Vijfde school heet Mr A. de Roosschool Schoolraad in over W. G. de Meer van Geslaagd Bosraad Gewond vergadert AR was 'een TOOS houdt toch nieu wj aarsreceptie opvolger R. Harms in raad Toi-Tois première op 7 oktober zorgen financiële situatie Burgemeester houdt voet bij stuk Géén lampionoptocht D. SONNEVELD Haal méér rente uit uw geld bij de bank met de meeste Uw geld laten groeien? I 1 d Brand in nieuwe auto Toneelavond Leerlingen verdeling verliep goed I ÉS 'a voor bejaarden en gehandicapten U kunt zoveel méér doen met onze bank ZINGEN BIJ HET ORGEL Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV M. HEEMSKERK N.V. Doktersdiensten i ipil B I Avond KLASSEBEZETTING OPENBARE SCHOLEN Totaal 178 131 136 119 137 107 808 dan naar... Op zaterdag 7 oktober houdt de Waddinxveense toneelvereniging Toi-Toi de première van het stuk ’De Bemoeial’ van Jack Popplewell (zie elders in dit Weekblad). Het gebeuren vindt plaats in de toneelzaal van het Anne Frankcentrum en staat open voor iedere Waddinxvener. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. Op woensdag 4 oktober geeft Toi-Toi een voorpremière speciaal voor de Waddinxveense bejaarden, eveneens in het Anne Frankcentrum. De Schoolraad voor het openbaar onderwijs in Waddinxveen maakt zich zorgen over de problemen waarmee het onderwijs zal worden gekonfron- teerd als gevolg van de slechte financiële toestand bij het rijk en in Wad- dinxveen zelf. J. Ligthartschool Th. Thijssenschool KI. de Vriesschool L. van Gelderschool Mr. De Roosschool kl. 1 38 32 34 38 36 2 25 22 30 34 20 3 22 30 29 32 23 4 25 25 36 33 5 32 34 23 26 6 24 27 32 24 Tot. 166 170 206 187 79 De jeugdcommissie van de gymnastiekvereniging TOOS houdt vrij dagavond aanstaande voor haar jeugdleden tot en met twaalf jaar een lampionoptocht. Daar er aanvankelijk niet voldoende belang stelling was voor de optocht, had de jeugdkommissie besloten de optocht af te gelasten. Het afgelopen weekend echter, is er een stroom van aanmeldingen binnengekomen waardoor de kommissie op haar besluit is teruggekomen. Alle belangstellenden kunnen zich alsnog opgeven met het verzonden aanmeldingsformulier. Uiterste inzenddatum vrijdag vóór 14 uur. Op onderstaande adressen kunt u een gesloten envelop in de brieven bus deponeren met daarin een aanmeldingsstrookje met naam en adres alsmede uw geldelijke bijdrage ad 0,50. Adressen: Amalia van Solmsstraat 32 (Oranjewijk), Peter Zuidlaan 132 (Groenswaard 1). Schoolraadvoorzitter De Ruijg, sprekend over de start van de nieuwe open bare basisschool en de gunstige leerlingenverdeling over de basis- en kleu terscholen, maakte zich ernstige zorgen over de integratie van het kleuter en basisonderwijs, het kleiner worden van de klassen en de slechte voor- I uitzichten voor de bouw van scholen en gymnastieklokalen. - i Coop. Raiffeisenbank ’Waddinxveen’ Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Koningin Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 uur vrijdagavond van 7-9 uur Dat is niet zo moeilijk. SmtUFfl AFC Daarvoor staan er 9 8 verschillende spaar mogelijkheden tot-uw beschikking bij de Raiffeisenbank. U kunt uw spaargeld laten groeien op de manier die precies aan uw bedoelingen en mogelijkheden tegemoet komt Wij helpen u graag bepalen, met welke spaarvorm u het best bent gebaat. 1 if i I ZONDAGAVOND, ONTMOETINGSKERK, 21 uur 28e JAARGANG - Nr. 1306 Advertentie) LANDSE TIJDSCHRIFTEN (Advertentie) Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. Kon. Wilhelminaplein 6 VOOR AL UW BUITEN- Bij de bouw van het definitieve school gebouw in Groenswaard 3 zou, volgens de Schoolraad de ouderkommissie inten- sief betrokken moeten worden. De verdeling van leerlingen over de di verse scholen, een onderwerp dat in het recente verleden nogal zorgen baarde, I blijkt bevredigent te rijn verlopen. De J desbetreffende kommissie werd dank ge- zegd. Een nieuwe kommissie zal moeten adviseren hoe de leerlingenverdeling in het vervolg in een vroeger stadium kan worden geregeld. Op de basisscholen ritten nu 808 leer lingen, verdeeld volgens het hierbij af gedrukte staatje. De aubade op Koninginnedag is ook een zaak van de ouders. De Schoolraad ad viseerde daarom B en W de ouderkom- missies van alle Waddinxveense scholen te vragen wat zij denken over het al of niet voortzetten van deze traditie. En kele schoolhoofden hadden het nut er van in twijfel getrokken, een gedachten gang die burgemeester Van der Hooft totaal niet kon delen. De raad sprak zich ook uit over de plannen voor de bouw van het gymnas tieklokaal in Groenswaard 2. Dit zou geschikt moeten worden gemaakt voor officiële volleybalwedstrijden. Het initiatief van de ’openbare’ school hoofden tot het houden van een geza menlijke avond voor de ouders van de vijfde en zesde klassers over de moge lijkheden van het voortgezet onderwijs werd door de Schoolraad enthousiast be groet. Een ander voorstel van de school