iedereen voor Schildersexamencentrum op 13 oktober open Subsidies D. Polderman Hoorzitting op vrijdag 13 oktober Koninklijk onderscheiden T ZELF DOEN” Bospark wil aktie inspraak bevolking bij realisering Bosplan „LAAT NATUUR D. SONNEVELD Ouderavond KI. de V riesschool Brandweer- wedstrijd VVD houdt bijeenkomst Benoeming F pi PREMIERE TOI-TOI Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Doktersdiensten Foto de Rooy M. HEEMSKERK N.V. a I dan naar ÏF De inwoners van Boskoop en Waddinxveen kunnen op vrijdagavond 13 oktober tijdens een hoorzitting uitmaken wat er moet gebeuren met het tussen beide gemeenten gewenste Bospark. In de openbare vergadering van afgelopen donderdag De Bosraad luisterde aandachtig naar de woorden van de heer Swellen- grebel, landschapsarchitekt van Staatsbosbeheer die al een ruwe schets van het toekomstige bos presenteerde. De raad, waarin wethouders en raadsleden van beide gemeenten zitting hebben, toonde zich hierover bijzonder enthousiast. Op aandringen van de heer H. P. Barth echter werd de schets niet onmiddellijk tot definitief plan verheven, maar gebruikt als illustratie van een van de mogelijkheden. Op vrijdag 13 oktober (om 14.30 uur) zal de heer J. Koster, voorzitter van de Stichting Landelijke Vakopleiding Schildersbedrijf, het aan de Noord- kade gebouwde examencentrum officieel openen. De vestiging in Wad dinxveen is het derde examencentrum, maar het eerste bouwwerk van de stichting die speciaal voor dit doel werd gebouwd. De andere centra staan in Meppel en Vught. Het ligt in de bedoeling het gebouw, dat naast het nieuwe bouwvoorlichtingscentrum Midden-Holland (Staringlaan) staat, later uit te breiden met een kantoorgebouw. Schooljeugd Handen uit mouwen Ter gelegenheid van zijn afscheid na een veertig-jarig dienstverband ontving de heer D. Polderman, ma chinist van het poldergemaal Mid delburg aan de Henegouwerweg, de Eremedaille van de Orde van Oran je Nassau in brons uit handen van burgemeester C. A. van der Hooft. werd tot deze hearing besloten omdat de Bospark- raad het gewenst achtte dat bij de realisering van de ambitieuze plannen de bevolking van het begin af aan betrokken blijft. Landscbapsarcbitect i fO V ■Si AF-CENTRUM, ZATERDAG, 20 UUR 28e JAARGANG - Nr. 1307 DONDERDAG 5 OKTOBER 1972 (Advertentie) Kon. Wilhelminaplein 6 VOOR AL UW BUITEN- Advertentie) LANDSE TIJDSCHRIFTEN (Advertentie) rwiur» De heer Swellengrebel vond dat voor het onderhoud best de schooljeugd kan worden ingeschakeld. „Je kunt in de bosbouw echt alle kanten op. Hoe gro ter het bos, hoe meer variatiemogelijk heden en hoe goedkoper het onderhoud,” zei hij. Niet alleen met de vaststelling der plan nen, maar ook met de uitvoering ervan Vast kwam te staan dat het wachten niet alleen is op de goedkeuring voor de be steding van het geld door Gedeputeerde Staten, maar dat ook de Waddinxveners en Boskopers in kreatief en financieel opzicht en zelfs ook letterlijk de handen uit de mouwen moeten steken, wil het Bosplan er inderdaad snel komen. D. Polderman: Eremedaille in brons van de Orde van Oranje Nassau. ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doorn, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 Apotheek dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Nesse 2 Wilt U een perfecte moderne exclusieve in een pracht album verzorgde huweiijksreportage in zwart-wit ep/of kleur, bel dan 2102 Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. W - zou ook kunnen - is een zaak die de bevolking mag gaan bepalen. Tijdens de hearing zal een pakket van eisen naar voren gebracht kunnen worden, waaruit het definitieve ontwerp naar voren moet komen, Tot de suggesties behoren zg. begroeide puinwallen, die het landschap enig reliëf kunnen geven, beplanting met bomen en struiken. De wateroppervlakte zal zo veel mogelijk in de bestaande toestand gehandhaafd blijven. De heer A. M. Zwambom, direkteur van openbare werken, vreesde dat er in het andere geval onvoldoende afvoermoge- lijkheden zijn voor regenwater. Een vij ver - een suggestie van de heer D. Have naar - zag de heer Swellengrebel niet zo zitten. Dit zou het bos verdunnen. ’Maak het vooral niet te mooi,’ adviseer de de landschapsarchitekt”, laat het bos zelf z’n gang gaan. Over vijf jaar kan je er al niet meer doorheen. Als er dan geen paden zijn aangelegd moeten die uitgehakt worden.” In een brief van het Polderbestuur, die de start vormde tot het aanvragen van dit eerbewijs, werd onder meer opge merkt dat het moeilijk zou zijn, een ver vanger voor de heer Polderman te vin den. De burgemeester haakte daar nog even op in, door te wijzen op de grote verantwoordelijkheid die de heer Polder man had willen dragen bij het bedienen van een van de laagst gelegen gemalen in ons land 5,60 M NAP), dat zorgt voor de veiligheid van zovele bewoners van onze streek. Burgemeester Van der Hooft zei in zijn toespraak, dat de jaren