouden blijft. door P. J. Zonruiter en Chr. J. Kempers Veel komt het voor dat men een plaats of gewest, veraf gelegen, beter kent dan eigen woonplaats of omgeving. Bij na dere kennisname van woonplaats en om streken, ontstaat meermalen verwonde ring over een opgedane ervaring, vlak bij of in eigen omgeving. Dit deed de auteurs van boven aangehaald boek be sluiten, hun zwerftochten in het Rijn-, Lek- en IJsselgebied te boek te stellen. Zij kwamen scheef gezakte boerderijtjes, kerken, historische gebouwen, flatgebou wen, en wat al niet meer, tegen. Zo ook in onze gemeente Waddinxveen, of wel volgens de schrijvers, het groot ste industriedorp van Nederland. Hoe en wanneer ontstond dit veendorp? Volgens de geschiedvorsers dateert het ontstaan hiervan sinds het jaar 1200. Na landont- ginning of geschikt maken voor de land bouw, in eigendom van de bisschop van Utrecht. Het eigenlijke dorp zou ont staan zijn omstreeks 1340 waarbij een parochiekerk gebouwd werd, gewijd aan Sint Petrus, later vervangen door een nieuw godshuis, nabij de Gouwe, of wel aan „de Hooghe Brugghe, gelegen nabij de Wensveense Kerkwech”. Wist u wel dat de tegenwoordige brugkerk voor komt op de lijst van monumentenzorg? Toch kwamen de auteurs van dit ge schrift niet onder de indruk van dit ge bouw, „front belooft meer dan het kan waarmaken”. Vitesse: 1. J. C. Koren; 2. Gebr. Metse laar; 3. W. van Berkesteyn; 4. A. Bone- faas; 5. N. van Vliet; 6. H. N. v. Haren. Midfond: 1. Gebr. Metselaar; 2. W. van Berkensteyn; 3. N. van Vliet; 4. J. Ver- sjoot, 5. H. van Dijk, 6. T. H. Twigt. Fond: 1. C. Toor en Zn; 2e W. van Ber kensteyn; 3. N. van Vliet; 4. H. van Dijk; 5. P. Bonefaas; 6. Gebr. Metselaar. Oude duiven: 1. W. van Berkensteyn; 2. Gebr. Metselaar, 3. N. van Vliet. Jonge duiven: 1. T. H. Twigt; 2. J. C. den Riet, 3. P. Vink en Zn; 4. J. C. Koren; N. van Vliet; 6. K. Verkley. Vitesse Aangewezen: 1. J. C. Koren; 2. Gebr. Metselaar, 3. A. Bonefaas. Midfond Aangewezen: 1. H. van Dijk, 2. W. van Berkensteyn, 3. C. van Dijk. Fond Aangewezen: 1. N. van Vliet; 2. C. Toor en Zn; 3. H. van Dijk. Oude duiven Aangewezen: 1. N. v. Vliet; 2. C. Toor en Zn; 3. Gebr. Metselaar. Jonge duiven Aangewezen: 1. J. C. Ko ren; 2. P. Bonefaas; 3. J. C. den Riet. Generalen: 1. N. van Vliet; 2. Gebr. Metselaar; 3. C. Toor en Zn; 4. T. H. Twigt; 5. H. van Dijk; 6. P. Vink en Zn; 7. J. C. de Riet; 8. H. N. van Haren; 9. W. van Berkensteyn; 10. J. C. Koren; 11. P. Bonefaas; 12. J. Versloot; 13. W. Heu velman; 14. A. Bonefaas; 15. A. Riet veld; 16. P. Metselaar; 17. T. den Ouden; 18. Gebr. van Kempen; 19. C. Hofman en Zn; 20. W. Breedijk; 21. S. Groenen dijk; 22. L. Slootjes; 23. F. Rip; 24. L. de Bruyn; 25. C. van Dijk. Generaal Aangewezen: 1. C. Toor en Zn; 2. N. van Vliet; 3. J. C. Koren. Navlucht: 1. Gebr. Metselaar; 2. T. H. Twigt; 3. C. Toor en Zn; 4. P. Vink en Zn; 5. W. Heuvelman; 6. N. van Vliet. Kampioen oude doffer: Gebr. Metselaar. Kampioen oude duivin: L. Slootjes. Kampioen jonge duif: P. Bonefaas. Wijlen H. v.d. Berg beker: K. Verkley. Gem. Waddinxveen beker: P. Bonefaas. l.v.b. met werkzaamheden aan de brug in de Kanaaldijk tussen de Sniepweg en de Burg. Trooststraat in de Ge meente Waddinxveen, is dit weggedeelte vanaf woensdag 20 sept. 1972 tot aan het gereed komen van de werkzaam heden hetgeen behoudens onvoorziene omstandigheden rond 6 okt. a.s. kan worden verwacht voor alle verkeer met uitzondering van fietsers, bromfietsers en voetgangers in beide richtingen gesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid via Jan Dorrekenskade- Zuidkade en Burg. Trooststraat v.v. Directeur Openbare Werken. OOfflS 01820 - 14266 N.V. Op verdienstelijke manier nemen J auteurs de lezers mede door ons wool gebied, ons op de hoogte stellend van ontwikkeling van ons dorp, van goel en kwalijke zaken. Het ontstaan en vel der verloop van onze industrie is el hoofdstuk appart. Door werkelooshei gedwongen nam men de vlucht tot hul industrie, het maken van tafels en sto len. Hieruit ontwikkelde zich een indn| strie van houtzaag- en papiermolej waarbij de naam van de familie Van d|| Torren meermalen voorkomt. Ook del industrie is geheel verdwenen. Aan vl dëre op- en neergangen in Waddinxve^ hebben de schrijvers enkele bladzijde gewijd. Een opwekking dit boek te lezen is c|( overbodig. Dit over de historie vg Waddinxveen, gevolgd door een in v| gelvlucht gemaakte rondgang door gemeenten in ons polderland. Zo lez« we dat in Ammerstol een zeer sterk meenschapsgevoel