hoofden, een wijziging van de school toets, behoeft nadere studie. Op 12 ok tober is er in de aula van de Professor Kohnstamm-mavo een hearing over dit onderwerp. De ouderkommissie van de Theo Thijssenschool nam hiervoor het initiatief. Samen met de basisschool zal worden getracht te komen tot een gezamenlijk leerplan. Aan de besluitvorming in de Schoolraad werd aktief bijgedragen van de publieke tribune af, die voor het eerst mocht meediskussiëren. Drs. R. Harms (40) gaat, vermoedelijk tegen het einde van november, de Wad dinxveense gemeenteraad verlaten. Hij werd in september 1970 in dit kollege gekozen voor de Partij van de Arbeid. De reden van dit vertrek is dat de fami lie Harms, die zeven jaar in Waddinx veen heeft gewoond, gaat verhuizen naar Gouda. Voordien woonde de familie Harms in Leidschendam. Opvolger van de heer Harms in de PvdA-fraktie wordt de heer W. G. de Meer (41) van de Da Costaweg. De heer De Meer, die werkzaam is bij de ge- Aanleiding tot het afschaffen van de traditie, was de miljoenenstrop van de wijkverwarming die dit jaar in zijn ge heel in de gemeentebegroting is wegge werkt. In het kader van een groot aantal bezuinigingen kwam toen ook het aan bod van burgemeester Van der Hooft de nieuwjaarsreceptie af te schaffen. Op donderdag 5 oktober a.s. om 8 uur zal de Waddinxveense Toneelvereniging ”Toi-Toi” de komedie „De bemoeial” opvoeren in de theaterzaal van het Anne Frankcentrum. Programma’s rijn ver krijgbaar a 1,in de toko van het Anne Frankcentrum en ’s avonds aan de zaal. Wie gratis vervoer wenst gelieve te bellen telefoon 5555. De rekreatieraad van het Bospark houdt vanmiddag om 16.30 uur in het Bos- koopse raadhuis een openbare vergade ring. Op de agenda staan de plannen tot uitvoering van de eerste fase van het Bospark. De heer H. M. J. Janssen slaagde aan de rijksuniversiteit voor het doktoraal examen Nederlands recht. I S>e. DONDERDAG 28 es Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG Dr. T. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek dienstdoende arts ZONDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, telefoon (01727) 2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 pfrtflA' BSKR 1972 J. f—(.lew Burgemeester C. A. van der Hooft heeft geen zin meer in het houden van een nieuwjaarsreceptie. Dit is de strekking van het antwoord dat burgemeester en wethouders geven op schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw L. M. Ooster- broek-Waagmeester (WD) die het her stel van deze traditie graag had zien gebeuren. Met een wond aan het hoofd moest maandagavond de bejaarde mevrouw Vermeulen-Van Es van de Zuidkade naar het Goudse Bleulandziekenhuis worden overgebracht nadat rij op de hoek van de Puttelaan en de Eikenlaan was opgebotst tegen een zeventienjarige bromfietser. De laatste had geen ver wondingen. mcentelijke schooladviesdienst van Rot terdam, woont nu negen jaar in Wad dinxveen. Voordien woonde hij in Rid derkerk, waar hij sekretaris van de plaatselijke PvdA-afdeling was. De heer De Meer gaf ons te kennen dat hij zijn benoeming in de raad zal aanvaarden. •- .aamaiccigaM De Antirevolutionaire Kiesvereniging ’’Nederland en Oranje” te Waddinxveen vergaderde vorige week in het gerefor meerd verenigingsgebouw aan de Sta tionsstraat. Onderwerp van de bespre kingen waren de verkiezingsaktie en de kandidatenlijsten 1972. De vroegere in woner van Waddinxveen, het kamerlid dr A. J. Vermaat, werd door de verga dering enige plaatsen hoger op de kan didatenlijst geplaatst. Ook vond een be stuurswisseling plaats. Als voorzitter werd gekozen de heer drs T. J. Bou wers, die tevens een toespraak hield over de jongste kabinetscrisis. Voorts werd de heer J. A. Hielema in het be- stuurgekozen. De vergadering werd door 28 personen, waaronder vele jongeren, bezocht. Voor de heer L. H. Burghoorn uit de Frederik Hendriklaan was het gisteren een trieste dag. Zijn twee maanden oude auto vloog door onbekende oorzaak gis terochtend in brand op de Koningin Wilhelminasingel. De gehele motor brandde uit. De politie bluste het vuur dat nogal wat belangstelling trok. Ook de brandweer kwam er nog even aan te pas. I I r De nieuwe basisschool vormde de hoofdmoot van de besprekingen in de schoolraadvergadering van donderdag avond. Besloten werd dat de school TMr. A. de Roosschool’ zal geen heten, een voormalig voorzitter van het hoofd bestuur van de Vereniging voor Open baar Onderwijs. Dit is in overeenstem ming met de voordracht van de ouder kommissie. Aan mr De Roos zal toe stemming worden gevraagd. „Het besluit een dergelijke receptie te houden is een persoonlijke zaak van de burgemeester,” zo schrijft het kollege, .hoewel de wethouders er altijd door de burgemeester bij werden betrokken.” Ook het besluit om definitief van de nieuwjaarsreceptie af te stappen heeft de steun van de meerderheid van het kol lege. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1