voorbij vliegen, wanneer je werkelijk met je hart werkt. Vandaag de dag, aldus de burgemeester, worden onderscheidingen voor veertig jaar trouwe dienst niet vaak meer uit gereikt. Door de veranderde omstan digheden, die jongere mensen gemakke lijker van de ene werkgever naar de an dere doen overstappen, zullen deze on derscheidingen in de toekomst nog min der vaak worden verleend. De heer Van der Hooft wilde eigenlijk de helft van de onderscheiding aan mevrouw Polderman geven, maar de medaille was te hard om door te breken. Dinsdagavond j.l. hadden zich familie leden, leden van het Polderbestuur en enige andere genodigden verzameld om in besloten kring getuige te zijn van het uitreiken van deze koninklijke on derscheiding. Er is wel haast geboden met het defini tieve vaststellen van de plannen in het Bosplan. De heer Swellengrbel deelde mee dat Staatsbosbeheer voor dit jaar nog geld beschikbaar heeft om het plan te subsidiëren; voor het volgende jaar moet dat maar worden afgewacht. In het hart van het plan zal op een op pervlakte van vier hektaren een begin worden gemaakt met de bosaanplant. In vijf jaar kan er dan al een flink bos staan, zo liet de heer Swellengrebel we ten. Kort daarna hoopt men dan verder te kunnen gaan met de resterende twaalf hektaren uit de eerste fase van het plan. Daarna resteren nog het zgn. vogelweide gebied tussen het wandel/fietspad en het Noordeinde en het gedeelte ten westen van de spoorlijn. De heer Swellengrebel legde het een en ander uit over de moderne gedachten over bosaanplant., „In tegenstelling tot een gewone architekt, die een huis tot in alle details ontwerpt, geeft een land schapsarchitekt slechts een ruwe aanzet. De natuur gaat daarna verder met ont werpen en afbouwen. Als ontwerper heeft een landschapsarchitekt slechts een bescheiden funktie; hij moet een so ber ontwerp maken.” De heer Swellengrebel is er met zijn schets van uit gegaan dat het Bosplan voor rekreatie zal zijn bestemd. Of dit nu echte bosrekreatie is of dat er aktivi- teiten mogeiijk moeten zijn op bepaalde open vlakten - beperkte waterrekreatie Tijdens de vergadering zullen de voor genomen aktiviteiten voor het komende jaar worden besproken. Met name het gebrek aan geld om een aantal festivi teiten te organiseren en een stelapparaat (kosten 800) aan te schaffen geeft de ouderkommissie hoofdbrekens. Na de pauze zal er een inleiding wor den gehouden. Op dit moment is ons nog niet bekend wie dit zal doen. Aan vang van de ouderavond 20 uur. Op zaterdag 7 oktober strijden negen vrijwillige brandweerploegen in Moor drecht om de hoogste eer waar het gaat om vaardigheid met ’hoge druk-’ en persluchtapparatuur. De wedstrijden be ginnen om 14 uur op het terrein aan de Oostbuurstraat in Moordrecht. De prijs uitreiking is om 17 uur in de Zespunt. Mr J. G. Rietkerk, staatssekretaris in het huidige kabinet-Biesheuvel en de heer H. F. Heijmans uit Waddinxveen, parle mentair redakteur van het Algemeen Dagblad zijn sprekers op de openbare vergadering die de Waddinxveense VVD belegt op maandag 16 oktober in het gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Het onderwerp van de avond: ’Aktuele politieke vraagstukken’. Ir. B. van Dam uit Waddinxveen is bij koninklijk besluit opnieuw benoemd tot voorzitter van het produktschap voor zuivel. De benoeming geldt tot 15 ok tober 1974. Voor de vooruitgang moet je wat over hebben. Overdag zijn de at tributen waarmee de tunnel tus sen de Vondelwijk en Groens- waard 3 wordt voorbereid leuke stukken in een stilleven, ’s nachts vertonen zij hun ware aard en bezorgen de omwonenden door hun zware ’’beat” onrustige nach ten. wil de raad niet lang wachten. De voor zitter van de Bosraad, de Boskoopse wethouder Van den Dool, het weten dat liefst nog dit najaar met de grondbewer king moet worden gestart. „Het weer zit nu nog mee,” zei hij. Aangezien dit werk geen invloed heeft op de latere vormgeving van het plan verklaarde de Bosraad zich daarmee akkoord. Voor de uitvoering van de eerste vier hektaren werd 80.000 beschikbaar gesteld. Tot het houden van de hearing op zo korte termijn werd besloten na een plei dooi van de heer Barth. „We hebben de werkgroep Groen en elke andere be langstellende inspraak toegezegd en dat moeten we nu waarmaken. Als we de bevolking er in een latere fase bij be trekken dan hoeft het voor de meesten niet meer.” Op dinsdag 10 oktober is er in de aula van de Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijermanslaan een ouder avond. De ouderkommissie krijgt dan vier nieuwe leden, waarvoor kandidaat zijn gesteld de dames A. Jungschlager- de Visser en H. Roggeband-de Groot en de heren C. A. Limvers en J. E. Oomes. Door de stichting van de nieuwe open bare school verlieten mevrouw Gerret- sen, mevrouw Blom en de heer Van Gent de ouderkommissie van de Klaas de Vriesschool. Weekblad voor Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1