heerst, dat men e Bergambacht op 5 december, omstreejj half vijf, een spanwijf kan kopen en eten, dat in Bodegraven in 1672 en 181 een brand heeft gewoed waarbij het hele dorp verwoest is. Boskoop wordt een bloeiende oase M noemd temidden van polderland, dolI sneden door ruim twee kilometer slot® Dit dorp bezit ongeveer 950 bedrijven I 685 ha. land en exporteert per jaar ml dan 80 miljoen aan gewassen. Men gl daar echter niet over één nacht ijs, me® heeft een naam op te houden. Aan Go® da werd vanzelfsprekend ruimer al dacht besteed, gezien de omvang cl stad, bezien in het licht van het ?l jarig bestaan. Haastrecht is ontstaan I] door een veer, genaamd Havekesdrecl terwijl de Voorstraat in Lekkerkerk es broertje genoemd is van de Vlissinl boulevard. Over ons genabuurd Zevenhuizen Moerkapelle vertellen de schrijvers I de grens van beide gemeenten dwars F] door een gelagkamer loopt en dat I venhuizen lang geleden uit slechts zei huizen bestond. Moordrecht, bek® door de grote tapijtfabriek, ontstond I streeks het jaar 1300. In Reeuwijkl meer te zien dan de bekende tien pil sen. Verondersteld wordt dat hier hl vroeger reeën voorkwamen. Al bladerend in dit interessante geschi komen we in Nieuwerkerk, Ouderke Oudewater, Schoonhoven, eindige: met de prachtige dreven van de VI I welke door talloze schrijvers wordt I noemd vanwege de schoonheid, de ch; I me en rust. Dit met een aantal pentekeningen I luchte boek is in de boekhandel ver- I krijgbaar tegen de prijs van 18,75. I GoalI en het bekende gejuich knalt uit de kelen van de supporters. „Daar moet op gedronken worden” en „ja, doorgeven maar, warme nasiballen et kroketten en een toffeereep in chocola want dat houdt fit”. Tijdens en na een spannende wedstrijd worden er heel wat snacks gegeten; spanning en ergernis over een gemiste bal moet je gewoon wegkauwen. Trou-I wens wie aan sport doet moet goed eten en is al dat schreeuwen enl springen langs de lijn soms niet inspannend? Niet alleen langs de lijn, ook thuis voor de televisie worden er tijdens span-l nende sportwedstrijden heel wat happen en drankjes weggewerkt. Smikkeieil en smullen hoort nu eenmaal bij de supporters als de bal bij het spel! Wie alleen naar sport kijkt heeft echter geen extra kracht, in de vorm vd voeding, nodig. Voor een gewoon mens, dus ook voor de supporter, zijn drill goed samengestelde maaltijden per dag voldoende en al de lekkere extraatje! tussendoor worden op den duur gewoon teveel. Een hartinfarct tijdens een spannende wedstrijd is al geen uitzondering mcerl noch bij de thuiszittenden televisiekijker, noch bij de supporter ’langs de lijn'I Factoren die het risico, vroegtijdig te sterven aan hart- en vaatziekten, vefl hogen zijn bij veel Nederalnders al aanwezig, nl. te weinig regelmatige lichaamsbeweging een te hoog lichaamsgewicht teveel en verkeerd eten en snoepen teveel sigaretten roken spanningen - een verhoogd cholesterolgehalte van het bloed. Regelmatig aan sport doen is gezond, regelmatig al etend en drinkend naïl sport kijken, beslist ongezond. Lichaamsbeweging samen met een uitgebate! ceerde voeding is voor de sportsupporter nét zo belangrijk om in conditie -I blijven, als voor de topsporter. I Wil de sportwereld haar supporters behouden, dan moet zij hen de mogelijll heid bieden om een goede voedsel- en snackkeus te maken, zodat rondom k| sportveld en op de tribunes ook gezonde snacks te koop zijn. kippepoot van de grill; hamburger; zoute of zure haring; rolmops; zure boEll komkommer; kaast uit het vuistje; krentenbol; rozijnen; studentenhaver; gemengde noten. belegde broodjes met het volgende beleg: magere ham; magere varkensfricandeau; kaas; tong; rosbief; rookvlees; tartaar; garnalen. dranken: tomatesap vruchtesappen; magere chocolademelk; magere youghurt met vruchten; karnemelk. Ideeën voor goede snacks die de aandacht vragen: I belegde bruine broodjes met: zuurkool, casselerrib - chilisaus, komkommer, I pindakaas, sambal; kaas - ananas - blaadje sla; tonijn - hot tomatenketchup I hot tomatenketchup. magere ham - tomaat - kaas; magere ham - paprika - kaas; sardines - tomaat - kaas. Saté met tomatenketchup/sambal; zure bom gewikkeld in magere ham. tonijn - rijst - tomaat - ui - peterselie; kip - ananas - njst - kerne; mager koud vlees - komkommer - boontjes. Als slasaus géén mayonaise gebruiken, maar slaslaus met 25% olie óf een I mengsel van olie, azijn, mosterd, peper, zout of komkommerslasaus.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 4